دسته: لوازم یدکی یاریس

دسته بندی ها: لوازم موتوری یاریس, لوازم یدکی تویوتا, لوازم یدکی یاریس
12305INSULATOR SUB-ASSY, ENGINE MOUNTING, RH
12305-21220دسته موتور بالا راست یاریس1$257.15
12315ABRACKET, ENGINE MOUNTING, RH(FOR TRANSVERSE ENGINE)
12315-21031پایه دسته موتور بالا راست یاریس1$103.90
12321BINSULATOR SUB-ASSY, DRIVE SHAFT HEAT
43409-520201$34.52
12325ABRACKET, ENGINE MOUNTING, LH(FOR TRANSVERSE ENGINE)
12325-21180پایه دسته موتور پایین چپ یاریس1$93.07
12351DAMPER, ENGINE MOUNTING
Not applicable
12363AROD, ENGINE MOVING CONTROL
12363-21060دسته موتور قیچی یاریس1$105.13
12364AROD, ENGINE LATERAL CONTROL
12364-21020دسته موتور گوشه ای یاریس1$66.07
12372AINSULATOR, ENGINE MOUNTING, LH(FOR TRANSVERSE ENGINE)
12372-21150دسته موتور پایین راست یاریس زیر باطری1$171.55
90105-10301*** STD. PART$1.46
90105-10384*** STD. PART$1.54
90105-10444*** STD. PART$2.06
90105-10469*** STD. PART$1.54
90105-10494*** STD. PART$1.27
90105-10539*** STD. PART$1.27
90105-10550*** STD. PART$3.91
90105-14178*** STD. PART$4.94
90116-10230*** STD. PART$2.21
90119-14139*** STD. PART
90126-08037*** STD. PART$5.57
90178-10029*** STD. PART$1.27
90179-06007*** STD. PART$1.15
90179-08256*** STD. PART$1.03
90179-10108*** STD. PART$2.13
91671-80818*** STD. PART$0.99
94151-21041*** STD. PART$1.27
دسته موتور یاریس

دسته موتور یاریس
228

دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر یاریس, لوازم یدکی یاریس
81496 GUIDE, REAR COMBINATION LAMP
81497-0D070 2
81550 LAMP ASSY, REAR COMBINATION, RH
81550-0D430  خطر عقب کامل راست 1
81550H BULB, TAIL & STOP LAMP
90981-13098  لامپ خطر عقب 2
81550L BULB, REAR TURN SIGNAL LAMP
90981-15009 12V 21W, AMBER 2 $8.46
81550N BULB, BACK UP LAMP
90981-13097 2
81551D LENS & BODY, REAR COMBINATION LAMP, RH
81551-0D430  خطر عقب بدون لامپ راست 1
81552A GASKET, REAR COMBINATION LAMP, RH
81552-0D430 1
81554B GASKET, REAR COMBINATION LAMP BODY, NO.2 RH
81552-0D440 1
81555 SOCKET & WIRE SUB-ASSY, REAR COMBINATION LAMP, RH
81555-0D430 1
81560 LAMP ASSY, REAR COMBINATION, LH
81560-0D440  خطر عقب کامل چپ 1
81561D LENS & BODY, REAR COMBINATION LAMP, LH
81561-0D440  خطر عقب بدون لامپ چپ 1
81562A GASKET, REAR COMBINATION LAMP, LH
81552-0D430 1
81564B GASKET, REAR COMBINATION LAMP BODY, NO.2 LH
81552-0D440 1
81565 SOCKET & WIRE SUB-ASSY, REAR COMBINATION LAMP, LH
81555-0D430 1
90178-T0049 *** STD. PART
 
243

دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر یاریس, لوازم یدکی یاریس
87810 MIRROR ASSY, INNER REAR VIEW
87810-06041  آیینه داخل اتاق 1 $120.51
87910 آیینه بغل راست
87910-0D760 E-SPORT PACKAGE 1
87910-0D820 1
87915 قاب آیینه بغل راست
87915-06910 E-SPORT PACKAGE 1
87915-0D914 1
87931 OUTER MIRROR, RH
87931-0D760  شیشه آیینه راست 1
87940 آیینه بغل چپ
87940-0D750 E-SPORT PACKAGE 1
87940-0D820 1
87945 قاب آیینه چپ
87945-06910 E-SPORT PACKAGE 1
87945-0D914 1
87961 MIRROR OUTER, LH
87961-0D750  شیشه آیینه چپ 1
90163-T0002 *** STD. PART
 
