سیستم EGR (بازیابی گاز خروجی ) کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۲۵۶۰۱ PIPE SUB-ASSY, EGR, NO.1 ۲۵۶۱۱-۲۰۰۴۰ لوله EGR ۱ $۱۲۷.۱۵ ۲۵۶۰۲ PIPE SUB-ASSY, EGR, NO.2 ۲۵۶۱۲-۲۰۰۳۰ لوله EGR ۱ $۸۱.۴۵ ۲۵۶۲۰ VALVE ASSY, EGR ۲۵۶۲۰-۲۰۰۲۰ سوپاپ ورودی EGR ۱ $۳۵۳.۰۷ ۲۵۶۲۷ GASKET, EGR VALVE ۲۵۶۲۷-۲۰۰۱۰ (J) ۱ $۱.۲۳ ۲۵۶۲۷C GASKET(FOR EGR PIPE NO.2) ۲۵۶۲۷-۲۰۰۱۰ (J) ۲ $۱.۲۳ ۲۵۶۲۸ GASKET, EGR INLET ۲۵۶۲۸-۲۰۰۱۰ (J) ۲ $۶.۴۸ […]

دریچه گاز و سوزن انژکتور کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۲۱۸۲۱-۲۵۱۸۰ *** STD. PART $۱.۳۰ ۲۲۲۱۰ BODY ASSY, THROTTLE ۲۲۲۱۰-۲۰۱۲۰ دریچه گاز ۱ $۱,۲۵۴.۳۹ ۲۲۲۱۵A GASKET, IDLE SPEED CONTROL VALVE ۲۲۲۱۵-۲۰۰۱۰ واشر پایه دریچه سوخت ۱ $۴.۵۵ ۲۲۲۷۰ VALVE ASSY, IDLE SPEED CONTROL(FOR THLOTTLE BODY) ۲۲۲۷۰-۲۰۰۴۰ استپر موتور ۱ $۴۴۰.۳۲ ۲۲۲۷۱ GASKET, THROTTLE BODY ۲۲۲۷۱-۲۰۰۱۰ واشر دریچه گاز ۱ $۶.۶۸ ۲۳۲۳۲ GASKET(FOR FUEL PUMP HOSE) […]

استارت کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۲۸۰۱۱ CLUTCH SUB-ASSY, STARTER ۲۸۰۱۱-۷۴۰۷۰ دنده استارت ۱ $۴۵.۷۲ ۲۸۱۰۰ استارت ۲۸۱۰۰-۷۴۲۶۰ ۱۲V 1.4KW ۱ $۵۱۱.۰۱ ۲۸۱۲۰ YOKE ASSY, STARTER ۲۸۱۲۰-۶۶۰۴۰ بالشتک استارت ۱ $۲۳۸.۰۱ ۲۸۱۴۰ HOLDER ASSY, STARTER BRUSH ۲۸۱۴۰-۷۴۰۷۰ زغال استارت ۱ $۲۶.۹۲ ۲۸۱۵۰ SWITCH ASSY, MAGNET STARTER ۲۸۱۵۰-۷۴۲۷۰ اتوماتیک استارت ۱ $۱۰۷.۴۴ ۲۸۱۶۰ ARMATURE ASSY, STARTER ۲۸۱۶۰-۷۴۰۷۰ آرمیچر استارت ۱ $۹۳.۱۹

دینام کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۲۷۰۲۰ دینام ۲۷۰۶۰-۲۰۲۶۰ ۱۲V 80A ۱ $۷۶۸.۷۳ ۲۷۳۳۰ ROTOR ASSY, ALTERNATOR ۲۷۳۳۰-۷۴۵۵۰ آرمیچر دینام ۱ $۲۵۳.۸۳ ۲۷۳۵۷ HOLDER, ALTERNATOR, W/RECTIFIER ۲۷۳۵۷-۲۲۰۵۰ دیود دینام ۱ $۱۰۶.۷۹ ۲۷۳۷۰ HOLDER ASSY, ALTERNATOR BRUSH ۲۷۳۷۰-۷۵۰۶۰ زغال دینام ۱ $۲۴.۶۷ ۲۷۴۱۱ PULLEY, ALTERNATOR ۲۷۴۱۱-۴۶۰۸۰ پولی دینام ۱ $۲۴.۶۳ ۲۷۷۰۰A REGULATOR ASSY, GENERATOR ۲۷۷۰۰-۲۰۰۵۰ آفتامات دینام ۱ $۲۱۱.۲۲ ۹۰۱۷۹-۰۶۱۵۸ *** STD. […]

وایر شمع و کویل کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۱۱۲۶۵ COVER, COIL & RESISTIVE CORD, UPR ۱۱۲۶۵-۲۰۰۲۰ قاب روی وایر ۱ $۳۱.۶۳ ۱۹۱۰۰P شمع موتور ۹۰۹۱۹-۰۱۱۹۴ PK20TR11 ۶ $۱۸.۳۴ ۹۰۹۱۹-۰۱۱۹۵ BKR6EKPB11 ۶ $۱۹.۹۸ ۱۹۵۰۰ COIL ASSY, IGNITION ۹۰۹۱۹-۰۲۲۱۵ کویل ۳ $۱۸۶.۶۶ ۱۹۵۳۹ HOLDER, RESISTIVE CODE, NO.4 ۱۹۵۳۹-۱۱۰۴۰ ۳ $۵.۱۸ ۱۹۹۰۱ CORD SET, COIL & SPARK, W/RESISTIVE ۱۹۰۳۷-۲۰۰۱۱ مجموعه کامل وایر شمع ۱ $۷۲.۸۲ ۱۹۹۰۱B […]

سوپاپ هواگیری کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۱۷۳۰۳B PIPE SUB-ASSY, AIR, NO.1 ۱۷۳۰۳-۲۰۰۱۰ (J) ۱ $۱۰.۹۹ ۱۷۳۰۸B HOSE SUB-ASSY, VACUUM ۱۷۳۰۸-0A030 ۱ ۱۷۳۴۵D HOSE, AIR, NO.5 ۱۷۳۴۵-۲۰۰۱۰ (J) ۱ $۱۴.۹۱ ۱۷۳۴۵E CLAMP OR CLIP(FOR AIR HOSE, NO.5) ۹۶۱۳۳-۴۱۵۰۰ ۲ $۳.۸۷ ۱۷۳۴۶B HOSE, AIR, NO.6 ۱۷۳۴۶-۲۰۰۱۰ (J) ۱ $۱۱.۴۳ ۱۷۳۴۶E CLIP(FOR AIR HOSE NO.6) ۹۶۱۳۲-۵۱۳۰۰ ۲ $۲.۱۳ ۱۷۳۴۷B HOSE, AIR, NO.7 ۱۷۳۴۷-۲۰۰۱۰ (J) […]

منیفولد کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۱۷۱۰۴ MANIFOLD SUB-ASSY, EXHAUST, RH ۱۷۱۴۱-۲۰۰۵۰ منیفولد اگزوز دود سمت راست ۱ $۲۷۱.۸۳ ۱۷۱۰۵ MANIFOLD SUB-ASSY, EXHAUST, LH ۱۷۱۴۲-۲۰۰۵۰ منیفولد اگزوز دود سمت چپ ۱ $۲۷۱.۸۳ ۱۷۱۱۱ MANIFOLD, INTAKE ۱۷۱۰۱-۲۰۰۱۰ منیفولد هوا ۱ $۵۲۳.۳۲ ۱۷۱۱۸ STAY, MANIFOLD ۱۷۱۱۸-۲۰۰۲۰ ۱ $۷.۴۷ ۱۷۱۲۵ STAY, SURGE TANK, NO.1 ۱۷۱۲۵-۲۰۰۱۰ (J) ۱ $۳۰.۲۹ ۱۷۱۲۷ GASKET, SURGE TANK COVER ۱۷۱۲۷-۶۲۰۳۰ […]

رادیاتور آب و فن کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۱۶۳۶۱ FAN ۱۶۳۶۱-0A161 پروانه فن چپ ۱ $۸۱.۵۲ ۱۶۳۶۱B FAN, NO.2 ۱۶۳۶۱-0A171 پروانه فن سمت راست ۱ $۱۰۴.۶۱ ۱۶۳۶۳ MOTOR, COOLING FAN ۱۶۳۶۳-0A190 موتور فن چپ ۱ ۱۶۳۶۳A MOTOR, COOLING FAN, NO.2 ۱۶۳۶۳-0A200 موتور فن راست ۱ ۱۶۴۰۰ رادیاتور آب ۱۶۴۰۰-0A370 MARK 16400-0A370 ۱ ۱۶۴۰۰B PLUG, RADIATOR DRAIN COCK ۲۳۳۲۲-۵۴۰۱۰ شیر تخلیه آب رادیات ۱ […]

اویل پمپ کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۱۱۳۲۴A PLATE, TIMING BELT ۱۱۳۲۴-۲۰۰۱۰ اویل پمپ ۱ $۱.۷۰ ۱۵۱۰۰ PUMP ASSY, OIL ۱۵۱۰۰-۲۰۰۲۰ (J) ۱ $۱۸۴.۶۲ ۱۵۱۰۰C SEAL(FOR OIL PUMP) ۹۰۳۱۱-۴۰۰۲۲ کاسه نمد سر میل لنگ ۱ $۱۰.۶۴ ۱۵۱۰۰R SENSOR, CRANK POSITION ۹۰۹۱۹-۰۵۰۱۲ سنسور موقعیت میل لنگ ۱ $۱۲۳.۴۳ ۱۵۱۰۱ BODY SUB-ASSY, OIL PUMP Not applicable ۱۵۱۰۲ ROTOR SET, OIL PUMP Not applicable ۱۵۱۰۴ […]

تسمه تایم و سوپاپ و میل سوپاپ کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۱۳۰۵۳ CAMSHAFT SUB-ASSY, NO.3 ۱۳۰۵۳-۲۰۰۱۰ میل سوپاپ ۱ $۳۱۱.۶۰ ۱۳۰۵۴ CAMSHAFT SUB-ASSY, NO.4 ۱۳۰۵۴-۲۰۰۱۰ میل سوپاپ ۱ $۳۱۱.۶۰ ۱۳۵۰۲ IDLER SUB-ASSY, TIMING BELT, NO.2 ۱۳۵۰۳-۶۲۰۳۰ پولی هرزگرد تسمه تایم ۱ $۱۰۰.۵۸ ۱۳۵۰۵ IDLER SUB-ASSY, TIMING BELT, NO.1 ۱۳۵۰۵-۲۰۰۱۰ هرزگرد تسمه تایم ۱ $۱۱۲.۶۰ ۱۳۵۱۱ CAMSHAFT ۱۳۵۰۱-۲۰۰۲۰ میل سوپاپ ۱ $۳۱۱.۶۰ ۱۳۵۱۲ CAMSHAFT, NO.2 ۱۳۵۰۲-۲۰۰۱۰ میل […]

رینگ و پیستون کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۱۱۰۱۱ WASHER SET, CRANKSHAFT THRUST ۱۱۰۱۱-۲۰۰۲۰ بغل یاتاقان ۱ $۴۲.۴۲ ۱۱۷۱۱ BEARING, CRANKSHAFT ۱۱۰۷۱-۲۰۰۲۰ یاتاقان ثابت ۲ ۱۱۰۷۱-۲۰۰۲۰-۰۱ MARK 1, NO.2, (J):REFER R/M ۲ $۲۰.۳۱ ۱۱۰۷۱-۲۰۰۲۰-۰۲ MARK 2, NO.2, (J):REFER R/M ۲ $۲۰.۳۱ ۱۱۰۷۱-۲۰۰۲۰-۰۴ MARK 4, NO.2, (J):REFER R/M ۲ $۲۰.۳۱ ۱۱۰۷۱-۲۰۰۲۰-۰۵ MARK 5, NO.2, (J):REFER R/M ۲ $۲۰.۳۱ ۱۱۰۷۱-۲۰۰۲۰-۰۶ MARK 6, NO.2, (J):REFER R/M […]

شیر درب سوپاپ کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۱۲۲۰۴ شیر درب سوپاپ ۱۲۲۰۴-۲۰۰۴۰ TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION (08/2002 – 07/2004) ۱ $۱۷.۵۱ ۱۲۲۰۴-۲۰۰۶۰ TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION (12/2004 – 12/2004) ۱ $۲۱.۹۴ ۱۲۲۰۴A GROMMET(FOR VENTILATION SYSTEM) Not applicable ۱۲۲۶۱ لوله هواگیری ۱۲۲۶۱-۲۰۰۱۱ (۰۸/۲۰۰۲ – ۰۷/۲۰۰۴) ۱ $۱۲.۳۴ ۱۲۲۶۱-۲۰۰۹۰ (۱۲/۲۰۰۴ – ۰۸/۲۰۰۵) ۱ $۱۴.۰۰ ۱۲۲۶۱-۲۰۰۹۱ (۰۹/۲۰۰۵ – ) ۱ $۱۳.۹۶ ۱۲۲۶۱A CLIP OR CLAMP(FOR […]

دسته موتور کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۱۲۳۰۷ ABSORBER SUB-ASSY, ENGINE MOUNTING ۱۲۳۰۷-۲۰۰۲۱ کمک موتور ۱ $۱۳۹.۶۱ ۱۲۳۱۱A BRACKET, ENGINE MOUNTING, FRONT(FOR TRANSVERSE ENGINE) ۱۲۳۱۱-0A030 پایه دسته موتور جلو ۱ ۱۲۳۱۳ پایه دسته موتور بالا راست ۱۲۳۱۳-0A020 (L) ۱ $۵۴.۸۴ ۱۲۳۱۳-۲۰۰۲۰ (J) ۱ $۵۴.۸۴ ۱۲۳۱۵A BRACKET, ENGINE MOUNTING, RH(FOR TRANSVERSE ENGINE) ۱۲۳۱۵-۲۰۰۲۰ پایه دسته موتور راست ۱ $۵۲.۳۹ ۱۲۳۱۶ BRACKET, ENGINE MOUNTING, […]

سینی موتور کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶ گرند

۱۱۳۱۹ GASKET, TIMING BELT COVER, NO.3 ۱۱۳۱۹-۲۰۰۱۰ ۵ $۶.۲۵ ۱۱۳۲۲A COVER, TIMING BELT, NO.1 ۱۱۳۰۲-۲۰۰۴۰ سینی موتور ۱ ۱ $۵۰.۷۳ ۱۱۳۲۲B COVER, TIMING BELT, NO.2 ۱۱۳۰۳-۲۰۰۴۰ سینی موتور ۲ ۱ $۱۰۶.۷۹ ۱۱۳۲۲C COVER, TIMING BELT, NO.3 ۱۱۳۲۳-۲۰۰۳۰ سینی موتور ۳ ۱ $۱۳۰.۴۷ ۱۱۳۲۸A GASKET, TIMING BELT COVER, NO.1 ۱۱۳۲۸-۲۰۰۲۰ واشر سینی جلو موتور ۱ $۶.۲۵ […]

بلوک سیلندر کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۱۱۴۰۱ بلوک سیلندر ۱۱۴۰۱-۲۹۵۱۶ (J) ۱ $۲,۷۱۶.۲۵ ۱۱۴۱۵ COCK SUB-ASSY, WATER DRAIN(FOR CYLINDER BLOCK) ۹۰۹۱۰-۰۹۰۹۵ ۱ $۱۴.۱۱ ۱۱۴۱۵A PLUG, WATER DRAIN COCK(FOR CYLINDER BLOCK) ۹۰۹۱۰-۰۹۰۸۷ ۱ $۴.۳۱ ۱۱۴۱۶ BOLT(FOR CRANKSHAFT BEARING CAP SET) ۹۰۹۱۰-۰۲۱۱۴ ۱۶ $۳.۸۷ ۱۱۴۲۱ BOLT, STUD(FOR OIL PAN) ۹۰۱۱۶-۰۶۰۹۸ ۲ $۱.۱۱ ۱۱۴۳۲R PLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.1(FOR CYLINDER BLOCK) ۹۰۳۴۱-۱۶۰۱۳ ۱ $۶.۸۴ […]

سرسیلندر و درب سوپاپ کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۱۱۱۰۱ HEAD SUB-ASSY, CYLINDER ۱۱۱۰۱-۲۹۴۱۰ سرسیلندر راست ۱ $۱,۵۶۹.۷۲ ۱۱۱۰۱A BOLT(FOR CYLINDER HEAD SET) ۹۰۹۱۰-۰۲۱۱۷ پیچ سرسیلندر ۱۶ $۸.۳۴ ۱۱۱۰۱B WASHER, PLATE(FOR CYLINDER HEAD SET) ۹۰۲۰۱-۱۱۰۳۱ ۱۶ $۱.۹۸ ۱۱۱۰۲ HEAD, CYLINDER, LH ۱۱۱۰۲-۲۹۰۴۰ سرسیلندر چپ ۱ $۱,۵۶۹.۷۲ ۱۱۱۰۲A SENSOR, CAMSHAFT POSITION ۹۰۹۱۹-۰۵۰۱۳ سنسور موقعیت میل سوپاپ ۱ $۱۳۵.۴۵ ۱۱۱۱۵ GASKET, CYLINDER HEAD ۱۱۱۱۵-۲۰۰۴۱ واشر سرسیلندر […]

واشر کامل کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۰۴۱۱۱ واشر کامل ۰۴۱۱۱-۲۰۲۹۲ (۰۸/۲۰۰۴ – ۰۵/۲۰۰۶) ۱ $۳۷۴.۳۲ ۰۴۱۱۱-۲۰۳۴۰ (۱۲/۲۰۰۳ – ۰۷/۲۰۰۴) ۱ $۳۷۴.۳۲ ۰۴۱۱۲ واشر نیمه کامل ۰۴۱۱۲-۲۰۲۸۱ (۰۸/۲۰۰۴ – ۰۵/۲۰۰۶) ۱ $۳۰۱.۰۷ ۰۴۱۱۲-۲۰۳۲۰ (۱۲/۲۰۰۳ – ۰۷/۲۰۰۴) ۱ $۳۰۱.۰۷

هواکش و فیلتر هوا کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۱۷۱۱۹A BRACKET, AIR CLEANER ۱۷۱۱۹-0H020 ۱ ۱۷۷۰۰ CLEANER ASSY, AIR ۱۷۷۰۰-0A200 فیلتر هوا ۱ ۱۷۷۰۵ CAP SUB-ASSY, AIR CLEANER ۱۷۷۰۵-0A160 درب مخزن هواکش ۱ ۱۷۷۵۰A INLET ASSY, AIR CLEANER ۱۷۷۵۰-0A090 لوله ورودی هواکش ۱ ۱۷۷۶۱ CAP, AIR CLEANER INLET ۱۷۷۶۱-0A020 ۱ ۱۷۸۰۱ فیلتر هوا ۱۷۸۰۱-0H020 (L) ۱ $۲۸.۱۶ ۱۷۸۰۱-۲۰۰۴۰ (J) ۱ $۲۸.۱۶ ۱۷۸۰۵F RESONATOR SUB-ASSY, […]

پلوس کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۰۴۴۳۸F گردگیر پلوس کامل راست ۰۴۴۲۷-۰۶۱۵۰ (۰۲/۲۰۰۴ – ۰۷/۲۰۰۴) ۱ ۰۴۴۳۸-۳۳۰۹۰ (۰۸/۲۰۰۲ – ۰۱/۲۰۰۴) ۱ $۱۱۵.۰۵ ۰۴۴۳۸G BOOT KIT, FRONT DRIVE SHAFT INBOARD JOINT, RH ۰۴۴۳۷-۰۶۰۶۰ گردگیر پلوس داخلی سمت راست ۱ ۴۱۳۳۶D COVER, FRONT DRIVE SHAFT DUST, RH ۴۱۳۳۶-۰۶۰۷۰ (۰۲/۲۰۰۴ – ۰۷/۲۰۰۴) ۱ ۴۱۳۳۶-۱۲۰۲۰ (۰۸/۲۰۰۲ – ۰۱/۲۰۰۴) ۱ $۵.۳۸ ۴۳۰۳۰ JOINT ASSY, FRONT DRIVE […]

