دسته: لوازم یدکی لندکروزر

دسته بندی ها: لوازم موتوری لندکروزر, لوازم یدکی تویوتا, لوازم یدکی لندکروزر
13050ATUBE ASSY, CAMSHAFT TIMING
13050-50021دنده میل سوپاپ لندکروزر2$364.18
13053CAMSHAFT SUB-ASSY, NO.3
13053-50060میل سوپاپ لندکروزر شماره 31$541.33
13054CAMSHAFT SUB-ASSY, NO.4
13054-50020میل سوپاپ لندکروزر شماره 41$343.97
13056PULLEY SUB-ASSY, CAMSHAFT TIMING, LH
13056-50050پولی سر میل سوپاپ چپ لندکروزر1$110.31
13502IDLER SUB-ASSY, TIMING BELT, NO.2
13503-50011هرزگرد تسمه تایم لندکروزر شماره 21$111.85
13505IDLER SUB-ASSY, TIMING BELT, NO.1
13505-50030هرزگرد تسمه تایم لندکروزر شماره 11$110.51
13511CAMSHAFT
13501-50060میل سوپاپ لندکروزر1$541.33
13512CAMSHAFT, NO.2
13502-50020میل سوپاپ لندکروزر شماره 21$343.97
13523PPULLEY, CAMSHAFT TIMING
13523-50060پولی سر میل سوپاپ لندکروزر1$69.70
13528GEAR, CAMSHAFT DRIVE
13528-50030دنده سر میل سوپاپ لندکروزر2$42.98
13529GEAR, CAMSHAFT SUB
13529-50900دنده سر میل سوپاپ لندکروزر1$25.26
13529AWASHER, WAVE(FOR CAMSHAFT SUB GEAR)
90206-420011$1.34
13529BRING, SHAFT SNAP(FOR CAMSHAFT SUB GEAR)
90520-410041$3.68
13529CGEAR, CAMSHAFT SUB, NO.3
13529-50900دنده سر میل سوپاپ لندکروزر شماره 31$25.26
13529DWASHER, WAVE(FOR CAMSHAFT SUB GEAR, NO.3)
90206-420011$1.34
13529ERING, SHAFT SNAP(FOR CAMSHAFT SUB GEAR, NO.3)
90520-410041$3.68
13529FPIN, STRAIGHT(FOR CAMSHAFT SUB GEAR)
90250-05027L=8, OD=52$1.07
13540ETENSIONER ASSY, TIMING BELT
13540-50030سفت کن تسمه تایم لندکروزر هشت سیلندر1$91.41
13553COVER, CHAIN TENSIONER DUST
13553-50020درپوش سفت کن تسمه تایم لندکروزر1$8.74
13556SHAFT, TIMING BELT IDLER
13556-500101$8.46
13568BELT, TIMING
13568-59095تسمه تایم لندکروزر هشت سیلندر1$89.40
13579WASHER, CAMSHAFT TIMING GEAR BOLT
13579-500201$6.76
13579AWASHER, CAMSHAFT TIMING GEAR BOLT, NO.3
13579-500201$6.76
13711VALVE, INTAKE
13711-50060سوپاپ هوا لندکروزر هشت سیلندر16$29.71
13711Aلاستیک سوپاپ لندکروزر
90913-02112EXHAUST16$9.61
90913-02113INTAKE16$10.56
13711BSPRING, COMPRESSION(FOR INNER)
90501-29059فنر سوپاپ لندکروزر32$4.74
13715VALVE, EXHAUST
13715-50070سوپاپ دود لندکروزر16$44.68
13734SEAT, VALVE SPRING
13734-6202032$0.59
13741RETAINER, VALVE SPRING
13741-5003032$3.72
13741ALOCK, VALVE SPRING RETAINER
90913-03028خار سوپاپ لندکروزر64$1.34
13751LIFTER, VALVE
13751-50031استکان تایپیت لندکروزر هشت سیلندر32$21.63
13753SHIM, VALVE ADJUSTING
13753-22020T=2.000, MARK 0032$10.20
13753-22030T=2.020, MARK 0232$10.20
13753-22040T=2.040, MARK 0432$10.20
13753-22050T=2.060, MARK 0632$10.20
13753-22060T=2.080, MARK 0832$10.20
13753-22070T=2.100, MARK 1032$10.20
13753-22080T=2.120, MARK 1232$10.20
13753-22090T=2.140, MARK 1432$10.20
13753-22100T=2.160, MARK 1632$10.20
13753-22110T=2.180, MARK 1832$10.20
13753-22120T=2.200, MARK 2032$10.20
13753-22130T=2.220, MARK 2232$10.20
13753-22140T=2.240, MARK 2432$10.20
13753-22150T=2.260, MARK 2632$10.20
13753-22160T=2.280, MARK 2832$10.20
13753-22170T=2.300, MARK 3032$10.20
13753-22180T=2.320, MARK 3232$10.20
13753-22190T=2.340, MARK 3432$10.20
13753-22200T=2.360, MARK 3632$10.20
13753-22210T=2.380, MARK 3832$10.20
13753-22220T=2.400, MARK 4032$10.20
13753-22230T=2.420, MARK 4232$10.20
13753-22240T=2.440, MARK 4432$10.20
13753-22250T=2.460, MARK 4632$10.20
13753-22260T=2.480, MARK 4832$10.20
13753-22270T=2.500, MARK 5032$10.20
13753-22280T=2.520, MARK 5232$10.20
13753-22290T=2.540, MARK 5432$10.20
13753-22300T=2.560, MARK 5632$10.20
13753-22310T=2.580, MARK 5832$10.20
13753-22320T=2.600, MARK 6032$10.20
13753-22330T=2.620, MARK 6232$10.20
13753-22340T=2.640, MARK 6432$10.20
13753-22350T=2.660, MARK 6632$10.20
13753-22360T=2.680, MARK 6832$10.20
13753-22370T=2.700, MARK 7032$10.20
13753-22380T=2.720, MARK 7232$10.20
13753-22390T=2.740, MARK 7432$10.20
13753-22400T=2.760, MARK 7632$10.20
13753-22410T=2.780, MARK 7832$10.20
13753-22420T=2.800, MARK 8032$10.20
90105-08178*** STD. PART$1.38
90105-10248*** STD. PART$2.06
90110-06009*** STD. PART$0.87
90110-06018*** STD. PART$0.87
90110-12010*** STD. PART$2.29
90201-10101*** STD. PART$4.15
90210-25002*** STD. PART$1.03
90341-27008*** STD. PART$8.30
سوپاپ و تسمه تایم 2uz
تسمه تایم لندکروزر هشت سیلندر
تویوتا کار
سوپاپ و تسمه تایم لندکروزر هشت سیلندر
28

