سیستم EGR (بازیابی گاز خروجی ) کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۲۵۶۰۱ PIPE SUB-ASSY, EGR, NO.1 ۲۵۶۱۱-۲۰۰۴۰ لوله EGR ۱ $۱۲۷.۱۵ ۲۵۶۰۲ PIPE SUB-ASSY, EGR, NO.2 ۲۵۶۱۲-۲۰۰۳۰ لوله EGR ۱ $۸۱.۴۵ ۲۵۶۲۰ VALVE ASSY, EGR ۲۵۶۲۰-۲۰۰۲۰ سوپاپ ورودی EGR ۱ $۳۵۳.۰۷ ۲۵۶۲۷ GASKET, EGR VALVE ۲۵۶۲۷-۲۰۰۱۰ (J) ۱ $۱.۲۳ ۲۵۶۲۷C GASKET(FOR EGR PIPE NO.2) ۲۵۶۲۷-۲۰۰۱۰ (J) ۲ $۱.۲۳ ۲۵۶۲۸ GASKET, EGR INLET ۲۵۶۲۸-۲۰۰۱۰ (J) ۲ $۶.۴۸ […]

دریچه گاز و سوزن انژکتور کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۲۱۸۲۱-۲۵۱۸۰ *** STD. PART $۱.۳۰ ۲۲۲۱۰ BODY ASSY, THROTTLE ۲۲۲۱۰-۲۰۱۲۰ دریچه گاز ۱ $۱,۲۵۴.۳۹ ۲۲۲۱۵A GASKET, IDLE SPEED CONTROL VALVE ۲۲۲۱۵-۲۰۰۱۰ واشر پایه دریچه سوخت ۱ $۴.۵۵ ۲۲۲۷۰ VALVE ASSY, IDLE SPEED CONTROL(FOR THLOTTLE BODY) ۲۲۲۷۰-۲۰۰۴۰ استپر موتور ۱ $۴۴۰.۳۲ ۲۲۲۷۱ GASKET, THROTTLE BODY ۲۲۲۷۱-۲۰۰۱۰ واشر دریچه گاز ۱ $۶.۶۸ ۲۳۲۳۲ GASKET(FOR FUEL PUMP HOSE) […]

استارت کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۲۸۰۱۱ CLUTCH SUB-ASSY, STARTER ۲۸۰۱۱-۷۴۰۷۰ دنده استارت ۱ $۴۵.۷۲ ۲۸۱۰۰ استارت ۲۸۱۰۰-۷۴۲۶۰ ۱۲V 1.4KW ۱ $۵۱۱.۰۱ ۲۸۱۲۰ YOKE ASSY, STARTER ۲۸۱۲۰-۶۶۰۴۰ بالشتک استارت ۱ $۲۳۸.۰۱ ۲۸۱۴۰ HOLDER ASSY, STARTER BRUSH ۲۸۱۴۰-۷۴۰۷۰ زغال استارت ۱ $۲۶.۹۲ ۲۸۱۵۰ SWITCH ASSY, MAGNET STARTER ۲۸۱۵۰-۷۴۲۷۰ اتوماتیک استارت ۱ $۱۰۷.۴۴ ۲۸۱۶۰ ARMATURE ASSY, STARTER ۲۸۱۶۰-۷۴۰۷۰ آرمیچر استارت ۱ $۹۳.۱۹

دینام کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۲۷۰۲۰ دینام ۲۷۰۶۰-۲۰۲۶۰ ۱۲V 80A ۱ $۷۶۸.۷۳ ۲۷۳۳۰ ROTOR ASSY, ALTERNATOR ۲۷۳۳۰-۷۴۵۵۰ آرمیچر دینام ۱ $۲۵۳.۸۳ ۲۷۳۵۷ HOLDER, ALTERNATOR, W/RECTIFIER ۲۷۳۵۷-۲۲۰۵۰ دیود دینام ۱ $۱۰۶.۷۹ ۲۷۳۷۰ HOLDER ASSY, ALTERNATOR BRUSH ۲۷۳۷۰-۷۵۰۶۰ زغال دینام ۱ $۲۴.۶۷ ۲۷۴۱۱ PULLEY, ALTERNATOR ۲۷۴۱۱-۴۶۰۸۰ پولی دینام ۱ $۲۴.۶۳ ۲۷۷۰۰A REGULATOR ASSY, GENERATOR ۲۷۷۰۰-۲۰۰۵۰ آفتامات دینام ۱ $۲۱۱.۲۲ ۹۰۱۷۹-۰۶۱۵۸ *** STD. […]

وایر شمع و کویل کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۱۱۲۶۵ COVER, COIL & RESISTIVE CORD, UPR ۱۱۲۶۵-۲۰۰۲۰ قاب روی وایر ۱ $۳۱.۶۳ ۱۹۱۰۰P شمع موتور ۹۰۹۱۹-۰۱۱۹۴ PK20TR11 ۶ $۱۸.۳۴ ۹۰۹۱۹-۰۱۱۹۵ BKR6EKPB11 ۶ $۱۹.۹۸ ۱۹۵۰۰ COIL ASSY, IGNITION ۹۰۹۱۹-۰۲۲۱۵ کویل ۳ $۱۸۶.۶۶ ۱۹۵۳۹ HOLDER, RESISTIVE CODE, NO.4 ۱۹۵۳۹-۱۱۰۴۰ ۳ $۵.۱۸ ۱۹۹۰۱ CORD SET, COIL & SPARK, W/RESISTIVE ۱۹۰۳۷-۲۰۰۱۱ مجموعه کامل وایر شمع ۱ $۷۲.۸۲ ۱۹۹۰۱B […]