265

دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر یاریس, لوازم یدکی یاریس
53181E COVER, HEADLAMP, RH
Not applicable
53182E COVER, HEADLAMP, LH
Not applicable
81110 چراغ جلو راست کامل
81110-0D590 1
81110-0DB10 E-SPORT PACKAGE 1
81110B لامپ چراغ جلو
90981-13100 12V 60/55W 2
81135 چراغ جلو راست بدون لامپ
81130-0D590 1
81130-0DB10 E-SPORT PACKAGE 1
81144 COVER, HEADLAMP, NO.1
90075-65002  درپوش لامپ 2 $9.92
81150 HEADLAMP ASSY, LH
81150-0D590  چراغ جلو چپ کامل 1
81150-0DB10 E-SPORT PACKAGE 1
81175 چراغ جلو چپ بدون لامپ
81170-0D590 1
81170-0DB10 E-SPORT PACKAGE 1
81195 SCREW, HEADLAMP
Not applicable
81510C BULB (FOR FRONT TURN SIGNAL LAMP)
90981-15028 12V 21W, AMBER 2
81515B SOCKET, FRONT TURN SIGNAL LAMP
90075-60069 2 $9.88
81610F BULB(FOR CLEARANCE LAMP)
90981-11069 12V 5W 2
81615D SOCKET, CLEARANCE LAMP
90075-60077 2 $10.75
90105-T0151 *** STD. PART
90159-T0019 *** STD. PART $0.71
90189-T0007 *** STD. PART $0.83

 

262

دسته بندی ها: لوازم بدنه یاریس, لوازم یدکی یاریس
60117 COVER SUB-ASSY, FRONT PILLAR, UPR RH
60117-0D130  قاب روی ستون جلو راست 1
60118 COVER SUB-ASSY, FRONT PILLAR, UPR LH
60118-0D130  قاب روی ستون جلو چپ 1
62505E COVER SUB-ASSY, QUARTER PILLAR, RH
62505-0D030  قاب روی گلگیر عقب راست 1
62506C COVER SUB-ASSY, QUARTER PILLAR, LH
62506-0D030  قاب روی گلگیر عقب چپ 1
67772-95J03 *** STD. PART $1.27
67772G CAP, FRONT PILLAR COVER
67772-95J03 2 $1.27
75551E MOULDING, ROOF DRIP SIDE FINISH, RH
75551-0D170  نوار روی سقف راست 1
75552E MOULDING, ROOF DRIP SIDE FINISH, LH
75552-0D120  نوار روی سقف چپ 1
75553F MOULDING, QUARTER GARNISH, RH
75553-0D010 1
75554E MOULDING, QUARTER GARNISH, LH
75554-0D010 1
75561 CLIP, ROOF DRIP SIDE FINISH MOULDING, NO.1
75561-33030 4 $6.25
75731B MOULDING, FRONT DOOR, OUTSIDE RH
75731-0D918  زه درب جلو راست 1
75732B MOULDING, FRONT DOOR, OUTSIDE LH
75732-0D972  زه درب جلو چپ 1
75741 MOULDING, REAR DOOR, OUTSIDE RH
75741-0D918  زه درب عقب راست 1
75742 MOULDING, REAR DOOR, OUTSIDE LH
75742-0D918  زه درب عقب چپ 1
75755C MOULDING, FRONT DOOR WINDOW FRAME, REAR RH
75755-0D040  قاب روی ستون درب جلو راست 1
75756C MOULDING, FRONT DOOR WINDOW FRAME, REAR LH
75756-0D040  قاب روی ستون درب جلو چپ 1
75761A MOULDING, REAR DOOR WINDOW FRAME, FRONT RH
75761-0D020  قاب روی ستون درب عقب راست 1
75762A MOULDING, REAR DOOR WINDOW FRAME, FRONT LH
75762-0D020  قاب روی ستون درب عقب چپ 1
75792 CLIP, DOOR WINDOW FRAME MOULING
75792-0D020 4

diag_1x420iz

219

دسته بندی ها: لوازم بدنه یاریس, لوازم یدکی یاریس
69503 مجموعه قفل کارتی
69005-0D790 G-HIGH PACKAGE&WIRELESS DOOR LOCK-WITH(SMART ENTRY) 1
69005-0D870 1
69503A کلید خام
69515-52180 MASTER KEY, G-HIGH PACKAGE&WIRELESS DOOR LOCK-WITH(SMART ENTRY) 1
89745C BATTERY, TRANSMITTER
89745-50020 JORDAN SPEC&G-HIGH PACKAGE&WIRELESS DOOR LOCK-WITH(SMART ENTRY) X $13.88
8975B COVER, TRANSMITTER BATTERY HOUSING
8975B-52010 JORDAN SPEC&G-HIGH PACKAGE&WIRELESS DOOR LOCK-WITH(SMART ENTRY) 2
89904B ریموت
89904-52511 G-HIGH PACKAGE&WIRELESS DOOR LOCK-WITH(SMART ENTRY) 2
89904-52521 JORDAN SPEC&G-HIGH PACKAGE&WIRELESS DOOR LOCK-WITH(SMART ENTRY) 2
 diag_1x41znc
69051 CYLINDER & KEY SET, DOOR LOCK, RH
69051-0D170  قفل و کلید درب راست 1
69052 CYLINDER & KEY SET, DOOR LOCK, LH
69052-0D170  قفل و کلید درب چپ 1
69055B CYLINDER & KEY SET, BACK DOOR LOCK
Not applicable
69057A CYLINDER & KEY SET, IGNITION SWITCH LOCK
69057-0D420  قفل و  سوییج موتور 1
69503 مجموعه قفل و کلید
69005-0D790 G-HIGH PACKAGE&WIRELESS DOOR LOCK-WITH(SMART ENTRY) 1
69005-0D870 1
69503A کلید خام
69515-52180 MASTER KEY, G-HIGH PACKAGE&WIRELESS DOOR LOCK-WITH(SMART ENTRY) 1
89070E ریموت
89070-0D580 1
89070-0D630 UAE SPEC 1
89070-0D640 JORDAN SPEC 1
89071B MODULE SET, TRANSMITTER SUB-ASSY, DOOR CONTROL
89071-0D070 1
89071-0D100 JORDAN SPEC 1
89072A HOUSING SET, DOOR CONTROL TRANSMITTER
89072-0D340 1
89072-0D390 UAE SPEC 1
8907A SWITCH SET, TRANSMITTER
8907A-52010 1
89745A BATTERY, TRANSMITTER
89745-0D040 1
89751A COVER, TRANSMITTER HOUSING
89751-0D080 UAE SPEC 1
89751-42090 1
89752A CASE, TRANSMITTER HOUSING
89752-0D120 1
89785B TRANSMITTER, TRANSPONDER KEY MASTER
89785-08040 1
89786B TRANSMITTER, TRANSPONDER KEY SUB
89786-08040 BLANK KEY 1