دیسک و صفحه کلاچ کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۳۱۱۲۶ گردگیر دو شاخ کلاچ ۳۱۱۲۶-۲۰۰۸۰ ۱ $۱۷.۶۷ ۳۱۲۰۴  دوشاخ  کلاچ ۳۱۲۰۴-۲۰۱۱۱ ۱ $۹۸.۰۵ ۳۱۲۱۰ دیسک کلاچ ۳۱۲۱۰-۳۳۰۲۱ ۱ $۱۸۹.۱۶ ۳۱۲۳۰ بلبرینگ کلاچ ۳۱۲۳۰-۲۰۱۹۱ ۱ $۴۲.۷۶ ۳۱۲۳۲A CLIP, RELEASE BEARING HUB ۳۱۲۳۲-۲۰۰۳۱ ۱ $۲.۲۵ ۳۱۲۳۶B SUPPORT, RELEASE FORK ۳۱۲۳۶-۲۰۰۷۰ ۱ $۱۴.۳۵ ۳۱۲۵۰ صفحه کلاچ ۳۱۲۵۰-۳۳۰۳۱ ۱

دیسک و صفحه کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶ چهار سیلندر دنده ای

۱۱۲۶ BOOT, CLUTCH RELEASE FORK ۳۱۱۲۶-۳۲۰۱۰ گردگیر دو شاخ کلاچ ۱ $۱۴.۹۱ ۳۱۲۰۴ FORK SUB-ASSY, CLUTCH RELEASE ۳۱۲۰۴-۲۰۱۰۰ دو شاخ کلاچ ۱ $۴۴.۸۷ ۳۱۲۱۰ دیسک کلاچ ۳۱۲۱۰-۲۸۰۶۰ (۰۸/۲۰۰۲ – ۰۷/۲۰۰۴) ۱ $۱۸۹.۱۹ ۳۱۲۱۰-۳۳۰۴۰ (۰۹/۲۰۰۵ – ) ۱ $۲۲۰.۲۲ ۳۱۲۳۰ BEARING ASSY, CLUTCH RELEASE ۳۱۲۳۰-۲۰۱۷۰ بلبرینگ کلاچ ۱ $۶۸.۱۵ ۳۱۲۳۲A CLIP, RELEASE BEARING HUB ۳۱۲۳۲-۲۰۰۲۰ ۱ […]

سینی جلو کمری ۲۰۱۶

۵۱۴۶۵ BRACE, RADIATOR SUPPORT, UPPER RH ۵۱۴۶۵-۰۶۱۲۰  سینی بغل رادیات راست ۱ ۵۱۴۶۶ BRACE, RADIATOR SUPPORT, UPPER LH ۵۱۴۶۶-۰۶۱۲۰  سینی بغل رادیات چپ ۱ ۵۲۱۴۱H ARM, FRONT BUMPER, UPPER RH ۵۲۱۴۱-۰۶۱۶۰ ۱ ۵۲۱۴۲J ARM, FRONT BUMPER, UPPER LH ۵۲۱۴۲-۰۶۱۵۰ ۱ ۵۳۱۷۴E BRACKET, RADIATOR SUPPORT SIDE ۵۳۱۷۴-۰۶۰۴۰ ۱ ۵۳۲۰۱ SUPPORT SUB-ASSY, RADIATOR ۵۳۲۰۱-۰۶۱۹۰  سینی جلو کامل […]

گلگیر و کاپوت کمری ۲۰۱۶

۵۳۳۰۱ HOOD SUB-ASSY ۵۳۳۰۱-۰۶۲۴۰  درب موتور ۱ ۵۳۳۴۱B INSULATOR, HOOD ۵۳۳۴۱-۳۳۲۱۰  نمد کاپوت ۱ ۵۳۳۴۱C CLIP(FOR HOOD INSULATOR) ۹۰۴۶۷-۰۹۰۵۰  خار نمد کاپوت ۷ $۱.۲۷ ۵۳۳۸۱ SEAL, HOOD TO RADIATOR SUPPORT ۵۳۳۸۱-۰۶۱۱۰  لاستیک لبه کاپوت ۱ ۵۳۳۸۱A CLIP(FOR HOOD TO RADIATOR SUPPORT SEAL) ۹۰۴۶۷-۰۸۰۱۱ ۸ $۰.۹۹ ۵۳۸۰۱ FENDER SUB-ASSY, FRONT RH ۵۳۸۱۱-۰۶۲۲۰  گلگیر جلو راست ۱ […]

کاتالیزور کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۱۷۴۱۰ PIPE ASSY, EXHAUST, FRONT ۱۷۴۱۰-0A380 ۱  کاتالیزور ۱۷۴۱۰A NUT, EXHAUST PIPE SET STUD BOLT ۹۰۱۷۹-۱۰۰۷۰ ۴ $۱.۹۸ ۱۷۴۱۰B GASKET, EXHAUST PIPE ۹۰۹۱۷-۰۶۰۶۵ ۲ واشر گلویی منیفولد ۱۷۴۲۰ PIPE ASSY, EXHAUST, CENTER ۱۷۴۲۰-0A231 ۱  لوله اگزوز وسط ۱۷۴۲۰X GASKET, EXHAUST PIPE, CENTER ۹۰۹۱۷-۰۶۰۷۳ ۱ واشر اگزوز انتهایی ۱۷۴۳۰ PIPE ASSY, EXHAUST, TAIL ۱۷۴۳۰-0A144 ۱  منبع […]

سیم لیور دنده کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶ دنده ای

۳۵۰۴F سر دنده ۳۳۵۰۴-YC010-B1 DK.CHARCOAL, TRIM1* ۱ ۳۳۵۰۴-YC010-E1 SANDAL WOOD, TRIM4* ۱ ۳۳۵۰۶F RETAINER SUB-ASSY, CONTROL SHIFT LEVER (FOR FLOOR SHIFT) ۳۳۵۷۱-۰۶۰۱۰ ۱ ۳۳۵۲۴F BRACKET, CONTROL LEVER HOUSING SUPPORT (FOR FLOOR SHIFT) ۳۳۵۲۴-۲۸۰۲۰ ۱ $۳۴.۲۰ ۳۳۵۲۷B BUSH (FOR CONTROL SHIFT LEVER) ۳۳۵۵۷-۳۳۰۱۰ ۱ $۱۳.۶۰ ۳۳۵۳۰F LEVER ASSY, SHIFT (FOR FLOOR SHIFT) ۳۳۵۳۰-۳۳۱۲۰  لیور دنده ۱ […]

سپر عقب کمری ۲۰۱۶

۵۲۰۲۳ دیاق سپر عقب ۵۲۱۷۱-۰۶۱۵۰ TYPE B:REFER ILLUST. ۱ ۵۲۱۵۹ COVER, REAR BUMPER ۵۲۱۵۹-0X908  سپر عقب ۱ ۵۲۱۶۱B PIECE, REAR BUMPER ۵۲۱۶۱-۱۶۰۱۰ ۶ $۲.۴۱ ۵۲۱۶۳A PLATE, REAR BUMPER, RH ۵۲۱۶۳-۰۶۹۰۹ ۱ ۵۲۱۶۴A PLATE, REAR BUMPER, LH ۵۲۱۶۴-۰۶۹۰۹ ۱ ۵۲۱۶۹C COVER, REAR BUMPER, LOWER ۵۲۱۶۹-۰۶۱۰۰  اسپویلر زیر سپر عقب ۱ ۵۲۱۹۷A BRACKET, REAR BUMPER SEAL, RH […]

سپر جلو کمری ۲۰۱۶

۴۷۷۴۹-۵۰۰۹۰ *** STD. PART $۰.۶۳ ۵۲۰۲۱ REINFORCEMENT SUB-ASSY, FRONT BUMPER ۵۲۰۲۱-۰۶۱۱۱  دیاق پشت سپر جلو ۱ ۵۲۱۱۹A COVER, FRONT BUMPER ۵۲۱۱۹-0X924  سپر جلو ۱ ۵۲۱۲۹B COVER, FRONT BUMPER, LOWER ۵۲۱۲۹-۰۶۳۸۰ ۱ ۵۲۵۳۵ RETAINER, FRONT BUMPER SIDE, RH ۵۲۵۳۵-۰۶۲۰۰  کشویی سپر جلو راست ۱ ۵۲۵۳۶ RETAINER, FRONT BUMPER SIDE, LH ۵۲۵۳۶-۰۶۲۰۰  کشویی سپر جلو چپ ۱ […]

زه اطراف کمری ۲۰۱۶

۷۵۰۵۵B GARNISH SUB-ASSY, REAR PILLAR, OUTER RH ۷۵۰۵۵-۰۶۰۱۰  زه استیل دور لچکی روی گلگیر عقب راست ۱ ۷۵۰۵۶B GARNISH SUB-ASSY, REAR PILLAR, OUTER LH ۷۵۰۵۶-۰۶۰۱۰  زه استیل دور لچکی روی گلگیر عقب چپ ۱ ۷۵۵۵۵D MOULDING, ROOF DRIP SIDE FINISH, CENTER RH ۷۵۵۵۵-۳۳۰۵۰  زه روی سقف راست ۱ ۷۵۵۵۶C MOULDING, ROOF DRIP SIDE FINISH, CENTER […]

رادیاتور آب کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶ چهار سیلندر

۱۶۳۶۱ FAN ۱۶۳۶۱-۰۳۰۹۱  پروانه فن ۱ ۱۶۳۶۱B FAN, NO.2 ۱۶۳۶۱-۰۳۱۰۱  پراوانه فن ۲ ۱ ۱۶۳۶۳ MOTOR, COOLING FAN ۱۶۳۶۳-۲۳۰۱۰  موتور فن ۱ $۲۵۰.۵۶ ۱۶۳۶۳A MOTOR, COOLING FAN, NO.2 ۱۶۳۶۳-۲۸۱۲۰  موتور فن ۲ ۱ ۱۶۳۷۰A PLATE COVER ۸۸۸۹۹-۳۳۰۲۰ ۱ $۱۶.۶۱ ۱۶۴۰۰ RADIATOR ASSY ۱۶۴۰۰-0H160  رادیاتور آب ۱ $۴۱۴.۲۴ ۱۶۴۰۰B PLUG, RADIATOR DRAIN COCK ۲۳۳۲۲-۵۴۰۱۰  پیچ تخلیه […]

دسته موتور کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶ چهار سیلندر

۱۲۳۱۱A BRACKET, ENGINE MOUNTING, FRONT(FOR TRANSVERSE ENGINE) ۱۲۳۱۱-0H060  پایه دسته موتور جلو ۱ ۱۲۳۱۳ BRACKET, ENGINE MOUNTING CONTROL(FOR TRANSVERSE ENGINE) ۱۲۳۱۳-0H030  پایه دسته موتور بالا ۱ ۱۲۳۱۵A BRACKET, ENGINE MOUNTING, RH(FOR TRANSVERSE ENGINE) ۱۲۳۱۵-0H040  پایه دسته موتور راست ۱ ۱۲۳۱۶ BRACKET, ENGINE MOUNTING, NO.2 RH ۱۲۳۱۶-۲۸۰۶۰ (۰۸/۲۰۰۲ – ۰۷/۲۰۰۴) ۱ $۱۲۳.۶۷ ۱۲۳۱۶-۲۸۰۶۱ (۱۰/۲۰۰۵ – ) […]

کمک عقب کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۴۲۳۰۴ CARRIER SUB-ASSY, REAR AXLE, RH ۴۲۳۰۴-۰۶۰۳۰ ۱ ۴۲۳۰۴-۰۶۰۴۰ W(ABS) ۱ $۱۷۲.۴۲ ۴۲۳۰۴D BOLT (FOR REAR AXLE CARRIER RH) ۹۰۹۰۱-۰۵۰۰۱ ۲ $۹.۲۱ ۴۲۳۰۴E NUT (FOR REAR AXLE CARRIER RH) ۹۰۱۷۸-۱۵۰۰۱ ۲ $۱.۸۶ ۴۲۳۰۵ CARRIER SUB-ASSY, REAR AXLE, LH ۴۲۳۰۵-۰۶۰۳۰ ۱ ۴۲۳۰۵-۰۶۰۴۰ W(ABS) ۱ $۱۷۲.۴۲ ۴۲۳۰۵A BOLT (FOR REAR AXLE CARRIER LH) ۹۰۹۰۱-۰۵۰۰۱ ۲ $۹.۲۱ ۴۲۳۰۵B […]

کمک جلو کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۴۸۱۳۱ SPRING, FRONT COIL, RH ۴۸۱۳۱-۰۶۶۹۰  فنر لول جلو راست ۱ ۴۸۱۳۲ SPRING, FRONT COIL, LH ۴۸۱۳۱-۰۶۶۹۰  فنر لول جلو چپ ۱ ۴۸۱۵۷B INSULATOR, FRONT COIL SPRING, UPPER RH ۴۸۱۵۷-۰۶۰۷۰  گردگیر سر کمک راست ۱ ۴۸۱۵۷C INSULATOR, FRONT COIL SPRING, UPPER LH ۴۸۱۵۷-۰۶۰۷۰  گردگیر سر کمک چپ ۱ ۴۸۱۵۸B INSULATOR, FRONT COIL SPRING, LOWER RH […]

طبق پایین کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۴۳۲۱۱ سگدست راست ۴۳۲۱۱-۰۶۰۸۱ ۱ $۲۷۶.۶۴ ۴۳۲۱۱-۰۶۰۹۱ W(ABS) ۱ ۴۳۲۱۱K BOLT (FOR STEERING KNUCKLE RH) ۹۰۱۰۵-۱۷۰۰۸ OD=17 ۲ $۵.۸۹ ۹۰۱۰۵-۱۷۰۰۹ OD=15.9, TYPE B:REFER ILLUST. ۱ $۵.۸۹ ۹۰۱۰۵-۱۷۰۱۰ OD=15, TYPE C:REFER ILLUST. ۱ $۵.۸۹ ۹۰۱۰۵-۱۷۰۱۱ OD=14, TYPE D:REFER ILLUST. ۱ $۴.۹۸ ۴۳۲۱۱L NUT (FOR STEERING KNUCKLE RH) ۹۰۱۷۸-۱۷۰۰۱ ۲ $۲.۲۱ ۴۳۲۱۲ سگدست چپ ۴۳۲۱۲-۰۶۰۸۱ ۱ ۴۳۲۱۲-۰۶۰۹۱ […]

لنت عقب کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۰۴۴۶۶ لنت عقب ۰۴۴۶۶-۳۲۰۳۰ MARK AK PA544 ۱ $۶۰.۶۳ ۰۴۴۷۹A CYLINDER KIT, DISC BRAKE, REAR ۰۴۴۷۹-۳۳۲۰۰  لوازم سیلندر چرخ عقب ۱ $۱۱۹.۰۷ ۰۴۹۴۶ SHIM KIT, ANTI SQUEAL(FOR REAR DISC BRAKE) ۰۴۹۴۶-۳۲۰۸۰  شیم لنت ۱ $۲۹.۸۵ ۰۴۹۴۸ FITTING KIT, DISC BRAKE, REAR ۰۴۹۴۸-۳۲۰۴۰ ۱ $۳۰.۶۸ ۳۱۴۷۸C CAP, BLEEDER PLUG(FOR REAR DISC BRAKE) ۳۱۴۷۸-۳۰۰۱۰ ۲ $۲.۲۱ ۴۷۵۴۷C […]

لنت جلو کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۰۴۴۶۵ لنت جلو ۰۴۴۶۵-۳۳۲۹۰ MARK NBK PN540H ۱ $۹۳.۲۱ ۰۴۴۷۹ لوازم سیلندر چرخ جلو ۰۴۴۷۹-۰۶۰۴۰ لوازم سیلندر چرخ جلو ۱ $۵۸.۰۰ ۰۴۹۴۵ SHIM KIT, ANTI SQUEAL, FRONT ۰۴۹۴۵-۰۶۰۶۰  شیم لنت ۱ $۶۹.۳۹ ۰۴۹۴۷ FITTING KIT, DISC BRAKE, FRONT ۰۴۹۴۷-۰۶۰۴۲ ۱ $۳۱.۱۲ ۳۱۴۷۸B CAP, BLEEDER PLUG(FOR FRONT DISC BRAKE) ۳۱۴۷۸-۳۰۰۱۰ ۲ $۲.۲۱ ۴۷۵۴۷B PLUG, BLEEDER(FOR FRONT […]

بوستر ترمز کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۴۴۶۱۰ BOOSTER ASSY, BRAKE ۴۴۶۱۰-۰۶۲۲۰  بوستر ترمز ۱ ۴۴۷۳۰ VALVE ASSY, VACUUM CHECK(FOR BRAKE) ۴۴۷۳۰-۱۰۰۱۰ ۱ $۴۰.۴۵ ۴۴۷۷۲ HOSE, CHECK VALVE TO CONNECTOR TUBE ۴۴۷۷۲-۰۶۱۱۰ ۱ ۴۴۷۷۲B HOSE, CHECK VALVE TO BRAKE BOOSTER ۴۴۷۷۲-۰۶۰۸۰ ۱ ۴۴۷۷۴ HOSE, UNION TO CONNECTOR TUBE ۴۴۷۷۴-۰۶۰۵۰ ۱ ۴۴۷۷۷ CONNECTOR, VACUUM HOSE, NO.1 ۴۴۷۷۰-۰۶۰۷۰ ۱ ۴۴۷۸۳ CLAMP, VACUUM HOSE ۴۴۷۸۳-۲۸۰۱۰ […]

پمپ ترمز کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۰۴۴۹۳ لوازم پمپ ترمز ۰۴۴۹۳-۰۶۰۹۰ ۱ ۰۴۴۹۳-۰۶۱۰۰ W(ABS) ۱ ۴۷۲۰۱ پمپ ترمز ۴۷۲۰۱-۰۶۱۱۰ ۱ ۴۷۲۰۱-۰۶۱۸۰ W(ABS) ۱ ۴۷۲۰۲ RESERVOIR SUB-ASSY, BRAKE MASTER CYLINDER ۴۷۲۲۰-۰۶۰۸۰  مخزن پمپ ترمز ۱ ۴۷۲۱۰J GASKET(FOR MASTER CYLINDER) ۹۰۰۲۹-۴۳۰۰۱ W(ABS) ۱ $۱.۲۷ ۹۰۴۳۰-۰۶۱۰۴ ۱ $۰.۹۱ ۴۷۲۱۰T BOLT(FOR BRAKE MASTER CYLINDER) ۹۰۱۰۹-۰۶۰۷۷ ۱ $۲.۶۹ ۴۷۲۳۰ CAP ASSY, BRAKE MASTER CYLINDER RESERVOIR FILLER […]

جعبه فرمان کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۴۴۲۰۰ LINK ASSY, POWER STEERING ۴۴۲۰۰-۳۳۴۱۱  جعبه فرمان ۱ $۱,۸۶۱.۹۲ ۴۴۲۵۰ GEAR ASSY, POWER STEERING(FOR RACK & PINION) Not applicable ۴۵۰۴۶ END SUB-ASSY, TIE ROD, RH ۴۵۰۴۶-۲۹۲۵۵  سیبک فرمان راست ۱ $۶۴.۰۴ ۴۵۰۴۶A NUT, CASTLE(FOR TIE ROD END) ۹۰۱۷۱-۱۲۰۲۸ ۲ $۱.۹۴ ۴۵۰۴۷ END SUB-ASSY, TIE ROD, LH ۴۵۰۴۶-۲۹۲۵۵  سیبک فرمان چپ ۱ $۶۴.۰۴ ۴۵۵۰۳ END […]

شلنگ هیدرولیک کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۴۴۳۲۷A GASKET, PRESSURE PORT, NO.1 ۴۴۳۲۷-۳۰۰۳۰ ۱ $۲.۹۷ ۴۴۳۴۸A HOSE, OIL RESERVOIR TO PUMP, NO.1 ۴۴۳۴۸-۰۶۲۲۰  شلنگ مخزن به پمپ هیدرولیک ۱ ۴۴۴۰۲ COOLER SUB-ASSY, POWER STEERING OIL, NO.1 ۴۴۴۰۲-۰۶۰۶۰  خنک کن روغن جعبه فرمان ۱ ۴۴۴۰۶ TUBE SUB-ASSY, RETURN ۴۴۴۰۶-۰۶۱۴۰ ۱ ۴۴۴۱۰ TUBE ASSY, PRESSURE FEED ۴۴۴۱۰-۰۶۱۹۰  شلنگ فشار قوی پمپ به جعبه فرمان […]