سوپاپ هواگیری کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۱۷۳۰۳B PIPE SUB-ASSY, AIR, NO.1 ۱۷۳۰۳-۲۰۰۱۰ (J) ۱ $۱۰.۹۹ ۱۷۳۰۸B HOSE SUB-ASSY, VACUUM ۱۷۳۰۸-0A030 ۱ ۱۷۳۴۵D HOSE, AIR, NO.5 ۱۷۳۴۵-۲۰۰۱۰ (J) ۱ $۱۴.۹۱ ۱۷۳۴۵E CLAMP OR CLIP(FOR AIR HOSE, NO.5) ۹۶۱۳۳-۴۱۵۰۰ ۲ $۳.۸۷ ۱۷۳۴۶B HOSE, AIR, NO.6 ۱۷۳۴۶-۲۰۰۱۰ (J) ۱ $۱۱.۴۳ ۱۷۳۴۶E CLIP(FOR AIR HOSE NO.6) ۹۶۱۳۲-۵۱۳۰۰ ۲ $۲.۱۳ ۱۷۳۴۷B HOSE, AIR, NO.7 ۱۷۳۴۷-۲۰۰۱۰ (J) […]

منیفولد کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۱۷۱۰۴ MANIFOLD SUB-ASSY, EXHAUST, RH ۱۷۱۴۱-۲۰۰۵۰ منیفولد اگزوز دود سمت راست ۱ $۲۷۱.۸۳ ۱۷۱۰۵ MANIFOLD SUB-ASSY, EXHAUST, LH ۱۷۱۴۲-۲۰۰۵۰ منیفولد اگزوز دود سمت چپ ۱ $۲۷۱.۸۳ ۱۷۱۱۱ MANIFOLD, INTAKE ۱۷۱۰۱-۲۰۰۱۰ منیفولد هوا ۱ $۵۲۳.۳۲ ۱۷۱۱۸ STAY, MANIFOLD ۱۷۱۱۸-۲۰۰۲۰ ۱ $۷.۴۷ ۱۷۱۲۵ STAY, SURGE TANK, NO.1 ۱۷۱۲۵-۲۰۰۱۰ (J) ۱ $۳۰.۲۹ ۱۷۱۲۷ GASKET, SURGE TANK COVER ۱۷۱۲۷-۶۲۰۳۰ […]

رادیاتور آب و فن کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۱۶۳۶۱ FAN ۱۶۳۶۱-0A161 پروانه فن چپ ۱ $۸۱.۵۲ ۱۶۳۶۱B FAN, NO.2 ۱۶۳۶۱-0A171 پروانه فن سمت راست ۱ $۱۰۴.۶۱ ۱۶۳۶۳ MOTOR, COOLING FAN ۱۶۳۶۳-0A190 موتور فن چپ ۱ ۱۶۳۶۳A MOTOR, COOLING FAN, NO.2 ۱۶۳۶۳-0A200 موتور فن راست ۱ ۱۶۴۰۰ رادیاتور آب ۱۶۴۰۰-0A370 MARK 16400-0A370 ۱ ۱۶۴۰۰B PLUG, RADIATOR DRAIN COCK ۲۳۳۲۲-۵۴۰۱۰ شیر تخلیه آب رادیات ۱ […]

اویل پمپ کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۱۱۳۲۴A PLATE, TIMING BELT ۱۱۳۲۴-۲۰۰۱۰ اویل پمپ ۱ $۱.۷۰ ۱۵۱۰۰ PUMP ASSY, OIL ۱۵۱۰۰-۲۰۰۲۰ (J) ۱ $۱۸۴.۶۲ ۱۵۱۰۰C SEAL(FOR OIL PUMP) ۹۰۳۱۱-۴۰۰۲۲ کاسه نمد سر میل لنگ ۱ $۱۰.۶۴ ۱۵۱۰۰R SENSOR, CRANK POSITION ۹۰۹۱۹-۰۵۰۱۲ سنسور موقعیت میل لنگ ۱ $۱۲۳.۴۳ ۱۵۱۰۱ BODY SUB-ASSY, OIL PUMP Not applicable ۱۵۱۰۲ ROTOR SET, OIL PUMP Not applicable ۱۵۱۰۴ […]

