دسته: لوازم یدکی GS

دسته بندی ها: لوازم بدنه GS, لوازم یدکی GS
75311 آرم جلو پنجره
53141-48050 F SPORT&PRE-COLLISION SYSTEM-WITH 1
90975-02125 1
75361A آرم روی گلگیر
75361-30291 F SPORT, F SPORT 1
75362 آرم روی گلگیر
75362-30011 F SPORT, F SPORT 1
75441D آرم عقب
75441-30440
آرم روی ذرب صندوق
75443-30600 GS 250 1
75473C PLATE, BODY SIDE NAME
Not applicable
75741E آرم روی درب صندوقL
90975-02078 1

diag_1zpg1Hy

200

دسته بندی ها: لوازم بدنه GS, لوازم یدکی GS
76085 بال عقب
76085-30091-A0 F SPORT, WHITE PEARL CS., 077 1
76085-30091-A1 F SPORT, WHITE NOVA GF., 083 , 2MH 1
76085-30091-B0 F SPORT, MERCURY GRAY MC., 1H9 1
76085-30091-B1 F SPORT, SONIC SILVER, 1J2 1
76085-30091-B2 F SPORT, SONIC TITANIUM, 1J7 1
76085-30091-C0 F SPORT, BLACK, 212 1
76085-30091-C2 F SPORT, STARLIGHT BLACK GF., 217 1
76085-30091-D0 F SPORT, CRIMSON CS. GF., 3S8 1
76085-30091-J0 F SPORT, LAPIS LAZULI MC., 8V3

diag_1zpg1Hy

210

دسته بندی ها: لوازم بدنه GS, لوازم یدکی GS
57497A SHIELD, REAR FLOOR HOUSING
57497-30080 1
57498A SHIELD, REAR FLOOR HOUSING, NO.2
57498-30070 1
67495C COVER, FRONT DOOR FRONT LOWER FRAME, UPPER RH
67495-30110 1
67496C COVER, FRONT DOOR FRONT LOWER FRAME, UPPER LH
67496-30100 1
75071A MOULDING SUB-ASSY, FRONT DOOR, OUTSIDE RH
75071-30110  زه لبه درب راست 1
75072A MOULDING SUB-ASSY, FRONT DOOR, OUTSIDE LH
75072-30110  زه لبه درب چپ 1
75555D زه لبه سقف
75555-30121-A0 WHITE PEARL CS., 077 1
75555-30121-A1 WHITE NOVA GF., 083 , 2MH 1
75555-30121-B0 MERCURY GRAY MC., 1H9 1
75555-30121-B1 SONIC SILVER, 1J2 1
75555-30121-B2 SONIC TITANIUM, 1J7 1
75555-30121-C0 BLACK, 212 1
75555-30121-C2 STARLIGHT BLACK GF., 217 1
75555-30121-D0 CRIMSON CS. GF., 3S8 1
75555-30121-E1 FIRE AGATE M.M., 4V3 1
75555-30121-J0 LAPIS LAZULI MC., 8V3 1
75555-30121-J1 METEOR BLUE M.M., 8W3 1
75556C زه لبه سقف چپ
75556-30111-A0 WHITE PEARL CS., 077 1
75556-30111-A1 WHITE NOVA GF., 083 , 2MH 1
75556-30111-B0 MERCURY GRAY MC., 1H9 1
75556-30111-B1 SONIC SILVER, 1J2 1
75556-30111-B2 SONIC TITANIUM, 1J7 1
75556-30111-C0 BLACK, 212 1
75556-30111-C2 STARLIGHT BLACK GF., 217 1
75556-30111-D0 CRIMSON CS. GF., 3S8 1
75556-30111-E1 FIRE AGATE M.M., 4V3 1
75556-30111-J0 LAPIS LAZULI MC., 8V3 1
75556-30111-J1 METEOR BLUE M.M., 8W3 1
75561 CLIP, ROOF DRIP SIDE FINISH MOULDING, NO.1
75561-33030 4 $6.25
75707 MOULDING SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW FRAME, RH
75707-30130  زه لبه شیشه درب عقب راست 1
75708 MOULDING SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW FRAME, LH
75708-30140  زه لبه شیشه درب عقب چپ 1
75710 MOULDING ASSY, FRONT DOOR BELT, RH
75710-30500  زه آبگیر شیشه از بیرون درب جلو راست 1
75718 COVER, FRONT DOOR BELT MOULDING END, REAR RH
75718-30010  زه روی ستون درب جلو راست 1
75719 COVER, FRONT DOOR BELT MOULDING END, REAR LH
75719-30010  زه روی ستون درب جلو چپ 1
75720 MOULDING ASSY, FRONT DOOR BELT, LH
75720-30500  زه آبگیر شیشه از بیرون درب جلو چپ 1
75726 COVER, REAR DOOR BELT MOULDING END, FRONT RH
75726-30030  زه روی ستون درب عقب راست 1
75727 COVER, REAR DOOR BELT MOULDING END, FRONT LH
75727-30020  زه روی ستون درب عقب چپ 1
75730 MOULDING ASSY, REAR DOOR BELT, RH
75730-30390  زه آبگیر شیشه از بیرون درب عقب راست 1
75740 MOULDING ASSY, REAR DOOR BELT, LH
75740-30440  زه آبگیر شیشه از بیرون درب عقب چپ 1
75755C MOULDING, FRONT DOOR WINDOW FRAME, REAR RH
75755-30150 لاستیک عقب راست شیشه درب جلو 1
75756C MOULDING, FRONT DOOR WINDOW FRAME, REAR LH
75756-30140  لاستیک عقب چپ شیشه درب جلو 1
75761A MOULDING, REAR DOOR WINDOW FRAME, FRONT RH
75761-30140  لاستیک جلو راست شیشه درب عقب 1
75762A MOULDING, REAR DOOR WINDOW FRAME, FRONT LH
75762-30140  لاستیک جلو چپ شیشه درب عقب 1
75851 MOULDING, ROCKER PANEL, RH
75851-30903  زه رکاب راست 1
75852 MOULDING, ROCKER PANEL, LH
75852-30903  زه رکاب چپ 1
75861A PROTECTOR, ROCKER PANEL MOULDING, NO.1
75861-30161 4
75862A PROTECTOR, ROCKER PANEL MOULDING, NO.2
75862-30170 2
75862C PROTECTOR, ROCKER PANEL MOULDING, NO.2
75862-30180 2
75863A COVER, ROCKER PANEL MOULDING END, REAR RH
75863-30902 2
75864A COVER, ROCKER PANEL MOULDING END, REAR LH
75863-30902 2
75864B PROTECTOR, ROCKER PANEL MOULDING, NO.4
75864-50020 6 $6.13
75867A CLIP, ROCKER PANEL MOULDING
75867-33030 22 $5.34
75868B CLIP, ROCKER PANEL MOULDING, NO.2
75867-30120 4 $5.34
76921A PROTECTOR, SIDE MUDGUARD, NO.1
76921-30011 NO.1:REFER ILLUST. 2
76921-30021 NO.2:REFER ILLUST. 2
76923B RETAINER, SIDE MUDGUARD
76923-52021

diag_1zpg1Hy

197

دسته بندی ها: لوازم بدنه GS, لوازم یدکی GS
69052 CYLINDER & KEY SET, DOOR LOCK, LH
69052-30330  قفل و کلید درب جلو چپ 1
69055A CYLINDER & KEY SET, LUGGAGE COMPARTMENT LOCK
69055-30480  قفل و کلید درب صندوق 1
69056A CYLINDER & KEY SET, GLOVE COMPARTMENT LOCK
69056-50160  قفل و کلید داشبورد 1 $153.94
69059F CYLINDER & KEY SET, REAR SEAT ARMREST LOCK
69056-50160  قفل و کلید رست صندلی عقب 1 $153.94
69503 CYLINDER SET, LOCK
69005-30C70  مجموعه قفل و کلید 1
69005-30E70 WITH(CARD KEY) 1
69503A کلید خام
69515-30380 MASTER KEY, W(PROTECTOR) 1
69503B کلید برش خورده
69515-30370 MASTER KEY, W(PROTECTOR) 2
69503D KEY, CUT(CARD KEY)
69515-30330 MASTER KEY, WITH(CARD KEY) 1
69503E KEY, BLANK(CARD KEY)
69515-30350 MASTER KEY 1
69553 PROTECTOR, LUGGAGE COMPARTMENT KEY CYLINDER
69553-30010 1
89072A HOUSING SET, DOOR CONTROL TRANSMITTER
Not applicable
89745A BATTERY, TRANSMITTER
89745-50020 CR2032 X $13.88
89745B BATTERY, TRANSMITTER(CARD KEY)
89745-50030 CR2412, JORDAN SPEC&WITH(CARD KEY) X $15.14
89745C BATTERY, TRANSMITTER
Not applicable
89751A COVER, TRANSMITTER HOUSING
89751-30331 LEBANON SPEC 2
89751-30410 2
89751B COVER, TRANSMITTER HOUSING
8975B-50020 JORDAN SPEC&WITH(CARD KEY) 1
8975B COVER, TRANSMITTER BATTERY HOUSING
8975B-33010 2
89904B TRANSMITTER SUB-ASSY, ELECTRICAL KEY
Not applicable
89904C سوییچ ریموت
89904-30870 WITH(CARD KEY) 1
89904-30890 JORDAN SPEC&WITH(CARD KEY) 1
89904-30D60 LEBANON SPEC&WITH(CARD KEY) 1
89994B ریموت
89904-30A61 LEBANON SPEC 2
89904-30B10 JORDAN SPEC 2
89904-30C80 2