دسته بندی ها: لوازم بدنه لندکروزر, لوازم یدکی تویوتا, لوازم یدکی لندکروزر
23300JFILTER ASSY, FUEL
23300-50150صافی بنزین بیرون باک لندکروزر1$51.49
77251BTUBE, FUEL MAIN
77205-60C10لوله بنزین باک اصلی لندکروزر1$49.18
77252PROTECTOR, FUEL TUBE
77296-60120محافظ لوله بنزین لندکروزر1$20.28
77252ATUBE, FUEL MAIN, NO.2
77206-60520لوله بنزین لندکروزر1$45.11
77253PROTECTOR, FUEL TUBE, NO.2
77297-60040محافظ لوله بنزین لندکروزر1$34.63
77255DTUBE, FUEL RETURN
77255-60B10لوله برگشت بنزین لندکروزر1$32.66
77256FTUBE, FUEL RETURN, NO.2
77256-60680لوله برگشت بنزین لندکروزر1$29.93
77259EHOSE, FUEL
77259-60B00شلنگ بنزین لندکروزر1$13.17
77259FHOSE, FUEL
77259-60510شیلنگ بنزین لندکروزر1$9.73
77262BTUBE, FUEL TANK TO CANISTER, NO.2
77262-60270لوله بنزین باک به کنیستر لندکروزر1$24.43
77266APROTECTOR, FUEL TUBE, NO.1
77266-600701$133.20
77278TVALVE, CHECK WITH HOSE
77278-600301$9.57
77281BCLAMP, FUEL HOSE(FOR REAR FUEL MAIN)
77281-603302$3.44
77281GCLAMP, FUEL HOSE
77281-603203$2.85
77285BCLAMP, FUEL TUBE W/GROMMET, NO.1
77285-608901$17.91
77285ECLAMP, FUEL TUBE W/GROMMET, NO.1
77285-608801$35.15
77285JCLAMP, FUEL TUBE, NO.1
77285-607904$8.86
77285KCLAMP, FUEL TUBE, NO.1
77285-340311$5.97
77286RCLAMP, FUEL TUBE, NO.10
77285-607903$8.86
77289BCLAMP, FUEL TUBE, NO.3
77289-260101$9.61
77411BSUPPORT, FUEL TUBE GROMMET, NO.1
77411-480201$5.93
77707TUBE SUB-ASSY, CHARCOAL CANISTER OUTLET
77707-60030لوله خروجی بنزین از کنیستر لندکروزر1
77740CANISTER ASSY, CHARCOAL
77740-60480کنیستر لندکروزر1$403.79
77747BTUBE, CHARCOAL CANISTER, NO.1
77747-600701$29.38
77748PIPE, CHARCOAL CANISTER, NO.2
77748-600301$44.80
77754HOSE, CHARCOAL CANISTER OUTLET, NO.1
77754-603401$10.48
77754AHOSE, CHARCOAL CANISTER OUTLET, NO.2
77754-603301$12.34
77759HOSE, CHARCOAL CANISTER
77759-600901$13.28
77775GUIDE, CHARCOAL CANISTER OUTLET
77775-60010NO.1:REFER ILLUST.1$6.96
77775-60020NO.2:REFER ILLUST.1$1.86
77795HOSE, CHARCOAL CANISTER OUTLET, NO.2
77795-600601$11.70
77796HOSE, CHARCOAL CANISTER OUTLET, NO.3
77796-600201$1.54
90179-08234*** STD. PART$1.11
90466-11003*** STD. PART$2.65
90466-13004*** STD. PART$2.02
91641-K0816*** STD. PART$1.03
91674-80818*** STD. PART$0.99
91674-80822*** STD. PART$0.99
96132-40700*** STD. PART$2.53
کنیستر بنزین لندکروزر
صافی بنزین بیرون باک لندکروزر
صافی بنزین و کنیستر لندکروزر
32