تسمه تایم و سوپاپ و میل سوپاپ کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۱۳۰۵۳ CAMSHAFT SUB-ASSY, NO.3 ۱۳۰۵۳-۲۰۰۱۰ میل سوپاپ ۱ $۳۱۱.۶۰ ۱۳۰۵۴ CAMSHAFT SUB-ASSY, NO.4 ۱۳۰۵۴-۲۰۰۱۰ میل سوپاپ ۱ $۳۱۱.۶۰ ۱۳۵۰۲ IDLER SUB-ASSY, TIMING BELT, NO.2 ۱۳۵۰۳-۶۲۰۳۰ پولی هرزگرد تسمه تایم ۱ $۱۰۰.۵۸ ۱۳۵۰۵ IDLER SUB-ASSY, TIMING BELT, NO.1 ۱۳۵۰۵-۲۰۰۱۰ هرزگرد تسمه تایم ۱ $۱۱۲.۶۰ ۱۳۵۱۱ CAMSHAFT ۱۳۵۰۱-۲۰۰۲۰ میل سوپاپ ۱ $۳۱۱.۶۰ ۱۳۵۱۲ CAMSHAFT, NO.2 ۱۳۵۰۲-۲۰۰۱۰ میل […]

رینگ و پیستون کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۱۱۰۱۱ WASHER SET, CRANKSHAFT THRUST ۱۱۰۱۱-۲۰۰۲۰ بغل یاتاقان ۱ $۴۲.۴۲ ۱۱۷۱۱ BEARING, CRANKSHAFT ۱۱۰۷۱-۲۰۰۲۰ یاتاقان ثابت ۲ ۱۱۰۷۱-۲۰۰۲۰-۰۱ MARK 1, NO.2, (J):REFER R/M ۲ $۲۰.۳۱ ۱۱۰۷۱-۲۰۰۲۰-۰۲ MARK 2, NO.2, (J):REFER R/M ۲ $۲۰.۳۱ ۱۱۰۷۱-۲۰۰۲۰-۰۴ MARK 4, NO.2, (J):REFER R/M ۲ $۲۰.۳۱ ۱۱۰۷۱-۲۰۰۲۰-۰۵ MARK 5, NO.2, (J):REFER R/M ۲ $۲۰.۳۱ ۱۱۰۷۱-۲۰۰۲۰-۰۶ MARK 6, NO.2, (J):REFER R/M […]

شیر درب سوپاپ کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۱۲۲۰۴ شیر درب سوپاپ ۱۲۲۰۴-۲۰۰۴۰ TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION (08/2002 – 07/2004) ۱ $۱۷.۵۱ ۱۲۲۰۴-۲۰۰۶۰ TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION (12/2004 – 12/2004) ۱ $۲۱.۹۴ ۱۲۲۰۴A GROMMET(FOR VENTILATION SYSTEM) Not applicable ۱۲۲۶۱ لوله هواگیری ۱۲۲۶۱-۲۰۰۱۱ (۰۸/۲۰۰۲ – ۰۷/۲۰۰۴) ۱ $۱۲.۳۴ ۱۲۲۶۱-۲۰۰۹۰ (۱۲/۲۰۰۴ – ۰۸/۲۰۰۵) ۱ $۱۴.۰۰ ۱۲۲۶۱-۲۰۰۹۱ (۰۹/۲۰۰۵ – ) ۱ $۱۳.۹۶ ۱۲۲۶۱A CLIP OR CLAMP(FOR […]

دسته موتور کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۱۲۳۰۷ ABSORBER SUB-ASSY, ENGINE MOUNTING ۱۲۳۰۷-۲۰۰۲۱ کمک موتور ۱ $۱۳۹.۶۱ ۱۲۳۱۱A BRACKET, ENGINE MOUNTING, FRONT(FOR TRANSVERSE ENGINE) ۱۲۳۱۱-0A030 پایه دسته موتور جلو ۱ ۱۲۳۱۳ پایه دسته موتور بالا راست ۱۲۳۱۳-0A020 (L) ۱ $۵۴.۸۴ ۱۲۳۱۳-۲۰۰۲۰ (J) ۱ $۵۴.۸۴ ۱۲۳۱۵A BRACKET, ENGINE MOUNTING, RH(FOR TRANSVERSE ENGINE) ۱۲۳۱۵-۲۰۰۲۰ پایه دسته موتور راست ۱ $۵۲.۳۹ ۱۲۳۱۶ BRACKET, ENGINE MOUNTING, […]

سینی موتور کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶ گرند

۱۱۳۱۹ GASKET, TIMING BELT COVER, NO.3 ۱۱۳۱۹-۲۰۰۱۰ ۵ $۶.۲۵ ۱۱۳۲۲A COVER, TIMING BELT, NO.1 ۱۱۳۰۲-۲۰۰۴۰ سینی موتور ۱ ۱ $۵۰.۷۳ ۱۱۳۲۲B COVER, TIMING BELT, NO.2 ۱۱۳۰۳-۲۰۰۴۰ سینی موتور ۲ ۱ $۱۰۶.۷۹ ۱۱۳۲۲C COVER, TIMING BELT, NO.3 ۱۱۳۲۳-۲۰۰۳۰ سینی موتور ۳ ۱ $۱۳۰.۴۷ ۱۱۳۲۸A GASKET, TIMING BELT COVER, NO.1 ۱۱۳۲۸-۲۰۰۲۰ واشر سینی جلو موتور ۱ $۶.۲۵ […]