diag_1zpg1Hy

201

دسته بندی ها: لوازم بدنه GS, لوازم یدکی GS
69203A FRAME SUB-ASSY, REAR DOOR OUTSIDE HANDLE, RH
69203-30071  قاب دستگیره از بیرون درب عقب راست 1
69204A FRAME SUB-ASSY, REAR DOOR OUTSIDE HANDLE, LH
69204-30071  قاب دستگیره از بیرون درب عقب چپ 1
69205A دستگیره از داخل درب عقب راست
69270-30030-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4*, 5* 1
69205C CUSHION(FOR REAR DOOR INSIDE HANDLE)
90541-04014 2 $1.03
69206C دستگیره از داخل درب عقب چپ
69280-30050-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4*, 5* 1
69227J شستی دستگیره درب عقب از بیرون راست
69227-48010-A0 WHITE PEARL CS., 077 1
69227-48010-A2 WHITE NOVA GF., 083 1
69227-48010-B4 MERCURY GRAY MC., 1H9 1
69227-48010-B5 SONIC SILVER, 1J2 1
69227-48010-B7 SONIC TITANIUM, 1J7 1
69227-48010-C0 BLACK, 212 , 2MH 1
69227-48010-C2 STARLIGHT BLACK GF., 217 1
69227-48010-D1 CRIMSON CS. GF., 3S8 1
69227-48010-E2 FIRE AGATE M.M., 4V3 1
69227-48010-J3 LAPIS LAZULI MC., 8V3 1
69227-48010-J4 METEOR BLUE M.M., 8W3 1
69227L شستی دستگیره از بیرون درب عقب چپ
69228-48010-A0 WHITE PEARL CS., 077 1
69228-48010-A2 WHITE NOVA GF., 083 1
69228-48010-B4 MERCURY GRAY MC., 1H9 1
69228-48010-B5 SONIC SILVER, 1J2 1
69228-48010-B7 SONIC TITANIUM, 1J7 1
69228-48010-C0 BLACK, 212 , 2MH 1
69228-48010-C2 STARLIGHT BLACK GF., 217 1
69228-48010-D1 CRIMSON CS. GF., 3S8 1
69228-48010-E2 FIRE AGATE M.M., 4V3 1
69228-48010-J3 LAPIS LAZULI MC., 8V3 1
69228-48010-J4 METEOR BLUE M.M., 8W3 1
69230 دستگیره از بیرون درب عقب راست
69210-48040-A0 WHITE PEARL CS., 077 1
69210-48040-A2 WHITE NOVA GF., 083 1
69210-48040-B4 MERCURY GRAY MC., 1H9 1
69210-48040-B5 SONIC SILVER, 1J2 1
69210-48040-B7 SONIC TITANIUM, 1J7 1
69210-48040-C0 BLACK, 212 , 2MH 1
69210-48040-C2 STARLIGHT BLACK GF., 217 1
69210-48040-D1 CRIMSON CS. GF., 3S8 1
69210-48040-E2 FIRE AGATE M.M., 4V3 1
69210-48040-J3 LAPIS LAZULI MC., 8V3 1
69210-48040-J4 METEOR BLUE M.M., 8W3 1
69230C BUSH(FOR REAR DOOR OUTSIDE HANDLE)
69239-30010 2
69237-30010 *** STD. PART $2.73
69240 دستگیره از بیرون درب عقب چپ
69220-48040-A0 WHITE PEARL CS., 077 1
69220-48040-A2 WHITE NOVA GF., 083 1
69220-48040-B4 MERCURY GRAY MC., 1H9 1
69220-48040-B5 SONIC SILVER, 1J2 1
69220-48040-B7 SONIC TITANIUM, 1J7 1
69220-48040-C0 BLACK, 212 , 2MH 1
69220-48040-C2 STARLIGHT BLACK GF., 217 1
69220-48040-D1 CRIMSON CS. GF., 3S8 1
69220-48040-E2 FIRE AGATE M.M., 4V3 1
69220-48040-J3 LAPIS LAZULI MC., 8V3 1
69220-48040-J4 METEOR BLUE M.M., 8W3 1
69241G PAD, REAR DOOR OUTSIDE HANDLE, FRONT
69241-48030 RH 1
69242-48030 LH 1
69242G PAD, REAR DOOR OUTSIDE HANDLE, REAR
69241-48050 1
69242J PAD, REAR DOOR OUTSIDE HANDLE, REAR LH
69242-48050 1
69283A PLUG, REAR DOOR INSIDE HANDLE BEZEL, RH
69283-30050-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4*, 5* 1 $17.36
69284D PLUG, REAR DOOR INSIDE HANDLE BEZEL, LH
69284-30050-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4*, 5* 1 $17.36
69296-30010 *** STD. PART $1.38
69318D SEAL, DOOR LOCK WIRING HARNESS
69318-51010 2 $2.13
69330 قفل درب عقب راست
69050-33120 1 $192.15
69340 قفل درب عقب چپ
69060-33120 1 $192.15
69410B PLATE ASSY, REAR DOOR LOCK STRIKER
69410-30060 2 $25.03
69415C COVER, DOOR LOCK STRIKER, REAR
69415-60020 2
69730D CABLE ASSY, REAR DOOR LOCK REMOTE CONTROL, RH
69730-30180 1
69740D CABLE ASSY, REAR DOOR LOCK REMOTE CONTROL LH
69730-30180 1
69770B CABLE ASSY, REAR DOOR INSIDE LOCKING, RH
69770-30310 1
69780B CABLE ASSY, REAR DOOR INSIDE LOCKING, LH
69770-30310

diag_1zpg1Hy

203

دسته بندی ها: لوازم بدنه GS, لوازم یدکی GS
67003 PANEL SUB-ASSY, REAR DOOR, RH
67003-30650  درب عقب راست 1
67003C CUSHION, REAR DOOR PANEL
90541-09069 2 $3.32
67004 PANEL SUB-ASSY, REAR DOOR, LH
67004-30650  درب عقب چپ 1
67113 PANEL, REAR DOOR, OUTER RH
67113-30430  رودری از بیرون درب عقب راست 1
67114 PANEL, REAR DOOR, OUTER LH
67114-30440  رودری از بیرون درب عقب چپ 1
67407F FRAME SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW, REAR LOWER RH
67407-30230 1
67407-30241 SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) 1
67408F FRAME SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW, REAR LOWER LH
67408-30220 1
67408-30231 SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) 1
67812 PAD, REAR DOOR SILENCER
67811-30100 4
67837C SEAL, REAR DOOR DUST PROOF
67837-30040 2
67841E COVER, REAR DOOR SERVICE HOLE, RH
67841-30451 1
67842E COVER, REAR DOOR SERVICE HOLE, LH
67842-30311 1
67847B SEAL, REAR DOOR VENT, RH NO.1
67847-30020 1
67847F SEAL, REAR DOOR VENT, LH
67847-30020 1
67867D RETAINER, REAR DOOR WEATHERSTRIP, RH
67867-12150 17 $2.93
67868D RETAINER, REAR DOOR WEATHERSTRIP, LH
67867-12150 17 $2.93
67871 WEATHERSTRIP, REAR DOOR, RH
67871-30310  لاستیک دور درب عقب راست 1
67871A RETAINER(FOR REAR DOOR WEATHERSTRIP)
90467-04034 4 $0.91
67872 WEATHERSTRIP, REAR DOOR, LH
67872-30320  لاستیک دور درب عقب چپ 1
67887B CLIP(FOR REAR DOOR WEATHERSTRIP)
67867-52010 RH 5 $2.93
67867-52030 LH 5 $2.93
67887H WEATHERSTRIP, REAR DOOR, NO.2 RH
67887-30170 1
67888F WEATHERSTRIP, REAR DOOR, NO.2 LH
67888-30170 1
67895C WEATHERSTRIP, REAR DOOR, NO.3 RH
67895-30040 1
67896 WEATHERSTRIP, REAR DOOR, NO.3 LH
67896-30040 1
67923B CUSHION, REAR DOOR STIFFENER, NO.1
67923-48060 2
68103 GLASS SUB-ASSY, REAR DOOR, RH
68113-30820  شیشه درب عقب راست 1
68104 GLASS SUB-ASSY, REAR DOOR, LH
68114-30740  شیشه درب عقب چپ 1
68123B GLASS, REAR DOOR QUARTER WINDOW, RH
68123-30640  شیشه لچکی درب عقب راست 1
68123-30660 SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) 1
68124B GLASS, REAR DOOR QUARTER WINDOW, LH
68124-30570  شیشه لچکی درب عقب چپ 1
68124-30590 SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) 1
68142C RUN, REAR DOOR GLASS, RH
68142-30230  ماهوتی شیشه درب عقب راست 1
68152C RUN, REAR DOOR GLASS, LH
68152-30130  ماهوتی شیشه درب عقب چپ 1
68188 WEATHERSTRIP, REAR DOOR QUARTER WINDOW, RH
68188-30201  لاستیک دور شیشه لچکی عقب راست 1
68189 WEATHERSTRIP, REAR DOOR QUARTER WINDOW, LH
68189-30181  لاستیک دور شیشه لچکی عقب چپ 1
68196B SEAL, REAR DOOR BELT, FRONT RH
68196-30050 1
68197A SEAL, REAR DOOR BELT, FRONT LH
68197-30050 1
68198 SEAL, REAR DOOR BELT, REAR RH
68198-30040 1
68199 SEAL, REAR DOOR BELT, REAR LH
68199-30020 1
68630D CHECK ASSY, REAR DOOR, RH
68630-30230  ترمز درب عقب راست 1
68640A CHECK ASSY, REAR DOOR, LH
68640-30130  ترمز درب عقب چپ 1