پمپ هیدرولیک کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۰۴۴۴۶ GASKET KIT, POWER STEERING PUMP ۰۴۴۴۶-۰۶۰۶۰  لوازم پمپ هیدرولیک ۱ $۲۷.۱۶ ۴۴۳۰۳A SHAFT SUB-ASSY, W/PULLEY ۴۴۳۰۳-۰۶۰۴۰  پولی پمپ هیدرولیک ۱ ۴۴۳۰۵ CAP SUB-ASSY, VANE PUMP OIL RESERVOIR ۴۴۳۰۵-۰۶۰۳۰ (L)درب مخزن هیدرولیک ۱ $۲۲.۹۳ ۴۴۳۰۵-۳۲۰۲۰ (J) ۱ $۲۲.۶۲ ۴۴۳۲۰ PUMP ASSY, VANE ۴۴۳۱۰-۰۶۱۳۰  پمپ هیدرولیک ۱ ۴۴۳۳۰A SPRING, COMPRESSION(FOR FLOW CONTROL VALVE) ۹۰۵۰۱-T0001 ۱ ۴۴۳۳۷ […]

دیسک چرخ جلو کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۴۳۲۴۶A DEFLECTOR, FRONT WHEEL BEARING DUST, NO.1 RH ۴۳۲۴۶-YC010 W(ABS) ۱ ۴۳۲۴۶-YC020 ۱ $۱۰.۵۶ ۴۳۲۴۶B DEFLECTOR, FRONT WHEEL BEARING DUST, NO.1 LH ۴۳۲۴۶-YC010 W(ABS) ۱ ۴۳۲۴۶-YC020 ۱ $۱۰.۵۶ ۴۳۵۰۱C HUB SUB-ASSY, FRONT AXLE, RH ۴۳۵۰۲-YC020  توپی چرخ جلو راست ۱ ۴۳۵۰۱D BOLT, HUB (FOR FRONT AXLE RH) ۹۰۰۸۹-۱۱۰۳۴  پیچ چرخ ۵ ۴۳۵۰۱E BEARING (FOR FRONT […]

پلوس کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۰۴۴۳۸F گردگیر پلوس کامل راست ۰۴۴۲۷-۰۶۱۱۰ (۱۱/۲۰۰۳ – ۰۷/۲۰۰۴) ۱ ۰۴۴۳۸-۰۶۲۸۰ (۰۸/۲۰۰۴ – ۰۵/۲۰۰۶) ۱ ۰۴۴۳۸G گردگیر پلوس داخلی راست ۰۴۴۳۷-۰۶۰۶۰ (۱۱/۲۰۰۳ – ۰۷/۲۰۰۴) ۱ ۰۴۴۳۸-۰۶۲۵۰ (۰۸/۲۰۰۴ – ۰۵/۲۰۰۶) ۱ ۴۱۳۳۶D COVER, FRONT DRIVE SHAFT DUST, RH ۴۱۳۳۶-۰۶۰۷۰ ۱ ۴۳۰۳۰ JOINT ASSY, FRONT DRIVE INBOARD, RH ۴۳۰۳۰-۰۹۰۲۰  پلوس و سه شاخ پلوس راست ۱ ۴۳۰۳۰B RING, […]

رینگ چرخ کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۴۲۶۰۱ رینگ چرخ ۴۲۶۱۱-YC130 ۱۵X6JJ, TYPE D:REFER TO ILLUSTRATION ۴ $۱۷۴.۱۷ ۴۲۶۰۱A رینگ یدک ۴۲۶۱۱-YC130 ۱۵X6JJ, TYPE D:REFER TO ILLUSTRATION ۱ $۱۷۴.۱۷ ۴۲۶۰۱C مهره چرخ ۹۰۹۴۲-۰۱۰۰۷ TYPE A:REFER TO ILLUSTRATION ۲۰ $۵.۲۶ ۴۲۶۱۱G VALVE (FOR TUBELESS TIRE) ۹۰۹۴۲-۰۵۰۰۴ ۴ $۱۰.۷۹ ۴۲۶۱۱J VALVE (FOR TUBELESS TIRE SPARE) ۹۰۹۴۲-۰۵۰۰۴ ۱ $۱۰.۷۹ ۴۲۶۵۲ لاستیک ۴۲۶۵۲-۰۶۵۷۱ ۲۰۵/۶۵R15 94Y, BRIDGESTONE […]

دیسک چرخ عقب کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۴۲۳۱۱U BOLT, HUB (FOR REAR AXLE RH) ۹۰۰۸۹-۱۱۰۳۴ پیچ چرخ ۵ ۴۲۳۱۲E BOLT, HUB (FOR REAR AXLE LH) ۹۰۰۸۹-۱۱۰۳۴  پیچ چرخ ۵ ۴۲۴۲۱E BOLT (FOR REAR AXLE BEARING CASE RH) ۹۰۱۰۵-۱۰۱۲۴  پیچ توپی چرخ ۴ $۲.۷۷ ۴۲۴۲۱F RING, O (FOR REAR AXLE BEARING CASE RH) ۹۰۳۰۱-۶۳۰۰۶ ۱ $۴.۷۶ ۴۲۴۲۲A BOLT (FOR REAR AXLE BEARING CASE […]

ساعت گیربکس کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۳۵۲۱۰ SOLENOID ASSY, CLUTCH CONTROL, NO.1 ۳۵۲۱۰-۲۱۰۱۰  سلونوئید گیربکس ۱ ۱ $۱۹۱.۹۵ ۳۵۲۲۰ SOLENOID ASSY, CLUTCH CONTROL, NO.2 ۳۵۲۲۰-۲۱۰۱۰  سلونوئید گیربکس ۲ ۱ $۱۹۱.۹۵ ۳۵۲۳۰ SOLENOID ASSY, TRANSMISSION 3WAY, NO.2 ۳۵۲۳۰-۲۱۰۱۰  سلونوئید ۱ $۳۰۷.۴۰ ۳۵۲۴۰ SOLENOID ASSY, AUTOMATIC TRANSMISSION 3WAY ۳۵۲۴۰-۲۱۰۱۰  سلونوئید ۱ $۳۰۷.۴۰ ۳۵۲۹۰A SOLENOID ASSY, LINE PRESSURE CONTROL ۳۵۲۹۰-۲۱۰۱۰  سلونوئید ۱ $۲۰۳.۱۴ ۳۵۳۳۰ […]

توربین گیربکس کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۳۲۰۰۰ CONVERTER ASSY, TORQUE ۳۲۰۰۰-۳۳۰۹۰  توربین گیربکس ۱ $۱,۸۶۵.۰۰ ۳۲۱۰۱ GEAR SUB-ASSY, DRIVE PLATE & RING ۳۲۱۰۱-۲۸۰۴۰  فلایویل ۱ $۲۶۷.۱۱ ۳۲۱۰۱A BOLT(FOR DRIVE PLATE & TORQUE CONVERTER SETTING) ۹۰۱۰۹-۰۹۰۰۱ *۹-۱.۲۵PX12.4-7.3, GREEN ۱ $۱.۰۳ ۹۰۱۱۹-۰۹۰۲۵ *۹-۱.۲۵PX12.4-8.4, YELLOW ۵ $۱.۰۳ ۳۲۱۰۱C BOLT, HEXAGON(FOR DRIVE PLATE SETTING) ۹۰۱۰۵-۱۲۱۸۴ *۱۲-۱.۲۵PX22-16 ۸ $۱.۵۴ ۳۲۱۱۶ SPACER, DRIVE PLATE, FRONT ۳۲۱۱۶-۲۰۰۵۰ ۱ […]

گیربکس اتوماتیک کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۰۴۳۵۱A واشر کامل گیربکس اتوماتیک ۰۴۳۵۱-۳۳۳۳۰ (۰۸/۲۰۰۴ – ۰۵/۲۰۰۶) ۱ $۲۹۴.۱۹ ۰۴۳۵۱-۴۴۰۱۰ (۰۸/۲۰۰۲ – ۰۷/۲۰۰۴) ۱ $۲۸۱.۲۳ ۳۰۵۰۰ گیربکس اتوماتیک ۳۰۵۰۰-۳۳۳۷۰ U241E (10/2003 – 07/2004) ۱ $۷,۳۴۰.۱۸ ۳۰۵۰۰-۳۳۳۷۱ U241E (08/2004 – ) ۱ $۷,۳۴۰.۱۸  

رادیاتور کولر کمری ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴

۸۸۳۷۴B VALVE, SERVICE, NO.1 ۸۸۳۷۴-۳۰۰۱۰ ۱ $۵.۲۲ ۸۸۳۷۴C VALVE, SERVICE, NO.2 ۸۸۳۷۴-۳۰۰۱۰ ۱ $۵.۲۲ ۸۸۳۷۵B CAP, SERVICE VALVE, NO.1 ۸۸۳۷۵-۰۲۰۷۰ ۱ $۳.۵۶ ۸۸۳۷۵D CAP, SERVICE VALVE, NO.2 ۸۸۳۷۵-۰۲۰۶۰ ۱ $۴.۰۷ ۸۸۴۶۰ CONDENSER ASSY, COOLER ۸۸۴۶۰-۰۶۲۴۰  رادیاتور کولر ۱ ۸۸۴۷۴ DRYER, COOLER ۸۸۴۷۴-۱۷۰۱۰  خشک کن رادیاتور کولر ۱ $۱۰۷.۱۵ ۸۸۷۰۴ HOSE SUB-ASSY, SUCTION ۸۸۷۰۴-۰۶۴۶۰  لوله کولر […]

بخاری کمری ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴

۵۱۹۶۰-۳۳۰۳۰ *** STD. PART ۸۲۲۱۰K HARNESS ASSY, AIR CONDITIONER ۸۲۲۱۲-۰۶۱۰۰ ۱ ۸۷۰۵۰ RADIATOR ASSY, AIR CONDITIONER Not applicable ۸۷۰۵۰C DAMPER SERVO SUB-ASSY, AIR CONDITIONER RADIATOR, NO.1 ۸۷۱۰۶-۰۶۱۸۱ ۱ ۸۷۰۵۰D DAMPER SERVO SUB-ASSY, AIR CONDITIONER RADIATOR, NO.2 ۸۷۱۰۶-۰۶۱۹۰ ۱ ۸۷۱۰۳B MOTOR SUB-ASSY, BLOWER W/FAN ۸۷۱۰۳-۰۶۰۸۱ ۱ ۸۷۱۰۷A UNIT SUB-ASSY, HEATER RADIATOR ۸۷۱۰۷-۰۶۰۷۰  رادیاتور بخاری ۱ ۸۷۱۲۴-۰۶۰۹۰ […]

آیینه بغل کمری ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴

۸۷۸۱۰ MIRROR ASSY, INNER REAR VIEW ۸۷۸۱۰-0W260  آیینه داخل ۱ $۷۷۶.۷۴ ۸۷۸۳۴ COVER, INNER REAR VIEW MIRROR STAY HOLDER ۸۷۸۱۸-۳۳۰۱۰ ۱ $۱۷.۵۹ ۸۷۹۰۸B MIRROR SUB-ASSY, RH ۸۷۹۰۸-۰۶۴۴۰  آیینه بغل راست ۱ ۸۷۹۰۹B MIRROR SUB-ASSY, LH ۸۷۹۰۹-۰۶۴۴۰  آیینه بغل چپ ۱ ۸۷۹۱۵ COVER, OUTER MIRROR, RH ۸۷۹۱۵-۰۶۹۰۹  قاب آیینه بغل راست ۱ ۸۷۹۳۱ OUTER MIRROR, RH […]

مخزن شیشه شور کمری ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴

۸۲۷۱۱-۱E340 *** STD. PART $۱.۷۴ ۸۵۰۳۵ چشمه شیشه شور ۸۵۳۸۱-۳۰۱۵۰ ANGLE +2 ۲ $۱۰.۱۶ ۸۵۳۸۱-۳۰۱۶۰ ANGLE -2 ۲ $۱۰.۱۶ ۸۵۳۸۱-۳۳۰۸۰ ANGLE 0 ۲ ۸۵۳۱۰ پمپ شیشه شور ۸۵۳۳۰-۲۱۰۱۰ ۱ $۱۴۷.۴۷ ۸۵۳۳۰ مخزن شیشه شور ۸۵۳۱۵-۰۶۲۴۰ ۱ ۸۵۳۳۲ درب مخزن شیشه شور ۸۵۳۸۶-۶۰۰۵۰ ۱ $۲.۲۹ ۸۵۳۳۳ FILTER, WINDSHIELD WASHER JAR Not applicable ۸۵۳۳۶J PROTECTOR, WASHER JAR […]

برف پاک کن کمری ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴

۸۵۱۱۰ MOTOR ASSY, WINDSHIELD WIPER ۸۵۱۱۰-۰۶۱۳۰  موتور برف پاک کن ۱ ۸۵۱۵۰B LINK ASSY, WIPER ۸۵۱۵۰-۰۶۱۳۰ ۱ ۸۵۲۱۱B ARM, FR WIPER, RH ۸۵۲۱۱-۰۶۱۲۰  بازویی برف پاک کن راست ۱ ۸۵۲۱۲A BLADE, FR WIPER, RH ۸۵۲۱۲-۰۶۱۴۰  تیغه برف پاک کن ۱ ۸۵۲۱۴A RUBBER, WIPER, RH ۸۵۲۱۴-۰۶۱۵۰  لاستیک تیغه برف پاک کن راست ۱ ۸۵۲۱۴B RUBBER, WIPER, […]

سنسور ایربگ کمری ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴

۸۹۱۷۰ SENSOR ASSY, AIR BAG ۸۹۱۷۰-۰۶۴۲۰  سنسور ایربگ ۱ ۸۹۱۷۰-۰۶۴۳۰ VSC-WITH ۱ ۸۹۱۷۳A SENSOR, AIR BAG, FRONT RH ۸۹۱۷۳-۰۹۸۲۰  سنسور ایربگ جلو راست ۱ ۸۹۱۷۴A SENSOR, AIR BAG, FRONT LH ۸۹۱۷۳-۰۹۸۲۰  سنسور ایربگ جلو چپ ۱ ۸۹۸۶۰ سنسور ایربگ ستون جلو راست ۸۹۸۳۱-۵۲۰۲۰ VSC-WITH ۱ ۸۹۸۶۰A سنسور ایربگ ستون جلو چپ ۸۹۸۳۱-۵۲۰۲۰ VSC-WITH ۱ ۸۹۸۶۰B […]

کامپیوتر کلید کمری ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴

۸۹۷۴۱ RECEIVER, DOOR CONTROL ۸۹۷۴۰-۳۳۲۶۰ STARTING SYSTEM-PUSH BUTTON ۱ ۸۹۷۴۰-۳۳۳۶۰ QATAR SPEC&STARTING SYSTEM-PUSH BUTTON ۱ ۸۹۷۴۱-۳۳۵۰۱ ۱ ۸۹۷۴۷ BUZZER, WIRELESS DOOR LOCK ۸۹۷۴۷-۳۰۰۴۰ ۱ $۶۸.۱۶ ۸۹۹۹۰A کامپیوتر کلید ۸۹۹۹۰-۳۳۲۹۰ VSC-WITH&STARTING SYSTEM-PUSH BUTTON ۱ ۸۹۹۹۷ ANTENNA, ELECTRICAL KEY ۸۹۹۹۷-۳۳۰۲۰ STARTING SYSTEM-PUSH BUTTON ۱ ۸۹۹A0 ANTENNA ASSY, INDOOR ELECTRICAL KEY, NO.1 ۸۹۹A0-33010 STARTING SYSTEM-PUSH BUTTON ۱ ۸۹۹A0A […]

سنسور سپر عقب کمری ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴

۸۴۴۹۰A سوییچ سنسور عقب ۸۴۴۹۰-۳۳۰۳۰ VSC-WITH ۱ ۸۹۳۴۰A کامپیوتر سنسور عقب ۸۹۳۴۰-۳۳۱۲۰ VSC-WITH ۱ ۸۹۳۴۱A سنسور سپر عقب ۸۹۳۴۱-۳۳۲۱۰-A0 VSC-WITH, SUPER WHITE 2, 061 ۲ ۸۹۳۴۱-۳۳۲۱۰-A1 VSC-WITH, WHITE PEARL CS., 070 ۲ ۸۹۳۴۱-۳۳۲۱۰-B0 VSC-WITH, SILVER ME., 1F7 ۲ ۸۹۳۴۱-۳۳۲۱۰-B1 VSC-WITH, GRAY ME., 1G3 ۲ ۸۹۳۴۱-۳۳۲۱۰-C0 VSC-WITH, ATTITUDE BLACK MC., 218 ۲ ۸۹۳۴۱-۳۳۲۱۰-D0 VSC-WITH, RED M.M., […]

خطر عقب کمری ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴

۵۲۵۶۲F RETAINER, REAR BUMPER, UPPER SIDE ۵۲۵۶۲-۰۶۱۲۰ ۲ ۸۱۵۵۰H BULB, TAIL & STOP LAMP ۹۹۱۳۲-۸Y002 ۲ $۵.۵۴ ۸۱۵۵۰J SOCKET, TAIL & STOP LAMP ۹۰۰۷۵-۸Y003 ۲ ۸۱۵۵۰L BULB, REAR TURN SIGNAL LAMP ۹۰۹۸۱-۸Y021 ۲ ۸۱۵۵۰M SOCKET, REAR TURN SIGNAL LAMP ۹۰۰۷۵-۸Y004 ۲ ۸۱۵۵۱D LENS & BODY, REAR COMBINATION LAMP, RH ۸۱۵۵۱-۰۶۴۹۰  خطر عقب راست ۱ ۸۱۵۵۴G […]

چراغ جلو کمری ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴

۸۱۱۱۰B BULB(FOR HEADLAMP, NO.1) ۹۰۹۸۱-۸Y001 ۱۲V 65W ۲ $۸.۷۸ ۸۱۱۱۰D BULB(FOR HEADLAMP, NO.2) ۹۰۹۸۱-۸Y003 ۱۲V 55W ۲ ۸۱۱۳۵ UNIT ASSY, HEADLAMP, RH ۸۱۱۳۰-۰۶۸۴۰  چراغ جلو راست ۱ ۸۱۱۳۵C COVER, HEADLAMP BACK, NO.1 ۸۱۱۳۵-۰۶۸۱۰ ۲ ۸۱۱۳۵D COVER, HEADLAMP BACK, NO.2 ۸۱۱۳۶-۰۶۸۱۰ ۲ ۸۱۱۷۵ UNIT ASSY, HEADLAMP, LH ۸۱۱۷۰-۰۶۸۴۰  چراغ جلو چپ ۱ ۸۱۵۱۰C BULB (FOR FRONT […]

بخاری و سیستم تهویه کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۸۲۲۱۰K HARNESS ASSY, AIR CONDITIONER ۸۲۲۱۲-۰۶۰۹۰ ۱ ۸۷۰۵۰ بخاری ۸۷۰۵۰-۰۶۴۶۰ (۰۶/۲۰۰۶ – ۰۷/۲۰۰۷) ۱ ۸۷۰۵۰-۰۶۴۶۱ (۰۹/۲۰۰۷ – ۰۵/۲۰۰۹) ۱ ۸۷۱۰۳B MOTOR SUB-ASSY, BLOWER W/FAN ۸۷۱۰۳-۰۶۰۸۰ ۱ ۸۷۱۰۶D SERVO SUB-ASSY, DAMPER, NO.1 ۸۷۱۰۶-۰۶۲۱۰ ۱ ۸۷۱۰۶H SERVO SUB-ASSY, DAMPER(FOR AIRMIX) Not applicable ۸۷۱۰۶J SERVO SUB-ASSY, DAMPER(FOR MODE) ۸۷۱۰۶-۰۶۱۸۰ (۰۶/۲۰۰۶ – ۰۷/۲۰۰۷) ۱ ۸۷۱۰۶-۰۶۱۸۱ (۰۹/۲۰۰۷ – ۰۵/۲۰۰۹) ۱ […]