بلوک سیلندر کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۱۱۴۰۱ بلوک سیلندر ۱۱۴۰۱-۲۹۵۱۶ (J) ۱ $۲,۷۱۶.۲۵ ۱۱۴۱۵ COCK SUB-ASSY, WATER DRAIN(FOR CYLINDER BLOCK) ۹۰۹۱۰-۰۹۰۹۵ ۱ $۱۴.۱۱ ۱۱۴۱۵A PLUG, WATER DRAIN COCK(FOR CYLINDER BLOCK) ۹۰۹۱۰-۰۹۰۸۷ ۱ $۴.۳۱ ۱۱۴۱۶ BOLT(FOR CRANKSHAFT BEARING CAP SET) ۹۰۹۱۰-۰۲۱۱۴ ۱۶ $۳.۸۷ ۱۱۴۲۱ BOLT, STUD(FOR OIL PAN) ۹۰۱۱۶-۰۶۰۹۸ ۲ $۱.۱۱ ۱۱۴۳۲R PLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.1(FOR CYLINDER BLOCK) ۹۰۳۴۱-۱۶۰۱۳ ۱ $۶.۸۴ […]

سرسیلندر و درب سوپاپ کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۱۱۱۰۱ HEAD SUB-ASSY, CYLINDER ۱۱۱۰۱-۲۹۴۱۰ سرسیلندر راست ۱ $۱,۵۶۹.۷۲ ۱۱۱۰۱A BOLT(FOR CYLINDER HEAD SET) ۹۰۹۱۰-۰۲۱۱۷ پیچ سرسیلندر ۱۶ $۸.۳۴ ۱۱۱۰۱B WASHER, PLATE(FOR CYLINDER HEAD SET) ۹۰۲۰۱-۱۱۰۳۱ ۱۶ $۱.۹۸ ۱۱۱۰۲ HEAD, CYLINDER, LH ۱۱۱۰۲-۲۹۰۴۰ سرسیلندر چپ ۱ $۱,۵۶۹.۷۲ ۱۱۱۰۲A SENSOR, CAMSHAFT POSITION ۹۰۹۱۹-۰۵۰۱۳ سنسور موقعیت میل سوپاپ ۱ $۱۳۵.۴۵ ۱۱۱۱۵ GASKET, CYLINDER HEAD ۱۱۱۱۵-۲۰۰۴۱ واشر سرسیلندر […]

واشر کامل کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۰۴۱۱۱ واشر کامل ۰۴۱۱۱-۲۰۲۹۲ (۰۸/۲۰۰۴ – ۰۵/۲۰۰۶) ۱ $۳۷۴.۳۲ ۰۴۱۱۱-۲۰۳۴۰ (۱۲/۲۰۰۳ – ۰۷/۲۰۰۴) ۱ $۳۷۴.۳۲ ۰۴۱۱۲ واشر نیمه کامل ۰۴۱۱۲-۲۰۲۸۱ (۰۸/۲۰۰۴ – ۰۵/۲۰۰۶) ۱ $۳۰۱.۰۷ ۰۴۱۱۲-۲۰۳۲۰ (۱۲/۲۰۰۳ – ۰۷/۲۰۰۴) ۱ $۳۰۱.۰۷

هواکش و فیلتر هوا کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۱۷۱۱۹A BRACKET, AIR CLEANER ۱۷۱۱۹-0H020 ۱ ۱۷۷۰۰ CLEANER ASSY, AIR ۱۷۷۰۰-0A200 فیلتر هوا ۱ ۱۷۷۰۵ CAP SUB-ASSY, AIR CLEANER ۱۷۷۰۵-0A160 درب مخزن هواکش ۱ ۱۷۷۵۰A INLET ASSY, AIR CLEANER ۱۷۷۵۰-0A090 لوله ورودی هواکش ۱ ۱۷۷۶۱ CAP, AIR CLEANER INLET ۱۷۷۶۱-0A020 ۱ ۱۷۸۰۱ فیلتر هوا ۱۷۸۰۱-0H020 (L) ۱ $۲۸.۱۶ ۱۷۸۰۱-۲۰۰۴۰ (J) ۱ $۲۸.۱۶ ۱۷۸۰۵F RESONATOR SUB-ASSY, […]

کاتالیزور کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۱۷۴۱۰ PIPE ASSY, EXHAUST, FRONT ۱۷۴۱۰-0A380 ۱  کاتالیزور ۱۷۴۱۰A NUT, EXHAUST PIPE SET STUD BOLT ۹۰۱۷۹-۱۰۰۷۰ ۴ $۱.۹۸ ۱۷۴۱۰B GASKET, EXHAUST PIPE ۹۰۹۱۷-۰۶۰۶۵ ۲ واشر گلویی منیفولد ۱۷۴۲۰ PIPE ASSY, EXHAUST, CENTER ۱۷۴۲۰-0A231 ۱  لوله اگزوز وسط ۱۷۴۲۰X GASKET, EXHAUST PIPE, CENTER ۹۰۹۱۷-۰۶۰۷۳ ۱ واشر اگزوز انتهایی ۱۷۴۳۰ PIPE ASSY, EXHAUST, TAIL ۱۷۴۳۰-0A144 ۱  منبع […]