diag_1zpg1Hy

58916K MAT, BOX BOTTOM
58916-30170 2
65907E CURTAIN SUB-ASSY, REAR RH
65907-30070-C0 F SPORT & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-ALUMINUM & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK, TRIM0*, 2*, 3*, 5* 1
65908D CURTAIN SUB-ASSY, REAR LH
65908-30070-C0 F SPORT & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-ALUMINUM & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK, TRIM0*, 2*, 3*, 5* 1
65960 CURTAIN ASSY, SIDE, REAR RH
65960-30041 SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) 1
65970 CURTAIN ASSY, SIDE, REAR LH
65970-30041 SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) 1
67603 رودری از داخل درب عقب راست
67630-30R60-21 BLACK/LT.GRAY/FILM, TRIM1* 1
67630-30R60-C7 BLACK/IVORY/FILM, TRIM0* 1
67630-30R60-C8 BLACK/BLACK/FILM, TRIM2* 1
67630-30R60-C9 BLACK/SADDLE TAN/FILM, TRIM4* 1
67630-30R80-20 F SPORT & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-ALUMINUM & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/GARNET/ALUMI, TRIM3* 1
67630-30R80-21 F SPORT & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-ALUMINUM & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/TOPAZ BROWN/ALUMI, TRIM5* 1
67630-30R80-C6 F SPORT & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-ALUMINUM & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/IVORY/ALUMI, TRIM0* 1
67630-30R80-C7 F SPORT & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-ALUMINUM & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/BLACK/ALUMI, TRIM2* 1
67630-30R90-20 F SPORT & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-ALUMINUM & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/GARNET/ALUMI, TRIM3* 1
67630-30R90-21 F SPORT & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-ALUMINUM & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/TOPAZ BROWN/ALUMI, TRIM5* 1
67630-30R90-C6 F SPORT & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-ALUMINUM & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/IVORY/ALUMI, TRIM0* 1
67630-30R90-C7 F SPORT & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-ALUMINUM & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/BLACKT/ALUMI, TRIM2* 1
67630-30S00-29 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/IVORY/BLACK, TRIM01, 05 1
67630-30S00-40 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/IVORY/NATURAL BROWN, TRIM02 1
67630-30S00-41 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/IVORY/DK.BROWN, TRIM00, 06 1
67630-30S00-42 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/BLACK/BLACK, TRIM21, 25 1
67630-30S00-43 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/BLACK/NT.BROWN, TRIM22 1
67630-30S00-44 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/BLACK/DK.BROWN, TRIM20, 26 1
67630-30S00-47 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/GARNET/BLACK, TRIM31 1
67630-30S00-48 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/GARNET/DK.BROWN, TRIM32 1
67630-30S00-49 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/SADDLE TAN/BLACK, TRIM41 1
67630-30S00-N0 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/SADDLE TAN/NT.BROWN, TRIM42 1
67630-30S00-N1 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/SADDLE TAN/DK.BROWN, TRIM40 1
67630-30S00-N2 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/TOPAZ BROWN/BLACK, TRIM55 1
67630-30S00-N4 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/TOPAZBROWN/DK.BROWN, TRIM56 1
67630-30S00-N5 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/LT.GRAY/BLACK, TRIM12 1
67630-30S00-N6 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/LT.GRAY/NT.BROWN, TRIM13 1
67630-30S00-N7 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/LT.GRAY/DK.BROWN, TRIM10 1
67630-30S10-29 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/IVORY/BLACK, TRIM05 1
67630-30S10-40 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BLACK/IVORY/NATURAL BROWN, TRIM02 1
67630-30S10-41 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/IVORY/DK.BROWN, TRIM06 1
67630-30S10-42 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/BLACK/BLACK, TRIM25 1
67630-30S10-43 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BLACK/BLACK/NATURAL BROWN, TRIM22 1
67630-30S10-44 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/BLACK/DK.BROWN, TRIM26 1
67630-30S10-47 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/GARNET/BLACK, TRIM31 1
67630-30S10-48 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/GARNET/DK.BROWN, TRIM32 1
67630-30S10-49 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BLACK/SADDLE TAN/BLACK, TRIM41 1
67630-30S10-N0 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BLACK/SADDLE TAN/NT.BROWN, TRIM42 1
67630-30S10-N1 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BLACK/SADDLE TAN/DK.BROWN, TRIM40 1
67630-30S10-N2 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/TOPAZ BROWN/BLACK, TRIM55 1
67630-30S10-N3 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BLACK/TOPAZBROWN/NT.BROWN, TRIM52 1
67630-30S10-N4 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/TOPAZBROWN/DK.BROWN, TRIM56 1
67630-30S30-C0 THE CRAFTED LINE & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK, TRIM3* 1
67630-30S60-C0 THE CRAFTED LINE & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK, TRIM3* 1
67603A RETAINER(FOR REAR DOOR TRIM BOARD)
67771-30110 4 $2.89
67603B CLIP(FOR REAR DOOR TRIM BOARD)
90467-09206 8 $1.23
67603E CLIP(FOR REAR DOOR TRIM BOARD)
90467-09203 BLUE 4 $1.23
90467-09206 NATURAL 12 $1.23
67604 رودری از داخل درب عقب چپ
67640-30R60-21 BLACK/LT.GRAY/FILM, TRIM1* 1
67640-30R60-C7 BLACK/IVORY/FILM, TRIM0* 1
67640-30R60-C8 BLACK/BLACK/FILM, TRIM2* 1
67640-30R60-C9 BLACK/SADDLE TAN/FILM, TRIM4* 1
67640-30R80-20 F SPORT & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-ALUMINUM & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/GARNET/ALUMI, TRIM3* 1
67640-30R80-21 F SPORT & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-ALUMINUM & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/TOPAZ BROWN/ALUMI, TRIM5* 1
67640-30R80-C6 F SPORT & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-ALUMINUM & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/IVORY/ALUMI, TRIM0* 1
67640-30R80-C7 F SPORT & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-ALUMINUM & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/BLACK/ALUMI, TRIM2* 1
67640-30R90-20 F SPORT & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-ALUMINUM & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/GARNET/ALUMI, TRIM3* 1
67640-30R90-21 F SPORT & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-ALUMINUM & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/TOPAZ BROWN/ALUMI, TRIM5* 1
67640-30R90-C6 F SPORT & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-ALUMINUM & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/IVORY/ALUMI, TRIM0* 1
67640-30R90-C7 F SPORT & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-ALUMINUM & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/BLACKT/ALUMI, TRIM2* 1
67640-30S00-29 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/IVORY/BLACK, TRIM01, 05 1
67640-30S00-40 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/IVORY/NATURAL BROWN, TRIM02 1
67640-30S00-41 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/IVORY/DK.BROWN, TRIM00, 06 1
67640-30S00-42 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/BLACK/BLACK, TRIM21, 25 1
67640-30S00-43 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/BLACK/NT.BROWN, TRIM22 1
67640-30S00-44 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/BLACK/DK.BROWN, TRIM20, 26 1
67640-30S00-47 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/GARNET/BLACK, TRIM31 1
67640-30S00-48 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/GARNET/DK.BROWN, TRIM32 1
67640-30S00-49 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/SADDLE TAN/BLACK, TRIM41 1
67640-30S00-N0 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/SADDLE TAN/NT.BROWN, TRIM42 1
67640-30S00-N1 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/SADDLE TAN/DK.BROWN, TRIM40 1
67640-30S00-N2 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/TOPAZ BROWN/BLACK, TRIM55 1
67640-30S00-N4 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/TOPAZBROWN/DK.BROWN, TRIM56 1
67640-30S00-N5 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/LT.GRAY/BLACK, TRIM12 1
67640-30S00-N6 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/LT.GRAY/NT.BROWN, TRIM13 1
67640-30S00-N7 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/LT.GRAY/DK.BROWN, TRIM10 1
67640-30S10-29 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/IVORY/BLACK, TRIM05 1
67640-30S10-40 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BLACK/IVORY/NATURAL BROWN, TRIM02 1
67640-30S10-41 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/IVORY/DK.BROWN, TRIM06 1
67640-30S10-42 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/BLACK/BLACK, TRIM25 1
67640-30S10-43 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BLACK/BLACK/NATURAL BROWN, TRIM22 1
67640-30S10-44 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/BLACK/DK.BROWN, TRIM26 1
67640-30S10-47 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/GARNET/BLACK, TRIM31 1
67640-30S10-48 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/GARNET/DK.BROWN, TRIM32 1
67640-30S10-49 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BLACK/SADDLE TAN/BLACK, TRIM41 1
67640-30S10-N0 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BLACK/SADDLE TAN/NT.BROWN, TRIM42 1
67640-30S10-N1 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BLACK/SADDLE TAN/DK.BROWN, TRIM40 1
67640-30S10-N2 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/TOPAZ BROWN/BLACK, TRIM55 1
67640-30S10-N3 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BLACK/TOPAZBROWN/NT.BROWN, TRIM52 1
67640-30S10-N4 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/TOPAZBROWN/DK.BROWN, TRIM56 1
67640-30S30-C0 THE CRAFTED LINE & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK, TRIM3* 1
67640-30S60-C0 THE CRAFTED LINE & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK, TRIM3* 1
67645A BRACKET, REAR DOOR ARMREST SET, RH
67646-30080 1
67646A BRACKET, REAR DOOR ARMREST SET, LH
67646-30080 1
67673A GARNISH, REAR DOOR FRAME, RH
67673-30141 1
67673-30151 SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) 1
67674A GARNISH, REAR DOOR FRAME, LH
67674-30141 1
67674-30151 SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) 1
67721 COVER, REAR DOOR TRIM, RH
67721-30170-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4*, 5* 1
67722 COVER, REAR DOOR TRIM, LH
67722-30160-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4*, 5* 1
67745B SEAL, REAR DOOR TRIM, RH
67745-30230 1
67746 SEAL, REAR DOOR TRIM, LH
67746-30090 1
67783B ORNAMENT SUB-ASSY, REAR DOOR TRIM, RH
67783-30250-C0 FILM, TRIM0*, 1*, 2*, 4* 1
67783-30260-B0 F SPORT & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-ALUMINUM & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, ALUMI, TRIM0*, 2*, 3*, 5* 1
67783-30270-C1 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, EBONY, TRIM01, 05, 21, 25, 31, 33, 41, 51, 55 1
67783-30270-E0 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, WALNUT-MAT, TRIM00, 06, 20, 26, 32, 40, 50, 56 1
67783-30270-F0 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BAMBOO, TRIM02, 22, 42, 52 1
67784B ORNAMENT SUB-ASSY, REAR DOOR TRIM, LH
67784-30250-C0 FILM, TRIM0*, 1*, 2*, 4* 1
67784-30260-B0 F SPORT & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-ALUMINUM & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, ALUMI, TRIM0*, 2*, 3*, 5* 1
67784-30270-C1 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, EBONY, TRIM01, 05, 21, 25, 31, 33, 41, 51, 55 1
67784-30270-E0 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, WALNUT-MAT, TRIM00, 06, 20, 26, 32, 40, 50, 56 1
67784-30270-F0 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BAMBOO, TRIM02, 22, 42, 52 1
67812C COVER, REAR DOOR HOLE
74261-30090 RH 1
74262-30090 LH 1
67923-30220 *** STD. PART
68173B WEATHERSTRIP, REAR DOOR GLASS, INNER RH
68173-30202  زه آبگیر شیشه از داخل درب عقب راست 1
68174A زه آبگیر شیشه از داخل درب عقب چپ
68174-30162