آیینه کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۸۷۸۱۰ آیینه داخل اتاق ۸۷۸۱۰-۰۶۱۰۰ ۱ ۸۷۸۳۴ COVER, INNER REAR VIEW MIRROR STAY HOLDER Not applicable ۸۷۹۰۱B شیشه آیینه بغل راست ۸۷۹۳۱-۰۶۲۲۰ ۱ ۸۷۹۰۶B شیشه آیینه بغل چپ ۸۷۹۶۱-۰۶۲۹۰ ۱ ۸۷۹۱۰ آیینه بغل راست ۸۷۹۱۰-۰۶۹۰۹ ۱ ۸۷۹۱۵ قاب آیینه بغل راست ۸۷۹۱۵-۰۶۹۰۴ ۱ ۸۷۹۴۰ آیینه بغل چپ ۸۷۹۴۰-۰۶۹۰۹ ۱ ۸۷۹۴۵ قاب آیینه بغل چپ ۸۷۹۴۵-۰۶۹۰۴

مخزن شیشه شور کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۸۲۷۱۱-۱۶۷۹۰ *** STD. PART $۲.۱۰ ۸۵۰۳۵ نازل شیشه شور ۸۵۳۸۱-۳۰۱۱۰ TYPE A:REFER ILLUST. ۲ $۲۰.۵۶ ۸۵۳۸۱-۳۰۱۳۰ TYPE B:REFER ILLUST. ۲ $۱۰.۱۶ ۸۵۳۸۱-۳۰۱۴۰ TYPE C:REFER ILLUST. ۲ $۱۰.۱۶ ۸۵۳۸۱-۳۰۱۵۰ TYPE D:REFER ILLUST. ۲ $۱۰.۱۶ ۸۵۳۸۱-۳۰۱۶۰ TYPE E:REFER ILLUST. ۲ $۱۰.۱۶ ۸۵۳۱۰ MOTOR AND PUMP ASSY, WINDSHIELD WASHER ۸۵۳۳۰-۲۱۰۱۰  موتور آب پاش ۱ $۱۴۷.۴۷ ۸۵۳۳۰ JAR ASSY, […]

برف پاک کن کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۸۵۱۱۰ موتور برف پاک ک ن ۸۵۱۱۰-۰۶۱۰۰ ۱ ۸۵۱۵۰B LINK ASSY, WIPER ۸۵۱۵۰-۰۶۱۰۰ ۱ ۸۵۲۱۱B بازویی برف پاک کن راست ۸۵۲۱۱-۰۶۰۹۰ ۱ ۸۵۲۱۲A تیغه برف پاک کن راست ۸۵۲۱۲-۰۶۰۹۰ ۱ ۸۵۲۱۴A لاستیک برف پاک کن راست ۸۵۲۱۴-۰۶۱۲۰ ۱ ۸۵۲۱۴B لاستیک برف پاک کن چپ ۸۵۲۱۴-۰۶۱۱۰ ۱ ۸۵۲۲۱B بازویی برف پاک کن چپ ۸۵۲۲۱-۰۶۰۹۰ ۱ ۸۵۲۲۲A […]

سنسور ایربگ کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۷۲۲۷۷A PROTECTOR, SEAT SLIDE POSITION SENSOR ۷۲۲۷۷-۳۳۰۲۱ ۱ $۸.۱۱ ۸۹۱۷۰ سنسور ایربگ ۸۹۱۷۰-۰۶۳۰۰ ۱ ۸۹۱۷۳A سنسور ایربگ جلو راست ۸۹۱۷۳-۰۹۳۹۰ ۱ $۹۶.۰۹ ۸۹۱۷۴A سنسور ایربگ جلو چپ ۸۹۱۷۳-۰۹۳۹۰ ۱ $۹۶.۰۹ ۸۹۱۷۸A SENSOR, SEAT POSITION AIR BAG ۸۹۱۷۸-۳۳۰۵۰ ۱ $۷۴.۱۴ ۸۹۸۳۳ SENSOR, AIR BAG, REAR RH Not applicable ۸۹۸۳۴ SENSOR, AIR BAG, REAR LH Not applicable […]

سنسور چرخ کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۶۶۵۲A BUZZER ASSY, SKID CONTROL Not applicable ۸۹۱۸۳A SENSOR, YAWRATE Not applicable ۸۹۱۸۹B BRACKET, YAWRATE SENSOR Not applicable ۸۹۵۱۶ سنسور ترمز ۸۹۵۱۶-۳۳۰۳۰ RH ۱ $۴۴.۷۲ ۸۹۵۱۶-۳۳۰۴۰ LH ۱ $۴۴.۷۲ ۸۹۵۴۲ سنسور سرعت چرخ جلو راست ۸۹۵۴۲-۳۳۰۹۰ ۱ $۲۷۳.۷۵ ۸۹۵۴۳ سنسور سرعت چرخ جلو چپ ۸۹۵۴۳-۳۳۰۸۰

آمپر کامل کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۸۳۱۰۰ METER ASSY, COMBINATION ۸۳۸۰۰-۰۶M51  آمپر کامل ۱ ۸۳۱۳۸G GLASS, COMBINATION METER ۸۳۸۵۲-۰۶L70  طلق آمپر ۱ ۸۳۹۱۰ ساعت ۸۳۹۱۰-۰۶۱۶۰ WIRELESS DOOR LOCK-WITH ۱ ۸۳۹۱۰-۰۶۱۸۰ (۰۶/۲۰۰۶ – ۰۸/۲۰۰۶) ۱ ۸۳۹۱۰-۰۶۱۸۱ (۱۰/۲۰۰۶ – ۰۵/۲۰۰۹)

سیم کشی کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۸۲۱۱۱ WIRE, ENGINE ROOM MAIN ۸۲۱۱۱-۰۶G50  سیم کشی اصلی موتور ۱ ۸۲۱۱۱-۰۶G60 WIRELESS DOOR LOCK-WITH ۱ ۸۲۸۲۴ CONNECTOR, WIRING HARNESS Not applicable ۸۲۸۲۴D CONNECTOR, WIRING HARNESS Not applicable ۸۲۱۲۱ سیم کشی موتور ۸۲۱۲۱-۰۶۸۵۰ (۰۶/۲۰۰۶ – ۰۶/۲۰۰۶) ۱ ۸۲۱۲۱-۰۶۸۵۱ (۰۷/۲۰۰۶ – ۰۲/۲۰۰۷) ۱ ۸۲۱۲۱-۰۶۸۵۲ (۰۳/۲۰۰۷ – ۰۵/۲۰۰۹) ۱ ۸۲۱۲۲ سیم کشی موتور ۲ ۸۲۱۲۲-۰۶۰۷۰ ۱ ۸۲۶۶۱D […]

گل پخش کن و بال عقب کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۰۴۷۶۷ PROTECTOR KIT, REAR SPOILER Not applicable ۷۶۰۸۵ SPOILER SUB-ASSY, REAR Not applicable ۷۶۶۰۳ گل پخش کن جلو راست ۷۶۶۲۱-YC050 UNPAINTED ۱ ۷۶۶۲۱-YC060-A0 DIAMOND WHITE, 061 ۱ ۷۶۶۲۱-YC060-B0 SILVER M, 173 ۱ ۷۶۶۲۱-YC060-B1 SILVER ME., 1D4 ۱ ۷۶۶۲۱-YC060-C0 BLACK MC., 209 ۱ ۷۶۶۲۱-YC060-D1 DK. RED MC., 3N6 ۱ ۷۶۶۲۱-YC060-D2 RED M.M., 3N8 ۱ ۷۶۶۲۱-YC060-E0 LT.BEIGE […]

پمپ بنزین و صافی بنزین کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۳۲۱۷D FILTER, FUEL PUMP ۲۳۲۱۷-0C010  صافی بنزین داخل باک ۱ $۱۴.۲۷ ۲۳۲۲۱ PUMP, FUEL ۲۳۲۲۱-۲۰۰۴۰  پمپ بنزین ۱ $۳۴۴.۶۰ ۲۳۲۲۹A CLIP(FOR FUEL PUMP FILTER) ۲۳۲۲۹-۱۶۰۱۰ ۱ $۱.۰۳ ۲۳۲۴۹A RUBBER, CUSHION(FOR FUEL PUMP) ۲۳۲۴۹-0D010 ۱ ۲۳۲۸۰J REGULATOR ASSY, FUEL PRESSURE ۲۳۲۸۰-۲۲۰۱۰  فشار شکن بنزین ۱ $۱۵۲.۰۶ ۲۳۲۸۰K RING, O(FOR FUEL PRESSURE REGULATOR) ۹۰۳۰۱-۰۷۰۲۰ ۱ $۳.۵۸ ۲۳۳۰۰J […]

زه اطراف کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۷۵۵۵۵D MOULDING, ROOF DRIP SIDE FINISH, CENTER RH ۷۵۵۵۵-۳۳۰۱۱ (J)نوار سقف راست ۱ $۴۷.۱۳ ۷۵۵۵۵-YC010 ۱ ۷۵۵۵۶C MOULDING, ROOF DRIP SIDE FINISH, CENTER LH ۷۵۵۵۶-۳۳۰۱۱ (J)نوار سقف چپ ۱ $۴۷.۱۳ ۷۵۵۵۶-YC010 ۱ ۷۵۵۶۱ CLIP, ROOF DRIP SIDE FINISH MOULDING, NO.1 ۷۵۵۶۱-YC020 X ۷۵۷۱۰ MOULDING ASSY, FRONT DOOR BELT, RH ۷۵۷۱۰-۰۶۰۵۰  زه آبگیر شیشه از بیرون […]

آرم کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۷۵۳۱۱ آرم جلو پنجره ۷۵۳۱۱-YC050 (۰۸/۲۰۰۴ – ) ۱ $۳۰.۶۸ ۷۵۳۱۱-YC060 (۰۸/۲۰۰۲ – ۰۷/۲۰۰۴) ۱ ۷۵۳۵۱A آرم روی گلگیر جلو ۷۵۴۴۴-YC110 ۲ $۲۵.۵۸ ۷۵۴۲۷ PLATE, FRONT DOOR NAME Not applicable ۷۵۴۴۱D آرم درب صندوق ۷۵۴۴۱-YC170 ۱ $۲۵.۴۲ ۷۵۴۴۲ آرم درب صندوق ۷۵۴۴۲-YC110 CAMRY, CHROME PLATED ۱ $۲۷.۲۰ ۷۵۴۴۳A آرم درب صندوق ۷۵۴۴۳-YC600 XLI ۱ $۲۴.۴۷ […]

کمربند کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۷۳۱۸۷ GUIDE, FRONT SEAT SHOULDER BELT ۷۳۱۸۷-YC010 ۲ ۷۳۲۰۰A ADJUSTER ASSY, FRONT SHOULDER BELT ANCHOR ۷۳۲۰۰-YC030 ۲ ۷۳۲۱۰ کمربند جلو راست ۷۳۲۱۰-YC040-B0 W(SIDE AIR BAG), STONE, TRIM1* ۱ ۷۳۲۱۰-YC040-E0 W(SIDE AIR BAG), FAWN, TRIM4* ۱ ۷۳۲۱۰-YC050-B0 STONE, TRIM1* ۱ ۷۳۲۱۰-YC050-E0 FAWN, TRIM4* ۱ ۷۳۲۱۹ STOPPER, TONGUE PLATE ۷۳۲۱۹-۳۳۰۱۰ BLACK ۱ $۱.۱۹ ۷۳۲۱۹-۳۳۰۲۰ GRAY ۱ $۱.۱۹ […]

قفل و سوییچ کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۶۹۰۵۱ CYLINDER & KEY SET, DOOR LOCK, RH ۶۹۰۵۱-۰۶۰۳۰ ۱ ۶۹۰۵۲ CYLINDER & KEY SET, DOOR LOCK, LH ۶۹۰۵۲-۰۶۰۳۰  قفل و سوییچ درب جلو ۱ ۶۹۰۵۵A CYLINDER & KEY SET, LUGGAGE COMPARTMENT LOCK ۶۹۰۵۵-۰۶۰۴۰  قفل و سوییچ درب صندوق ۱ ۶۹۰۵۶A CYLINDER & KEY SET, GLOVE COMPARTMENT LOCK ۶۹۰۵۶-۰۶۰۳۰  قفل و سوییچ درب داشبورد ۱ […]

لولای درب و شیشه بالابر درب عقب کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۶۸۷۵۰ HINGE ASSY, REAR DOOR, UPPER RH ۶۸۷۵۰-۳۳۰۱۰ (J)لولای درب عقب راست بالایی ۱ $۴۴.۱۶ ۶۸۷۵۰-YC010 (L) ۱ ۶۸۷۶۰ HINGE ASSY, REAR DOOR, UPPER LH ۶۸۷۶۰-۳۳۰۱۰ (J)لولای درب عقب چپ بالایی ۱ $۴۴.۱۶ ۶۸۷۶۰-YC010 (L) ۱ ۶۸۷۷۰ HINGE ASSY, REAR DOOR, LOWER RH ۶۸۷۷۰-۳۳۰۳۰ (J)لولای درب عقب راست پایینی ۱ $۵۵.۵۹ ۶۸۷۷۰-YC010 (L) ۱ ۶۸۷۸۰ […]

دستگیره درب عقب کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۶۹۲۰۳A FRAME SUB-ASSY, REAR DOOR OUTSIDE HANDLE, RH ۶۹۲۰۳-YC010  قاب دستگیره از بیرون درب عقب راست ۱ ۶۹۲۰۴A FRAME SUB-ASSY, REAR DOOR OUTSIDE HANDLE, LH ۶۹۲۰۴-YC010  قاب دستگیره از بیرون درب عقب چپ ۱ ۶۹۲۰۵A دستگیره از داخل درب عقب راست ۶۹۲۰۵-YC030-B0 DK.CHARCOAL, TRIM1* ۱ ۶۹۲۰۵-YC030-E0 SANDAL WOOD, TRIM4* ۱ ۶۹۲۰۶C دستگیره از داخل درب […]

درب عقب کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۶۷۶۰۳ رودری از داخل درب عقب راست ۶۷۶۳۰-YC580-B0 STONE, TRIM1* ۱ ۶۷۶۳۰-YC580-E0 FAWN, TRIM4* (08/2002 – 07/2004) ۱ ۶۷۶۳۰-YC670-B0 STONE, TRIM1* (08/2004 – 05/2006) ۱ ۶۷۶۳۰-YC670-E0 FAWN, TRIM4* (08/2004 – 05/2006) ۱ ۶۷۶۳۰-YC680-B0 W(REAR MANUAL WINDOW), STONE, TRIM1* ۱ ۶۷۶۳۰-YC680-E0 W(REAR MANUAL WINDOW), FAWN, TRIM4* ۱ ۶۷۶۰۳A RETAINER(FOR REAR DOOR TRIM BOARD) ۹۰۴۶۷-۰۹۲۰۶ NO.1 ۸ […]

لولای درب و شیشه بالابر کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۶۸۷۱۰ HINGE ASSY, FRONT DOOR, UPPER RH ۶۸۷۱۰-۳۳۰۳۰ (J)لولای درب جلو راست بالایی ۱ $۵۳.۹۷ ۶۸۷۱۰-YC010 (L) ۱ $۵۳.۹۷ ۶۸۷۲۰A HINGE ASSY, FRONT DOOR, LH ۶۸۷۲۰-۳۳۰۳۰ (J)لولای درب جلو چپ بالایی ۱ $۵۳.۹۷ ۶۸۷۲۰-YC010 (L) ۱ ۶۸۷۳۰ HINGE ASSY, FRONT DOOR, LOWER RH ۶۸۷۳۰-۳۳۰۲۰ (J)لولای درب جلو راست پایینی ۱ $۵۳.۹۷ ۶۸۷۳۰-YC010 (L) ۱ $۵۳.۹۷ […]

دستگیره درب جلو کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۶۹۲۰۱ HANDLE SUB-ASSY, DOOR OUTSIDE, RH ۶۹۲۰۱-YC010  قاب دستگیره از بیرون درب جلو راست ۱ ۶۹۲۰۲ HANDLE SUB-ASSY, DOOR OUTSIDE, LH ۶۹۲۰۲-YC010  قاب دستگیره از بیرون درب جلو چپ ۱ ۶۹۲۰۵ دستگیره درب از داخل درب جلو راست ۶۹۲۰۵-YC030-B0 DK.CHARCOAL, TRIM1* ۱ ۶۹۲۰۵-YC030-E0 SANDAL WOOD, TRIM4* ۱ ۶۹۲۰۶B دستگیره درب از داخل درب جلو چپ […]

درب جلو کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۶۷۴۹۱A GARNISH, FRONT DOOR LOWER FRAME BRACKET, RH ۶۷۴۹۱-YC010  درپوش آیینه بیرون از داخل راست ۱ $۱۷.۵۹ ۶۷۴۹۲A GARNISH, FRONT DOOR LOWER FRAME BRACKET, LH ۶۷۴۹۲-YC010  درپوش آیینه بیرونی از داخل چپ ۱ ۶۷۶۰۱ رودری از داخل درب جلو راست ۶۷۶۱۰-YC400-B1 STONE, TRIM1* ۱ ۶۷۶۱۰-YC400-E1 FAWN, TRIM4* (08/2002 – 07/2004) ۱ ۶۷۶۱۰-YC480-B0 STONE, TRIM1* (08/2004 […]

درب صندوق کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۴۱۲۷B SUPPORT, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR TORSION BAR ۶۴۱۲۷-۳۳۰۴۱ ۱ $۱۰.۱۶ ۶۴۴۰۱ درب صندوق ۶۴۴۰۱-۰۶۱۷۰ (۰۸/۲۰۰۲ – ۰۷/۲۰۰۴) ۱ $۳۳۰.۹۵ ۶۴۴۰۱-۰۶۲۳۰ (۰۸/۲۰۰۴ – ۰۵/۲۰۰۶) ۱ ۶۴۴۶۱ WEATHERSTRIP, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR ۶۴۴۶۱-YC020  لاستیک دور درب صندوق ۱ $۱۲۰.۳۶ ۶۴۵۰۳ ARM SUB-ASSY, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR HINGE, RH ۶۴۵۰۳-YC010  لولای درب صندوق راست ۱ ۶۴۵۰۴ ARM SUB-ASSY, LUGGAGE COMPARTMENT […]

سقف و شیشه عقب کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۵۶۱۱۵B STOPPER, BACK WINDOW GLASS, NO.1 ۵۶۱۱۵-۳۰۱۰۰ ۲ $۲.۴۹ ۵۶۱۱۶D STOPPER, BACK WINDOW GLASS, NO.2 ۵۶۱۱۶-۲۲۰۵۰ ۲ $۲.۴۱ ۶۳۱۱۱ PANEL, ROOF ۶۳۱۱۱-۰۶۲۸۰  سقف ۱ ۶۳۱۱۸ SUPPORT, ROOF PANEL, RH Not applicable ۶۳۱۱۹ SUPPORT, ROOF PANEL, LH Not applicable ۶۳۱۳۲ PANEL, WINDSHIELD HEADER, INNER ۶۳۱۰۲-۰۶۱۰۰ ۱ ۶۳۱۳۳B FRAME, BACK WINDOW ۶۳۱۳۳-۰۶۰۳۰ ۱ ۶۳۱۳۷A BRACKET, DOME LAMP, […]

ستون و رکاب کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۵۳۸۲۱B BRACKET, FRONT FENDER, REAR RH ۵۳۸۲۱-۱۶۰۱۰ ۱ $۷.۰۰ ۵۳۸۲۲B BRACKET, FRONT FENDER, REAR LH ۵۳۸۲۱-۱۶۰۱۰ ۱ $۷.۰۰ ۵۸۳۳۱D BRACKET, LUGGAGE COMPARTMENT TRIM, NO.1 ۵۸۳۳۱-۳۳۰۱۰ ۱ $۱۰.۵۲ ۵۸۷۴۷A PROTECTOR, QUARTER PANEL, REAR RH ۵۸۷۴۷-YC010 ۱ ۵۸۷۴۸A PROTECTOR, QUARTER PANEL, REAR LH ۵۸۷۴۸-YC010 ۱ ۶۱۱۰۱ PANEL SUB-ASSY, COWL SIDE, RH ۶۱۱۰۱-۰۶۰۷۰  داخل ستون جلو راست ۱ […]

