طبق پایین لکسوس IS 2011-2013 , GS

طبق پایین لکسوس IS 2011-2013 , GS برند لکسوس جنیون پارت اصلی

موجود در انبار
طبق پایین GS

توضیحات

طبق لکسوس IS 2011-2013 , GS پایین

برند لکسوس جنیون پارت اصلی

کد فنی:

سمت راست:

48620-30290

سمت چپ:

48640-30290