diag_1x40xWp

236

دسته بندی ها: لوازم بدنه GS, لوازم یدکی GS
69201A FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, RH
69201-48011  قاب دستگیره بیرونی درب جلو راست 1
69202A FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, LH
69202-48011  قاب دستگیره بیرونی درب جلو چپ 1
69205 دستگیره از داخل درب جلو راست
69270-30020-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4*, 5* 1
69205B CUSHION(FOR FRONT DOOR INSIDE HANDLE)
90541-04014 2 $1.03
69206B دستگیره از داخل درب جلو چپ
69280-30040-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4*, 5* 1
69210 دستگیره از بیرون درب جلو راست
69210-48040-A0 WHITE PEARL CS., 077 1
69210-48040-A2 WHITE NOVA GF., 083 1
69210-48040-B4 MERCURY GRAY MC., 1H9 1
69210-48040-B5 SONIC SILVER, 1J2 1
69210-48040-B7 SONIC TITANIUM, 1J7 1
69210-48040-C0 BLACK, 212 , 2MH 1
69210-48040-C2 STARLIGHT BLACK GF., 217 1
69210-48040-D1 CRIMSON CS. GF., 3S8 1
69210-48040-E2 FIRE AGATE M.M., 4V3 1
69210-48040-J3 LAPIS LAZULI MC., 8V3 1
69210-48040-J4 METEOR BLUE M.M., 8W3 1
69217E شستی دستگیره از بیرون درب جلو راست
69217-48020-A0 WHITE PEARL CS., 077 1
69217-48020-A2 WHITE NOVA GF., 083 1
69217-48020-B4 MERCURY GRAY MC., 1H9 1
69217-48020-B5 SONIC SILVER, 1J2 1
69217-48020-B7 SONIC TITANIUM, 1J7 1
69217-48020-C0 BLACK, 212 , 2MH 1
69217-48020-C2 STARLIGHT BLACK GF., 217 1
69217-48020-D1 CRIMSON CS. GF., 3S8 1
69217-48020-E2 FIRE AGATE M.M., 4V3 1
69217-48020-J3 LAPIS LAZULI MC., 8V3 1
69217-48020-J4 METEOR BLUE M.M., 8W3 1
69217F شستی دستگیره از بیرون درب جلو چپ
69218-48020-A0 WHITE PEARL CS., 077 1
69218-48020-A2 WHITE NOVA GF., 083 1
69218-48020-B4 MERCURY GRAY MC., 1H9 1
69218-48020-B5 SONIC SILVER, 1J2 1
69218-48020-B7 SONIC TITANIUM, 1J7 1
69218-48020-C0 BLACK, 212 , 2MH 1
69218-48020-C2 STARLIGHT BLACK GF., 217 1
69218-48020-D1 CRIMSON CS. GF., 3S8 1
69218-48020-E2 FIRE AGATE M.M., 4V3 1
69218-48020-J3 LAPIS LAZULI MC., 8V3 1
69218-48020-J4 METEOR BLUE M.M., 8W3 1
69220 دستگیره از بیرون درب جلو چپ
69220-48040-A0 WHITE PEARL CS., 077 1
69220-48040-A2 WHITE NOVA GF., 083 1
69220-48040-B4 MERCURY GRAY MC., 1H9 1
69220-48040-B5 SONIC SILVER, 1J2 1
69220-48040-B7 SONIC TITANIUM, 1J7 1
69220-48040-C0 BLACK, 212 , 2MH 1
69220-48040-C2 STARLIGHT BLACK GF., 217 1
69220-48040-D1 CRIMSON CS. GF., 3S8 1
69220-48040-E2 FIRE AGATE M.M., 4V3 1
69220-48040-J3 LAPIS LAZULI MC., 8V3 1
69220-48040-J4 METEOR BLUE M.M., 8W3 1
69237-30010 *** STD. PART $2.73
69241H PAD, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, FRONT
69241-48030 RH 1
69242-48030 LH 1
69242E PAD, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, REAR
69241-48050 RH 1
69242-48050 LH 1
69283 PLUG, FRONT DOOR INSIDE HANDLE BEZEL, RH
69283-30050-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4*, 5* 1 $17.36
69284C PLUG, FRONT DOOR INSIDE HANDLE BEZEL, LH
69284-30050-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4*, 5* 1 $17.36
69293L SNAP, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, RH
69293-12030 1 $2.77
69294B SNAP, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, LH
69293-12040 1 $2.77
69296-30010 *** STD. PART $1.38
69310 قفل درب داخلی درب جلو راست
69030-42221 1 $195.55
69311A ROD, FRONT DOOR LOCK OPEN, RH
69311-30150 1
69312 ROD, FRONT DOOR LOCK OPEN, LH
69312-30150 1
69318C SEAL, DOOR LOCK WIRING HARNESS
69318-51010 2 $2.13
69320 LOCK ASSY, FRONT DOOR, LH
69040-42241  قفل درب داخلی درب جلو چپ 1 $199.74
69395 BUSH(FOR DOOR OUTSIDE HANDLE)
69239-30010 2
69410 PLATE ASSY, FRONT DOOR LOCK STRIKER
69410-30060 2 $25.03
69415B COVER, DOOR LOCK STRIKER, FRONT
69415-60020 2
69710B CABLE ASSY, FRONT DOOR LOCK REMOTE CONTROL, RH
69710-30220 1
69720B CABLE ASSY, FRONT DOOR LOCK REMOTE CONTROL, LH
69710-30220 1
69750C CABLE ASSY, FRONT DOOR INSIDE LOCKING, RH
69750-30180 1
69760C CABLE ASSY, FRONT DOOR INSIDE LOCKING LH
69750-30180

diag_1zpg1Hy

192

دسته بندی ها: لوازم بدنه GS, لوازم یدکی GS
67001 PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, RH
67001-30870  درب جلو راست 1
67001A CUSHION, FRONT DOOR PANEL
90541-09069 2 $3.32
67002 PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, LH
67002-30A40  درب جلو چپ 1
67111 PANEL, FRONT DOOR, OUTER RH
67111-30520  رودری از بیرون درب جلو راست 1
67112 PANEL, FRONT DOOR, OUTER LH
67112-30580  رودری از بیرون درب جلو چپ 1
67403F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER RH
67403-30200 1
67404F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER LH
67404-30200 1
67811 PAD, FRONT DOOR SILENCER
67811-30100 2
67831 COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, RH
67831-30441 1
67832 COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, LH
67832-30291 1
67833D COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, NO.2 RH
67833-30100 1
67834 COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, NO.2 LH
67834-30040 1
67837A SEAL, FRONT DOOR VENT, RH
67837-30070 1
67837B SEAL, FRONT DOOR DUST PROOF
67837-30040 6
67837K SEAL, FRONT DOOR VENT
Not applicable
67838A SEAL, FRONT DOOR VENT, LH
67838-30030 1
67855B PROTECTER, FRONT DOOR PANEL, RH
67855-30100 1
67856B PROTECTER, FRONT DOOR PANEL, LH
67856-30020 1
67861 WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, RH
67861-30310  لاستیک دور درب جلو راست 1
67862 WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, LH
67862-30310  لاستیک دور درب جلو چپ 1
67863B WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, NO.2 RH
67863-30160 1
67863D RETAINER, RH(FOR FRONT DOOR NO.2 WEATHERSTRIP)
67867-52010 9 $2.93
67863G RETAINER, LH(FOR FRONT DOOR NO.2 WEATHERSTRIP)
67867-52030 9 $2.93
67864B WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, NO.2 LH
67864-30150 1
67865G WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, NO.3 RH
67865-30060 1
67866F WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, NO.3 LH
67866-30060 1
67867 CLIP, DOOR WEATHERSTRIP
90467-04034 2 $0.91
67867A CLIP, DOOR WEATHERSTRIP(FOR FRONT DOOR)
90467-08010 2 $2.17
67867C RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, RH
67867-12150 16 $2.93
67868C RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, LH
67867-12150 16 $2.93
67869J CLIP, FRONT DOOR WEATHERSTRIP
90467-06195 6 $0.91
67923 CUSHION, FRONT DOOR STIFFENER, NO.1
67923-30200 1
67923E CUSHION, FRONT DOOR STIFFENER, NO.1
67923-48060 2
67924 CUSHION, FRONT DOOR STIFFENER, NO.2
67924-30110 1
68101 GLASS SUB-ASSY, FRONT DOOR, RH
68101-30830  شیشه درب جلو راست 1
68102 GLASS SUB-ASSY, FRONT DOOR, LH
68102-30830  شیشه درب جلو چپ 1
68141C RUN, FRONT DOOR GLASS, RH
68141-30370 1
68151C RUN, FRONT DOOR GLASS, LH
68151-30210 1
68610B CHECK ASSY, FRONT DOOR, RH
68610-30210  ترمز درب جلو راست 1
68620 CHECK ASSY, FRONT DOOR, LH
68620-30130  ترمز درب جلو چپ 1
68714-50040 *** STD. PART $1.50
87912A PROTECTOR, OUTER MIRROR
87912-30040 2