شیشه جلو کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۵۳۳۸۳B SEAL, HOOD TO COWL TOP ۵۳۳۸۳-YC040 ۱ ۵۵۷۰۱ PANEL SUB-ASSY, COWL ۵۵۷۰۰-۰۶۱۵۰ ۱ ۵۵۷۱۷A PANEL, COWL TOP SIDE, INNER RH ۵۵۷۱۷-۳۳۰۳۱ ۱ $۵۷.۳۷ ۵۵۷۱۸B PANEL, COWL TOP SIDE, INNER LH ۵۵۷۱۸-۳۳۰۳۰ ۱ $۵۷.۳۷ ۵۵۷۲۳C REINFORCEMENT, COWL TOP SIDE, RH ۵۵۷۲۳-۰۶۰۴۰ ۱ ۵۵۷۲۴A REINFORCEMENT, COWL TOP SIDE, LH ۵۵۷۲۴-۰۶۰۴۰ ۱ ۵۵۷۲۷A RETAINER, FRONT PANEL UPPER […]

داشبورد کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۵۵۳۰۶A BRACE SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.1 ۵۵۳۰۶-YC020 ۱ ۵۵۳۰۷C BRACE SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.2 ۵۵۳۰۷-YC040 ۱ ۵۵۳۰۸C BRACKET SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, CENTER ۵۵۳۰۸-YC030 ۱ ۵۵۳۲۶A STAY, INSTRUMENT PANEL, NO.1 ۵۵۳۲۸-YC020 ۲ ۵۵۳۳۱ REINFORCEMENT, INSTRUMENT PANEL ۵۵۳۳۰-YC080 ۱ $۳۸۲.۵۶ ۵۵۳۹۴B BOLT, INSTRUMENT PANEL ۵۵۳۹۴-۳۳۰۱۰ ۳ $۲.۱۳ ۵۵۴۰۱E پوسته داشبورد ۵۵۴۰۱-YC070-B0 W(AIR BAG), DK.CHARCOAL, TRIM1* ۱ ۵۵۴۰۱-YC070-E0 […]

سرشاسی کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۵۳۷۰۴D SUPPORT SUB-ASSY, BATTERY, LH ۵۳۷۰۴-۰۶۰۲۰ ۱ ۵۷۰۷۷ BOX SUB-ASSY, TORQUE, FRONT RH ۵۷۰۷۷-۰۶۰۶۰ ۱ ۵۷۰۷۸A BOX SUB-ASSY, TORQUE, FRONT LH ۵۷۰۷۸-۰۶۰۶۰ ۱ ۵۷۱۰۱ MEMBER SUB-ASSY, FRONT SIDE, RH ۵۷۱۰۱-۰۶۰۸۰  سرشاسی راست ۱ ۵۷۱۰۲ MEMBER SUB-ASSY, FRONT SIDE, LH ۵۷۱۰۲-۰۶۰۸۰  سر شاسی چپ ۱ ۵۷۱۰۳A CROSSMENBER SUB-ASSY, FLOOR, NO.3 ۵۷۱۰۳-۰۶۰۳۰ ۱ ۵۷۱۰۵ BRACKET SUB-ASSY, FRONT […]

سینی جلو موتور کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۵۱۰۳۱ GUSSET SUB-ASSY, FRONT CROSSMEMBER, RH ۵۱۰۳۱-۰۶۰۲۰ ۱ ۵۱۰۳۲ GUSSET SUB-ASSY, FRONT CROSSMEMBER, LH ۵۱۰۳۲-۰۶۰۲۰ ۱ ۵۱۲۲۷D WEIGHT, FRONT SUSPENSION MEMBER DAMPER, RH Not applicable ۵۱۲۲۸C PLATE, FRONT SUSPENSION MEMBER Not applicable ۵۳۲۰۱ SUPPORT SUB-ASSY, RADIATOR ۵۳۲۰۱-۰۶۹۰۰  سینی جلو موتور ۱ ۵۳۲۰۸A SUPPORT SUB-ASSY, HOOD LOCK ۵۳۲۱۵-۰۶۰۴۱ ۱ ۵۳۲۱۶A SUPPORT, RADIATOR, UPPER ۵۳۲۱۶-۰۶۰۵۰  سینی بالای […]

جک و لولای کاپوت کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۵۳۴۱۰ HINGE ASSY, HOOD, RH ۵۳۴۱۰-۳۳۱۲۰ (J)لولای کاپوت راست ۱ $۳۷.۹۶ ۵۳۴۱۰-YC030 (L) ۱ ۵۳۴۲۰ HINGE ASSY, HOOD, LH ۵۳۴۲۰-۳۳۱۲۰ (J)لولای کاپوت چپ ۱ $۳۷.۹۶ ۵۳۴۲۰-YC030 (L) ۱ ۵۳۴۵۱ ROD, HOOD SUPPORT ۵۳۴۴۰-YC030  جک کاپوت ۱ ۵۳۴۹۷ PAD, HOOD HINGE, NO.1 ۵۳۴۹۷-YC020 T=0.5 ۴ ۵۳۵۱۰ قفل کاپوت ۵۳۵۱۰-۳۳۲۰۱ (۰۸/۲۰۰۲ – ۰۷/۲۰۰۴) ۱ $۵۶.۰۶ ۵۳۵۱۰-۳۳۲۸۰ (۰۸/۲۰۰۴ […]

گلگیر و کاپوت کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۳۳۰۱ HOOD SUB-ASSY ۵۳۳۰۱-۰۶۰۵۰  درب موتور ۱ $۶۱۲.۹۶ ۵۳۳۴۱B INSULATOR, HOOD ۵۳۳۴۱-YC050  نمد کاپوت ۱ ۵۳۳۴۱C CLIP(FOR HOOD INSULATOR) ۹۰۰۸۹-۴۶۰۴۳  خار نمد کاپوت ۱۳ ۵۳۳۸۱ SEAL, HOOD TO RADIATOR SUPPORT ۵۳۳۸۱-YC030 ۱ ۵۳۳۸۱A CLIP(FOR HOOD TO RADIATOR SUPPORT SEAL) ۹۰۰۸۹-۴۶۱۲۷ ۹ ۵۳۳۸۸D SEAL, HOOD TO FRONT FENDER, RH ۵۳۳۸۸-YC010 ۱ ۵۳۳۸۹B SEAL, HOOD TO FRONT […]

سپر عقب کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۵۲۰۲۳ REINFORCEMENT SUB-ASSY, REAR BUMPER ۵۲۰۲۳-YC030  دیاق سپر عقب ۱ $۲۰۱.۱۶ ۵۲۱۵۹ COVER, REAR BUMPER ۵۲۱۵۹-YC150  سپر عقب ۱ $۳۸۷.۵۰ ۵۲۱۶۱B PIECE, REAR BUMPER ۵۲۱۶۱-۱۶۰۱۰ ۴ $۲.۴۱ ۵۲۱۹۷A BRACKET, REAR BUMPER SEAL, RH ۵۲۱۹۷-۱۶۰۲۰ ۱ $۱.۴۶ ۵۲۱۹۷B BRACKET, REAR BUMPER SEAL, LH ۵۲۱۹۷-۱۶۰۲۰ ۱ $۱.۴۶ ۵۲۵۶۲B RETAINER, REAR BUMPER, UPPER RH ۵۲۵۶۲-۳۳۰۱۰  کشویی سپر عقب […]

سپر جلو کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۴۷۷۴۹-۵۸۰۱۰ *** STD. PART $۱.۱۵ ۵۲۰۲۱ REINFORCEMENT SUB-ASSY, FRONT BUMPER ۵۲۰۲۱-YC020  دیاق سپر جلو ۱ $۲۰۱.۱۶ ۵۲۰۲۹ REINFORCEMENT SUB-ASSY, FRONT BUMPER, UPPER ۵۲۰۲۹-YC030 ۱ $۳۴.۳۶ ۵۲۱۱۵A SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, RH ۵۲۱۱۵-YC031  کشویی سپر جلو راست ۱ $۲۵.۶۲ ۵۲۱۱۶A SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, LH ۵۲۱۱۶-YC011  کشویی سپر جلو چپ ۱ ۵۲۱۱۹A سپر جلو ۵۲۱۱۹-YC090 (۰۸/۲۰۰۲ […]

رام زیر موتور کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶

۵۱۱۰۰G FRAME ASSY, FRONT ۵۱۱۰۰-YC020  رام زیر موتور جلویی ۱ ۵۱۲۰۶A MEMBER SUB-ASSY, REAR SUSPENSION ۵۱۲۰۶-YC020  رام زیر موتور عقبی ۱ ۵۱۴۳۹ PLATE, ENGINE REAR SIDE SHUTTER ۵۱۴۳۹-YC010 ۱ ۵۱۴۴۱ COVER, ENGINE UNDER, NO.1 ۵۱۴۴۱-YC030  سینی زیر موتور ۱ ۵۱۹۶۷B HOOK, TRANSPORT, REAR RH ۵۱۹۶۷-YC020 ۱ ۵۱۹۶۸B HOOK, TRANSPORT, REAR LH ۵۱۹۶۸-YC010 ۱ ۵۲۲۱۱J CUSHION, […]

داشبورد کمری ۲۰۱۵-

۵۵۳۰۳B PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT, LOWER ۵۵۳۰۳-۰۶۴۰۱-A1 FLAXEN, TRIM0* ۱ ۵۵۳۰۳-۰۶۴۰۱-B1 GRAY, TRIM1* ۱ ۵۵۳۰۳-۰۶۴۰۱-C0 BLACK, TRIM2* ۱ ۵۵۳۱۲A CLIP, INSTRUMENT PANEL ۹۰۴۶۷-۱۳۰۸۲-A0 MELLOW WHITE ۱۰ $۱.۱۹ ۵۵۴۱۰C PANEL ASSY, INSTRUMENT CLUSTER FINISH ۵۵۴۱۰-۰۶۰۲۰-C1 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* ۱ ۵۵۴۱۶C RETAINER, INSTRUMENT CLUSTER FINISH PANEL ۵۵۴۱۶-۰۶۰۲۰-C1 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* ۱ ۵۵۴۳۲D PANEL, INSTRUMENT PANEL FINISH, […]

شیشه جلو کمری ۲۰۱۵-

۵۳۸۶۶J SEAL, FRONT FENDER TO COWL SIDE, RH ۵۳۸۶۶-۰۶۱۱۰ ۱ ۵۳۸۶۷H SEAL, FRONT FENDER TO COWL SIDE, LH ۵۳۸۶۷-۰۶۱۱۰ ۱ ۵۵۷۰۱J PANEL SUB-ASSY, COWL TOP, OUTER ۵۵۷۰۱-۰۶۲۷۰ ۱ ۵۵۷۰۲A PANEL SUB-ASSY, COWL TOP, OUTER FRONT ۵۵۷۰۲-۰۶۱۲۰ ۱ ۵۵۷۱۷A PANEL, COWL TOP SIDE, INNER RH ۵۵۷۱۷-۰۶۱۲۰ ۱ ۵۵۷۱۸B PANEL, COWL TOP SIDE, INNER LH ۵۵۷۱۸-۰۶۱۲۰ ۱ […]

سینی جلو کمری ۲۰۱۵-

۲۱۴۱H ARM, FRONT BUMPER, UPPER RH ۵۲۱۴۱-۰۶۰۹۰ ۱ ۵۲۱۴۲J ARM, FRONT BUMPER, UPPER LH ۵۲۱۴۲-۰۶۱۴۰ ۱ ۵۳۲۰۲ SUPPORT SUB-ASSY, RADIATOR, RH ۵۳۲۰۲-۰۶۱۹۰ ۱ ۵۳۲۰۳ SUPPORT SUB-ASSY, RADIATOR, LH ۵۳۲۰۳-۰۶۲۳۰ ۱ ۵۳۲۰۸A SUPPORT SUB-ASSY, HOOD LOCK ۵۳۲۰۸-۰۶۱۵۰ ۱ ۵۳۲۱۰ سینی جلو ۵۳۲۱۰-۰۶۱۵۰ ۱ ۵۳۲۱۶A سینی بالای رادیاتور ۵۳۲۱۶-۰۶۱۳۰ ۱ ۵۳۲۵۹C CLIP, RADIATOR SUPPORT TO FRAME SEAL […]

قفل و جک کاپوت کمری ۲۰۱۵-

۵۳۴۱۰ HINGE ASSY, HOOD, RH ۵۳۴۱۰-۰۶۳۲۰  لولای کاپوت راست ۱ ۵۳۴۱۲A CUSHION, HOOD HINGE SEAT RH ۵۳۴۱۲-۰۶۱۴۰ ۱ ۵۳۴۱۲B CUSHION, HOOD HINGE SEAT LH ۵۳۴۱۲-۰۶۱۵۰ ۱ ۵۳۴۲۰ HINGE ASSY, HOOD, LH ۵۳۴۲۰-۰۶۳۲۰  لولای کاپوت چپ ۱ ۵۳۴۴۰A SUPPORT ASSY, HOOD, RH ۵۳۴۴۰-۰۶۰۹۱  جک کاپوت راست ۱ ۵۳۴۵۰A SUPPORT ASSY, HOOD, LH ۵۳۴۵۰-۰۶۰۸۱  جک کاپوت چپ […]

زه درب کمری ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴

۷۵۷۱۰ MOULDING ASSY, FRONT DOOR BELT, RH ۷۵۷۱۰-۰۶۱۴۰ ۱ ۷۵۷۲۰ MOULDING ASSY, FRONT DOOR BELT, LH ۷۵۷۲۰-۰۶۱۴۰ ۱ ۷۵۷۳۰ MOULDING ASSY, REAR DOOR BELT, RH ۷۵۷۳۰-۰۶۱۲۰ ۱ ۷۵۷۳۱A MOULDING, FRONT DOOR, OUTSIDE RH ۷۵۷۳۱-YY060-A0 SIDE PROTECTIVE MOULDING-WITH, DIAMOND WHITE, 061 ۱ ۷۵۷۳۱-YY060-A1 SIDE PROTECTIVE MOULDING-WITH, WHITE PEARL CS., 070 ۱ ۷۵۷۳۱-YY060-B0 SIDE PROTECTIVE MOULDING-WITH, SILVER […]

سوییچ ریموت کمری ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴

۹۰۵۱ CYLINDER & KEY SET, DOOR LOCK, RH ۶۹۰۵۱-۰۶۰۵۱ ۱ ۶۹۰۵۲ CYLINDER & KEY SET, DOOR LOCK, LH ۶۹۰۵۲-۰۶۰۶۱ WIRELESS DOOR LOCK-WITH ۱ ۶۹۰۵۲-۰۶۱۲۱ ۱ ۶۹۰۵۵A CYLINDER & KEY SET, LUGGAGE COMPARTMENT LOCK ۶۹۰۵۵-۰۶۱۵۰ ۱ ۶۹۰۵۶A CYLINDER & KEY SET, GLOVE COMPARTMENT LOCK ۶۹۰۵۶-۰۶۰۴۰ ۱ $۶۲.۱۱ ۶۹۰۵۷A CYLINDER & KEY SET, IGNITION SWITCH LOCK ۶۹۰۵۷-۰۲۳۶۱ […]

درب عقب کمری ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴

۶۷۰۰۳ PANEL SUB-ASSY, REAR DOOR, RH ۶۷۰۰۳-۰۶۱۶۰  درب عقب راست ۱ ۶۷۰۰۳C CUSHION, REAR DOOR PANEL ۹۰۵۴۱-۰۹۱۲۴ ۴ $۲.۷۳ ۶۷۰۰۴ PANEL SUB-ASSY, REAR DOOR, LH ۶۷۰۰۴-۰۶۱۶۰  درب عقب چپ ۱ ۶۷۱۱۳ PANEL, REAR DOOR, OUTER RH ۶۷۱۱۳-۰۶۱۱۰ ۱ ۶۷۱۱۴ PANEL, REAR DOOR, OUTER LH ۶۷۱۱۴-۰۶۱۱۰ ۱ ۶۷۴۰۷F FRAME SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW, REAR LOWER RH […]

درب جلو تویوتا کمری ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴

۷۰۰۱ PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, RH ۶۷۰۰۱-۰۶۱۸۰ ۱ ۶۷۰۰۱A CUSHION, FRONT DOOR PANEL ۹۰۵۴۱-۰۹۱۲۴ ۴ $۲.۷۳ ۶۷۰۰۲ PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, LH ۶۷۰۰۲-۰۶۱۸۰ ۱ ۶۷۱۱۱ PANEL, FRONT DOOR, OUTER RH ۶۷۱۱۱-۰۶۱۲۰ ۱ ۶۷۱۱۲ PANEL, FRONT DOOR, OUTER LH ۶۷۱۱۲-۰۶۱۲۰ ۱ ۶۷۴۰۱F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, FRONT LOWER RH ۶۷۴۰۱-۰۶۱۱۰ ۱ ۶۷۴۰۲F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, […]

نمد سقف کمری ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴

۶۳۳۱۰D CLIP, ROOF HEADLINING ۹۰۴۶۷-۰۵۱۶۴-A0 IVORY, TRIM0* ۲ $۰.۸۷ ۹۰۴۶۷-۰۵۱۶۴-B6 GRAY, TRIM1*, 2* ۲ $۰.۸۷ ۶۳۳۱۰H CLIP(FOR ROOF HEADLINING) ۹۰۴۶۷-۰۹۱۲۶ ۱ $۱.۲۷ ۶۳۳۱۰L CAP(FOR ROOF HEADLINING) ۹۰۴۶۷-۱۰۱۸۱ ۱ $۱.۰۳ ۶۳۳۱۱C HEADLINING, ROOF ۶۳۳۱۱-۰۶۰۳۰-A1 IVORY, TRIM0* ۱ ۶۳۳۱۱-۰۶۰۳۰-B1 GRAY, TRIM1*, 2* ۱ ۶۳۳۴۱ PAD, ROOF SILENCER, NO.1 ۶۳۳۴۱-۰۶۱۱۰ ۳ ۶۳۳۴۲ PAD, ROOF SILENCER, NO.2 ۶۳۳۴۲-۰۶۱۰۰ ۱ […]

درب صندوق کمری ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴

۶۴۱۲۷B SUPPORT, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR TORSION BAR ۶۴۱۲۷-۰۶۰۷۱ ۱ ۶۴۴۰۱ PANEL SUB-ASSY, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR ۶۴۴۰۱-۰۶۶۶۰ WIRELESS DOOR LOCK-WITH ۱ ۶۴۴۰۱-۰۶۷۷۰ ۱ ۶۴۴۵۹ CUSHION, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR ۹۰۵۴۱-۰۹۱۱۶ ۲ $۲.۶۱ ۶۴۴۶۱ WEATHERSTRIP, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR ۶۴۴۶۱-۰۶۱۲۰ ۱ ۶۴۵۱۰ HINGE ASSY, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR, RH ۶۴۵۱۰-۰۶۱۱۱ ۱ ۶۴۵۲۰ HINGE ASSY, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR, LH ۶۴۵۱۰-۰۶۱۱۱ ۱ […]

سقف و شیشه عقب کمری ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴

۵۶۱۱۵B STOPPER, BACK WINDOW GLASS, NO.1 ۵۶۱۱۵-۳۰۱۲۰ X $۲.۶۱ ۵۶۱۱۶D STOPPER, BACK WINDOW GLASS, NO.2 ۵۶۱۱۶-۲۲۰۵۰ X $۲.۴۱ ۶۱۲۴۷F REINFORCEMENT, ROOF SIDE RAIL, INNER ۶۱۲۴۷-۳۳۰۴۰ ۲ ۶۳۱۰۳A REINFORCEMENT SUB-ASSY, ROOF PANEL ۶۳۱۰۳-۰۶۰۹۰ ۱ ۶۳۱۱۱ PANEL, ROOF ۶۳۱۱۱-۰۶۴۷۰ ۱ ۶۳۱۱۸ SUPPORT, ROOF PANEL, RH Not applicable ۶۳۱۱۹ SUPPORT, ROOF PANEL, LH Not applicable ۶۳۱۳۲ PANEL, WINDSHIELD […]

