سنسور و یونیت ایربگ راوفور RAV4 2014-2015

۸۹۱۷۰ SENSOR ASSY, AIR BAG ۸۹۱۷۰-۴۲۴۶۰ یونیت ایربگ ۱ ۸۹۱۷۰-۴۲۴۷۰ SEAT COVER MATERIAL-NATURAL LEATHER ۱ ۸۹۱۷۰-۴۲۴۸۰ VSC-WITHOUT ۱ ۸۹۱۷۰-۴۲۴۹۰ VSC-WITHOUT&SEAT COVER MATERIAL-NATURAL LEATHER ۱ ۸۹۱۷۳A SENSOR, AIR BAG, FRONT RH ۸۹۱۷۳-۱۹۴۶۵ سنسور ایربگ جلو راست ۱ ۸۹۱۷۴A SENSOR, AIR BAG, FRONT LH ۸۹۱۷۳-۱۹۴۶۵ سنسور ایربگ جلو چپ ۱ ۸۹۸۳۳ سنسور ایربگ عقب راست ۸۹۸۳۱-۱۲۰۳۰ SEAT […]

کامپیوتر RAV4 مدل ۲۰۱۵-

۸۵۹۱۱C RELAY, EFI 2 ۹۰۹۸۷-۰۲۰۲۷ ۱ $۸۱.۴۵ ۸۵۹۱۵A رله اصلی ۹۰۹۸۷-۰۲۰۲۷ ۱ $۸۱.۴۵ ۸۹۴۲۲ SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.) ۸۹۴۲۲-۳۳۰۳۰ ۱ $۷۲.۳۱ ۸۹۶۶۱ COMPUTER, ENGINE CONTROL ۸۹۶۶۱-۴۲W80 ۱  ECU کامپیوتر ۸۹۶۶۷E BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER, NO.1 ۸۹۶۶۷-۴۲۰۶۰ ۱ ۸۹۶۶۸ BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER, NO.2 ۸۹۶۶۸-۴۲۰۶۰

سنسور و رله RAV4 مدل ۲۰۱۵-

۱۶۵۸۱-۳۶۰۱۰ *** STD. PART ۸۳۵۳۰ SWITCH ASSY, OIL PRESSURE (FOR ENGINE) ۸۳۵۳۰-۲۸۰۲۰  مهره روغن ۱ $۳۸.۴۳ ۸۴۲۱۰ SWITCH ASSY, BACK-UP LAMP Not applicable ۸۴۵۴۰ SWITCH ASSY, NEUTRAL START ۸۴۵۴۰-۳۳۰۱۰ ۱ $۳۶۴.۶۹ ۸۹۴۶۵ SENSOR, OXYGEN ۸۹۴۶۵-۴۲۲۳۰ ۱ ۸۹۴۶۷B SENSOR, AIR FUEL RATIO ۸۹۴۶۷-۲۱۰۲۰ ۱ ۸۹۶۱۵ SENSOR, KNOCK CONTROL ۸۹۶۱۵-۲۰۰۹۰ ۱ $۲۱۰.۲۲ ۲۸۶۱۰ RELAY ASSY, GLOW PLUG […]

سیم کشی RAV4 مدل ۲۰۱۵-

۸۲۱۱۱ سیم کشی اصلی موتور ۸۲۱۱۱-۴A750 ۱ ۸۲۸۱۷ PROTECTOR, WIRING HARNESS, NO.1 ۸۲۸۱۷-۴۲۷۵۰ ۱ ۸۲۸۱۷A PROTECTOR, WIRING HARNESS, NO.2 ۸۲۸۱۷-۴۲۷۶۰ ۱ ۸۲۸۱۷B PROTECTOR, WIRING HARNESS, NO.3 ۸۲۸۱۷-۴۲۴۶۰ ۱ ۸۲۸۲۱A COVER, CONNECTOR Not applicable ۸۲۱۲۱ سیم کشی موتور ۸۲۱۲۱-۴۲G00 ۱ ۸۲۱۲۲ WIRE, ENGINE, NO.2 ۸۲۱۲۲-۴۲۰۹۰ ۱ ۸۲۲۱۹A WIRE, SENSOR ۸۲۲۱۹-۳۳۰۹۰ ۱ ۸۲۸۱۵A COVER, WIRING HARNESS PROTECTOR […]

پرژکتور RAV4 مدل ۲۰۱۵

۸۱۲۱۰A LAMP ASSY, FOG, RH ۸۱۲۱۰-۴۷۰۱۰  پرژکتور راست ۱ ۸۱۲۱۰B BULB, FOG LAMP ۹۰۹۸۱-۱۳۰۹۰ ۱۲V 19W ۲ ۸۱۲۱۱C LAMP UNIT, FOG LAMP, RH ۸۱۲۱۱-۴۷۰۱۰  پرژکتور نیمه کامل راست ۱ ۸۱۲۲۰ LAMP ASSY, FOG, LH ۸۱۲۲۰-۴۷۰۱۰  پرژکتور چپ ۱ ۸۱۲۲۱C پرژکتور نیمه کامل چپ ۸۱۲۲۱-۴۷۰۱۰

چراغ جلو RAV4 مدل ۲۰۱۵-

۸۱۱۳۵ UNIT ASSY, HEADLAMP, RH ۸۱۱۴۵-۴۲۶۸۰  چراغ جلو راست ۱ ۸۱۱۷۵ UNIT ASSY, HEADLAMP, LH ۸۱۱۸۵-۴۲۶۸۰  چراغ جلو چپ ۱ ۸۱۱۹۵A RETAINER, HEADLAMP PROTECTOR, LWR RH ۸۱۱۹۵-۴۲۰۴۰  بست پشت چراغ راست ۱ ۸۱۱۹۶A RETAINER, HEADLAMP PROTECTOR, LWR LH ۸۱۱۹۶-۴۲۰۴۰  بست پشت چراغ چپ ۱ ۸۱۵۱۰C BULB (FOR FRONT TURN SIGNAL LAMP) ۹۰۹۸۱-۱۵۰۱۱ ۱۲V 21W, AMBER […]

بستن
مقایسه
سوالی دارید با ما گفتگو کنید