diag_1zpg1Hy

58916J MAT, BOX BOTTOM
58916-30150 2
67271 DUCT, FRONT DOOR AIR, RH
55813-30050 1
67272 DUCT, FRONT DOOR AIR, LH
55814-30050 1
67601 رودری از داخل درب جلو راست
67610-30L71-46 BLACK/IVORY/FILM, TRIM0* 1
67610-30L71-47 BLACK/BLACK/FILM, TRIM2* 1
67610-30L71-48 BLACK/SADDLE TAN/FILM, TRIM4* 1
67610-30L71-N0 BLACK/LT.GRAY/FILM, TRIM1* 1
67610-30L81-L0 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/TOPAZ BROWN/BLACK, TRIM55 1
67610-30L81-L2 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/TOPAZBROWN/DK.BROWN, TRIM56 1
67610-30L81-L3 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/LT.GRAY/BLACK, TRIM12 1
67610-30L81-L4 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/LT.GRAY/NT.BROWN, TRIM13 1
67610-30L81-L5 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/LT.GRAY/DK.BROWN, TRIM10 1
67610-30L81-M0 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/IVORY/DK.BROWN, TRIM06 1
67610-30L81-M1 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/BLACK/BLACK, TRIM25 1
67610-30L81-M2 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/BLACK/NT.BROWN, TRIM22 1
67610-30L81-M3 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/BLACK/DK.BROWN, TRIM26 1
67610-30L81-M5 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/GARNET/BLACK, TRIM31 1
67610-30L81-M6 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/GARNET/DK.BROWN, TRIM32 1
67610-30L81-M7 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/SADDLE TAN/BLACK, TRIM41 1
67610-30L81-M8 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/SADDLE TAN/NT.BROWN, TRIM42 1
67610-30L81-M9 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/SADDLE TAN/DK.BROWN, TRIM40 1
67610-30L81-N8 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/IVORY/BLACK, TRIM05 1
67610-30L81-N9 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/IVORY/NATURAL BROWN, TRIM02 1
67610-30L91-45 F SPORT & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-ALUMINUM & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/IVORY/ALUMI, TRIM0* 1
67610-30L91-46 F SPORT & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-ALUMINUM & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/BLACK/ALUMI, TRIM2* 1
67610-30L91-48 F SPORT & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-ALUMINUM & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/GARNET/ALUMI, TRIM3* 1
67610-30L91-49 F SPORT & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-ALUMINUM & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/TOPAZ BROWN/ALUMI, TRIM5* 1
67610-30M01-L0 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BLACK/TOPAZ BROWN/BLACK, TRIM51 1
67610-30M01-L1 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BLACK/TOPAZBROWN/NT.BROWN, TRIM52 1
67610-30M01-L2 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BLACK/TOPAZBROWN/DK.BROWN, TRIM50 1
67610-30M01-M0 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BLACK/IVORY/DK.BROWN, TRIM00 1
67610-30M01-M1 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BLACK/BLACK/BLACK, TRIM21 1
67610-30M01-M2 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BLACK/BLACK/NT.BROWN, TRIM22 1
67610-30M01-M3 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BLACK/BLACK/DK.BROWN, TRIM20 1
67610-30M01-M7 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BLACK/SADDLE TAN/BLACK, TRIM41 1
67610-30M01-M8 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BLACK/SADDLE TAN/NT.BROWN, TRIM42 1
67610-30M01-M9 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BLACK/SADDLE TAN/DK.BROWN, TRIM40 1
67610-30M01-N8 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BLACK/IVORY/BLACK, TRIM01 1
67610-30M01-N9 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BLACK/IVORY/NATURAL BROWN, TRIM02 1
67610-30N30-C0 THE CRAFTED LINE & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK, TRIM3* 1
67601A RETAINER(FOR FRONT DOOR TRIM BOARD)
67771-30110 4 $2.89
67601B CLIP(FOR FRONT DOOR TRIM BOARD)
90467-09203 BLUE 4 $1.23
90467-09206 NATURAL 14 $1.23
67601L CLIP(FOR FRONT DOOR TRIM BOARD)
90467-09206 6 $1.23
67602 رودری از داخل درب جلو چپ
67620-30M11-46 BLACK/IVORY/FILM, TRIM0* 1
67620-30M11-47 BLACK/BLACK/FILM, TRIM2* 1
67620-30M11-48 BLACK/SADDLE TAN/FILM, TRIM4* 1
67620-30M11-N0 BLACK/LT.GRAY/FILM, TRIM1* 1
67620-30M21-L0 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/TOPAZ BROWN/BLACK, TRIM55 1
67620-30M21-L1 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BLACK/TOPAZBROWN/NT.BROWN, TRIM52 1
67620-30M21-L2 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/TOPAZBROWN/DK.BROWN, TRIM56 1
67620-30M21-L3 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/LT.GRAY/BLACK, TRIM12 1
67620-30M21-L4 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/LT.GRAY/NT.BROWN, TRIM13 1
67620-30M21-L5 DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD, BLACK/LT.GRAY/DK.BROWN, TRIM10 1
67620-30M21-M0 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/IVORY/DK.BROWN, TRIM06 1
67620-30M21-M1 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/BLACK/BLACK, TRIM25 1
67620-30M21-M2 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BLACK/BLACK/NT.BROWN, TRIM22 1
67620-30M21-M3 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/BLACK/DK.BROWN, TRIM26 1
67620-30M21-M5 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/GARNET/BLACK, TRIM31 1
67620-30M21-M6 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/GARNET/DK.BROWN, TRIM32 1
67620-30M21-M7 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BLACK/SADDLE TAN/BLACK, TRIM41 1
67620-30M21-M8 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BLACK/SADDLE TAN/NT.BROWN, TRIM42 1
67620-30M21-M9 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BLACK/SADDLE TAN/DK.BROWN, TRIM40 1
67620-30M21-N8 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/IVORY/BLACK, TRIM05 1
67620-30M21-N9 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BLACK/IVORY/NATURAL BROWN, TRIM02 1
67620-30M31-45 F SPORT & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-ALUMINUM & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/IVORY/ALUMI, TRIM0* 1
67620-30M31-46 F SPORT & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-ALUMINUM & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/BLACK/ALUMI, TRIM2* 1
67620-30M31-48 F SPORT & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-ALUMINUM & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/GARNET/ALUMI, TRIM3* 1
67620-30M31-49 F SPORT & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-ALUMINUM & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK/TOPAZ BROWN/ALUMI, TRIM5* 1
67620-30N30-C0 THE CRAFTED LINE & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, BLACK, TRIM3* 1
67645 BRACKET, FRONT DOOR ARMREST SET, RH
67645-30090 1
67646 BRACKET, FRONT DOOR ARMREST SET, LH
67645-30090 1
67663D GARNISH, DOOR FRAME, RH
67663-30081 1
67664C GARNISH, DOOR FRAME, LH
67664-30081 1
67711 COVER, FRONT DOOR TRIM, RH
67711-30131-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4*, 5* 1
67712 COVER, FRONT DOOR TRIM, LH
67712-30131-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4*, 5* 1
67743C SEAL, FRONT DOOR TRIM
67743-30190 1
67744A SEAL, FRONT DOOR TRIM, LH
67744-30040 1
67781C ORNAMENT SUB-ASSY, FRONT DOOR TRIM, RH
67781-30380-C0 FILM, TRIM0*, 1*, 2*, 4* 1
67781-30390-B0 F SPORT & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-ALUMINUM & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, ALUMI, TRIM0*, 2*, 3*, 5* 1
67781-30400-C1 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), EBONY, TRIM01, 21, 41, 51 1
67781-30400-E0 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), WALNUT-MAT, TRIM00, 20, 40, 50 1
67781-30400-F0 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BAMBOO, TRIM02, 22, 42, 52 1
67782C ORNAMENT SUB-ASSY, FRONT DOOR TRIM, LH
67782-30360-C0 FILM, TRIM0*, 1*, 2*, 4* 1
67782-30370-B0 F SPORT & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-ALUMINUM & FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, ALUMI, TRIM0*, 2*, 3*, 5* 1
67782-30380-C1 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), -, TRIM01, 05, 12, 21, 25, 31, 33, 41, 51, 55 1
67782-30380-E0 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), -, TRIM00, 06, 10, 20, 26, 32, 40, 50, 56 1
67782-30380-F0 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), -, TRIM02, 13, 22, 42, 52 1
67811E COVER, FRONT DOOR HOLE
74221-30140 RH 1
74222-30110 LH 1
67923-30210 *** STD. PART
68171B WEATHERSTRIP, FRONT DOOR GLASS, INNER RH
68171-30182  زه آبگیر شیشه درب  جلو از داخل راست 1
68172A WEATHERSTRIP, FRONT DOOR GLASS, INNER LH
68172-30152  زه آبگیر شیشه درب جلو از داخل چپ 1
72296 BEZEL, FRONT SEAT SLIDE SWITCH
72296-30010-A0 IVORY, TRIM0*, LH 1
72296-30010-B0 LT.GRAY, TRIM1*, LH 1
72296-30010-C0 BLACK, TRIM2*, 3*, LH 1
72296-30010-D0 F SPORT&SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW)&DOOR TRIM ORNAMENT-ALUMINUM&FRONT SEAT ADJUSTER-DRIVER:16WAY/PASSENGER:10WAY, GARNET, TRIM30, 31, 32, LH 1
72296-30010-E0 DK.SADDLE TAN, TRIM4*, LH 1
72296-30010-F0 TOPAZ BROWN, TRIM5*, LH 1
72296-30020-A0 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), IVORY, TRIM0*, RH 1
72296-30020-C0 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), BLACK, TRIM2*, RH 1
72296-30020-E0 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), DK.SADDLE TAN, TRIM4*, RH 1
72296-30020-F0 VERSION L & SUN SHADE-WITH(BACK WINDOW & REAR DOOR WINDOW) & DOOR TRIM ORNAMENT-NATURAL WOOD & FRONT SEAT ADJUSTER-18WAY & PASSENGER SEAT(SEAT BACK SWITCH), TOPAZ BROWN, TRIM5*, RH

diag_1x40xX2

254

دسته بندی ها: لوازم بدنه GS, لوازم یدکی GS
64127B SUPPORT, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR TORSION BAR
64127-30150 1
64401 PANEL SUB-ASSY, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR
64401-30C92  درب صندوق 1
64401-30D02 F SPORT 1
64459 CUSHION, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR
90541-09116 2 $2.61
64461 WEATHERSTRIP, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR
64461-30380  نوار دور درب صندوق 1
64461A CLIP(FOR DECK TRIM COVER)
90467-07076-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4*, 5* 6 $0.91
64510 لولای درب صندوق راست
64510-30520 MARK = 0 1
64510-30530 MARK = + 1
64510-30540 MARK = – 1
64520 لولای درب صندوق چپ
64520-30290 POWER TRUNK LID SYSTEM-WITH, MARK = 0 1
64520-30300 POWER TRUNK LID SYSTEM-WITH, MARK = + 1
64520-30310 POWER TRUNK LID SYSTEM-WITH, MARK = – 1
64520-30320 MARK = 0 1
64520-30330 MARK = + 1
64520-30340 MARK = – 1
64529A SHIM, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR HINGE
64529-30180 1
64531 BAR, LUGGAGE DOOR HINGE TORSION, RH
64531-30341 1
64531-30350 POWER TRUNK LID SYSTEM-WITH 1
64531-30370 F SPORT&POWER TRUNK LID SYSTEM-WITH 1
64532 BAR, LUGGAGE DOOR HINGE TORSION, LH
64532-30341 1
64532-30350 POWER TRUNK LID SYSTEM-WITH 1
64532-30370 F SPORT&POWER TRUNK LID SYSTEM-WITH 1
64571B COVER, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR HINGE, RH
64571-30190 1
64571C COVER, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR, RH
64571-30170 1
64572 COVER, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR HINGE, LH
64572-30130 1
64572A COVER, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR, LH
64572-30120 1
64607 CABLE SUB-ASSY, LUGGAGE DOOR LOCK CONTROL
64607-30130  سیم قفل صندوق 1
64607-30150 POWER TRUNK LID SYSTEM-WITH 1
64610 LOCK ASSY, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR
64600-30200  قفل درب صندوق 1
64650-30060 POWER TRUNK LID SYSTEM-WITH 1
64620E STRIKER ASSY, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR
64620-30130 1
75126-78010 *** STD. PART
85790A موتور درب صندوق
85790-30050 POWER TRUNK LID SYSTEM-WITH 1

diag_1zpg1Hy

223

دسته بندی ها: لوازم بدنه GS, لوازم یدکی GS
04641 DAM KIT, BACK WINDOW GLASS
56117-50140  نوار دور شیشه عقب 1 $16.65
56115B STOPPER, BACK WINDOW GLASS, NO.1
56115-30120 X $2.61
56116D STOPPER, BACK WINDOW GLASS, NO.2
56116-22050 X $2.41
63102A PANEL SUB-ASSY, WINDSHIELD HEADER
63102-30903 1
63102-30904 MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) 1
63106 REINFORCEMENT SUB-ASSY, ROOF PANEL, NO.4
63106-30100 1
63111 سقف
63111-30821 1
63111-30831 MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) 1
63118 SUPPORT, ROOF PANEL, RH
63118-30140 MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) 1
63119 SUPPORT, ROOF PANEL, LH
63118-30140 MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) 1
63128 REINFORCEMENT, ROOF PANEL, NO.6
63128-30100 1
63141H REINFORCEMENT, ROOF PANEL, CENTER
63103-30350 1
63142 REINFORCEMENT, ROOF PANEL, NO.2
63142-30904 MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) 1
63143A REINFORCEMENT, ROOF PANEL
63143-30300 1
63144A REINFORCEMENT, ROOF PANEL, NO.4
63144-30220 1
63146A BRACKET, ROOF PANEL REINFORCEMENT, NO.1
63146-30152 1
63148A REINFORCEMENT, ROOF PANEL, NO.7
63148-30180 MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) 1
63149E BRACKET, ROOF PANEL REINFORCEMENT, NO.2
63146-30152 1
64101 PANEL SUB-ASSY, UPPER BACK
64101-30A62 1
64206F PANEL SUB-ASSY, ROOM PARTITION
64206-30140 1
64811 GLASS, BACK WINDOW
64801-30926  شیشه عقب 1
75573F نوار دور شیشه عقب
75573-30400
63201G شیشه سانروف
63201-30160 MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) 1
63203F ریل سانروف
63203-30180 MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) 1
63205A تسمه سانروف
63205-30070 MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) 1
63209 PANEL SUB-ASSY, ROOF WIND DEFLECTOR
63209-33160 MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) 1
63214F CHANNEL, ROOF DRIP, REAR
63214-33070 MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) 1
63217G GARNISH, SLIDING ROOF SIDE, RH
63217-33110 MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) 1
63218G GARNISH, SLIDING ROOF SIDE, LH
63217-33110 MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) 1
63220A ناودانی بغل شیشه راست
63220-30110 MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) 1
63236 CLAMP, SLIDING ROOF OR REMOVABLE ROOF DRAIN HOSE
63236-30010 MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) 2 $2.06
63240A ناودانی بغل شیشه چپ
63220-30110 MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) 1
63241A BRACKET, SLIDING ROOF HOUSING FRONT MOUNTING, RH
63241-30200 MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) 1
63242A BRACKET, SLIDING ROOF HOUSING FRONT MOUNTING, LH
63242-30040 MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) 1
63247E ناودانی عقب راست
63247-30120 MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) 1
63248E ناودانی عقب چپ
63247-30120 MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) 1
63251 لاستیک دور شیشه سانروف
63251-30100 MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) 1 $55.67
63260A موتور سانروف
63260-30190 MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE) 1
63669B GROMMET, SLIDING ROOF DRAIN
63669-30040 MOON ROOF-WITH(TILT & SLIDE)