ستون و گلگیر عقب کمری ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴

۵۸۷۴۷A PROTECTOR, QUARTER PANEL, REAR RH Not applicable ۶۱۱۰۱ PANEL SUB-ASSY, COWL SIDE, RH ۶۱۱۰۱-۰۶۱۶۱ ۱ ۶۱۱۰۳A REINFORCEMENT SUB-ASSY, COWL SIDE, RH ۶۱۱۰۳-۰۶۰۳۰ ۱ ۶۱۱۰۸A REINFORCE SUB-ASSY, FRONT BODY PILLAR, LOWER RH ۶۱۱۰۸-۰۶۱۱۰ ۱ ۶۱۱۳۱ PILLAR, FRONT BODY, UPPER OUTER RH ۶۱۱۳۱-۰۶۱۰۰ ۱ ۶۱۲۰۳ RAIL SUB-ASSY, ROOF SIDE, INNER RH ۶۱۲۰۳-۰۶۱۴۰ ۱ ۶۱۲۱۱ RAIL, ROOF […]

شیشه جلو کمری ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴-۲۰۱۵-۲۰۱۶

۵۳۳۸۳B SEAL, HOOD TO COWL TOP ۵۳۳۸۳-۰۶۱۳۰ ۱ ۵۳۸۶۶J SEAL, FRONT FENDER TO COWL SIDE, RH ۵۳۸۶۶-۰۶۰۷۰ ۱ ۵۳۸۶۷H SEAL, FRONT FENDER TO COWL SIDE, LH ۵۳۸۶۷-۰۶۰۷۰ ۱ ۵۵۷۰۱J PANEL SUB-ASSY, COWL TOP, OUTER ۵۵۷۰۱-۰۶۲۰۰ ۱ ۵۵۷۰۲A PANEL SUB-ASSY, COWL TOP, OUTER FRONT ۵۵۷۰۲-۰۶۱۳۰ ۱ ۵۵۷۱۷A PANEL, COWL TOP SIDE, INNER RH ۵۵۷۱۷-۰۶۱۳۰ ۱ ۵۵۷۱۸B […]

داشبورد کمری ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴

۵۵۳۰۱ PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT ۵۵۳۰۱-۰۶۲۸۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* ۱ ۵۵۳۰۶B BRACE SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL TO COWL ۵۵۳۰۶-۰۶۰۸۰ ۱ ۵۵۳۰۷E BRACE SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.2 ۵۵۳۰۷-۰۶۰۸۰ ۱ ۵۵۳۱۵A SPACER, INSTRUMENT PANEL, NO.1 ۵۵۳۱۵-۴۸۱۶۰ ۲ ۵۵۳۱۷A PANEL, INSTRUMENT SIDE, RH ۵۵۳۱۷-۰۶۱۳۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* ۱ ۵۵۳۱۸C PANEL, INSTRUMENT SIDE, LH ۵۵۳۱۸-۰۶۱۱۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* […]

قفل کاپوت و جک و لولای کاپوت کمری ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴-۲۰۱۵-۲۰۱۶

۵۳۴۱۰ HINGE ASSY, HOOD, RH ۵۳۴۱۰-۰۶۲۰۰  لولای کاپوت راست ۱ ۵۳۴۱۲A CUSHION, HOOD HINGE SEAT RH ۵۳۴۱۲-۳۳۰۹۰ ۱ ۵۳۴۱۲B CUSHION, HOOD HINGE SEAT LH ۵۳۴۱۲-۳۳۱۰۰ ۱ ۵۳۴۲۰ HINGE ASSY, HOOD, LH ۵۳۴۲۰-۰۶۲۰۰  لولای کاپوت چپ ۱ ۵۳۴۴۰A SUPPORT ASSY, HOOD, RH ۵۳۴۴۰-۰۶۱۰۰  جک کاپوت راست ۱ ۵۳۴۵۰A SUPPORT ASSY, HOOD, LH ۵۳۴۵۰-۰۶۰۹۰  جک کاپوت چپ […]

گلگیر و کاپوت کمری ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴

۵۳۳۰۱ درب موتور ۵۳۳۰۱-۰۶۱۷۰ ۱ ۵۳۳۴۱B نمد کاپوت ۵۳۳۴۱-۰۶۲۸۰ ۱ ۵۳۳۴۱C CLIP(FOR HOOD INSULATOR) ۹۰۴۶۷-۰۹۰۵۰ ۷ $۱.۲۷ ۵۳۳۸۱ SEAL, HOOD TO RADIATOR SUPPORT ۵۳۳۸۱-۰۶۱۱۰ ۱ ۵۳۳۸۱A CLIP(FOR HOOD TO RADIATOR SUPPORT SEAL) ۹۰۴۶۷-۰۸۰۱۱ ۸ $۰.۹۹ ۵۳۳۸۴B CUSHION, HOOD, CENTER Not applicable ۵۳۸۰۱ FENDER SUB-ASSY, FRONT RH ۵۳۸۱۱-۰۶۱۵۰ ۱  گلگیر جلو راست ۵۳۸۰۲ FENDER SUB-ASSY, FRONT […]

سپر عقب کمری ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴

۵۲۰۲۳ REINFORCEMENT SUB-ASSY, REAR BUMPER ۵۲۱۷۱-۰۶۱۵۰ TYPE B:REFER ILLUST. ۱ ۵۲۱۵۹ COVER, REAR BUMPER ۵۲۱۵۹-۰۶۹۶۴ ۱ ۵۲۱۶۱B PIECE, REAR BUMPER ۵۲۱۶۱-۱۶۰۱۰ ۲ $۲.۴۱ ۵۲۱۶۳A PLATE, REAR BUMPER, RH ۵۲۱۶۳-۰۶۹۰۹ ۱ ۵۲۱۶۴A PLATE, REAR BUMPER, LH ۵۲۱۶۴-۰۶۹۰۹ ۱ ۵۲۱۹۷A BRACKET, REAR BUMPER SEAL, RH ۵۲۱۹۷-۲۲۰۲۰ ۱ $۴.۲۷ ۵۲۱۹۸A BRACKET, REAR BUMPER SEAL, LH ۵۲۱۹۷-۲۲۰۲۰ ۱ $۴.۲۷ […]

سپر جلو کمری ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴

۴۷۷۴۹-۵۰۰۹۰ *** STD. PART $۰.۶۳ ۵۲۰۲۱ REINFORCEMENT SUB-ASSY, FRONT BUMPER ۵۲۰۲۱-۰۶۱۱۰ ۱ ۵۲۰۳۰ COVER ASSY, FRONT BUMPER HOLE, RH ۵۲۰۳۰-۰۶۱۷۰ ۱ ۵۲۰۴۰ COVER ASSY, FRONT BUMPER HOLE, LH ۵۲۰۴۰-۰۶۱۷۰ ۱ ۵۲۱۱۴A BRACKET, FRONT BUMPER EXTENTION MOUNTING ۵۲۱۱۴-۰۶۲۸۰ ۱ ۵۲۱۱۹A COVER, FRONT BUMPER ۵۲۱۱۹-۰۶۹۷۸ ۱ ۵۲۱۲۵A BRACKET, FOG LAMP MOUNTING, RH ۵۲۱۲۵-۰۶۲۲۰ ۱ ۵۲۱۲۶D BRACKET, FOG […]

رام زیر کمری ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴

۵۱۰۲۳A BRACKET SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION MEMBER, RH ۵۱۰۲۳-۰۶۰۳۰ ۱ ۵۱۰۲۴A BRACKET SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION MEMBER, LH ۵۱۰۲۴-۰۶۰۳۰ ۱ ۵۱۰۳۵ PLATE SUB-ASSY, FRAME SIDE RAIL, RH ۵۱۰۳۵-۰۶۰۳۰ ۱ ۵۱۰۳۶ PLATE SUB-ASSY, FRAME SIDE RAIL, LH ۵۱۰۳۶-۰۶۰۳۰ ۱ ۵۱۱۰۰G FRAME ASSY, FRONT ۵۱۱۰۰-۰۶۰۸۰ ۱ ۵۱۲۰۶A MEMBER SUB-ASSY, REAR SUSPENSION ۵۱۲۰۶-۰۶۰۷۰ ۱ ۵۱۲۲۷B DAMPER, FRONT SUSPENSION MEMBER DYNAMIC […]

کاپوت و گلگیر کمری ۲۰۱۶ هیبرید

۵۳۳۰۱ HOOD SUB-ASSY ۵۳۳۰۱-۰۶۱۶۰  درب موتور ۱ ۵۳۳۰۱A PLUG, HOLE(FOR HOOD) ۹۰۹۵۰-۰۶۱۲۴ ۴ $۲.۲۹ ۵۳۳۴۱B INSULATOR, HOOD ۵۳۳۴۱-۰۶۴۲۰  نمدی کاپوت ۱ ۵۳۳۴۱C CLIP(FOR HOOD INSULATOR) ۹۰۴۶۷-A0003  خارنمدی کاپوت ۷ $۱.۵۴ ۵۳۳۸۱ SEAL, HOOD TO RADIATOR SUPPORT ۵۳۳۸۱-۰۶۱۰۰ ۱ ۵۳۳۸۱A CLIP(FOR HOOD TO RADIATOR SUPPORT SEAL) ۹۰۰۸۰-۴۶۰۱۰ ۸ $۱.۰۳ ۵۳۸۰۱ FENDER SUB-ASSY, FRONT RH ۵۳۸۱۱-۰۶۲۰۰  گلگیر […]

سپر عقب کمری ۲۰۱۶ هیبرید

۵۲۰۲۳ REINFORCEMENT SUB-ASSY, REAR BUMPER ۵۲۱۷۱-۰۶۱۳۰  دیاق پشت سپر عقب ۱ ۵۲۱۵۹ COVER, REAR BUMPER ۵۲۱۵۹-۰۶۹۸۹  سپر عقب ۱ ۵۲۱۵۹-۰۶۹۹۰ KOREA SPEC ۱ ۵۲۱۶۱B PIECE, REAR BUMPER ۵۲۱۶۱-۰۲۰۲۰ ۴ $۲.۴۱ ۵۲۱۶۳A PLATE, REAR BUMPER, RH ۵۲۱۶۳-۰۶۹۱۶ ۱ ۵۲۱۶۴A PLATE, REAR BUMPER, LH ۵۲۱۶۴-۰۶۹۱۶ ۱ ۵۲۱۶۹C COVER, REAR BUMPER, LOWER ۵۲۱۶۹-۰۶۰۱۰  زه پایینی سپر عقب ۱ […]

سپر جلو کمری ۲۰۱۶ هیبرید

۴۷۷۴۹-۰۶۰۱۰ *** STD. PART ۵۲۰۲۱ REINFORCEMENT SUB-ASSY, FRONT BUMPER ۵۲۰۲۱-۰۶۱۳۰  دیاق آهنی پشت سپر ۱ ۵۲۱۱۴A BRACKET, FRONT BUMPER EXTENTION MOUNTING ۷۵۱۰۱-۰۶۰۳۰ LICENSE PLATE BRACKET-W(FRONT) & W/O(REAR) ۱ ۷۵۱۰۱-۰۶۰۵۰ KOREA SPEC&LICENSE PLATE BRACKET-WITH(FRONT & REAR), KOREA ۱ ۵۲۱۱۹A COVER, FRONT BUMPER ۵۲۱۱۹-۰۷۹۱۲  سپر جلو ۱ ۵۲۱۱۹-۰۷۹۱۳ KOREA SPEC ۱ ۵۲۵۳۵ RETAINER, FRONT BUMPER SIDE, RH […]

کامپیوتر کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۸۹۴۲۲ SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.) ۸۹۴۲۲-۳۳۰۳۰ ۱ مهره آب ۸۹۴۳۸A SWITCH, POWER STEERING OIL PRESSURE ۸۹۴۳۸-۳۳۰۱۰ ۱ $۴۰.۱۷ ۸۹۶۶۱ سنسور روغن پمپ هیدرولیک ۸۹۶۶۱-۰۶E50 ۱  کامپیوترECU ۸۹۶۶۷ BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER ۸۹۶۶۷-۳۳۱۸۰  

خطر عقب کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۵۲۵۶۱-۰۶۰۴۰ *** STD. PART $۱۲.۸۵ ۸۱۴۹۶ GUIDE, REAR COMBINATION LAMP ۸۱۴۹۶-۳۳۰۱۰ NO.2 ۲ $۰.۸۷ ۸۱۴۹۶-۶۰۰۱۰ NO.1 ۲ $۱.۵۴ ۸۱۴۹۶B GUIDE, REAR LAMP ۸۱۴۹۶-۳۳۰۲۰ ۲ $۰.۹۹ ۸۱۵۵۰F BULB, TAIL LAMP ۹۹۱۳۲-۱۲۰۵۰ ۲ $۳.۶۸ ۸۱۵۵۰H BULB, TAIL & STOP LAMP ۹۹۱۳۲-۸Y002 ۲ $۵.۵۴ ۸۱۵۵۰J SOCKET, TAIL & STOP LAMP ۹۰۰۷۵-۸Y003 ۲ ۸۱۵۵۰L BULB, REAR TURN SIGNAL LAMP […]

پرژکتور کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹ و کرولا ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

۸۱۲۱۰A LAMP ASSY, FOG, RH ۸۱۲۱۰-۰۶۰۷۰ پرژکتور جلو راست ۱ $۲۲۱.۰۱ ۸۱۲۱۰B لامپ پرژکتور ۹۰۹۸۱-AD006 ۱۲V 55W, FRONT FOG LAMP-WITH ۱ $۲۷.۸۳ ۸۱۲۲۰ LAMP ASSY, FOG, LH ۸۱۲۲۰-۰۶۰۷۰ پرژکتور جلو چپ ۱ $۲۲۱.۰۱

چراغ جلو کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۸۱۱۱۰B لامپ چراغ جلو ۹۰۹۸۱-۸Y001 ۱۲V 65W ۲ $۸.۷۸ ۸۱۱۱۰D لامپ چراغ جلو ۹۰۹۸۱-۸Y003 ۱۲V 55W ۲ ۸۱۱۳۵ چراغ جلو راست ۸۱۱۳۰-۸Y008 ۱ $۴۴۶.۹۷ ۸۱۱۳۹B سوکت لامپ چراغ جلو ۸۱۱۳۹-۸Y002 ۲ ۸۱۱۷۵ چراغ جلو چپ ۸۱۱۷۰-۸Y008 ۱ $۳۴۲.۲۰ ۸۱۱۷۹ COVER, HEADLAMP SOCKET ۸۱۱۷۹-۸Y001 ۲ ۸۱۵۱۰D لامپ راهمای چراغ ۹۹۱۳۲-۸Y001 ۱۲V 21W, YELLOW ۲ $۴.۶۷ ۸۱۵۱۵B […]

صافی بنزین و درجه داخل باک کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۲۳۲۲۱ پمپ بنزین ۲۳۲۲۰-0H070 (۰۶/۲۰۰۶ – ۱۰/۲۰۰۷) ۱ ۲۳۲۲۰-0H071 (۱۲/۲۰۰۷ – ۰۵/۲۰۰۹) ۱ ۶۴۶۴۸A GROMMET, LUGGAGE DOOR LOCK OPENER ۶۴۶۴۸-۱۲۰۲۰ ۱ $۳.۶۰ ۷۷۰۱۱ PIPE SUB-ASSY, FUEL TANK FILLER, LOWER ۷۷۰۱۱-۰۶۰۱۰ ۱ ۷۷۰۲۰A مجموعه پمپ بنزین بنزین داخل باک ۷۷۰۲۰-۰۶۱۹۰ (۰۶/۲۰۰۶ – ۱۱/۲۰۰۷) ۱ ۷۷۰۲۰-۰۶۱۹۱ (۱۲/۲۰۰۷ – ۰۵/۲۰۰۹) ۱ $۷۸۰.۹۰ ۷۷۰۲۲A HOSE, FUEL(FOR FUEL EVAPORATIVE SEPARATOR) […]

زه درب کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۷۵۵۵۵D MOULDING, ROOF DRIP SIDE FINISH, CENTER RH ۷۵۵۵۵-۳۳۰۳۰  نوار سقف راست کمری ۱ $۳۷.۱۳ ۷۵۵۵۶C MOULDING, ROOF DRIP SIDE FINISH, CENTER LH ۷۵۵۵۶-۳۳۰۳۰  نوار سقف چپ کمری ۱ $۳۷.۱۳ ۷۵۵۶۱A CLIP, ROOF DRIP SIDE FINISH MOULDING ۷۵۵۶۱-YC020 ۴ ۷۵۷۱۰ MOULDING ASSY, FRONT DOOR BELT, RH ۷۵۷۱۰-۰۶۱۱۰  زه آبگیر شیشه بیرونی درب جلو راست ۱ […]

کمربند کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۷۳۲۰۰A ADJUSTER ASSY, FRONT SHOULDER BELT ANCHOR ۷۳۲۰۰-۵۳۰۱۰ ۲ $۵۴.۴۴ ۷۳۲۱۰ کمربند جلو راست ۷۳۲۱۰-۰۶۲۴۰-B0 GRAY, TRIM1* ۱ ۷۳۲۱۰-۰۶۲۴۰-E0 GREGE, TRIM4* ۱ ۷۳۲۱۴-۷۵۰۱۰ *** STD. PART ۷۳۲۲۰ کمربند جلو چپ ۷۳۲۲۰-۰۶۲۷۰-B0 GRAY, TRIM1* ۱ ۷۳۲۲۰-۰۶۲۷۰-E0 GREGE, TRIM4* ۱ ۷۳۲۳۰ بست کمربند جلو راست ۷۳۲۳۰-۰۶۱۳۰-B1 GRAY, TRIM1* ۱ ۷۳۲۳۰-۰۶۱۳۰-E0 GREGE, TRIM4* ۱ ۷۳۲۳۳ COVER, LAP BELT […]

مغزی سویچ کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۶۹۰۵۱ CYLINDER & KEY SET, DOOR LOCK, RH Not applicable ۶۹۰۵۲ CYLINDER & KEY SET, DOOR LOCK, LH ۶۹۰۵۲-۰۴۰۲۰  قفل و کلید درب چپ ۱ $۵۲.۶۶ ۶۹۰۵۵A CYLINDER & KEY SET, LUGGAGE COMPARTMENT LOCK ۶۹۰۵۵-۰۶۰۷۰ ۱ $۵۲.۶۶ ۶۹۰۵۶A CYLINDER & KEY SET, GLOVE COMPARTMENT LOCK ۶۹۰۵۶-۰۶۰۴۰ ۱ $۶۲.۱۱ ۶۹۰۵۷A CYLINDER & KEY SET, IGNITION SWITCH […]

دستگاه شیشه بالابر درب عقب کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۶۸۷۵۰ HINGE ASSY, REAR DOOR, UPPER RH ۶۸۷۵۰-۰۶۰۲۰ ۱  لولای بالایی درب عقب راست ۶۸۷۶۰ HINGE ASSY, REAR DOOR, UPPER LH ۶۸۷۶۰-۰۶۰۲۰ ۱  لولای بالایی درب عقب چپ ۶۸۷۷۰ HINGE ASSY, REAR DOOR, LOWER RH ۶۸۷۷۰-۰۶۰۱۰ ۱  لولای پایینی درب عقب راست ۶۸۷۸۰ HINGE ASSY, REAR DOOR, LOWER LH ۶۸۷۸۰-۰۶۰۱۰ ۱  لولای پایینی درب عقب چپ […]

قفل درب عقب کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۶۹۰۵۰A LOCK ASSY, REAR DOOR W/MOTOR, RH ۶۹۰۵۰-۰۶۰۹۰  قفل درب عقب راست کمری ۱ ۶۹۰۶۰A LOCK ASSY, REAR DOOR W/MOTOR, LH ۶۹۰۶۰-۰۶۰۹۰  قفل درب عقب چپ کمری ۱ ۶۹۲۰۳A FRAME SUB-ASSY, REAR DOOR OUTSIDE HANDLE, RH ۶۹۲۰۳-۰۶۰۴۰  قاب دستگیره از بیرون درب عقب راست ۱ ۶۹۲۰۴A FRAME SUB-ASSY, REAR DOOR OUTSIDE HANDLE, LH ۶۹۲۰۴-۰۶۰۴۰  قاب […]