دسته بندی ها: لوازم بدنه لندکروزر, لوازم یدکی تویوتا, لوازم یدکی لندکروزر
23070VALVE ASSY, FUEL MAIN
23070-38010ریگلاتور بنزین لندکروزر1$50.65
23221PUMP, FUEL
23220-50270مغزی پمپ بنزین لندکروزر1$382.88
23225ASPACER, FUEL PUMP
23225-230101$2.89
23280KRING, O(FOR FUEL PRESSURE REGULATOR)
90301-080191$3.29
77017TUBE SUB-ASSY, FUEL AND EVAPORATION VENT
77017-605501$62.39
77018ETUBE SUB-ASSY, FUEL TANK EVAPORATION VENT
77018-60160NO.1:REFER ILLUST.1$23.37
77018-60170NO.2:REFER ILLUST.1$22.81
77020ATUBE ASSY, FUEL SUCTION W/PUMP & GAGE
77020-603901$863.57
77024APLATE SUB-ASSY, FUEL SUCTION
77024-60230صافی بنزین داخل باک لندکروزر1$85.99
77035CABLE SUB-ASSY, FUEL LID LOCK CONTROL
77035-60140سیم قفل درب باک لندکروزر1$55.43
77035ACLAMP (FOR FUEL LID LOCK CONTROL CABLE)
90469-060055$1.82
77100UTANK SUB-ASSY, FUEL
77001-60820باک اصلی لندکروزر1$815.61
77100ZTANK SUB-ASSY, FUEL SUB
77001-60830باک ذخیره لندکروزر1$453.61
77131CSUB-TANK, FUEL, NO.1
77131-60120پایه فیلتر بنزین لندکروزر1$22.46
77144RETAINER, FUEL PUMP GAUGE
77144-47020پیچ درب صافی بنزین لندکروزر1$44.48
77169AGASKET, FUEL SUCTION TUBE SET
77169-47030واشر صافی بنزین لندکروزر1$3.48
77169BGASKET, FUEL SUCTION TUBE SET, NO.1
77169-32010لوله گلویی باک بنزین لندکروزر1$11.54
77201PIPE SUB-ASSY, FUEL TANK INLET
77201-60B001$199.78
77201-60B10GCC SPEC(EXCEPT SAUDI ARABIA)1$199.78
77204ATUBE, FUEL TANK RETURN
77204-600701$36.93
77206CTUBE SUB-ASSY, FUEL MAIN, NO.2
77206-604601$49.34
77209CTUBE SUB-ASSY, FUEL TANK MAIN
77209-604701$18.50
77213BHOSE, FUEL TANK TO FILLER PIPE
77213-603101$49.66
77213EHOSE, FUEL TANK TO FILLER PIPE
77213-603201$34.28
77241WCLIP, TUBE JOINT
77241-603203$1.07
77269AHOSE, FUEL TANK BREATHER
95313-130201$12.30
77272BSUPPORT, BREATHER TUBE, NO.1
77205-60C001$13.96
77277RPROTECTOR, FUEL TANK FILLER PIPE
77277-601301$66.34
77278CPROTECTOR, FUEL TANK FILLER PIPE, NO.2
Not applicable
77285DCLAMP, FUEL TUBE, NO.1
77285-608401$11.66
77285FCLAMP, FUEL TUBE, NO.1
77197-600301$3.48
77285GCLAMP, FUEL TUBE, NO.1
77285-608701$5.69
77291ASHIELD, FUEL TANK FILLER PIPE
77291-60120لوله ورودی باک بنزین لندکروزر1$39.06
77306اهرم باز کن درب باک لندکروزر
77306-28060-C0BLACK, TRIM1*1$15.22
77306-28060-E0DK. BROWN, TRIM4*1$15.97
77310ACAP ASSY, FUEL TANK
77300-52030درب باک از داخل لندکروزر 1$41.99
77316GASKET, FUEL TANK CAP
77316-52040واشر درب باک لندکروزر 1
77350LID ASSY, FUEL FILLER OPENING
77350-60090درب باک بیرونی لندکروزر 1$71.64
77366SPRING, FUEL FILLER OPENING LID HINGE
77360-350401$5.46
77371LRING, FUEL TANK FILLER PIPE SHIELD
77371-350101$2.85
77377RETAINER, FUEL FILLER OPENING LID LOCK
77377-350101$3.91
77391ARING, FUEL INLET BOX
77391-350201$3.84
77419HOSE, FUEL, NO.3
77419-600201$14.04
77512BRACKET, FUEL TANK, REAR
77512-351404$4.27
77601ABAND SUB-ASSY, FUEL TANK, NO.1
77601-603101$76.86
77603ABAND SUB-ASSY, FUEL TANK, NO.2
77602-601101$88.33
77603BBAND SUB-ASSY, FUEL TANK, NO.2 RH
77603-600401$59.35
77604BBAND SUB-ASSY, FUEL TANK, NO.2 LH
77604-600401$59.35
77606PROTECTOR SUB-ASSY, FUEL TANK, NO.1
77606-601701$467.72
77611EPIN, FUEL TANK BAND
77653-350402$9.45
77633STAY, FUEL TANK
77633-600701$8.97
77644BOLT, FUEL TANK
77644-350302$2.17
77697INSULATOR, FUEL TANK HEAT, NO.1
77697-600101$101.69
77785HARNESS, FUEL PUMP
77785-600101$21.63
90105-06321*** STD. PART$0.75
90119-08A33*** STD. PART$1.03
90119-10816*** STD. PART$1.54
90159-50219*** STD. PART$0.75
90166-60003*** STD. PART$0.79
90179-08234*** STD. PART$1.11
90183-06019*** STD. PART$0.99
90189-06065*** STD. PART$1.03
90189-06171*** STD. PART$0.95
90269-06017*** STD. PART$1.82
90301-04013*** STD. PART$3.01
90301-15024*** STD. PART$3.01
90386-01004*** STD. PART$1.94
90460-22002*** STD. PART$6.33
90460-46005*** STD. PART
90460-46006*** STD. PART
90460-50008*** STD. PART$7.51
90468-14032*** STD. PART$1.27
90959-04001*** STD. PART$7.99
91621-J0612*** STD. PART$0.79
91651-B0820*** STD. PART$1.34
96133-41101*** STD. PART
درب باک لندکروزر
صافی بنزین لندکروزر
صافی بنزین و درب باک لندکروزر
23

دسته بندی ها: پمپ ترمز و بوستر ترمز, تویوتا لندکروزر, لوازم گیربکس و جلوبندی لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
04493CYLINDER KIT, BRAKE MASTER
04493-60300لوازم پمپ ترمز1$96.73
47201CYLINDER SUB-ASSY, BRAKE MASTER
47201-60831پمپ ترمز1$353.56
47202RESERVOIR SUB-ASSY, BRAKE MASTER CYLINDER
47220-35010مخزن پمپ ترمز1$134.11
47210JGASKET(FOR MASTER CYLINDER)
90430-061041$0.91
47210TBOLT(FOR BRAKE MASTER CYLINDER)
90109-060771$2.69
47230CAP ASSY, BRAKE MASTER CYLINDER RESERVOIR FILLER
47230-12040درب مخزن پمپ ترمز1$14.79
47255GROMMET, MASTER CYLINDER RESERVOIR
47255-160102$11.74
47264CLEVIS, MASTER CYLINDER PUSH ROD
47264-280101$7.51
47275GASKET, BRAKE MASTER CYLINDER
47275-120201$1.34
47299STRAINER, BRAKE MASTER CYLINDER RESERVOIR
47299-240101$9.01
90149-40006*** STD. PART$1.23
90179-08204*** STD. PART$1.11
90179-10065*** STD. PART$2.81
پمپ ترمز لندکروزر وانت
38

دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
85110 MOTOR ASSY, WINDSHIELD WIPER
85110-60390 1 موتور برف پاک کن
85160 LINK ASSY, WINDSHIELD WIPER
85150-60310 1 $184.08
85178 NUT (FOR FRONT WIPER ARM SETTING)
90182-10006 2 $1.07
85211B ARM, FRONT WIPER, RH
85211-60260 1 بازویی برف پاک کن
85212A BLADE, FR WIPER, RH
85222-53071 1 تیغه برف پاک کن راست
85214A RUBBER, WIPER, RH
85214-53080 1 لاستیک تیغه برف پاک کن راست
85214B RUBBER, WIPER, LH
85214-30380 1 لاستیک تیغه برف پاک کن چپ
85221B ARM, FRONT WIPER, LH
85221-60280 1 بازووی برف پاک کن چپ
85222A BLADE, FR WIPER, LH
85222-42110 1 تیغه برف پاک کن چپ
85292B CAP, FRONT WIPER ARM HEAD
85292-13010 2 $5.85
89941 SENSOR, RAIN
Not applicable
89943 COVER, RAIN SENSOR
Not applicable
89944 TAPE, RAIN SENSOR
Not applicable
64

دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
87908 ACTUATOR ASSY, OUTER MIRROR, RH
87908-60B10  موتور آیینه راست 1
87909 ACTUATOR ASSY, OUTER MIRROR, LH
87908-60B10  موتور آیینه چپ 1
87910 آیینه بغل کامل راست
87910-60B20 NIGERIA SPEC 1 $155.60
87910-60B30 1 $155.60
87915A قاب آیینه بغل راست
87915-60010 OUTSIDE REAR VIEW MIRROR-MANUAL RETRACTABLE(BLACK) 1 $82.91
87915-60020-A0 SUPER WHITE 2, 040 1 $90.70
87915-60020-A1 WHITE PEARL CS., 070 1 $82.91
87915-60020-B0 SILVER ME., 1F7 1 $90.70
87915-60020-B1 GRAY ME., 1G3 1 $90.70
87915-60020-C0 BLACK, 202 1 $90.70
87915-60020-D0 DK. RED M.M., 3Q3 1 $90.70
87915-60020-E0 BEIGE M.M., 4R3 1 $90.70
87915-60020-F0 GOLD M.M., 5A5 1 $90.70
87915-60020-G0 GREEN M.M., 6V2 1 $90.70
87915-60020-J0 GRAYISH BLUE ME., 8R3 1 $90.70
87915-60020-J1 LT.BLUE M.M., 8S1 1
87915-60030 OUTSIDE REAR VIEW MIRROR-MANUAL RETRACTABLE(PLATING) 1 $91.61
87931 شیشه آیینه بغل راست
87931-60B10 NIGERIA SPEC 1 $35.23
87931-60B30 1 $32.17
87939 COVER, OUTER MIRROR HOLE, RH
81859-60480 1
87940 آیینه بغل کامل چپ
87940-60B10 NIGERIA SPEC 1 $155.60
87940-60B20 1 $155.60
87945B قاب آیینه بغل چپ
87945-60010 OUTSIDE REAR VIEW MIRROR-MANUAL RETRACTABLE(BLACK) 1 $82.91
87945-60020-A0 SUPER WHITE 2, 040 1 $90.70
87945-60020-A1 WHITE PEARL CS., 070 1 $82.91
87945-60020-B0 SILVER ME., 1F7 1 $90.70
87945-60020-B1 GRAY ME., 1G3 1 $90.70
87945-60020-C0 BLACK, 202 1 $90.70
87945-60020-D0 DK. RED M.M., 3Q3 1 $90.70
87945-60020-E0 BEIGE M.M., 4R3 1 $90.70
87945-60020-F0 GOLD M.M., 5A5 1 $90.70
87945-60020-G0 GREEN M.M., 6V2 1 $90.70
87945-60020-J0 GRAYISH BLUE ME., 8R3 1 $90.70
87945-60020-J1 LT.BLUE M.M., 8S1 1
87945-60030 OUTSIDE REAR VIEW MIRROR-MANUAL RETRACTABLE(PLATING) 1 $91.61
87946 RETRACTOR, OUTER MIRROR, RH
Not applicable
87948 COVER, OUTER MIRROR HOLE, LH
81859-60490 1
87961 شیشه آیینه بغل چپ
87961-60B00 NIGERIA SPEC 1 $35.23
87961-60B20 1 $32.17
87966 RETRACTOR, OUTER MIRROR, LH
Not applicable

69

دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
52561-60040 *** STD. PART $3.32
52562E RETAINER, REAR BUMPER, UPPER RH
52562-60040  کشویی زیر چراغ راست 1 $74.96
52563D RETAINER, REAR BUMPER, UPPER LH
52563-60040  کشویی زیر چراغ چپ 1 $74.96
81496 GUIDE, REAR COMBINATION LAMP
81496-28010 4 $2.49
81550N لامپ خطر عقب
90981-11059 12V 16W, SPARE WHEEL CARRIER-BACK DOOR FRAME 1 $5.10
81551D LENS & BODY, REAR COMBINATION LAMP, RH
81551-60820  خطر عقب راست روی گلگیر 1 $237.21
81554 GASKET, REAR COMBINATION LAMP BODY, RH
81554-60820 1 $23.05
81555A SOCKET & WIRE SUB-ASSY, REAR COMBINATION LAMP, RH
81555-60820 1 $36.53
81561D LENS & BODY, REAR COMBINATION LAMP, LH
81561-60750  خطر عقب چپ روی گلگیر 1 $237.21
81564 GASKET, REAR COMBINATION LAMP BODY, LH
81564-60750 1 $23.05
81565A SOCKET & WIRE SUB-ASSY, REAR COMBINATION LAMP, LH
81555-60820 1 $36.53
81580B BULB (FOR REAR LAMP)
90981-15021 12V 21W, AMBER 2 $5.14
81581C خطر عقب روی صندوق راست
81580-60190 SPARE WHEEL CARRIER-BACK DOOR FRAME 1 $151.41
81581-60180 1 $222.71
81584 PACKING, REAR LAMP RH
81584-60180 1 $16.29
81584D GASKET, REAR LAMP
81584-60190 X $16.29
81585 SOCKET & WIRE, REAR LAMP
81585-60180 1 $44.04
81591B خطر عقب روی صندوق چپ
81591-60210 1 $222.71
81591-60220 SPARE WHEEL CARRIER-BACK DOOR FRAME 1 $121.06
81594A GASKET, REAR LAMP LH
81594-60210 1 $16.29
81595 SOCKET & WIRE, REAR LAMP, LH
81585-60180 1 $44.04
81595-60220 SPARE WHEEL CARRIER-BACK DOOR FRAME 1 $24.51
81952A COVER, REAR LAMP, RH
81952-22010