رادیاتور آب کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶ چهار سیلندر

۱۶۳۶۱ FAN ۱۶۳۶۱-۰۳۰۹۱  پروانه فن ۱ ۱۶۳۶۱B FAN, NO.2 ۱۶۳۶۱-۰۳۱۰۱  پراوانه فن ۲ ۱ ۱۶۳۶۳ MOTOR, COOLING FAN ۱۶۳۶۳-۲۳۰۱۰  موتور فن ۱ $۲۵۰.۵۶ ۱۶۳۶۳A MOTOR, COOLING FAN, NO.2 ۱۶۳۶۳-۲۸۱۲۰  موتور فن ۲ ۱ ۱۶۳۷۰A PLATE COVER ۸۸۸۹۹-۳۳۰۲۰ ۱ $۱۶.۶۱ ۱۶۴۰۰ RADIATOR ASSY ۱۶۴۰۰-0H160  رادیاتور آب ۱ $۴۱۴.۲۴ ۱۶۴۰۰B PLUG, RADIATOR DRAIN COCK ۲۳۳۲۲-۵۴۰۱۰  پیچ تخلیه […]

دسته موتور کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶ چهار سیلندر

۱۲۳۱۱A BRACKET, ENGINE MOUNTING, FRONT(FOR TRANSVERSE ENGINE) ۱۲۳۱۱-0H060  پایه دسته موتور جلو ۱ ۱۲۳۱۳ BRACKET, ENGINE MOUNTING CONTROL(FOR TRANSVERSE ENGINE) ۱۲۳۱۳-0H030  پایه دسته موتور بالا ۱ ۱۲۳۱۵A BRACKET, ENGINE MOUNTING, RH(FOR TRANSVERSE ENGINE) ۱۲۳۱۵-0H040  پایه دسته موتور راست ۱ ۱۲۳۱۶ BRACKET, ENGINE MOUNTING, NO.2 RH ۱۲۳۱۶-۲۸۰۶۰ (۰۸/۲۰۰۲ – ۰۷/۲۰۰۴) ۱ $۱۲۳.۶۷ ۱۲۳۱۶-۲۸۰۶۱ (۱۰/۲۰۰۵ – ) […]

انژکتور کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۲۲۰۳۰ BODY ASSY, THROTTLE W/MOTOR ۲۲۰۳۰-۲۸۰۷۰  دریچه سوخت ۱ $۱,۱۸۳.۸۲ ۲۲۲۳۱B HOSE, THROTTLE BODY ۲۲۲۳۱-۲۸۰۷۰ ۱ $۱۲.۶۱ ۲۲۲۳۱C HOSE, THROTTLE BODY, NO.1 ۲۲۲۳۱-۲۸۱۰۰ ۱ $۶.۳۷ ۲۲۲۳۱D CLAMP OR CLIP(FOR THROTTLE BODY HOSE) ۹۰۴۶۷-۱۲۰۵۶ ۱ $۰.۹۱ ۲۲۲۳۲ HOSE, THROTTLE BODY, NO.2 ۲۲۲۳۲-۲۸۰۱۰ ۱ $۵.۴۶ ۲۲۲۳۲A CLAMP OR CLIP(FOR THROTTLE BODY HOSE) ۹۰۴۶۷-۱۲۰۵۶ ۱ $۰.۹۱ ۲۲۲۷۱ GASKET, […]

استارت کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۲۸۱۰۰ استارت ۲۸۱۰۰-۲۸۰۴۱ ۱۲V 1.6KW ۱ $۵۰۸.۷۵ ۲۸۱۲۰ YOKE ASSY, STARTER ۲۸۱۲۰-۲۸۰۴۰ ۱ $۱۲۵.۸۹ ۲۸۱۳۰ FRAME ASSY, STARTER COMMUTATOR END ۲۸۱۳۰-۲۸۰۴۰  زغال استارت ۱ $۲۱.۸۶ ۲۸۱۳۲ COVER, STARTER BEARING(FOR DRIVE HOUSING) ۲۸۱۳۲-۲۸۰۴۰ ۱ $۲.۷۷ ۲۸۱۶۰ ARMATURE ASSY, STARTER ۲۸۱۶۰-۲۸۰۴۰  آرمیچر استارت ۱ $۱۰۴.۹۳ ۲۸۱۷۷ PLATE(FOR STARTER ARMATURE) ۲۸۱۷۷-۲۸۰۴۰ ۱ $۶.۱۳ ۲۸۲۲۶A STARTER KIT, MOTOR TERMINAL […]

دینام کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۲۷۰۲۰ دینام ۲۷۰۶۰-0H120 ۱۲V 80A ۱ ۲۷۰۲۰E BOLT(FOR ALTERNATOR) ۹۱۵۱۲-۸۱۰۸۵ NO.1 ۱ $۱.۱۵ ۹۱۵۵۱-۸۰۸۴۰ NO.2 ۱ $۱.۵۰ ۲۷۰۳۹ COVER, ALTERNATOR REAR END ۲۷۰۳۹-0C020  درپوش دینام ۱ $۱۲.۳۸ ۲۷۳۱۰ FRAME ASSY, DRIVE END, ALTERNATOR ۲۷۳۱۰-0H120  قاب جلویی دینام ۱ ۲۷۳۱۰B BEARING(FOR ALTERNATOR DRIVE END FRAME) ۹۰۰۶۸-۱۰۰۲۹  بلبرینگ دینام ۱ $۳۰.۴۸ ۲۷۳۱۲ PLATE, RETAINER ۲۷۳۱۲-0C020 ۱ $۵.۶۵ […]