diag_1wBsYa9 diag_1zpg1Hy

212

دسته بندی ها: لوازم بدنه GS, لوازم یدکی GS
53821B BRACKET, FRONT FENDER, REAR RH
53821-30140 1
55713C PANEL, COWL TOP SIDE, RH
55713-30100 1 $35.82
58741B PROTECTOR, QUARTER PANEL, RH
Not applicable
61023B PILLAR SUB-ASSY, FRONT BODY, INNER RH
61023-30090  داخل ستون جلو راست 1
61037A REINFORCEMENT SUB-ASSY, CENTER BODY PILLAR, RH
61037-30121  دوبل ستون وسط راست 1
61106A REINFORCE SUB-ASSY, FRONT BODY PILLAR, UPPER RH
61106-30903  دوبل ستون جلو راست 1
61131C PILLAR, FRONT BODY, OUTER RH
61131-30321  ستون جلو راست 1
61143 GUSSET, FRONT PILLAR DOOR OPENING, UPPER RH
61143-30030 1
61145B GUSSET, FRONT BODY PILLAR, LOWER RH
61015-30080 1
61203 RAIL SUB-ASSY, ROOF SIDE, INNER RH
61203-30121  کلاف داخلی سقف راست 1
61211C RAIL, ROOF SIDE, RH
61211-30310  دوبل کلاف سقف راست 1
61225A RAIL, ROOF SIDE OUTER UPPER NO.1, RH
61225-30060  کلاف سقف راست 1
61307 PILLAR SUB-ASSY, CENTER BODY, INNER RH
61307-30032  داخل ستون وسط راست 1
61311B PILLAR, CENTER BODY, OUTER RH
61311-30290  ستون وسط راست 1
61339B SEAL, CENTER BODY PILLAR, INNER NO.1
61339-30010 2 $3.44
61401C PANEL SUB-ASSY, ROCKER, OUTER RH
61401-30904  رکاب راست 1
61403C REINFORCE SUB-ASSY, ROCKER, OUTER RH
61403-30031  انتهای رکاب راست 1
61611 PANEL, QUARTER, RH
61611-30A20  گلگیر عقب راست 1
61621C TROUGH, LUGGAGE COMPARTMENT OPENING, RH
61063-30903 1
61625G EXTENSION, QUARTER PANEL, REAR RH
61625-30110 1
61631A PANEL, QUARTER WHEEL HOUSE, OUTER RH
61631-30240 1
61633A PANEL, QUARTER WHEEL HOUSE, INNER RH
61633-30904 1
61641C GUSSET, QUARTER WHEEL HOUSE, FRONT RH
61641-30060 1
61711 PANEL, ROOF SIDE, OUTER RH
61711-30180 1
61713B REINFORCE, ROOF SIDE, OUTER RH
61713-30040 1
61717A REINFORCEMENT, QUARTER PANEL EXTENSION, RH
61717-30060 BLIND SPOT MONITOR-WITH & WITH(REAR CROSS TRAFFIC ALERT) 1
61731B PANEL, ROOF SIDE, INNER RH
61731-30270 1
61735A PANEL, ROOF SIDE, INNER REAR RH
61735-30130 1
62554B PAD, PILLAR, NO.4
55783-50070 4 $26.41
64213 EXTENSION, PACKAGE TRAY STRAINER, RH
64201-30252 1
65487-53020 *** STD. PART $3.24
65637 LINER, REAR WHEEL HOUSE, RH
65637-30141  شلگیر عقب راست 1
67811D PAD, QUATER SILENCER
64273-30220 2
53822B BRACKET, FRONT FENDER, REAR LH
53822-30150 1
55714C PANEL, COWL TOP SIDE, LH
55714-30100 1 $35.82
58742B PROTECTOR, QUARTER PANEL, LH
Not applicable
61024B PILLAR SUB-ASSY, FRONT BODY, INNER LH
61024-30090  داخل ستون جلو چپ 1
61038A REINFORCEMENT SUB-ASSY, CENTER BODY PILLAR, LH
61038-30121  دوبل ستون وسط چپ 1
61107B REINFORCE SUB-ASSY, FRONT BODY PILLAR, UPPER LH
61107-30903  دوبل ستون جلو چپ 1
61132B PILLAR, FRONT BODY, OUTER LH
61132-30341  ستون جلو چپ 1
61144 GUSSET, FRONT PILLAR DOOR OPENING, UPPER LH
61144-30030 1
61146B GUSSET, FRONT BODY PILLAR, LOWER LH
61016-30080 1
61204 RAIL SUB-ASSY, ROOF SIDE, INNER LH
61204-30141  کلاف داخلی سقف چپ 1
61212C RAIL, ROOF SIDE, LH
61212-30310  دوبل کلاف سقف چپ 1
61226A RAIL, ROOF SIDE OUTER UPPER NO.1, LH
61226-30060  کلاف سقف چپ 1
61308 PILLAR SUB-ASSY, CENTER BODY, INNER LH
61308-30032  داخل ستون وسط چپ 1
61312B PILLAR, CENTER BODY, OUTER LH
61312-30390  ستون وسط چپ 1
61339B SEAL, CENTER BODY PILLAR, INNER NO.1
61339-30010 2 $3.44
61402C PANEL SUB-ASSY, ROCKER, OUTER LH
61402-30904  رکاب چپ 1
61404E REINFORCE SUB-ASSY, ROCKER, OUTER LH
61404-30031  انتهای رکاب چپ 1
61612 PANEL, QUARTER, LH
61612-30A60  گلگیر عقب چپ 1
61622C TROUGH, LUGGAGE COMPARTMENT OPENING, LH
61064-30903 1
61626G EXTENSION, QUARTER PANEL, REAR LH
61626-30110 1
61632A PANEL, QUARTER WHEEL HOUSE, OUTER LH
61632-30240 1
61634A PANEL, QUARTER WHEEL HOUSE, INNER LH
61634-30905 1
61642C GUSSET, QUARTER WHEEL HOUSE, FRONT LH
61642-30060 1
61712 PANEL, ROOF SIDE, OUTER LH
61712-30180 1
61714B REINFORCE, ROOF SIDE, OUTER LH
61714-30040 1
61718A REINFORCEMENT, QUARTER PANEL EXTENSION, LH
61717-30060 BLIND SPOT MONITOR-WITH & WITH(REAR CROSS TRAFFIC ALERT) 1
61732B PANEL, ROOF SIDE, INNER LH
61732-30280 1
61736A PANEL, ROOF SIDE, INNER REAR LH
61736-30120 1
62554B PAD, PILLAR, NO.4
55783-50070 4 $26.41
62614B COVER, QUARTER WHEEL HOUSE, LH
Not applicable
64214 EXTENSION, PACKAGE TRAY STRAINER, LH
64202-30240 1
65487-53020 *** STD. PART $3.24
65638 LINER, REAR WHEEL HOUSE, LH
65638-30141  شلگیر عقب چپ 1
67811D PAD, QUATER SILENCER
64273-30220

diag_1wBsYdc diag_1zpg1Hy

240

دسته بندی ها: لوازم بدنه GS, لوازم یدکی GS
53383B SEAL, HOOD TO COWL TOP
53383-30250 1
55700 PANEL ASSY, FRONT
55700-30A61  توری شیشه جلو 1
55705B PANEL SUB-ASSY, COWL TOP SIDE, RH
55705-30100 1
55706B PANEL SUB-ASSY, COWL TOP SIDE, LH
55706-30100 1
55715A BRACE, COWL TOP TO APRON, RH
55715-30150 1
55716A BRACE, COWL TOP TO APRON, LH
55716-30170 1
55781E LOUVER SUB-ASSY, COWL TOP VENTILATOR
55708-30180 1
55781G CLIP, COWL TOP VENTILATOR LOUVER
90467-08108 5 $1.03
55783A PAD, COWL TOP SILENCER
55783-30110 2
56111 شیشه جلو
56101-30972 1
56101-30973 INTERMITTENT WIPER-AUTO(RAIN SENSOR) 1
56101-30974 INTERMITTENT WIPER-AUTO(RAIN SENSOR)&HEAD-UP DISPLAY-WITH 1
56101-30975 INTERMITTENT WIPER-AUTO(RAIN SENSOR)&LANE KEEPING ASSIST-WITH 1
56101-30976 INTERMITTENT WIPER-AUTO(RAIN SENSOR)&HEAD-UP DISPLAY-WITH&LANE KEEPING ASSIST-WITH 1
56101-30998 INTERMITTENT WIPER-AUTO(RAIN SENSOR)&HEAD-UP DISPLAY-WITH&NIGHT VIEW-WITH 1
56114 RETAINER, WINDSHIELD GLASS
56114-50020 2 $5.73
56115A STOPPER, WINDSHIELD GLASS, NO.1
56115-30120 X $2.61
56116C STOPPER, WINDSHIELD GLASS, NO.2
56116-22050 X $2.41
56117D لاستیک دور شیبشه جلو
56117-64010 *D, L=2919 1 $16.09
56118C RETAINER, WINDSHIELD GLASS, NO.2
56118-30120 1
56119 SEAL, WINDSHIELD GLASS
56119-30020 1
56164 COVER, FRONT WINDOW INNER MOULDING, RH
56164-30010 1
56165 COVER, FRONT WINDOW INNER MOULDING, LH
56165-30010 1
75533G MOULDING, WINDSHIELD, OUTSIDE
75533-30410  نوار بالایی شیشه جلو 1
90467-10206 *** STD. PART