46

دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
81110D لامپ نور بالا
90981-13075 12V 55W, HALOGEN 2 $30.44
81110L لامپ نور پایین
90981-20013 45V 35W, SAUDI ARABIA SPEC&HEADLAMP LEVELING DEVICE-WITH(MANUAL) (09/2007 – 12/2007) 2 $429.10
90981-20021 45V 35W, SAUDI ARABIA SPEC&HEADLAMP LEVELING DEVICE-WITH(MANUAL) (01/2008 – 01/2009) 2 $392.13
81125 جا زغالی چراغ
81125-60C80 2 $34.52
81125-60D00 SAUDI ARABIA SPEC&HEADLAMP LEVELING DEVICE-WITH(MANUAL) 2 $34.52
81134 GASKET, HEADLAMP
90075-68007 SAUDI ARABIA SPEC&HEADLAMP LEVELING DEVICE-WITH(MANUAL) X $10.75
81135 چراغ جلو کامل راست
81130-60C80 (09/2007 – 12/2007) 1 $384.61
81130-60C81 (01/2008 – 12/2009) 1 $384.61
81140-60D20 SAUDI ARABIA SPEC&HEADLAMP LEVELING DEVICE-WITH(MANUAL) (09/2007 – 12/2007) 1 $1,408.50
81140-60D21 SAUDI ARABIA SPEC&HEADLAMP LEVELING DEVICE-WITH(MANUAL) (01/2008 – 12/2009) 1 $1,341.44
81139 COVER, HEADLAMP SOCKET
81189-28A10 SAUDI ARABIA SPEC&HEADLAMP LEVELING DEVICE-WITH(MANUAL) 2 $16.13
81175 چراغ جلو کامل چپ
81070-60C90 SAUDI ARABIA SPEC&HEADLAMP LEVELING DEVICE-WITH(MANUAL) (09/2007 – 12/2007) 1 $1,408.50
81070-60C91 SAUDI ARABIA SPEC&HEADLAMP LEVELING DEVICE-WITH(MANUAL) (01/2008 – 12/2009) 1 $1,341.44
81170-60C50 (09/2007 – 12/2007) 1 $384.61
81170-60C51 (01/2008 – 12/2009) 1 $317.46
81193 RETAINER, HEADLAMP PROTECTOR, UPPER RH
81193-60050 1 $11.66
81193C RETAINER, RH HEADLAMP PROTECTOR, UPPER RH
81193-60060 1 $11.66
81194 RETAINER, HEADLAMP PROTECTOR, UPPER LH
81194-60050 1 $11.66
81194D RETAINER, LH HEADLAMP PROTECTOR, UPPER LH
81194-60060 1 $11.66
81195A RETAINER, HEADLAMP PROTECTOR, LOWER RH
81195-60050 1 $11.66
81195B RETAINER, RH HEADLAMP PROTECTOR, LOWER RH
81195-60060 1 $11.66
81196A RETAINER, HEADLAMP PROTECTOR, LOWER LH
81196-60040 1 $11.66
81196C RETAINER, LH HEADLAMP PROTECTOR, LOWER LH
81196-60050 1 $11.66
81510C BULB (FOR FRONT TURN SIGNAL LAMP)
90981-15021 12V 21W, AMBER 2 $5.14
81610F BULB(FOR CLEARANCE LAMP)
99132-12050 12V 5W 2 $3.68
85661 موتور تنظیم راست
85661-12010 SAUDI ARABIA SPEC&HEADLAMP LEVELING DEVICE-WITH(MANUAL) 1 $236.31
85662 موتور تنظیم چپ
85661-12010 SAUDI ARABIA SPEC&HEADLAMP LEVELING DEVICE-WITH(MANUAL) 1 $236.31
85669 PACKING, HEADLAMP LEVELING MOTOR BASE
90075-99120 SAUDI ARABIA SPEC&HEADLAMP LEVELING DEVICE-WITH(MANUAL) 2

63

دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
82711-2B640 *** STD. PART $1.38
88453 FAN, COOLING (FOR CONDENSER)
88453-60010 پروانه کولر 1 $96.55
88454A SHROUD, FAN
88454-60020  بادگیر فن کولر 1 $103.63
88460 CONDENSER ASSY, COOLER
88460-60903  رادیاتور کولر 1 $822.84
88460B BRACKET, COOLER CONDENSER, NO.1
88688-6A420 TYPE A:REFER TO ILLUSTRATION 1 $28.62
88460C BRACKET, COOLER CONDENSER, NO.2
88688-60851 W(COOL BOX OR DUAL AIR CONDITIONER) 1 $29.53
88460D BRACKET, COOLER CONDENSER, NO.3
88688-60790 1 $20.05
88460F BRACKET, COOLER CONDENSER, NO.4
88688-6A190 W(COOL BOX OR DUAL AIR CONDITIONER) 1 $18.31
88460G BRACKET, COOLER CONDENSER, NO.5
88688-6A180 1 $31.91
88460H BRACKET, COOLER CONDENSER, NO.6
88688-60870 1 $31.91
88461A CORE, COOLER CONDENSER
88461-60052 MAKER OPTION 1 $704.27
88474 DRYER, COOLER
88474-17010 رطوبت گیر 1 $107.15
88550 MOTOR ASSY, BLOWER (FOR CONDENSER)
16363-64080  موتور فن کولر 1 $169.93
88578D PACKING, COOLER PIPE, NO.1
88578-60190 2 $16.96
88590 BLOWER ASSY, W/SHROUD
88590-60030  مجموعه فن کولر 1 $491.84
88688-6A340 *** STD. PART $6.13
88891A PACKING A (FOR COOLER)
88578-60100 1

75

دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
88301 ROTOR SUB-ASSY, MAGNET CLUTCH
88412-22070 1 $451.43
88302 STATOR SUB-ASSY, MAGNET CLUTCH
88411-2A030 1 $230.86
88320 کمپرسور کولر
88320-60590 W(DUAL AIR CONDITIONER) 1 $1,644.78
88320-60730 W(SINGLE AIR CONDITIONER) (08/2002 – 04/2005) 1 $2,170.82
88320-60750 W(DUAL AIR CONDITIONER) (08/2002 – 04/2005) 1 $1,644.78
88330A WASHER (FOR MAGNET CLUTCH)
88335-14020 1 $2.81
88336 SENSOR, COMPRESSOR
88336-60120 1 $139.61
88403 HUB SUB-ASSY, MAGNET CLUTCH
88403-30290 1 $165.78
88410 مگنت کلاچ
88410-60330 (08/2002 – 04/2005) 1 $714.20
88410-6A040 (08/2005 – ) 1 $636.74
88431 پایه کمپرسور کولر
88431-60200 W(SINGLE AIR CONDITIONER) 1 $532.44
88431-60210 W(DUAL AIR CONDITIONER) 1 $453.61
88446 BOLT, IDLE PULLEY
88446-35040 1 $20.72
88545 هرزگرد کولر
88440-26090