فیلتر هوا کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۱۷۱۱۹A BRACKET, AIR CLEANER ۱۷۱۱۹-0H050 ۱ ۱۷۷۰۰ هواکش کامل ۱۷۷۰۰-0H130 (۰۶/۲۰۰۶ – ۱۱/۲۰۰۶) ۱ ۱۷۷۰۰-0H131 (۰۱/۲۰۰۷ – ۰۵/۲۰۰۹) ۱ ۱۷۷۰۵ درب هواکش ۱۷۷۰۵-0H130 (۰۶/۲۰۰۶ – ۱۱/۲۰۰۶) ۱ ۱۷۷۰۵-0H131 (۰۱/۲۰۰۷ – ۰۵/۲۰۰۹) ۱ ۱۷۷۵۰A INLET ASSY, AIR CLEANER ۱۷۷۵۰-0H070  کانال هوای ورودی ۱ ۱۷۸۰۱ فیلتر هوا ۱۷۸۰۱-0H030 MARK 17801-0H030 ۱ ۱۷۸۰۱-۲۸۰۳۰ MARK 17801-28030 ۱ $۲۸.۱۶ ۱۷۸۸۱ […]

اگزوز کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۱۷۴۱۰ PIPE ASSY, EXHAUST, FRONT ۱۷۴۱۰-0H230  اگزوز جلو ۱ ۱۷۴۱۰A NUT, EXHAUST PIPE SET STUD BOLT ۹۰۱۷۹-۱۰۰۷۰ ۲ $۱.۹۸ ۱۷۴۱۰B GASKET, EXHAUST PIPE ۹۰۹۱۷-۰۶۰۹۰  واشر گلویی اگزوز ۱ $۲۲.۰۲ ۱۷۴۲۰ PIPE ASSY, EXHAUST, CENTER ۱۷۴۲۰-0H190  اگزوز وسط ۱ ۱۷۴۲۰X GASKET, EXHAUST PIPE, CENTER ۹۰۹۱۷-۰۶۰۴۵  واشر اگزوز ۱ $۴.۱۵ ۱۷۴۳۰ PIPE ASSY, EXHAUST, TAIL ۱۷۴۳۰-0H210  اگزوز […]

منیفولد کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۱۷۱۱۱ MANIFOLD, INTAKE ۱۷۱۲۰-0H020  منیفولد هوا ۱ ۱۷۱۱۱Z BOLT, STUD(FOR INTAKE MANIFOLD TO CYLINDER HEAD) ۹۰۱۲۶-۰۸۰۲۶ ۲ $۳.۵۲ ۱۷۱۱۷ INSULATOR, INTAKE PIPE ۱۷۱۱۷-0H020 ۱ ۱۷۱۱۸ STAY, MANIFOLD ۱۷۱۱۸-۲۸۰۸۰ ۱ $۱۷.۲۴ ۱۷۱۳۵A INSULATOR, INTAKE MANIFOLD, NO.1 ۱۷۱۳۵-YD010 ۱ ۱۷۱۳۶ INSULATOR, INTAKE MANIFOLD, NO.2 ۱۷۱۳۶-0H010 ۱ ۱۷۱۳۹ STAY, MANIFOLD, NO.2 ۱۷۱۳۹-0H050 (L) ۱ ۱۷۱۳۹-۲۸۰۵۰ (J) ۱ $۱۰.۷۵ […]

رادیاتور آب کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۱۶۳۶۱ FAN ۱۶۳۶۱-0H240 پروانه فن ۱ $۸۶.۴۲ ۱۶۳۶۱B FAN, NO.2 ۱۶۳۶۱-0H270 پروانه فن ۱ $۶۴.۱۲ ۱۶۳۶۳ MOTOR, COOLING FAN ۱۶۳۶۳-0H110  موتور فن ۱ $۲۲۴.۱۸ ۱۶۳۶۳A MOTOR, COOLING FAN, NO.2 ۱۶۳۶۳-0H090  موتور فن ۱ $۲۵۸.۰۸ ۱۶۳۷۴ INSULATOR, COOLING FAN MOTOR ۱۶۳۶۶-۲۸۱۳۰ ۱ $۱۶.۳۳ ۱۶۴۰۰ RADIATOR ASSY ۱۶۴۰۰-0H220  رادیاتور آب ۱ $۴۳۸.۱۲ ۱۶۴۰۰B PLUG, RADIATOR DRAIN COCK […]

واتر پمپ کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۱۶۱۰۰ PUMP ASSY, ENGINE WATER ۱۶۱۰۰-0H030  واتر پمپ ۱ ۱۶۱۷۳ PULLEY, WATER PUMP ۱۶۱۷۳-0H030  فولی واتر پمپ ۱ ۱۶۶۰۱ TENSIONER SUB-ASSY, V-RIBBED BELT ۱۶۶۰۱-۲۸۰۴۱ INA ۱ $۸۸.۹۲ ۱۶۶۲۰ فولی تسمه سفت کن ۱۶۶۲۰-0W110 (۰۶/۲۰۰۶ – ۰۷/۲۰۰۶) ۱ $۱۹۲.۹۰ ۱۶۶۲۰-۲۸۰۷۰ (۰۸/۲۰۰۶ – ۰۲/۲۰۰۷) ۱ $۲۱۲.۲۷ ۱۶۶۲۰-۲۸۰۷۱ (۰۷/۲۰۰۷ – ۱۲/۲۰۰۷) ۱ $۲۱۲.۲۷ ۱۶۶۲۰-۲۸۰۹۰ (۰۳/۲۰۰۷ – ۰۶/۲۰۰۷) ۱ […]