درب عقب کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۶۷۰۰۳ درب عقب راست کمری ۶۷۰۰۳-۰۶۱۲۰ (۰۶/۲۰۰۶ – ۰۸/۲۰۰۶) ۱ ۶۷۰۰۳-۰۶۱۲۱ (۱۰/۲۰۰۶ – ۰۵/۲۰۰۹) ۱ ۶۷۰۰۳C CUSHION, REAR DOOR PANEL ۹۰۵۴۱-۰۹۱۱۷ ۴ $۲.۶۱ ۶۷۰۰۴ درب عقب چپ کمری ۶۷۰۰۴-۰۶۱۲۰ (۰۶/۲۰۰۶ – ۰۸/۲۰۰۶) ۱ ۶۷۰۰۴-۰۶۱۲۱ (۱۰/۲۰۰۶ – ۰۵/۲۰۰۹) ۱ $۴۹۰.۳۰ ۶۷۱۱۳ PANEL, REAR DOOR, OUTER RH ۶۷۱۱۳-۰۶۰۷۰  رودری از بیرون درب عقب راست ۱ ۶۷۱۱۴ PANEL, […]

شیشه بالابر کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۸۷۱۰ HINGE ASSY, FRONT DOOR, UPPER RH ۶۸۷۱۰-۰۶۰۳۰ ۱  لولای بالایی درب جلو راست ۶۸۷۲۰ HINGE ASSY, FRONT DOOR, UPPER LH ۶۸۷۲۰-۰۶۰۳۰ ۱  لولای بالایی درب جلو چپ ۶۸۷۳۰ HINGE ASSY, FRONT DOOR, LOWER RH ۶۸۷۳۰-۰۶۰۲۰ ۱  لولای پایینی درب جلو راست ۶۸۷۴۰ HINGE ASSY, FRONT DOOR, LOWER LH ۶۸۷۴۰-۰۶۰۲۰ ۱  لولای پایینی درب جلو […]

قفل درب کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۶۹۰۳۰A LOCK ASSY, FRONT DOOR W/MOTOR, RH ۶۹۰۳۰-۰۶۱۹۰  قفل درب جلو راست ۱ ۶۹۰۴۰A LOCK ASSY, FRONT DOOR W/MOTOR, LH ۶۹۰۴۰-۰۶۱۶۰  قفل درب جلو چپ ۱ ۶۹۲۰۱A FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, RH ۶۹۲۰۱-۰۶۰۵۰  قاب دستگیره درب از بیرون جلو راست ۱ ۶۹۲۰۲A FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, LH ۶۹۲۰۲-۰۶۰۵۰  قاب دستگیره درب […]

درب جلو کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۷۰۰۱ PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, RH ۶۷۰۰۱-۰۶۱۳۰  درب جلو راست ۱ ۶۷۰۰۱A CUSHION, FRONT DOOR PANEL ۹۰۵۴۱-۰۹۱۱۷ ۴ $۲.۶۱ ۶۷۰۰۲ PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, LH ۶۷۰۰۲-۰۶۱۳۰  درب جلو چپ ۱ $۷۷۱.۳۳ ۶۷۱۱۱ PANEL, FRONT DOOR, OUTER RH ۶۷۱۱۱-۰۶۰۸۰  رودری بیرون جلو راست ۱ ۶۷۱۱۲ PANEL, FRONT DOOR, OUTER LH ۶۷۱۱۲-۰۶۰۸۰  رودری بیرون جلو چپ ۱ […]

نمد سقف کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۶۲۴۳۵C PAD, ROOF SIDE RAIL GARNISH, RH ۶۲۴۳۵-۰۶۱۰۰ ۱ ۶۲۴۳۶C PAD, ROOF SIDE RAIL GARNISH, LH ۶۲۴۳۶-۰۶۱۰۰ ۱ ۶۳۳۱۰ نمد سقف ۶۳۳۱۰-۰۶۴۵۰-B1 MD. GRAY, TRIM1* ۱ ۶۳۳۱۰-۰۶۴۵۰-E1 GREGE, TRIM4* ۱ ۶۳۳۱۰-۰۶۴۷۰-B1 SUN ROOF & MOON ROOF-W(TILT & SLIDE MOON ROOF), MD. GRAY, TRIM1* ۱ $۱,۱۵۹.۰۳ ۶۳۳۱۰-۰۶۴۷۰-E1 SUN ROOF & MOON ROOF-W(TILT & SLIDE MOON ROOF), […]

لاستیک داخل درب کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۶۲۱۱۱A TRIM SUB-ASSY, COWL SIDE, RH ۶۲۱۰۱-۰۶۰۸۰-B1 GRAY, TRIM1* ۱ ۶۲۱۰۱-۰۶۰۸۰-E0 GREGE, TRIM4* ۱ ۶۲۱۱۱B CLIP(FOR COWL SIDE TRIM) ۹۰۴۶۷-۰۹۲۱۲ ۴ $۱.۵۴ ۶۲۱۱۱E RETAINER, COWL SIDE TRIM ۹۰۴۶۷-۰۶۱۴۷ ۲ $۱.۲۷ ۶۲۱۱۲A TRIM SUB-ASSY, COWL SIDE, LH ۶۲۱۰۲-۰۶۰۸۰-B1 GRAY, TRIM1* ۱ ۶۲۱۰۲-۰۶۰۸۰-E0 GREGE, TRIM4* ۱ ۶۲۱۷۰A AIR BAG ASSY, CURTAIN SHIELD, RH Not applicable ۶۲۱۷۰B BOLT, […]

درب صندوق عقب کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۶۴۱۲۷B SUPPORT, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR TORSION BAR ۶۴۱۲۷-۳۳۰۶۰ ۱ $۱۱.۰۷ ۶۴۴۰۱ PANEL SUB-ASSY, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR ۶۴۴۰۱-۰۶۳۷۰  درب صندوق عقب ۱ ۶۴۴۰۱A CUSHION(FOR LUGGAGE COMPARTMENT DOOR PANEL) ۹۰۵۴۱-۰۹۱۱۶ ۲ $۲.۶۱ ۶۴۴۶۱ WEATHERSTRIP, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR ۶۴۴۶۱-۰۶۰۸۰  لاستیک صندوق عقب ۱ ۶۴۵۱۰ لولای درب صندوق عقب راست ۶۴۵۱۰-۰۶۰۶۰ (۰۶/۲۰۰۶ – ۰۵/۲۰۰۷) ۱ ۶۴۵۱۰-۰۶۰۶۱ (۰۷/۲۰۰۷ – ۰۵/۲۰۰۹) […]

سقف کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۵۶۱۱۵B STOPPER, BACK WINDOW GLASS, NO.1 ۵۶۱۱۵-۳۰۱۲۰ X $۲.۶۱ ۵۶۱۱۶D STOPPER, BACK WINDOW GLASS, NO.2 ۵۶۱۱۶-۲۲۰۵۰ X $۲.۴۱ ۶۱۲۴۷F REINFORCEMENT, ROOF SIDE RAIL, INNER ۶۱۲۴۷-۳۳۰۱۰ ۲ $۱۶.۵۷ ۶۳۱۰۳A REINFORCEMENT SUB-ASSY, ROOF PANEL ۶۳۱۰۳-۰۶۰۶۰ ۱ ۶۳۱۱۱ سقف ۶۳۱۰۱-۰۶۹۰۱ SUN ROOF & MOON ROOF-W(TILT & SLIDE MOON ROOF) ۱ ۶۳۱۱۱-۰۶۳۶۰ سقف بدون سانروف ۱ ۶۳۱۱۸ SUPPORT, ROOF […]

ستون و رکاب کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۵۸۳۳۲J BRACKET, LUGGAGE COMPARTMENT TRIM, NO.2 ۵۸۳۳۲-۳۳۰۲۰ ۱ $۷.۰۸ ۵۸۷۴۸A PROTECTOR, QUARTER PANEL, REAR LH ۵۸۷۴۸-۰۶۰۶۰ ۱ ۶۱۱۰۲ PANEL SUB-ASSY, COWL SIDE, LH ۶۱۱۰۲-۰۶۱۴۰  دوبل داخلی ستون جلو چپ ۱ ۶۱۱۰۹A REINFORCE SUB-ASSY, FRONT BODY PILLAR, LOWER LH ۶۱۱۰۹-۰۶۰۸۰  دوبل بیرونی ستون جلو پایین چپ ۱ ۶۱۱۳۲ PILLAR, FRONT BODY, UPPER OUTER LH ۶۱۱۳۲-۰۶۰۸۰  ستون […]

کنسول وسط کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۵۵۴۰۶F PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, LOWER CENTER ۵۵۴۰۶-۳۳۱۰۰ ۱ $۴۵۳.۵۳ ۵۵۶۱۸A HOLDER, CONSOLE BOX CUP ۵۵۶۱۸-۳۳۰۱۰ ۱ ۵۵۶۲۰B HOLDER, INSTRUMENT PANEL CUP ۵۵۶۲۰-۳۳۲۶۰ ۱ ۵۵۶۲۵B TRAY, INSTRUMENT PANEL CUP HOLDER ۵۵۶۲۵-۳۳۰۶۰ ۱ ۵۸۸۰۵C PANEL SUB-ASSY, CONSOLE, UPPER REAR ۵۸۸۰۵-۰۶۱۲۰-B1 GRAY, TRIM1* ۱ ۵۸۸۰۵-۰۶۱۲۰-E1 GREGE, TRIM4* ۱ ۵۸۸۱۰J کنسول وسط ۵۸۸۱۰-۰۶۰۷۰-B1 GRAY, TRIM1* ۱ ۵۸۸۱۰-۰۶۰۷۰-E0 […]

سینی عقب کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۵۸۰۱۵A REINFORCE SUB-ASSY, BELT ANCHOR, NO.3 RH ۵۸۰۱۵-۰۶۰۸۰ ۱ ۵۸۱۱۱ PAN, FRONT FLOOR ۵۸۱۱۱-۰۶۱۱۰ ۱ ۵۸۱۲۳A SUPPORT, SHIFT & SELECT LEVER ۵۸۰۱۳-۰۶۰۸۰ ۱ ۵۸۱۳۶ COVER, FRONT FLOOR HOLE ۵۸۱۳۶-۰۶۰۲۰ ۲ ۵۸۱۷۱ REINFORCEMENT, PARKING BRAKE BASE ۵۸۱۷۱-۰۶۰۶۰ ۱ ۵۸۱۸۹ REINFORCEMENT, EXHAUST PIPE CLAMP BRACKET ۵۸۱۸۹-۳۳۰۵۰ ۱ $۱۰۶.۳۵ ۵۸۱۹۹B REINFORCEMENT, FOOTREST Not applicable ۵۸۲۰۸ PAN, CENTER FLOOR […]

شیشه جلو کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۵۳۳۸۳B SEAL, HOOD TO COWL TOP ۵۳۳۸۳-۰۶۱۰۰  لاستیک زیر توری شیشه ۱ ۵۳۸۶۶J SEAL, FRONT FENDER TO COWL SIDE, RH ۵۳۸۶۶-۳۳۰۶۰ ۱ $۱۵.۵۸ ۵۳۸۶۷H SEAL, FRONT FENDER TO COWL SIDE, LH ۵۳۸۶۷-۳۳۰۶۰ ۱ $۱۵.۵۸ ۵۵۷۰۱J PANEL SUB-ASSY, COWL TOP, OUTER ۵۵۷۰۱-۰۶۱۷۰ ۱ ۵۵۷۰۲A PANEL SUB-ASSY, COWL TOP, OUTER FRONT ۵۵۷۰۲-۰۶۰۶۰ ۱ ۵۵۷۱۷A PANEL, COWL TOP […]

داشبورد کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۰۱ PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT ۵۵۳۰۱-۰۶۰۳۰-B1 GRAY, TRIM1* ۱ ۵۵۳۰۱-۰۶۰۳۰-E0 GREGE, TRIM4* ۱ ۵۵۳۰۳B PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT, LOWER ۵۵۳۰۳-۰۶۰۶۰-B1 داشبورد ۱ ۵۵۳۰۳-۰۶۰۶۰-E0 داشبورد ۱ ۵۵۳۱۲A CLIP, INSTRUMENT PANEL ۹۰۴۶۷-۰۷۰۷۱-۲۲ BLACK ۲ $۰.۹۹ ۵۵۴۰۴C PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, NO.2 ۵۵۴۰۴-۰۶۰۵۰  آمپر ۱ ۵۵۴۲۰A PANEL ASSY, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, CENTER ۵۵۴۲۰-۰۶۰۴۰ قاب دور پخش ۱ ۵۵۴۳۲B PANEL, […]

۳۷۰۴D SUPPORT SUB-ASSY, BATTERY, LH ۵۳۷۰۴-۰۶۰۵۰ ۱ ۵۷۰۷۷ BOX SUB-ASSY, TORQUE, FRONT RH ۵۷۰۷۷-۰۶۰۷۰ ۱ ۵۷۰۷۸A BOX SUB-ASSY, TORQUE, FRONT LH ۵۷۰۷۸-۰۶۰۷۰ ۱ ۵۷۱۰۱ MEMBER SUB-ASSY, FRONT SIDE, RH ۵۷۱۰۱-۰۶۰۹۰ ۱ ۵۷۱۰۲ MEMBER SUB-ASSY, FRONT SIDE, LH ۵۷۱۰۲-۰۶۱۳۰ ۱ ۵۷۱۰۳A CROSSMENBER SUB-ASSY, FLOOR, NO.3 ۵۷۱۰۳-۰۶۰۶۰ ۱ ۵۷۱۰۵G SPACER SUB-ASSY, SUSPENSION MEMBER, FRONT RH ۵۷۱۰۵-۲۸۱۲۰ ۱ […]

دوبل گلگیر کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۵۱۴۶۵ BRACE, RADIATOR SUPPORT, UPPER RH ۵۱۴۶۵-۳۳۰۵۰ ۱ $۴۴.۸۷ ۵۱۴۶۶ BRACE, RADIATOR SUPPORT, UPPER LH ۵۱۴۶۶-۳۳۰۵۰ ۱ $۴۵.۳۱ ۵۲۱۴۱H ARM, FRONT BUMPER, UPPER RH ۵۲۱۴۱-۳۳۰۹۰ ۱ $۱۸.۳۱ ۵۲۱۴۲J ARM, FRONT BUMPER, UPPER LH ۵۲۱۴۲-۳۳۰۷۰ ۱ $۱۸.۳۱ ۵۳۲۰۱ SUPPORT SUB-ASSY, RADIATOR ۵۳۲۰۱-۰۶۱۴۰  سینی بالای رادیاتور ۱ ۵۳۲۰۸A SUPPORT SUB-ASSY, HOOD LOCK ۵۳۲۰۸-۰۶۰۵۰ ۱ ۵۳۲۱۱ SUPPORT, RADIATOR, […]

قفل کاپوت و جک کاپوت کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۵۳۴۱۰ HINGE ASSY, HOOD, RH ۵۳۴۱۰-۰۶۱۶۰  لولای کاپوت راست ۱ ۵۳۴۲۰ HINGE ASSY, HOOD, LH ۵۳۴۲۰-۰۶۱۷۰  لولای کاپوت چپ ۱ ۵۳۴۴۰A SUPPORT ASSY, HOOD, RH ۵۳۴۴۰-۰۶۰۶۰  جک کاپوت راست ۱ ۵۳۴۵۰A SUPPORT ASSY, HOOD, LH ۵۳۴۵۰-۰۶۰۵۰  جک کاپوت چپ ۱ ۵۳۴۹۷ PAD, HOOD HINGE, NO.1 ۵۳۴۹۷-۰۶۰۴۰ ۲ ۵۳۵۱۰ LOCK ASSY, HOOD ۵۳۵۱۰-۰۶۱۲۰  قفل کاپوت ۱ […]

درب موتور و گلگیر کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۵۳۱۸۳D SEAL, HEADLAMP COVER TO HOOD Not applicable ۵۳۱۸۳N CLIP(FOR HEADLAMP COVER SEAL) Not applicable ۵۳۳۰۱ HOOD SUB-ASSY ۵۳۳۰۱-۰۶۱۲۰  درب موتور ۱ $۵۴۳.۷۷ ۵۳۳۴۱B INSULATOR, HOOD ۵۳۳۴۱-۰۶۱۸۰  نمدی کاپوت ۱ ۵۳۳۴۱C CLIP(FOR HOOD INSULATOR) ۹۰۴۶۷-۰۹۰۵۰  خار نمدی کاپوت ۱۱ $۱.۲۷ ۵۳۳۸۱ SEAL, HOOD TO RADIATOR SUPPORT ۵۳۳۸۱-۳۳۰۸۰  لاستیک جلو کاپوت ۱ $۳۴.۴۰ ۵۳۳۸۱A CLIP(FOR HOOD […]

جلو پنجره کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۵۳۱۱۱ جلو پنجره ۵۳۱۰۱-۰۶۱۱۰-A0 DIAMOND WHITE, 061 ۱ ۵۳۱۰۱-۰۶۱۱۰-B0 SILVER ME., 1D4 ۱ ۵۳۱۰۱-۰۶۱۱۰-C0 BLACK MC., 209 ۱ ۵۳۱۰۱-۰۶۱۱۰-D0 RED M.M., 3R3 ۱ ۵۳۱۰۱-۰۶۱۱۰-E0 BEIGE M.M., 4N3 ۱ ۵۳۱۰۱-۰۶۱۱۰-E2 ORANGE ME., 4R8 ۱ ۵۳۱۰۱-۰۶۱۱۰-F0 YELLOW M.M., 580 ۱ ۵۳۱۰۱-۰۶۱۱۰-G0 GREEN M.M., 6U7 ۱ ۵۳۱۰۱-۰۶۱۱۰-G1 LT.OLIVE M.M., 6T1 ۱ ۵۳۱۰۱-۰۶۱۱۰-J0 LT.BLUE ME., 8M7 ۱ ۵۳۱۰۱-۰۶۱۱۰-J2 BLUE […]

سپر عقب کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۵۲۰۲۳ REINFORCEMENT SUB-ASSY, REAR BUMPER ۵۲۰۲۳-۰۶۰۶۰  دیاق سپر عقب ۱ ۵۲۱۵۷C SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, NO.2 RH ۵۲۱۵۷-۰۶۰۳۰  کشویی سپر عقب راست ۱ ۵۲۱۵۸C SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, NO.2 LH ۵۲۱۵۸-۰۶۰۳۰  کشویی سپر عقب چپ ۱ ۵۲۱۵۹ COVER, REAR BUMPER ۵۲۱۵۹-۰۶۹۳۱  سپر عقب ۱ ۵۲۱۶۱B PIECE, REAR BUMPER ۵۲۱۶۱-۱۶۰۱۰ ۲ $۲.۴۱ ۵۲۱۶۳A PLATE, REAR BUMPER, […]

سپر جلو کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۴۷۷۴۹-۵۸۰۱۰ *** STD. PART $۱.۱۵ ۵۲۰۲۱ REINFORCEMENT SUB-ASSY, FRONT BUMPER ۵۲۰۲۱-۰۶۰۷۰  دیاق سپر جلو ۱ ۵۲۱۱۴A BRACKET, FRONT BUMPER EXTENTION MOUNTING ۵۲۱۱۴-۰۶۰۴۰  بست سپر جلو ۱ ۵۲۱۱۹A COVER, FRONT BUMPER ۵۲۱۱۹-۰۶۹۳۱  سپر جلو ۱ $۴۰۵.۴۱ ۵۲۱۲۷D قاب پرژکتور راست ۵۲۱۲۷-۰۶۰۷۰ FRONT FOG LAMP-WITH ۱ ۵۲۱۲۷-۰۶۰۸۰ ۱ ۵۲۱۲۸C قاب پرژکتور چپ ۵۲۱۲۸-۰۶۰۷۰ FRONT FOG LAMP-WITH ۱ […]