76

دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
87103 MOTOR SUB-ASSY, HEATER BLOWER, W/FAN
87103-60250 TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION 1 موتور بخاری
87106A SERVO SUB-ASSY, DAMPER
87106-60111 1 $270.47
87106C SERVO SUB-ASSY, DAMPER(FOR BLOWER)
87106-60200 1 $186.38
87106M SERVO SUB-ASSY, DAMPER, NO.2
87106-60120 1 $183.17
87107 UNIT SUB-ASSY, HEATER RADIATOR
87107-60371 1 رادیات بخاری
87128-60020 *** STD. PART $1.42
87128-60030 *** STD. PART $7.55
87130 BLOWER ASSY, HEATER, FRONT
87130-60363 TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION 1 موتور بخاری
87130C RELAY, HEATER BLOWER MOTOR
88630-26040 2 $58.67
87138 RESISTOR, HEATER BLOWER
87138-60080 1 $41.43
87150 RADIATOR ASSY, HEATER
87150-60434 1 مجموعه کامل بخاری
87165 CONTROL, BLOWER MOTOR, NO.1
Not applicable
87211E DUCT, AIR
87211-60310 1 $120.51
87616-35010 *** STD. PART $7.27
88630Z RELAY, BLOWER EXTRA HIGH
88630-16090 1 $147.24
88669-60030 *** STD. PART $12.69
88897-12210 *** STD. PART $24.55
88897R ASPIRATOR
Not applicable
90119-06092 *** STD. PART $1.34
90179-06314 *** STD. PART

81

دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
7805 BASE SUB-ASSY, INNER REAR VIEW MIRROR
87805-60010 1 $16.33
87810 آیینه داخل اتاق
87810-60130-A1 IVORY, TRIM0* 1 $105.60
87810-60130-B1 STONE, TRIM1* 1 $115.53
87810-60140-A1 W(MOON ROOF), IVORY, TRIM0* 1 $115.53
87810-60140-B1 W(MOON ROOF), STONE, TRIM1* 1 $115.53
87810-60180-A1 W(AUTO DIMMER & COMPASS), IVORY, TRIM0* 1 $849.97
87810-60180-B1 W(AUTO DIMMER & COMPASS), STONE, TRIM1* 1 $849.97
87816 SPRING, INNER REAR VIEW MIRROR
74372-30030 1 $3.68
87825 SPRING, INNER REAR VIEW MIRROR SETTING
87825-60010 1 $1.46
87827 ABSORBER, INNER REAR VIEW MIRROR
87828-12020 1 $7.31
87834 COVER, INNER REAR VIEW MIRROR STAY HOLDER
87834-10010-A1 IVORY, TRIM0* 1 $2.73
87834-10010-B3 STONE, TRIM1* 1 $3.00
87853 BASE, INNER REAR VIEW MIRROR
87853-60010 1 $10.08
87908 ACTUATOR ASSY, OUTER MIRROR, RH
Not applicable
87909 ACTUATOR ASSY, OUTER MIRROR, LH
Not applicable
87910 آیینه بغل راست
87910-60790-A0 ELECTRIC REMOTE CONTROL, WHITE, 056 1 $167.79
87910-60790-A1 ELECTRIC REMOTE CONTROL, WHITE PEARL CS., 062 1 $169.37
87910-60790-B0 ELECTRIC REMOTE CONTROL, WARM SILVER ME., 1B1 1 $167.79
87910-60790-B2 ELECTRIC REMOTE CONTROL, GRAY ME., 1D2 1 $167.79
87910-60790-B3 ELECTRIC REMOTE CONTROL, DK.GRAY M.M., 1E9 1 $167.79
87910-60790-B4 ELECTRIC REMOTE CONTROL, SILVER ME., 1F7 1 $169.37
87910-60790-C0 ELECTRIC REMOTE CONTROL, BLACK, 202 1 $155.09
87910-60790-E2 ELECTRIC REMOTE CONTROL, GOLD M.M., 4R3 1 $167.79
87910-6A010 ELECTRIC REMOTE CONTROL(CHROME PLATED) 1 $180.05
87917B شیشه ایینه بغل راست
87931-60790 ELECTRIC REMOTE CONTROL 1 $31.92
87929-60020 *** STD. PART $1.46
87940 آیینه بغل چپ
87940-60800 ELECTRIC REMOTE CONTROL(CHROME PLATED) 1 $180.05
87940-60830-A0 ELECTRIC REMOTE CONTROL, WHITE, 056 1 $167.79
87940-60830-A1 ELECTRIC REMOTE CONTROL, WHITE PEARL CS., 062 1 $169.37
87940-60830-B0 ELECTRIC REMOTE CONTROL, WARM SILVER ME., 1B1 1 $167.79
87940-60830-B2 ELECTRIC REMOTE CONTROL, GRAY ME., 1D2 1 $167.79
87940-60830-B3 ELECTRIC REMOTE CONTROL, DK.GRAY M.M., 1E9 1 $167.79
87940-60830-B4 ELECTRIC REMOTE CONTROL, SILVER ME., 1F7 1 $169.37
87940-60830-C0 ELECTRIC REMOTE CONTROL, BLACK, 202 1 $155.09
87940-60830-E2 ELECTRIC REMOTE CONTROL, GOLD M.M., 4R3 1 $167.79
87946 RETRACTOR, OUTER MIRROR, RH
Not applicable
87947B شیشه آیینه بغل چپ
87961-60770 ELECTRIC REMOTE CONTROL 1 $31.92
87966 RETRACTOR, OUTER MIRROR, LH
Not applicable

67

دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
85031 VALVE, HEADLAMP CLEANER WASHER HOSE
85299-33020 2 $23.25
85271 HOSE, HEADLAMP CLEANER, NO.1
85375-12062 L=600 1 $40.09
85271A HOSE, HEADLAMP CLEANER, NO.2
85275-89146 L=90 1 $6.76
85375-20171 L=60 1 $23.33
85271B HOSE, HEADLAMP CLEANER, NO.3
85275-42020 (05/2005 – ) 1 $7.27
85377-12380 (08/2002 – 04/2005) 1 $9.29
85271C HOSE, HEADLAMP CLEANER, NO.4
85375-22061 CUT HOSE TO LENGTH AS SPECIFIED IN REMARKS, L=410 1 $34.87
90445-14055 CUT HOSE TO LENGTH AS SPECIFIED IN REMARKS, L=60 1 $6.17
85271D HOSE, HEADLAMP CLEANER, NO.5
85378-22070 L=795 1 $22.93
90445-14040 L=1060 1 $29.73
85272-20060 *** STD. PART $2.57
85272-20080 *** STD. PART $2.57
85273-20020 *** STD. PART $2.69
85277-12080 *** STD. PART $5.54
85277-60020 *** STD. PART $5.10
85280A MOTOR AND PUMP ASSY, HEADLAMP CLEANER
85280-30020  پمپ چراغ شور 1 $234.57
85336B PACKING, HEADLAMP CLEANER WASHER
85336-10010 1 $4.51
85341 NOZZLE, HEADLAMP CLEANER WASHER
85044-60060  چشمه چراغ شور 2 $32.97
85348A JOINT, HEADLAMP CLEANER HOSE, NO.1
85349-89122 1 $2.06
85379-89131 NO.1 1 $2.93
85348B JOINT, HEADLAMP CLEANER HOSE, NO.2
85352-12010 (05/2005 – ) 1 $8.66
85379-89131 (08/2002 – 04/2005) 1 $2.93
85361C BRACKET, WASHER
85361-33020 1 $7.27
85371A HOSE, HEADLAMP CLEANER(FROM MOTOR TO JOINT)
85336-12230 L=15 1 $6.05
85371C HOSE, HEADLAMP CLEANER, NO.1
85359-60120 L=275 1
85373A HOSE, HEADLAMP CLEANER WASHER (FROM JOINT TO NOZZLE)
85275-30020 2 $6.13
90075-06003 *** STD. PART