خنک کن روغن کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۱۵۷۱۰ COOLER ASSY, OIL ۱۵۷۱۰-۲۸۰۲۰  خنک کن روغن ۱ $۶۳۱.۳۷ ۱۵۷۱۰B RING, O(FOR OIL COOLER) ۹۰۳۰۱-۵۲۰۰۶  واشر خنک کن روغن ۱ $۴.۴۸ ۱۵۷۷۷ HOSE, OIL COOLER ۱۶۲۶۷-۲۸۰۸۰  شلنگ خنک کن روغن ۱ $۱۲.۶۱ ۱۵۷۷۷B PIPE, OIL COOLER ۱۶۲۷۹-0H010 (L) لوله خنک کن روغن ۱ ۱۶۲۷۹-۲۸۰۱۰ (J) لوله خنک کن روغن ۱ $۳۶.۵۷ ۱۵۷۷۷C HOSE, OIL […]

اویل پمپ موتور کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۱۵۰۱۴ STRAINER SET, OIL PUMP ۱۵۰۱۴-0H030 (L)صافی اویل پمپ ۱ ۱۵۰۱۴-۲۸۰۲۰ (J)صافی اویل پمپ ۱ $۲۳.۸۸ ۱۵۱۰۰ PUMP ASSY, OIL ۱۵۱۰۰-0H030 (L)اویل پمپ ۱ ۱۵۱۰۰-۲۸۰۲۰ (J)اویل پمپ ۱ $۱۶۶.۰۰ ۱۵۱۰۰G BOLT,STUD(FOR OIL PUMP) ۱۵۱۸۳-0H030 (L) ۲ ۱۵۱۸۳-۲۸۰۲۰ (J) ۲ $۲.۲۵ ۱۵۱۱۹ GASKET, OIL PUMP COVER ۱۵۱۱۹-0H030 (L)واشر اویل پمپ ۱ $۶.۳۷ ۱۵۱۱۹-۲۸۰۲۰ (J)واشر اویل پمپ […]

میل سوپاپ و سوپاپ کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۱۱۸۱۱ BEARING, CAMSHAFT, NO.1 ۱۱۸۱۱-0H020-01 یاتاقان میل سوپاپ ۱ ۱۱۸۱۱-0H020-02 یاتاقان میل سوپاپ ۱ ۱۱۸۱۱-0H020-03 یاتاقان میل سوپاپ ۱ ۱۱۸۱۱-۲۸۰۱۰-۰۱ یاتاقان میل سوپاپ ۱ $۷.۶۳ ۱۱۸۱۱-۲۸۰۱۰-۰۲ یاتاقان میل سوپاپ ۱ $۷.۶۳ ۱۱۸۱۱-۲۸۰۱۰-۰۳ یاتاقان میل سوپاپ ۱ $۷.۶۳ ۱۱۸۲۱ BEARING, CAMSHAFT, NO.2 ۱۱۸۲۱-0H020-01 یاتاقان میل سوپاپ ۱ ۱۱۸۲۱-0H020-02 یاتاقان میل سوپاپ ۱ ۱۱۸۲۱-0H020-03 یاتاقان میل سوپاپ […]

میل لنگ و پیستون کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۱۱۷۱۱ BEARING, CRANKSHAFT ۱۱۷۱۱-0H020-01 یاتاقان ثابت ۵ ۱۱۷۱۱-0H020-02 یاتاقان ثابت ۵ ۱۱۷۱۱-0H020-03 یاتاقان ثابت ۵ ۱۱۷۱۱-0H020-04 یاتاقان ثابت ۵ ۱۱۷۱۱-۲۸۰۲۰-۰۱ یاتاقان ثابت ۵ $۹.۷۵ ۱۱۷۱۱-۲۸۰۲۰-۰۲ یاتاقان ثابت ۵ $۹.۷۵ ۱۱۷۱۱-۲۸۰۲۰-۰۳ یاتاقان ثابت ۵ $۹.۷۵ ۱۱۷۱۱-۲۸۰۲۰-۰۴ یاتاقان ثابت ۵ $۹.۷۵ ۱۱۷۲۱ BEARING, CRANKSHAFT, NO.2 ۱۱۷۲۱-0H020-01 یاتاقان ثابت ۵ ۱۱۷۲۱-0H020-02 یاتاقان ثابت ۵ ۱۱۷۲۱-0H020-03 یاتاقان ثابت ۵ […]