diag_1zpg1Hy

194

دسته بندی ها: لوازم بدنه GS, لوازم یدکی GS
53153C GUIDE, RADIATOR GRILLE SIDE AIR, RH
53153-30200  سینی پلاستیکی بغل رادیات راست 1
53154C GUIDE, RADIATOR GRILLE SIDE AIR, LH
53154-30190  سینی پلاستیکی بغل رادیات چپ 1
53202 SUPPORT SUB-ASSY, RADIATOR, RH
53202-30122  سینی بغل رادیات راست 1
53202D CUSHION, RADIATOR SUPPORT
90541-15034 2
53203 SUPPORT SUB-ASSY, RADIATOR, LH
53203-30130  سینی بغل رادیات چپ 1
53213A SUPPORT, RADIATOR, UPPER RH
53213-30130 1
53214A SUPPORT, RADIATOR, UPPER LH
53214-30120 1
53216A SUPPORT, RADIATOR, UPPER
53216-30261  سینی بالای رادیات 1
53217A BRACE, HOOD LOCK SUPPORT
53217-30903 1
53218D EXTENSION, HOOD LOCK BRACE
53218-30150 1
53257B BRACKET, RADIATOR SUPPORT TO FRONT FENDER
53257-30120 1
53258 BRACKET, FRONT END PANEL MOUNTING, LH
53258-30070 1 $24.20
53259C CLIP, RADIATOR SUPPORT TO FRAME SEAL
90467-07217 11
53273 BRACKET, FRONT BUMPER ARM MOUNTING, RH
53273-30090 1
53274 BRACKET, FRONT BUMPER ARM MOUNTING, LH
53274-30070 1
53287B EXTENSION, RADIATOR SUPPORT, RH
53287-30080 1 $24.55
53288B EXTENSION, RADIATOR SUPPORT, LH
53288-30070 1 $24.55
53289A COVER, RADIATOR SUPPORT OPENING
53289-30180  سینی زیر رادیات 1
53295E SEAL, COOL AIR INTAKE DUCT
53295-30100  سینی کانال هوا 1
53701 APRON SUB-ASSY, FRONT FENDER, RH
53701-30B15  پالونی گلگیر جلو راست 1
53702 APRON SUB-ASSY, FRONT FENDER, LH
53702-30873  پالونی گلگیر جلو چپ 1
53711B APRON, FRONT FENDER, FRONT RH
53711-24050 1
53712B APRON, FRONT FENDER, FRONT LH
53712-24060 1
53717D GUSSET, FENDER APRON, RH
53717-30080 1
53718D GUSSET, FENDER APRON, LH
53717-30080 1
53731D MEMBER, FRONT APRON TO COWL SIDE, UPPER RH
53705-30051 1
53732D MEMBER, FRONT APRON TO COWL SIDE, UPPER LH
53706-30091 1
53747A EXTENSION, APRON FENDER SIDE, RH
53747-30080 1
53748A EXTENSION, APRON FENDER SIDE, LH
53748-30060 1
53795A کاور گوشه موتور
53795-30060 1
53796A کاور گوشه موتور چپ
53796-30150 1
53829E BRACKET, FRONT FENDER TO COWL LOUVER MOUNT, LH
53829-30020 1
53834-30140 *** STD. PART
53837B BRACKET, FRONT SIDE PANEL, NO.2
53837-30040 1
53838D BRACKET, FRONT SIDE PANEL, NO.2 LH
53838-30080 1
55101 PANEL SUB-ASSY, DASH
55101-30B60 1
55210 INSULATOR ASSY, DASH PANEL
55210-30460 1
55210A CLIP
90467-05045-22 BLACK 1 $1.42
55210C CLIP
90467-07217 1
55214A PAD, DASH PANEL INSULATOR, NO.2
55214-30140 1
55215A PAD, DASH PANEL INSULATOR, NO.3
55215-30281 1
55218B SEAL, DASH PANEL INSULATOR
Not applicable
55223A INSULATOR, DASH PANEL, OUTER
55223-30232 1
55359E CUSHION, INSTRUMENT PANEL, NO.5
55355-30100 2 $17.08
57104D MEMBER SUB-ASSY, FRONT CROSS
57104-30090 1
57117E RETAINER, FRONT BUMPER ARM, RH
57117-30050 1 $48.20
57118D RETAINER, FRONT BUMPER ARM, LH
57118-30050 1 $48.20
90105-06137 *** STD. PART $0.99
90109-08241 *** STD. PART $1.07
90119-06403 *** STD. PART $1.03
90119-06451 *** STD. PART $0.99
90119-06779 *** STD. PART $0.79
90189-06237 *** STD. PART
90467-07201 *** STD. PART $1.54
90467-10183 *** STD. PART $1.15
90904-67034 *** STD. PART $5.38
91631-B0610 *** STD. PART $0.79
91673-A0614 *** STD. PART $0.71
 diag_1zpg1Hy
210

دسته بندی ها: لوازم بدنه GS, لوازم یدکی GS
53336 BRACKET, HOOD STAY, RH
53336-30060 1
53337C BRACKET, HOOD STAY, LH
53337-30040 1
53410 HINGE ASSY, HOOD, RH
53410-30450  لولای کاپوت راست 1
53420 HINGE ASSY, HOOD, LH
53420-30460  لولای کاپوت چپ 1
53440A SUPPORT ASSY, HOOD, RH
53440-0W251  جک کاپوت 1
53445 COVER, HOOD HINGE, RH
53445-30010 1
53446 COVER, HOOD HINGE, LH
53446-30010 1
53450A SUPPORT ASSY, HOOD, LH
53450-0W221  جک کاپوت چپ 1
53481A BRACKET, HOOD SUPPORT, RH
53481-30020  بست جک کاپوت راست 1
53482 BRACKET, HOOD SUPPORT, LH
53482-30020  بست جک کاپوت چپ 1
53497 PAD, HOOD HINGE, NO.1
53497-50020 T=1.0 4 $2.73
53510 LOCK ASSY, HOOD
53510-30360  قفل کاپوت 1
53510A SPRING, TENSION(FOR HOOD LOCK)
90506-09055 WD=0.9, CW=21 1 $2.10
53510D SPRING, TENSION(FOR HOOD LOCK)
90506-12063 WD=1.2, CW=8.5 1 $2.10
53510E SPRING, TENSION(FOR HOOD LOCK)
90506-14086 WD=1.4, CW=15 1 $3.48
53525 PROTECTOR, HOOD LOCK RELEASE LEVER
53525-30080 1
53601 اهرم قفل کاپوت
53601-30090-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4*, 5* 1
53630 سیم کاپوت
53630-30350 1

diag_1zpg1Hy

200

دسته بندی ها: لوازم بدنه GS, لوازم یدکی GS
53209E DUCT SUB-ASSY, COOL AIR INTAKE, NO.3
53286-30120  کانال ورودی هوا 1
53286-30130 F SPORT 1
53285L DUCT, COOL AIR INTAKE, NO.2
53285-30110  کانال ورودی هوا 1
53285-30120 F SPORT 1
53301 HOOD SUB-ASSY
53301-30491  درب موتور 1
53341B INSULATOR, HOOD
53341-30310  نمد کاپوت 1
53341D CLIP(FOR HOOD INSULATER)
90467-09050  خار نمد کاپوت 11 $1.27
53381 SEAL, HOOD TO RADIATOR SUPPORT
53381-30260  لاستیک زیر کاپوت 1
53381A CLIP(FOR HOOD TO RADIATOR SUPPORT SEAL)
90467-08011 10 $0.99
53388D SEAL, HOOD TO FRONT FENDER, RH
53388-30090 1
53389B SEAL, HOOD TO FRONT FENDER, LH
53389-30080 1
53393B PROTECTOR, HOOD, FRONT
Not applicable
53801 FENDER SUB-ASSY, FRONT RH
53801-30A20  گلگیر جلو راست 1
53801-30A40 F SPORT 1
53802 FENDER SUB-ASSY, FRONT LH
53802-30A20  گلگیر جلو چپ 1
53802-30A30 F SPORT 1
53825A PROTECTOR, FRONT FENDER, UPPER RH
53805-30190 1
53826A PROTECTOR, FRONT FENDER, UPPER LH
53806-30190 1
53827L PROTECTOR, FRONT FENDER SIDE PANEL, RH
53827-30040 1
53828K PROTECTOR, FRONT FENDER SIDE PANEL, LH
53828-30050 1
53835C BRACKET, FRONT SIDE PANEL, RH
53835-30120 1 $13.24
53836B BRACKET, FRONT SIDE PANEL, LH
53836-30070 1 $13.24
53851D PAD, FRONT WHEEL OPENING EXTENSION, RH
53851-30110 1
53852B PAD, FRONT WHEEL OPENING EXTENSION, LH
53852-30110 1
53857 RETAINER, FRONT WHEEL OPENING EXTENSION, RH
53857-47011 2
53858 RETAINER, FRONT WHEEL OPENING EXTENSION, LH
53857-47011 2
53866A CLIP(FOR FRONT FENDER TO COWL SIDE SEAL)
65487-60010 16 $1.30
53875A LINER, FRONT FENDER, RH
53805-30203  شلگیر جلو راست 1
53875C CLIP, FRONT FENDER LINER
90467-06205-C0 BLACK 8 $0.83
53876A LINER, FRONT FENDER, LH
53806-30203  شلگیر جلو چپ 1
53879A RETAINER, FRONT FENDER LINER
53879-50010 12 $1.34
53882N CLIP(FOR FRONT FENDER SEAL)
90467-06205-C0 BLACK 2 $0.83
53882P SEAL, FRONT FENDER, RH
53882-30070 1
53883K SEAL, FRONT FENDER, LH
53883-30040 1
53887A SEAL, FRONT FENDER SPLASH SHIELD, NO.1
53887-30040 1

diag_1zpg1Hy

198

دسته بندی ها: لوازم بدنه GS, لوازم یدکی GS
52161K PIECE, FRONT BUMPER
52161-16010 3 $2.41
52161R PIECE, FRONT BUMPER
52161-16010 2 $2.41
53111 GRILLE, RADIATOR
53111-30D90  جلو پنجره 1
53111-30E00 F SPORT 1
53111-30F00 THE CRAFTED LINE 1
53115B BRACKET, RADIATOR GRILLE
53115-30070 1
53119B PROTECTOR, RADIATOR GRILLE
53119-30260  زه روی جلو پنجره 1
53121A MOULDING, RADIATOR GRILLE
52711-30270  زه دور جلو پنجره 1
53145G CLIP, RADIATOR GRILLE
53145-60030 16 $1.42
53149C PROTECTOR, RADIATOR GRILLE, NO.2
53149-46010 1 $1.82

diag_1zpg1Hy

198

دسته بندی ها: لوازم بدنه GS, لوازم یدکی GS
52108C EXTENSION SUB-ASSY, REAR BUMPER, CENTER
52108-30030  اسپویلر زیر سپر عقب 1
52108-30050 F SPORT 1
52108-30080 THE CRAFTED LINE 1
52152B EXTENSION, REAR BUMPER, RH
52106-30110  سر اگزوز راست 1
52153B EXTENSION, REAR BUMPER, LH
52107-30160  سر اگزوز چپ 1
52155C SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, NO.1 RH
52155-30110  کشویی سپر عقب راست 1
52156C SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, NO.1 LH
52156-30080  کشویی سپر عقب چپ 1
52157C SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, NO.2 RH
52157-30090  کشویی سپر عقب راست 1
52158C SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, NO.2 LH
52158-30110  کشویی سپر عقب چپ 1
52159 COVER, REAR BUMPER
52159-30955  سپر عقب 1
52159-30964 F SPORT&CLEARANCE & BACK SONAR-WITH 1
52161B PIECE, REAR BUMPER
52161-16010 8 $2.41
52162B PLATE, REAR BUMPER, NO.1
52162-30915 2
52163A PLATE, REAR BUMPER, RH
52161-30130 THE CRAFTED LINE 1
52161-30150 1
52161-30170 F SPORT 1
52171A REINFORCEMENT, REAR BUMPER, NO.1
52023-30361  دیاق سپر عقب 1
52197A BRACKET, REAR BUMPER SEAL, RH
52197-53030 1
52198A BRACKET, REAR BUMPER SEAL, LH
52197-53030 1
52463 PAD, REAR BUMPER, LH
52462-30100 1
52567A RETAINER, REAR BUMPER, LOWER SIDE
52535-28020 10 $2.45
52567C RETAINER, REAR BUMPER LOWER SIDE, RH
52567-30070 1
52581B PROTECTOR, REAR BUMPER
52581-30080 2
52582 PROTECTOR, REAR BUMPER, LH
52582-30050 1
52615 ABSORBER, REAR BUMPER ENERGY
52615-30301  ضربه گیر سپر عقب 1
75895B TAPE, MOULDING, NO.2
Not applicable