88

دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
85301 INLET SUB-ASSY, WASHER
85301-60070  لوله ورودی مخزن شیشه شور 1 $72.75
85310 MOTOR AND PUMP ASSY, WINDSHIELD WASHER
85330-35070 پمپ شیشه شور 1 $161.39
85317 WIRING ASSY, WASHER
85317-60280 1 $13.64
85327-60100 W(REAR WINDOW DEFOGGER) OR W(HEADLAMP CLEANER) 1 $29.10
85330 مخزن شیشه شور
85315-60280 1 $115.61
85325-60140 W(REAR WINDOW DEFOGGER) 1 $126.52
85355-60160 W(HEADLAMP CLEANER) (08/2002 – 04/2005) 1 $126.52
85355-60161 W(HEADLAMP CLEANER) (05/2005 – ) 1 $126.52
85330A BUSH, WINDSHIELD WASHER JAR
90099-32089 1 $3.44
85332 CAP, WINDSHIELD WASHER JAR
85386-60070  درب مخزن شیشه شور 1 $2.49
85336D PACKING, WINDSHIELD WASHER JAR
85336-30160 1 $6.13
85336J PROTECTOR, WASHER JAR
85336-60280 1 $79.59
85345 NOZZLE, WINDSHIELD WASHER
85381-12060  چشمه شیشه شور 2 $21.86
85348 JOINT, WINDSHIELD WASHER HOSE, NO.1
85334-22470 1 $1.46
85348D JOINT, WINDSHIELD WASHER ELBOW, NO.1
85355-14481 2 $3.20
85348E JOINT, WINDSHIELD WASHER ELBOW, NO.2
85355-32110 NO.1 2 $3.64
85377-32220 NO.2 1 $1.27
85348F JOINT, WINDSHIELD WASHER ELBOW, NO.3
85377-34010 1 $1.38
85348G JOINT, WINDSHIELD WASHER HOSE, NO.2
85334-22480 1 $1.34
85348M JOINT, WINDSHIELD WASHER HOSE, NO.3
85375-10260 2 $2.10
85348N JOINT, WINDSHIELD WASHER HOSE, NO.4
85375-20800 NO.1 1 $2.17
85378-60380 NO.2 1 $4.59
85371 HOSE, WINDSHIELD WASHER (FROM MOTOR TO JOINT)
90099-33080 CUT HOSE TO LENGTH AS SPECIFIED IN REMARKS, L=1240 1 $8.30
85372 HOSE, WINDSHIELD WASHER (FROM JOINT TO JOINT), NO.1
90099-33075 CUT HOSE TO LENGTH AS SPECIFIED IN REMARKS, L=690 1 $8.26
85372B HOSE, WINDSHIELD WASHER (FROM JOINT TO JOINT), NO.2
90099-33080 CUT HOSE TO LENGTH AS SPECIFIED IN REMARKS, L=300, NO.2, NO.1 1 $8.30
85373 HOSE, WINDSHIELD WASHER (FROM JOINT TO NOZZLE)
90099-33080 CUT HOSE TO LENGTH AS SPECIFIED IN REMARKS, L=560, NO.2 1

76

دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
85110R MOTOR ASSY, REAR WIPER
85130-60210 1 موتور برف پاک کن عقب
85120R MOTOR AND BRACKET ASSY, REAR WIPER
85080-60190 1 $251.67
85132A COVER, REAR WIPER SHAFT
85132-28040 1 $2.93
85143R GROMMET, REAR WIPER MOTOR
85143-60110 1 $2.85
85160R LINK ASSY, REAR WIPER
85170-60100 1 $178.04
85168R NUT, REAR WIPER LINK PIVOT, NO.1
85168-95700 1 $5.02
85169R WASHER, REAR WIPER LINK PIVOT, NO.1
85134-60120 1 $2.49
85178R NUT (FOR REAR WIPER ARM SETTING)
90179-06158 2 $1.34
85190R ARM ASSY, REAR WIPER
85241-60080 1 بازویی برف پاک کن
85192R COVER, REAR WIPER ARM
85192-13060 2 $7.35
85214D RUBBER, WIPER BLADE, RH
85214-10100 1 لاستیک تیغه برف پاک کن
85214R RUBBER, REAR WIPER
85214-30280 1 لاستیک تیغه برف پاک کن
85220R BLADE ASSY, REAR WIPER
85242-30040 LH 1 تیغه برف پاک کن
85242-60050 RH 1 تیغه برف پاک کن
85224E PLATE, REAR WIPER RUBBER BACKING, NO.1
Not applicable
85224F PLATE, REAR WIPER RUBBER BACKING, NO.2
Not applicable
85224J PLATE, WIPER BLADE RUBBER BACKING, NO.3
Not applicable
85224K PLATE, WIPER BLADE RUBBER BACKING, NO.4
Not applicable
85241A ARM, REAR WIPER
85241-60090 1 بازویی برف پاک کن عقب
 
65

دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
85110 MOTOR ASSY, WINDSHIELD WIPER
85110-60290 1 موتور برف پاک کن
85160 LINK ASSY, WINDSHIELD WIPER
85150-60230 1 $253.67
85178 NUT (FOR FRONT WIPER ARM SETTING)
90179-08113 2 $1.34
85211B ARM, FRONT WIPER, RH
85211-60200 1 بازویی برف پاک کن راست
85212A BLADE, FR WIPER, RH
85212-60171 1 تیغه برف پاک کن راست
85214A RUBBER, WIPER, RH
85214-48010 1 لاستیک تیغه برف پاک کن راست
85214B RUBBER, WIPER, LH
85214-50100 1 لاستیک تیغه برف پاک کن چپ
85221B ARM, FRONT WIPER, LH
85221-60210 1 بازویی برف پاک کن چپ
85222A BLADE, FR WIPER, LH
85222-60211 1 تیغه برف پاک کن چپ
85224A PLATE, WIPER RUBBER BACKING, NO.1
Not applicable
85224B PLATE, WIPER RUBBER BACKING, NO.2
Not applicable
85224C PLATE, WIPER RUBBER BACKING, NO.3
Not applicable
85224D PLATE, WIPER RUBBER BACKING, NO.4
Not applicable
85292B CAP, FRONT WIPER ARM HEAD
85292-44010 2