رام موتور کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۵۱۰۳۵ PLATE SUB-ASSY, FRAME SIDE RAIL, RH ۵۱۰۳۵-۰۶۰۳۰  پایه رام سمت راست ۱ ۵۱۰۳۶ PLATE SUB-ASSY, FRAME SIDE RAIL, LH ۵۱۰۳۶-۰۶۰۳۰  پایه رام سمت چپ ۱ ۵۱۱۰۰G رام زیر موتور ۵۱۱۰۰-۰۶۰۸۰ (۰۹/۲۰۰۶ – ۰۵/۲۰۰۹) ۱ ۵۱۱۰۰-۰۶۱۲۰ (۰۶/۲۰۰۶ – ۰۸/۲۰۰۶) ۱ ۵۱۲۰۶A MEMBER SUB-ASSY, REAR SUSPENSION ۵۱۲۰۶-۰۶۰۷۰  رام موتور عقب ۱ ۵۱۲۲۷B DAMPER, FRONT SUSPENSION MEMBER […]

انژکتور کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۲۲۰۳۰ BODY ASSY, THROTTLE W/MOTOR ۲۲۰۳۰-۲۸۰۷۰  دریچه سوخت ۱ $۱,۱۸۳.۸۲ ۲۲۲۳۱B HOSE, THROTTLE BODY ۲۲۲۳۱-۲۸۰۷۰ ۱ $۱۲.۶۱ ۲۲۲۳۱C HOSE, THROTTLE BODY, NO.1 ۲۲۲۳۱-۲۸۱۰۰ ۱ $۶.۳۷ ۲۲۲۳۱D CLAMP OR CLIP(FOR THROTTLE BODY HOSE) ۹۰۴۶۷-۱۲۰۵۶ ۱ $۰.۹۱ ۲۲۲۳۲ HOSE, THROTTLE BODY, NO.2 ۲۲۲۳۲-۲۸۰۱۰ ۱ $۵.۴۶ ۲۲۲۳۲A CLAMP OR CLIP(FOR THROTTLE BODY HOSE) ۹۰۴۶۷-۱۲۰۵۶ ۱ $۰.۹۱ ۲۲۲۷۱ GASKET, […]

استارت کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۲۸۱۰۰ استارت ۲۸۱۰۰-۲۸۰۴۱ ۱۲V 1.6KW ۱ $۵۰۸.۷۵ ۲۸۱۲۰ YOKE ASSY, STARTER ۲۸۱۲۰-۲۸۰۴۰ ۱ $۱۲۵.۸۹ ۲۸۱۳۰ FRAME ASSY, STARTER COMMUTATOR END ۲۸۱۳۰-۲۸۰۴۰  زغال استارت ۱ $۲۱.۸۶ ۲۸۱۳۲ COVER, STARTER BEARING(FOR DRIVE HOUSING) ۲۸۱۳۲-۲۸۰۴۰ ۱ $۲.۷۷ ۲۸۱۶۰ ARMATURE ASSY, STARTER ۲۸۱۶۰-۲۸۰۴۰  آرمیچر استارت ۱ $۱۰۴.۹۳ ۲۸۱۷۷ PLATE(FOR STARTER ARMATURE) ۲۸۱۷۷-۲۸۰۴۰ ۱ $۶.۱۳ ۲۸۲۲۶A STARTER KIT, MOTOR TERMINAL […]

دینام کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۲۷۰۲۰ دینام ۲۷۰۶۰-0H120 ۱۲V 80A ۱ ۲۷۰۲۰E BOLT(FOR ALTERNATOR) ۹۱۵۱۲-۸۱۰۸۵ NO.1 ۱ $۱.۱۵ ۹۱۵۵۱-۸۰۸۴۰ NO.2 ۱ $۱.۵۰ ۲۷۰۳۹ COVER, ALTERNATOR REAR END ۲۷۰۳۹-0C020  درپوش دینام ۱ $۱۲.۳۸ ۲۷۳۱۰ FRAME ASSY, DRIVE END, ALTERNATOR ۲۷۳۱۰-0H120  قاب جلویی دینام ۱ ۲۷۳۱۰B BEARING(FOR ALTERNATOR DRIVE END FRAME) ۹۰۰۶۸-۱۰۰۲۹  بلبرینگ دینام ۱ $۳۰.۴۸ ۲۷۳۱۲ PLATE, RETAINER ۲۷۳۱۲-0C020 ۱ $۵.۶۵ […]

فیلتر هوا کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۱۷۱۱۹A BRACKET, AIR CLEANER ۱۷۱۱۹-0H050 ۱ ۱۷۷۰۰ هواکش کامل ۱۷۷۰۰-0H130 (۰۶/۲۰۰۶ – ۱۱/۲۰۰۶) ۱ ۱۷۷۰۰-0H131 (۰۱/۲۰۰۷ – ۰۵/۲۰۰۹) ۱ ۱۷۷۰۵ درب هواکش ۱۷۷۰۵-0H130 (۰۶/۲۰۰۶ – ۱۱/۲۰۰۶) ۱ ۱۷۷۰۵-0H131 (۰۱/۲۰۰۷ – ۰۵/۲۰۰۹) ۱ ۱۷۷۵۰A INLET ASSY, AIR CLEANER ۱۷۷۵۰-0H070  کانال هوای ورودی ۱ ۱۷۸۰۱ فیلتر هوا ۱۷۸۰۱-0H030 MARK 17801-0H030 ۱ ۱۷۸۰۱-۲۸۰۳۰ MARK 17801-28030 ۱ $۲۸.۱۶ ۱۷۸۸۱ […]

اگزوز کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۱۷۴۱۰ PIPE ASSY, EXHAUST, FRONT ۱۷۴۱۰-0H230  اگزوز جلو ۱ ۱۷۴۱۰A NUT, EXHAUST PIPE SET STUD BOLT ۹۰۱۷۹-۱۰۰۷۰ ۲ $۱.۹۸ ۱۷۴۱۰B GASKET, EXHAUST PIPE ۹۰۹۱۷-۰۶۰۹۰  واشر گلویی اگزوز ۱ $۲۲.۰۲ ۱۷۴۲۰ PIPE ASSY, EXHAUST, CENTER ۱۷۴۲۰-0H190  اگزوز وسط ۱ ۱۷۴۲۰X GASKET, EXHAUST PIPE, CENTER ۹۰۹۱۷-۰۶۰۴۵  واشر اگزوز ۱ $۴.۱۵ ۱۷۴۳۰ PIPE ASSY, EXHAUST, TAIL ۱۷۴۳۰-0H210  اگزوز […]

منیفولد کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۱۷۱۱۱ MANIFOLD, INTAKE ۱۷۱۲۰-0H020  منیفولد هوا ۱ ۱۷۱۱۱Z BOLT, STUD(FOR INTAKE MANIFOLD TO CYLINDER HEAD) ۹۰۱۲۶-۰۸۰۲۶ ۲ $۳.۵۲ ۱۷۱۱۷ INSULATOR, INTAKE PIPE ۱۷۱۱۷-0H020 ۱ ۱۷۱۱۸ STAY, MANIFOLD ۱۷۱۱۸-۲۸۰۸۰ ۱ $۱۷.۲۴ ۱۷۱۳۵A INSULATOR, INTAKE MANIFOLD, NO.1 ۱۷۱۳۵-YD010 ۱ ۱۷۱۳۶ INSULATOR, INTAKE MANIFOLD, NO.2 ۱۷۱۳۶-0H010 ۱ ۱۷۱۳۹ STAY, MANIFOLD, NO.2 ۱۷۱۳۹-0H050 (L) ۱ ۱۷۱۳۹-۲۸۰۵۰ (J) ۱ $۱۰.۷۵ […]

رادیاتور آب کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۱۶۳۶۱ FAN ۱۶۳۶۱-0H240 پروانه فن ۱ $۸۶.۴۲ ۱۶۳۶۱B FAN, NO.2 ۱۶۳۶۱-0H270 پروانه فن ۱ $۶۴.۱۲ ۱۶۳۶۳ MOTOR, COOLING FAN ۱۶۳۶۳-0H110  موتور فن ۱ $۲۲۴.۱۸ ۱۶۳۶۳A MOTOR, COOLING FAN, NO.2 ۱۶۳۶۳-0H090  موتور فن ۱ $۲۵۸.۰۸ ۱۶۳۷۴ INSULATOR, COOLING FAN MOTOR ۱۶۳۶۶-۲۸۱۳۰ ۱ $۱۶.۳۳ ۱۶۴۰۰ RADIATOR ASSY ۱۶۴۰۰-0H220  رادیاتور آب ۱ $۴۳۸.۱۲ ۱۶۴۰۰B PLUG, RADIATOR DRAIN COCK […]

واتر پمپ کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۱۶۱۰۰ PUMP ASSY, ENGINE WATER ۱۶۱۰۰-0H030  واتر پمپ ۱ ۱۶۱۷۳ PULLEY, WATER PUMP ۱۶۱۷۳-0H030  فولی واتر پمپ ۱ ۱۶۶۰۱ TENSIONER SUB-ASSY, V-RIBBED BELT ۱۶۶۰۱-۲۸۰۴۱ INA ۱ $۸۸.۹۲ ۱۶۶۲۰ فولی تسمه سفت کن ۱۶۶۲۰-0W110 (۰۶/۲۰۰۶ – ۰۷/۲۰۰۶) ۱ $۱۹۲.۹۰ ۱۶۶۲۰-۲۸۰۷۰ (۰۸/۲۰۰۶ – ۰۲/۲۰۰۷) ۱ $۲۱۲.۲۷ ۱۶۶۲۰-۲۸۰۷۱ (۰۷/۲۰۰۷ – ۱۲/۲۰۰۷) ۱ $۲۱۲.۲۷ ۱۶۶۲۰-۲۸۰۹۰ (۰۳/۲۰۰۷ – ۰۶/۲۰۰۷) ۱ […]

خنک کن روغن کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۱۵۷۱۰ COOLER ASSY, OIL ۱۵۷۱۰-۲۸۰۲۰  خنک کن روغن ۱ $۶۳۱.۳۷ ۱۵۷۱۰B RING, O(FOR OIL COOLER) ۹۰۳۰۱-۵۲۰۰۶  واشر خنک کن روغن ۱ $۴.۴۸ ۱۵۷۷۷ HOSE, OIL COOLER ۱۶۲۶۷-۲۸۰۸۰  شلنگ خنک کن روغن ۱ $۱۲.۶۱ ۱۵۷۷۷B PIPE, OIL COOLER ۱۶۲۷۹-0H010 (L) لوله خنک کن روغن ۱ ۱۶۲۷۹-۲۸۰۱۰ (J) لوله خنک کن روغن ۱ $۳۶.۵۷ ۱۵۷۷۷C HOSE, OIL […]

اویل پمپ موتور کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۱۵۰۱۴ STRAINER SET, OIL PUMP ۱۵۰۱۴-0H030 (L)صافی اویل پمپ ۱ ۱۵۰۱۴-۲۸۰۲۰ (J)صافی اویل پمپ ۱ $۲۳.۸۸ ۱۵۱۰۰ PUMP ASSY, OIL ۱۵۱۰۰-0H030 (L)اویل پمپ ۱ ۱۵۱۰۰-۲۸۰۲۰ (J)اویل پمپ ۱ $۱۶۶.۰۰ ۱۵۱۰۰G BOLT,STUD(FOR OIL PUMP) ۱۵۱۸۳-0H030 (L) ۲ ۱۵۱۸۳-۲۸۰۲۰ (J) ۲ $۲.۲۵ ۱۵۱۱۹ GASKET, OIL PUMP COVER ۱۵۱۱۹-0H030 (L)واشر اویل پمپ ۱ $۶.۳۷ ۱۵۱۱۹-۲۸۰۲۰ (J)واشر اویل پمپ […]

میل سوپاپ و سوپاپ کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۱۱۸۱۱ BEARING, CAMSHAFT, NO.1 ۱۱۸۱۱-0H020-01 یاتاقان میل سوپاپ ۱ ۱۱۸۱۱-0H020-02 یاتاقان میل سوپاپ ۱ ۱۱۸۱۱-0H020-03 یاتاقان میل سوپاپ ۱ ۱۱۸۱۱-۲۸۰۱۰-۰۱ یاتاقان میل سوپاپ ۱ $۷.۶۳ ۱۱۸۱۱-۲۸۰۱۰-۰۲ یاتاقان میل سوپاپ ۱ $۷.۶۳ ۱۱۸۱۱-۲۸۰۱۰-۰۳ یاتاقان میل سوپاپ ۱ $۷.۶۳ ۱۱۸۲۱ BEARING, CAMSHAFT, NO.2 ۱۱۸۲۱-0H020-01 یاتاقان میل سوپاپ ۱ ۱۱۸۲۱-0H020-02 یاتاقان میل سوپاپ ۱ ۱۱۸۲۱-0H020-03 یاتاقان میل سوپاپ […]

میل لنگ و پیستون کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۱۱۷۱۱ BEARING, CRANKSHAFT ۱۱۷۱۱-0H020-01 یاتاقان ثابت ۵ ۱۱۷۱۱-0H020-02 یاتاقان ثابت ۵ ۱۱۷۱۱-0H020-03 یاتاقان ثابت ۵ ۱۱۷۱۱-0H020-04 یاتاقان ثابت ۵ ۱۱۷۱۱-۲۸۰۲۰-۰۱ یاتاقان ثابت ۵ $۹.۷۵ ۱۱۷۱۱-۲۸۰۲۰-۰۲ یاتاقان ثابت ۵ $۹.۷۵ ۱۱۷۱۱-۲۸۰۲۰-۰۳ یاتاقان ثابت ۵ $۹.۷۵ ۱۱۷۱۱-۲۸۰۲۰-۰۴ یاتاقان ثابت ۵ $۹.۷۵ ۱۱۷۲۱ BEARING, CRANKSHAFT, NO.2 ۱۱۷۲۱-0H020-01 یاتاقان ثابت ۵ ۱۱۷۲۱-0H020-02 یاتاقان ثابت ۵ ۱۱۷۲۱-0H020-03 یاتاقان ثابت ۵ […]

لوله رادیاتور کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۲۲۰۴ VALVE SUB-ASSY, VENTILATION ۱۲۲۰۴-۲۸۰۲۰ ۱ $۱۷.۵۱ ۱۲۲۶۱ HOSE, VENTILATION ۱۲۲۶۱-0H090  لوله رادیات ۱ ۱۲۲۶۱A CLIP OR CLAMP(FOR VENTILATION HOSE) ۹۶۱۳۴-۴۱۹۰۰  بست شلنگ رادیات ۲ $۲.۳۳ ۱۲۲۶۲ HOSE, VENTILATION, NO.2 ۱۲۲۶۲-0H030 (L)شلنگ رادیات ۱ ۱۲۲۶۲-۲۸۰۲۱ (J)شلنگ رادیات ۱ $۲۲.۸۹ ۱۲۲۶۲A CLIP(FOR VENTILATION HOSE NO.2) ۹۰۴۶۷-۱۳۱۰۳ NO.1 ۱ $۱.۲۳ ۹۰۴۶۷-۱۶۰۳۵ NO.2 ۱ $۱.۰۳ ۱۲۲۷۸ INSULATOR, VENTILATION […]

دسته موتور کمری ۲۰۰۷- ۲۰۰۸-۲۰۰۹ اتومات

۲۳۰۹ ROD SUB-ASSY, ENGINE MOVING CONTROL ۱۲۳۰۹-0H080  دسته موتور بالا ۱ ۱۲۳۱۱A BRACKET, ENGINE MOUNTING, FRONT(FOR TRANSVERSE ENGINE) ۱۲۳۱۱-0H120 ۱ ۱۲۳۱۵A BRACKET, ENGINE MOUNTING, RH(FOR TRANSVERSE ENGINE) ۱۲۳۱۵-0H060 ۱ ۱۲۳۱۶ BRACKET, ENGINE MOUNTING, NO.2 RH ۱۲۳۱۶-۲۸۰۶۱ ۱ $۱۲۳.۶۷ ۱۲۳۲۱A BRACKET, ENGINE MOUNTING, REAR(FOR TRANSVERSE ENGINE) Not applicable ۱۲۳۲۲ BRACKET, ENGINE MOUNTING, REAR NO.2 Not applicable […]

سینی اویل پمپ کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۱۱۳۰۱C SEAL, OIL(FOR TIMING GEAR CASE OR TIMING CHAIN CASE) ۹۰۳۱۱-T0053  کاسه نمد جلو میلنگ ۱ ۱۱۳۰۱K SENSOR, CRANK POSITION ۹۰۹۱۹-۰۵۰۴۷  سنسور موقعیت میلنگ ۱ $۱۳۰.۸۷ ۱۱۳۰۲ COVER SUB-ASSY, TIMING CHAIN OR BELT ۱۱۳۱۰-۲۸۰۷۱  اویل پمپ ۱ $۲۶۹.۶۰ ۱۹۵۲۹A CLAMP ۱۹۵۲۹-۲۸۰۱۰ ۱ $۳.۳۲ ۸۲۷۲۹-۲۸۰۲۰ *** STD. PART $۴.۵۱ ۹۰۱۰۵-۰۶۲۸۴ *** STD. PART $۰.۷۵ ۹۰۱۲۶-۰۶۰۱۲ *** […]

بلوک سیلندر کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۱۱۳۶۱J COVER, FLYWHEEL HOUSING UNDER ۱۱۳۶۱-0H010 (L) ۱ ۱۱۳۶۱-۲۸۰۱۰ (J) ۱ $۷.۸۷ ۱۱۴۰۱ بلوک سیلندر ۱۱۴۱۰-۲۹۳۲۵ (۰۶/۲۰۰۶ – ۰۷/۲۰۰۶) ۱ $۲,۸۳۷.۳۳ ۱۱۴۱۰-۲۹۳۲۶ (۰۸/۲۰۰۶ – ۰۵/۲۰۰۹) ۱ $۲,۸۳۷.۳۳ ۱۱۴۰۱L SEAL, ENGINE REAR OIL ۹۰۰۸۰-۳۱۰۸۲  کاسه نمد ته میلنگ ۱ ۱۱۴۱۶ BOLT(FOR CRANKSHAFT BEARING CAP SET) ۹۰۹۱۰-۰۲۱۲۴ ۱۰ $۳.۸۴ ۱۱۴۱۶A PIN, RING(FOR CRANKSHAFT BEARING CAP SET) ۹۰۲۵۳-۱۳۰۱۷ […]

سرسیلندر کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹

۱۱۱۰۱ HEAD SUB-ASSY, CYLINDER ۱۱۱۰۱-۲۸۰۱۲  سرسیلندر ۱ ۱۱۱۰۱A BOLT(FOR CYLINDER HEAD SET) ۹۰۹۱۰-۰۲۱۴۱  پیچ سرسیلندر ۱۰ ۱۱۱۰۱B WASHER, PLATE(FOR CYLINDER HEAD SET) ۹۰۲۰۱-۱۱۰۳۴  واشر پیچ سر سیلندر ۱۰ ۱۱۱۰۱J VALVE ASSY, CAMSHAFT TIMING OIL CONTROL ۱۵۳۳۰-۲۸۰۲۰  سنسور کنترل روغن ۱ ۱۱۱۰۲A SENSOR, CAMSHAFT POSITION ۹۰۹۱۹-۰۵۰۲۶  سنسور میل سوپاپ ۱ ۱۱۱۱۵ GASKET, CYLINDER HEAD ۱۱۱۱۵-۲۸۰۴۰  واشر […]

اطلاعات فنی تویوتا کمری

فروشگاه تویوتا کار عرضه کننده قطعات موتوری -بدنه -گیریبکس و جلوبندی و لوازم الکتریکی -کامپیوتر لکسوس RX میباشد جهت سفارش با شماره های ۳۶۶۱۰۱۸۶-۰۲۱ یا ۳۶۶۱۰۱۸۲-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.     مشخصات فنی :     خودرو نام خودرو تویوتا کمری GLX کشور سازنده ژاپن سال (طراحی) ۲۰۱۲ مشخصات فنی موتور ۴ سیلندر ۱۶ سوپاپه […]