برچسب: میل لنگ لکسوس RX350

دسته بندی ها: لوازم موتوری RX, لوازم یدکی RX
11011بغل یاتاقان
11011-0P030STD, (L)1$42.42
11011-31060STD, (J)1$42.42
11711یاتاقان ثابت
11071-0P030-01MARK1, NO.2, (L):REFER R/M2$20.76
11071-0P030-02MARK2, NO.2, (L):REFER R/M2$20.76
11071-0P030-03MARK3, NO.2, (L):REFER R/M2$20.76
11071-0P030-04MARK4, NO.2, (L):REFER R/M2$20.76
11071-0P030-05MARK5, NO.2, (L):REFER R/M2$20.76
11071-31031-01MARK1, NO.2, (J):REFER R/M2$20.76
11071-31031-02MARK2, NO.2, (J):REFER R/M2$20.76
11071-31031-03MARK3, NO.2, (J):REFER R/M2$20.76
11071-31031-04MARK4, NO.2, (J):REFER R/M2$20.76
11071-31031-05MARK5, NO.2, (J):REFER R/M2$20.76
11701-0P030-01MARK1, NO.1, (L):REFER R/M2$23.65
11701-0P030-02MARK2, NO.1, (L):REFER R/M2$23.65
11701-0P030-03MARK3, NO.1, (L):REFER R/M2$23.65
11701-0P030-04MARK4, NO.1, (L):REFER R/M2$23.65
11701-0P030-05MARK5, NO.1, (L):REFER R/M2$23.65
11701-31061-01MARK1, NO.1, (J):REFER R/M2$23.65
11701-31061-02MARK2, NO.1, (J):REFER R/M2$23.65
11701-31061-03MARK3, NO.1, (J):REFER R/M2$23.65
11701-31061-04MARK4, NO.1, (J):REFER R/M2$23.65
11701-31061-05MARK5, NO.1, (J):REFER R/M2$23.65
13011رینگ موتور
13011-31130STD (01/2006 – 10/2008)1$331.59
13011-31150STD (11/2008 – 11/2008)1
13041یاتاقان متحرک
13041-0P040-01MARK1, (L):REFER R/M6$17.27
13041-0P040-02MARK2, (L):REFER R/M6$17.27
13041-0P040-03MARK3, (L):REFER R/M6$17.27
13041-0P040-04MARK4, (L):REFER R/M6$17.27
13041-31070-01MARK1, (J):REFER R/M6$17.27
13041-31070-02MARK2, (J):REFER R/M6$17.27
13041-31070-03MARK3, (J):REFER R/M6$17.27
13041-31070-04MARK4, (J):REFER R/M6$17.27
13101پیستون
13101-31090STD (01/2006 – 02/2007)6$91.12
13101-31091STD (03/2007 – 11/2008)6$91.12
13101ARING, HOLE SNAP(FOR PISTON PIN)
90520-22025خاربوش گژنپین12$2.89
13201ROD SUB-ASSY, CONNECTING
13201-39135شاطون6$150.18
13265BOLT, CONNECTING ROD
13265-28010پیچ شاطون12$4.35
13411CRANKSHAFT
13401-31040میل لنگ1$1,558.34
13471PULLEY, CRANKSHAFT
13470-31030پولی سر میلنگ1$272.09
13471CBOLT(FOR CRANKSHAFT PULLEY SET)
90119-16004پیچ پولی میلنگ1$7.83
13521GEAR OR SPROCKET, CRANKSHAFT TIMING
13521-31041دنده تایم سر میل لنگ1$28.07
13521AKEY(FOR CRANKSHAFT TIMING GEAR)
95161-30516خار دنده سر میل لنگ2$1.46
13581SHAFT, IDLE GEAR, NO.1
13581-310301$9.65
13582SHAFT, IDLE GEAR, NO.2
13582-310311$3.52
لوازم موتوری لکسوس RX350
فروشگاه تویوتا کار

220