66

دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
86652A BUZZER ASSY, SKID CONTROL
Not applicable
88263A RELAY, SKID CONTROL
88263-24020 1 $58.63
88263E RELAY, SKID CONTROL NO.2
88263-24030 1 $61.08
88263G RELAY, SKID CONTROL
89633-24010 1 $73.22
88266B CLAMP, SKID CONTROL SENSOR, NO.1
88266-60390 1 $8.70
88266C CLAMP, SKID CONTROL SENSOR, NO.2
88266-60400 1 $8.70
89183A SENSOR, YAWRATE
Not applicable
89441A SENSOR, DECELERATION
89440-60090 1 $454.56
89540 COMPUTER ASSY, SKID CONTROL
89540-60410 1 $734.99
89542 SENSOR, SPEED, FRONT RH
89542-60040 1 سنسور سرعت چرخ جلو راست
89543 SENSOR, SPEED, FRONT LH
89543-60010 1 سنسور سرعت چرخ جلو چپ
89545 SENSOR, SPEED, REAR RH
89545-60030 1 سنسور سرعت چرخ عقب راست
89546 SENSOR, SPEED, REAR LH
89546-60030 1 سنسور سرعت چرخ عقب چپ

48

دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
71196-28040 *** STD. PART $0.99
81550 LAMP ASSY, REAR COMBINATION, RH
81550-60680  خطر عقب روی گلگیر راست کامل 1 $182.10
81550B لامپ خطر عقب
90981-13043 12V 21W 2 $5.42
90981-13044 12V 21/5W 2 $5.54
90981-15011 12V 21W, AMBER 2 $7.16
81550D BULB(FOR REAR COMBINATION LAMP)
Not applicable
81551D خطر عقب روی  گلگیر  راست
81551-60680 (08/2002 – 04/2005) 1 $145.99
81551-60750 (05/2005 – 09/2006) 1 $240.11
81551-60751 (10/2006 – ) 1 $240.11
81555 SOCKET & WIRE SUB-ASSY, REAR COMBINATION LAMP, RH
81555-60680 (08/2002 – 04/2005) 1 $36.61
81555-60750 (05/2005 – ) 1 $36.53
81555B SOCKET PLUG, NO.1
Not applicable
81560 LAMP ASSY, REAR COMBINATION, LH
81560-60600  خطر عقب روی گلگیر چپ کامل 1 $182.10
81561D خطر عقب روی گلگیر چپ
81561-60600 (08/2002 – 04/2005) 1 $145.99
81561-60670 (05/2005 – 09/2006) 1 $240.11
81561-60671 (10/2006 – ) 1 $240.11
81565 SOCKET & WIRE SUB-ASSY, REAR COMBINATION LAMP, LH
81555-60680 (08/2002 – 04/2005) 1 $36.61
81555-60750 (05/2005 – ) 1 $36.53
81580B BULB (FOR REAR LAMP)
Not applicable
81580D LAMP ASSY, REAR, RH
Not applicable
81581C LENS AND BODY, REAR LAMP, RH
خطر عقب روی درب صندوق راست
81590A LAMP ASSY, REAR, LH
Not applicable
81591B LENS AND BODY, REAR LAMP, LH
خطر عقب روی درب صندوق چپ

85

دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
81110 HEADLAMP ASSY, RH
Not applicable
81110B لامپ نور بالا
90080-81041 12V 65W 2 $27.91
90981-13046 12V65W(SAE), 60W(ECE) 2 $30.56
81110D لامپ نور پایین
90981-13047 12V 51W, HALOGEN 2 $27.95
81135 چراغ جلو راست
81019-60041 1 $330.51
81019-60061 W(HEADLAMP LEVELING) (08/2003 – 04/2005) 1 $324.81
81130-60A90 (05/2005 – 07/2006) 1 $319.10
81130-60A91 (08/2006 – 08/2006) 1 $319.10
81130-60A92 (09/2006 – ) 1 $319.10
81145-60B30 W(DISCHARGE HEADLAMP) (05/2005 – 06/2006) 1 $551.96
81145-60B31 W(DISCHARGE HEADLAMP) (08/2006 – ) 1 $551.96
81145-60B40 SAUDI ARABIA SPEC & W(DISCHARGE HEADLAMP) (05/2005 – 06/2006) 1 $577.99
81145-60B41 SAUDI ARABIA SPEC & W(DISCHARGE HEADLAMP) (08/2006 – ) 1 $577.99
81150 چراغ جلو چپ
Not applicable
81175 UNIT ASSY, HEADLAMP, LH
81059-60041 1 $330.51
81059-60061 W(HEADLAMP LEVELING) (08/2003 – 04/2005) 1 $324.81
81170-60A80 (05/2005 – 07/2006) 1 $319.10
81170-60A81 (08/2006 – 08/2006) 1 $319.10
81170-60A82 (09/2006 – ) 1 $319.10
81185-60B20 W(DISCHARGE HEADLAMP) (05/2005 – 06/2006) 1 $551.96
81185-60B21 W(DISCHARGE HEADLAMP) (08/2006 – ) 1 $551.96
81185-60B30 SAUDI ARABIA SPEC & W(DISCHARGE HEADLAMP) (05/2005 – 06/2006) 1 $577.99
81185-60B31 SAUDI ARABIA SPEC & W(DISCHARGE HEADLAMP) (08/2006 – ) 1 $577.99
81510C BULB (FOR FRONT TURN SIGNAL LAMP)
90981-15021 12V 21W, AMBER 2 $5.14
81515B SOCKET, FRONT TURN SIGNAL LAMP
90075-60028 2 $9.92
81610F BULB(FOR CLEARANCE LAMP)
99132-12050 12V 5W 2 $3.68
81615D SOCKET, CLEARANCE LAMP
90075-60004 (08/2002 – 04/2005) 2 $9.92
90075-60077 (05/2005 – ) 2 $10.75
85661 موتور چراغ جلو راست
85661-12010 (05/2005 – 06/2006) 1 $236.31
85661-22010 (08/2003 – 04/2005) 1 $248.49
85662 موتور چراغ جلو چپ
85661-12010 (05/2005 – 06/2006) 1 $236.31
85661-22010 (08/2003 – 04/2005) 1 $248.49
90109-06334 *** STD. PART

62