diag_1zpg1Hy

211

دسته بندی ها: لوازم بدنه GS, لوازم یدکی GS
47749-50090 *** STD. PART $0.63
52053 PAD SUB-ASSY, FRONT BUMPER
52421-30110 1
52114A BRACKET, FRONT BUMPER EXTENTION MOUNTING
52114-30220 1
52115A SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, RH
52115-30140  کشویی سپر جلو راست 1
52115D SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, NO.2 RH
52115-30150  کشویی سپر جلو راست 1
52116A SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, LH
52116-30090  کشویی سپر جلو چپ 1
52116D SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, NO.2 LH
52116-30100  کشویی سپر جلو چپ 1
52119A COVER, FRONT BUMPER
52119-3A923  سپر جلو 1
52119-3A927 F SPORT&FRONT FOG LAMP-WITHOUT 1
52119-3A950 HEADLAMP CLEANER-WITH 1
52119-3A953 F SPORT & HEADLAMP CLEANER-WITH & FRONT FOG LAMP-WITH(F SPORT OR THE CRAFTED LINE & LED) 1
52119-3A963 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH 1
52119-3A968 HEADLAMP CLEANER-WITH&CLEARANCE & BACK SONAR-WITH 1
52119-3A969 F SPORT & FRONT FOG LAMP-WITH(F SPORT OR THE CRAFTED LINE & LED) & CLEARANCE & BACK SONAR-WITH 1
52119-3A970 F SPORT & HEADLAMP CLEANER-WITH & FRONT FOG LAMP-WITH(F SPORT OR THE CRAFTED LINE & LED) & CLEARANCE & BACK SONAR-WITH 1
52129B درپوش بکسل بند
52129-30907 1
52129-30911 F SPORT&FRONT FOG LAMP-WITHOUT 1
52131A REINFORCEMENT, FRONT BUMPER
52131-30300  دیاق آهنی پشت سپر 1
52162C PIECE, FRONT BUMPER
52161-16010 4 $2.41
52421A PAD, FRONT BUMPER
52421-30120 1
52535 RETAINER, FRONT BUMPER SIDE, RH
52535-30230  کشویی سپر جلو راست 1
52535C RETAINER, FRONT BUMPER SIDE
52535-50060 2 $4.94
52536 RETAINER, FRONT BUMPER SIDE, LH
52536-30220  کشویی سپر جلو چپ 1
52543B SEAL, FRONT BUMPER
Not applicable
52611 ABSORBER, FRONT BUMPER ENERGY
52611-30420 ضربه گیر سپر جلو 1
53019B SHUTTER SUB-ASSY, RADIATOR
Not applicable
53112E GRILLE, RADIATOR, LOWER NO.1
53112-30240  توری داخل سپر جلو 1
53112-30380 F SPORT&FRONT FOG LAMP-WITHOUT 1
53112-30400 THE CRAFTED LINE&FRONT FOG LAMP-WITHOUT 1
53141C GARNISH, RADIATOR GRILLE
53141-30160 1
53141-30170 F SPORT&FRONT FOG LAMP-WITHOUT 1
53141-30260 F SPORT & FRONT FOG LAMP-WITH(F SPORT OR THE CRAFTED LINE & LED) 1
53141-30270 THE CRAFTED LINE&FRONT FOG LAMP-WITHOUT 1
53141-30290 THE CRAFTED LINE & FRONT FOG LAMP-WITH(F SPORT OR THE CRAFTED LINE & LED) 1
53142C GARNISH, RADIATOR GRILLE, NO.2
53142-30060 1
53142-30070 F SPORT&FRONT FOG LAMP-WITHOUT 1
53142-30100 F SPORT & FRONT FOG LAMP-WITH(F SPORT OR THE CRAFTED LINE & LED) 1
53142-30110 THE CRAFTED LINE&FRONT FOG LAMP-WITHOUT 1
53142-30130 THE CRAFTED LINE & FRONT FOG LAMP-WITH(F SPORT OR THE CRAFTED LINE & LED) 1
53155G SEAL, RADIATOR GRILLE
Not applicable
53285M SEAL, RADIATOR SIDE AIR, RH
Not applicable
53286D SEAL, RADIATOR SIDE AIR, LH
Not applicable
53879H RETAINER, FRONT FENDER LINER
53879-30050 4
81481E COVER, FOG LAMP, RH
81481-30110  درپوش پرژکتور راست 1
81482C COVER, FOG LAMP, LH
81482-30150  درپوش پرژکتور چپ 1
85667E COVER, MOTOR
Not applicable
88940C ACTUATOR ASSY, SWING GRILLE
Not applicable

diag_1zpg1Hy

195

دسته بندی ها: لوازم بدنه GS, لوازم یدکی GS
53153C GUIDE, RADIATOR GRILLE SIDE AIR, RH
53153-30160 1 € 28.95
53154C GUIDE, RADIATOR GRILLE SIDE AIR, LH
53154-30150 1 € 28.95
53202 سینی راست رادیاتور
53202-30905 1 € 183.56
53203 سینی چپ رادیاتور
53203-30905 1 € 183.56
53205 سینی بالا رادیاتور
53205-30102 1 € 112.75
53213A SUPPORT, RADIATOR, UPPER RH
53213-30111 1 € 42.36
53214A SUPPORT, RADIATOR, UPPER LH
53214-30111 1 € 42.36
53217A BRACE, HOOD LOCK SUPPORT
53217-30902 1 € 46.11
53218D EXTENSION, HOOD LOCK BRACE
53218-30130 1 € 12.67
53257B BRACKET, RADIATOR SUPPORT TO FRONT FENDER
53257-30080 1 € 30.39
53258 BRACKET, FRONT END PANEL MOUNTING, LH
53258-30060 1 € 24.11
53259C CLIP, RADIATOR SUPPORT TO FRAME SEAL
90467-07211 12 € 1.06
53273 BRACKET, FRONT BUMPER ARM MOUNTING, RH
53273-30060 1 € 13.17
53274 BRACKET, FRONT BUMPER ARM MOUNTING, LH
53274-30040 1 € 13.17
53281A REINFORCEMENT, FRONT BODY MOUNTING, RH
53281-30050 1 € 30.39
53282 REINFORCEMENT, FRONT BODY MOUNTING, LH
53282-30030 1 € 30.39
53287B EXTENSION, RADIATOR SUPPORT, RH
53287-30080 1 € 21.92
53288B EXTENSION, RADIATOR SUPPORT, LH
53288-30070 1 € 21.92
53289A COVER, RADIATOR SUPPORT OPENING
53289-30141 1
53295E قاب بالای رادیات
53295-30121 1 € 181.13
53561 GUIDE, HOOD AUXILIARY CATCH HOOK
53561-30010 1 € 5.33
53701 پالونی گلگیر جلو راست
53701-30A60 1 € 626.41
53702 پالونی گلگیر جلو چپ
53702-30800 1 € 626.41
53711B APRON, FRONT FENDER, FRONT RH
53711-3A030 1 € 61.60
53712B APRON, FRONT FENDER, FRONT LH
53712-30640 1 € 61.60
53717D GUSSET, FENDER APRON, RH
53717-30060 1 € 7.06
53718D GUSSET, FENDER APRON, LH
53718-30050 1 € 7.06
53731D MEMBER, FRONT APRON TO COWL SIDE, UPPER RH
53705-30060 1 € 81.87
53732D MEMBER, FRONT APRON TO COWL SIDE, UPPER LH
53706-30060 1 € 81.87
53747A EXTENSION, APRON FENDER SIDE, RH
53747-30050 1 € 5.37
53748A EXTENSION, APRON FENDER SIDE, LH
53747-30050 1 € 5.37
53795A COVER, ENGINE ROOM, SIDE
53795-30131 1
53796A COVER, ENGINE ROOM SIDE, LH
53796-30121 1
53851Y PAD, FRONT WHEEL OPENING EXTENSION, NO.1
53855-30010 2 € 17.62
55101 PANEL SUB-ASSY, DASH
55101-30A41 1 € 745.73
55210 INSULATOR ASSY, DASH PANEL
55210-30392 1
55214A PAD, DASH PANEL INSULATOR, NO.2
55214-30070 1 € 62.23
55215A PAD, DASH PANEL INSULATOR, NO.3
55215-30220 1 € 49.49
55218B SEAL, DASH PANEL INSULATOR
Not applicable
55223A INSULATOR, DASH PANEL, OUTER
55223-30230 1 € 174.74
57104A سینی زیر رادیاتور
57104-30080 1 € 87.54
57117E RETAINER, FRONT BUMPER ARM, RH
57117-30050 1 € 43.04
57118D RETAINER, FRONT BUMPER ARM, LH
57118-30050 1

diag_1wBtpFK

228

دسته بندی ها: لوازم بدنه GS, لوازم یدکی GS
53410 HINGE ASSY, HOOD, RH
53410-30220  لولای کاپوت راست 1 € 37.80
53420 HINGE ASSY, HOOD, LH
53420-30220  لولای کاپوت چپ 1 € 37.80
53440A SUPPORT ASSY, HOOD, RH
53440-0W091  جک کاپوت راست 1 € 143.18
53440B BOLT, HOOD SUPPORT, NO.1
68961-20051 4 € 5.75
53450A SUPPORT ASSY, HOOD, LH
53450-0W071  جک کاپوت چپ 1 € 143.18
53497 PAD, HOOD HINGE, NO.1
53497-30020 T=2.9 4 € 5.12
53497-50020 T=1.0 4 € 2.44
53510 LOCK ASSY, HOOD
53510-30322  قفل کاپوت 1
53550 HOOK ASSY, HOOD AUXILIARY CATCH
53550-30180 1 € 59.23
53550A SPRING, TORSION(FOR HOOD LOCK HOOK)
90508-18102 1 € 1.94
53578 NUT, HOOD LOCK
53578-50010 1 € 1.41
53579 CAP, HOOD LOCK NUT
53579-50010 1 € 1.34
53601 اهرم قفل کاپوت
53601-52010-A4 IVORY, TRIM0* 1
53601-52010-B5 LT.GRAY, TRIM1* 1 € 42.64
53601-52010-C0 BLACK, TRIM2* 1 € 38.97
53629A COVER, HOOD LOCK CONTROL CABLE
53629-30070 1 € 28.91
53630 CABLE ASSY, HOOD LOCK CONTROL
53630-30330  سیم کاپوت 1 € 32.7

diag_1wBtpFK

198