برچسب: نمد پشت موتور راوفور

دسته بندی ها: لوازم بدنه راوفور, لوازم یدکی راوفور
16681A PLATE, RADIATOR UPPER AIR GUIDE
16681-36010 هواکش بالای رادیات 1
16683A PLATE, RADIATOR LOWER AIR GUIDE
16683-36010 هواکش زیر رادیاتور 1
16691A PLATE, RADIATOR SIDE AIR GUIDE, FRONT RH
16691-26010 هواکش بغل رادیات راست 1
16695A PLATE, RADIATOR SIDE AIR GUIDE FRONT LH
16695-26010 هواکش بغل رادیات چپ 1
52129C ARM, FRONT BUMPER, UPPER NO.2 RH
52129-42020 1
52139C ARM, FRONT BUMPER, UPPER NO.2 LH
52139-42020 1
53153D GUIDE, RADIATOR GRILLE SIDE AIR, RH
53153-42010 1
53154D GUIDE, RADIATOR GRILLE SIDE AIR, LH
53154-42020 1
53155C SEAL, RADIATOR GRILLE, NO.1
53155-42040 1
53156F SEAL, RADIATOR GRILLE, NO.2
53156-42020 1
53187A STAY, RADIATOR SUPPORT, RH
53187-42010 1 $44.04
53188B STAY, RADIATOR SUPPORT, LH
53188-42010 1 $44.04
53202 SUPPORT SUB-ASSY, RADIATOR, RH
53202-42030 1
53203 SUPPORT SUB-ASSY, RADIATOR, LH
53203-42040 1
53205 SUPPORT SUB-ASSY, RADIATOR, UPPER
53205-42080 سینی جلو 1
53211C SUPPORT, RADIATOR, RH
53211-42903 سینی بغل رادیات راست 1
53212C SUPPORT, RADIATOR, LH
53212-42903 سینی بغل رادیات چپ 1
53216A SUPPORT, RADIATOR, UPPER
53216-42902 سینی بالای رادیات 1
53218A SUPPORT, RADIATOR, LOWER
53209-42020 سینی زیر رادیات 1
53701 APRON SUB-ASSY, FRONT FENDER, RH
53701-42150 پالونی گلگیر جلو راست 1
53702 APRON SUB-ASSY, FRONT FENDER, LH
53702-42160 پالونی گلگیر جلو چپ 1
53705E MEMBER SUB-ASSY, FRONT APRON TO COWL SIDE, RH
53705-42020 1
53706D MEMBER SUB-ASSY, FRONT APRON TO COWL SIDE, LH
53706-42020 1
53707E APRON SUB-ASSY, FENDER SIDE, RH
53707-42010 1 $76.27
53708D APRON SUB-ASSY, FENDER SIDE, LH
53708-42010 1 $76.27
53713C EXTENSION, FRONT FENDER APRON, FRONT RH
53713-42040 1 $35.58
53714C EXTENSION, FRONT FENDER APRON, FRONT LH
53714-42040 (12/2012 – 11/2013) 1 $34.59
53714-42041 (01/2014 – 09/2015) 1
53715E EXTENSION, FRONT FENDER APRON, REAR RH
53715-42020 1
53716E EXTENSION, FRONT FENDER APRON, REAR LH
53716-42020 1
53725D REINFORCEMENT, FRONT SPRING SUPPORT, NO.2 RH
53725-42010 1
53726B REINFORCEMENT, FRONT SPRING SUPPORT, NO.2 LH
53726-42010 1
53813C EXTENSION, FRONT FENDER, RH
53813-42030 1
53814C EXTENSION, FRONT FENDER, LH
53814-42030 1
53835E BRACE, FRONT FENDER TO APRON, RH
53803-42010 1
53836E BRACE, FRONT FENDER TO APRON, LH
53804-42010 1

55101 PANEL SUB-ASSY, DASH
55101-42520 سینی جلو اتاق 1
55210 نمد روی سینی اتاق
55210-42170 (12/2012 – 04/2013) 1
55210-42190 (05/2013 – 09/2015) 1
55210A CLIP
90467-11122 خار نمد 8 $1.54
55210C CLIP
90467-13079 خار نمد 8 $1.30
55223A INSULATOR, DASH PANEL, OUTER
55223-42051 نمد سینی پشت موتور 1

230