برچسب: سپر عقب کرولا

دسته بندی ها: لوازم بدنه کرولا, لوازم یدکی کرولا
52155A SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, RH
52155-12290  کشویی سپر عقب راست 1 $16.80
52156A SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, LH
52156-12270  کشویی سپر عقب چپ 1 $16.80
52159 COVER, REAR BUMPER
52159-12928  سپر عقب 1 $295.82
52161B PIECE, REAR BUMPER
52161-16010 4 $2.41
52181 دیاق سپر عقب راست
52181-12490 W(REFLEX REFLECTOR) 1 $28.35
52182 دیاق سپر عقب چپ
52181-12490 W(REFLEX REFLECTOR) 1 $28.35
52197A BRACKET, REAR BUMPER SEAL, RH
52197-12080  کشویی سپر عقب راست 1 $6.29
52198A BRACKET, REAR BUMPER SEAL, LH
52198-12080  کشویی سپر عقب چپ 1 $6.29
52462 PAD, REAR BUMPER, RH
52462-12070 1 $1.94
52591 SEAL, REAR BUMPER SIDE, RH
52591-12150 1 $21.39
52592 SEAL, REAR BUMPER SIDE, LH
52592-12070 1 $21.39
52791 BOLT, BUMPER MOULDING SET, NO.1
52791-12040 4 $1.58

diag_1zpg1Hy

81

دسته بندی ها: لوازم بدنه کرولا, لوازم یدکی کرولا

 

52015A ARM SUB-ASSY, REAR BUMPER, RH
52015-02090  دیاق پشت سپر راست 1
52016A ARM SUB-ASSY, REAR BUMPER, LH
52015-02090  دیاق پشت سپر چپ 1
52155A SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, RH
52155-02120  کشویی سپر عقب راست 1
52156A SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, LH
52156-02110  کشویی سپر عقب چپ 1
52157C SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, NO.2 RH
52157-02050  کشویی سپر عقب راست 1
52158C SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, NO.2 LH
52158-02040  کشویی سپر عقب چپ 1
52159 COVER, REAR BUMPER
52159-02984  سپر عقب 1
52161B PIECE, REAR BUMPER
52161-16010 4 $2.41
52171A REINFORCEMENT, REAR BUMPER, NO.1
Not applicable
52181 ARM, REAR BUMPER, RH
Not applicable
52182 ARM, REAR BUMPER, LH
Not applicable
52461F PAD, REAR BUMPER
52461-02030 2
52462 PAD, REAR BUMPER, RH
52462-02130 1
52463 PAD, REAR BUMPER, LH
52462-02130 1
52561A CLIP(FOR REAR BUMPER RETAINER)
90467-05090-B1 DK.GRAY 2 $1.86
52562B RETAINER, REAR BUMPER, UPPER RH
52562-02120 1
52563A RETAINER, REAR BUMPER, UPPER LH
52563-02100 1
52581B PROTECTOR, REAR BUMPER
52581-02060 3
52591 SEAL, REAR BUMPER SIDE, RH
52591-02190  زه لبه سپر راست 1
52592 SEAL, REAR BUMPER SIDE, LH
52592-02180  زه لبه سپر چپ 1
52615 ABSORBER, REAR BUMPER ENERGY
52615-02110  ضربه گیر سپر عقب 1

diag_1r05KLX

53

دسته بندی ها: لوازم بدنه کرولا, لوازم یدکی کرولا
52015A دیاق پشت سپر راست
52015-12360 1 $42.34
52016A دیاق پشت سپر چپ
52015-12360 1 $42.34
52155A کشویی سپر عقب راست
52155-12320 1 $43.21
52156A کشویی سپر عقب چپ
52156-12290 1 $43.21
52157C کشویی سپر عقب راست
52157-12160 1 $20.12
52158C کشویی سپر عقب چپ
52158-12090 1 $20.12
52159 سپر عقب
52159-12934 1 $366.71
52161B PIECE, REAR BUMPER
52161-16010 4 $2.41
52461F PAD, REAR BUMPER
52461-12030 4 $1.30
52462 PAD, REAR BUMPER, RH
52462-12100 1 $8.22
52463 PAD, REAR BUMPER, LH
52462-12100 1 $8.22
52562B کشویی بالای سپر عقب راست
52562-12130 1 $34.99
52563A کشویی بالای سپر عقب چپ
52563-12040 1 $34.99
52591 SEAL, REAR BUMPER SIDE, RH
52591-12230 1 $28.55
52592 SEAL, REAR BUMPER SIDE, LH
52592-12150 1 $28.55
52615 ضربه گیر پشت سپر عقب
52615-12160 1 $59.86

diag_1x3wxqL

69

دسته بندی ها: لوازم بدنه کرولا, لوازم یدکی کرولا

 

52023 REINFORCEMENT SUB-ASSY, REAR BUMPER
52023-02190  دیاق سپر عقب 1
52159 COVER, REAR BUMPER
52159-0Z909  سپر عقب 1
52159-0Z922 SPORTY PACKAGE 1
52161B PIECE, REAR BUMPER
52161-0K060 4
52181 ARM, REAR BUMPER, RH
52181-02180 1
52182 ARM, REAR BUMPER, LH
52182-02150 1
52197A BRACKET, REAR BUMPER SEAL, RH
52197-22020 1 $4.27
52197B BRACKET, REAR BUMPER SEAL, LH
52197-22020 1 $4.27
52461 PAD, REAR BUMPER, CENTER
52462-02240 1
52461F PAD, REAR BUMPER
52462-02200 2
52562B RETAINER, REAR BUMPER, UPPER RH
52562-02250  کشویی بالایی سپر عقب راست 1
52563A RETAINER, REAR BUMPER, UPPER LH
52563-02250  کشویی بالایی سپر عقب چپ 1
52575 RETAINER, REAR BUMPER SIDE, RH
52575-02140  کشویی سپر عقب راست 1
52576 RETAINER, REAR BUMPER SIDE, LH
52576-02140  کشویی سپر عقب چپ 1
52591 SEAL, REAR BUMPER SIDE, RH
52591-02300 1
52592 SEAL, REAR BUMPER SIDE, LH
52592-02300 1

diag_1zpg1Hy

66