لوله رادیاتور کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۲۲۰۴ VALVE SUB-ASSY, VENTILATION ۱۲۲۰۴-۲۸۰۲۰ ۱ $۱۷.۵۱ ۱۲۲۶۱ HOSE, VENTILATION ۱۲۲۶۱-0H090  لوله رادیات ۱ ۱۲۲۶۱A CLIP OR CLAMP(FOR VENTILATION HOSE) ۹۶۱۳۴-۴۱۹۰۰  بست شلنگ رادیات ۲ $۲.۳۳ ۱۲۲۶۲ HOSE, VENTILATION, NO.2 ۱۲۲۶۲-0H030 (L)شلنگ رادیات ۱ ۱۲۲۶۲-۲۸۰۲۱ (J)شلنگ رادیات ۱ $۲۲.۸۹ ۱۲۲۶۲A CLIP(FOR VENTILATION HOSE NO.2) ۹۰۴۶۷-۱۳۱۰۳ NO.1 ۱ $۱.۲۳ ۹۰۴۶۷-۱۶۰۳۵ NO.2 ۱ $۱.۰۳ ۱۲۲۷۸ INSULATOR, VENTILATION […]

دسته موتور کمری ۲۰۰۷- ۲۰۰۸-۲۰۰۹ اتومات

۲۳۰۹ ROD SUB-ASSY, ENGINE MOVING CONTROL ۱۲۳۰۹-0H080  دسته موتور بالا ۱ ۱۲۳۱۱A BRACKET, ENGINE MOUNTING, FRONT(FOR TRANSVERSE ENGINE) ۱۲۳۱۱-0H120 ۱ ۱۲۳۱۵A BRACKET, ENGINE MOUNTING, RH(FOR TRANSVERSE ENGINE) ۱۲۳۱۵-0H060 ۱ ۱۲۳۱۶ BRACKET, ENGINE MOUNTING, NO.2 RH ۱۲۳۱۶-۲۸۰۶۱ ۱ $۱۲۳.۶۷ ۱۲۳۲۱A BRACKET, ENGINE MOUNTING, REAR(FOR TRANSVERSE ENGINE) Not applicable ۱۲۳۲۲ BRACKET, ENGINE MOUNTING, REAR NO.2 Not applicable […]

سینی اویل پمپ کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۱۱۳۰۱C SEAL, OIL(FOR TIMING GEAR CASE OR TIMING CHAIN CASE) ۹۰۳۱۱-T0053  کاسه نمد جلو میلنگ ۱ ۱۱۳۰۱K SENSOR, CRANK POSITION ۹۰۹۱۹-۰۵۰۴۷  سنسور موقعیت میلنگ ۱ $۱۳۰.۸۷ ۱۱۳۰۲ COVER SUB-ASSY, TIMING CHAIN OR BELT ۱۱۳۱۰-۲۸۰۷۱  اویل پمپ ۱ $۲۶۹.۶۰ ۱۹۵۲۹A CLAMP ۱۹۵۲۹-۲۸۰۱۰ ۱ $۳.۳۲ ۸۲۷۲۹-۲۸۰۲۰ *** STD. PART $۴.۵۱ ۹۰۱۰۵-۰۶۲۸۴ *** STD. PART $۰.۷۵ ۹۰۱۲۶-۰۶۰۱۲ *** […]

بلوک سیلندر کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۱۱۳۶۱J COVER, FLYWHEEL HOUSING UNDER ۱۱۳۶۱-0H010 (L) ۱ ۱۱۳۶۱-۲۸۰۱۰ (J) ۱ $۷.۸۷ ۱۱۴۰۱ بلوک سیلندر ۱۱۴۱۰-۲۹۳۲۵ (۰۶/۲۰۰۶ – ۰۷/۲۰۰۶) ۱ $۲,۸۳۷.۳۳ ۱۱۴۱۰-۲۹۳۲۶ (۰۸/۲۰۰۶ – ۰۵/۲۰۰۹) ۱ $۲,۸۳۷.۳۳ ۱۱۴۰۱L SEAL, ENGINE REAR OIL ۹۰۰۸۰-۳۱۰۸۲  کاسه نمد ته میلنگ ۱ ۱۱۴۱۶ BOLT(FOR CRANKSHAFT BEARING CAP SET) ۹۰۹۱۰-۰۲۱۲۴ ۱۰ $۳.۸۴ ۱۱۴۱۶A PIN, RING(FOR CRANKSHAFT BEARING CAP SET) ۹۰۲۵۳-۱۳۰۱۷ […]

سرسیلندر کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۱۱۱۰۱ HEAD SUB-ASSY, CYLINDER ۱۱۱۰۱-۲۸۰۱۲  سرسیلندر ۱ ۱۱۱۰۱A BOLT(FOR CYLINDER HEAD SET) ۹۰۹۱۰-۰۲۱۴۱  پیچ سرسیلندر ۱۰ ۱۱۱۰۱B WASHER, PLATE(FOR CYLINDER HEAD SET) ۹۰۲۰۱-۱۱۰۳۴  واشر پیچ سر سیلندر ۱۰ ۱۱۱۰۱J VALVE ASSY, CAMSHAFT TIMING OIL CONTROL ۱۵۳۳۰-۲۸۰۲۰  سنسور کنترل روغن ۱ ۱۱۱۰۲A SENSOR, CAMSHAFT POSITION ۹۰۹۱۹-۰۵۰۲۶  سنسور میل سوپاپ ۱ ۱۱۱۱۵ GASKET, CYLINDER HEAD ۱۱۱۱۵-۲۸۰۴۰  واشر […]

بستن
مقایسه
سوالی دارید با ما گفتگو کنید