diag_1x420iz

209

دسته بندی ها: لوازم بدنه یاریس, لوازم یدکی یاریس
68801 HINGE SUB-ASSY, BACK DOOR, UPPER RH
68801-0D180  لولای درب عقب راست 1
68802 HINGE SUB-ASSY, BACK DOOR, UPPER LH
68801-0D180  لولای درب عقب چپ 1
68838 PAD, BACK DOOR HINGE, NO.1
68838-0D120 T=1.0 2
68838-0D130 T=1.5 2
68945 BRACKET, BACK DOOR DAMPER STAY, UPPER RH
68945-0D050 1
68946 BRACKET, BACK DOOR DAMPER STAY, UPPER LH
68945-0D050 1
68947 BRACKET, BACK DOOR DAMPER STAY, LOWER RH
68947-0D010 1
68948 BRACKET, BACK DOOR DAMPER STAY, LOWER LH
68947-0D010 1
68950C STAY ASSY, BACK DOOR, RH
68950-0D090  جک درب عقب راست 1
68960B STAY ASSY, BACK DOOR, LH
68960-0D030  جک درب عقب چپ 1
69023 HANDLE SUB-ASSY, BACK DOOR OUTSIDE
Not applicable
69219 SEAL, BACK DOOR OUTSIDE HANDLE
Not applicable
69350 LOCK ASSY, BACK DOOR
69350-0D180  قفل درب پنجم 1
69430C STRIKER ASSY, BACK DOOR LOCK
69430-0D090 1
69790 CONTROL ASSY, BACK DOOR LOCK

diag_1x41znc

206

دسته بندی ها: لوازم بدنه یاریس, لوازم یدکی یاریس
4818B SPACER, BACK DOOR GLASS, NO.1
64818-0D010 1
64819B SPACER, BACK WINDOW GLASS, NO.2
64819-0D010 1
67005 PANEL SUB-ASSY, BACK DOOR
67005-0D190 1  درب پنجم
67005B CUSHION(FOR BACK DOOR PANEL)
90541-09125 2 $2.61
67881A WEATHERSTRIP, BACK DOOR
67881-0D080 1  لاستیک دور درب پنجم
68131 GLASS, BACK DOOR
68105-0D170 1  شیشه درب پنجم
68294C DAM, BACK DOOR GLASS ADHESIVE, NO.1
64813-0D230 1
68294D DAM, BACK DOOR GLASS ADHESIVE, NO.2
64814-0D080 1
75129C CUSHION, REAR LICENCE PLATE
75129-0D030

diag_1x4200q

67751 رودری از داخل درب پنجم
67750-0D120-C0 BLACK, TRIM0*, 2* 1
67751A CLIP(FOR BACK DOOR TRIM BOARD)
90467-08186-C0 BLACK 9 $1.23
67754G SPACER, BACK DOOR TRIM
67754-0D050

diag_1x41znc

231

دسته بندی ها: لوازم بدنه یاریس, لوازم یدکی یاریس
67836D COVER, REAR DOOR LOCK CHILD PROTECTION
67836-02030 2 $5.42
69203A FRAME SUB-ASSY, REAR DOOR OUTSIDE HANDLE, RH
69203-0D120  قاب دستگیره از بیرون درب عقب راست 1
69204A FRAME SUB-ASSY, REAR DOOR OUTSIDE HANDLE, LH
69204-0D120  قاب دستگیره از بیرون درب عقب چپ 1
69205A دستگیره از داخل درب عقب راست
69205-0D340-A0 IVORY, TRIM0* 1
69205-0D340-C0 BLACK, TRIM2* 1
69206C دستگیره از داخل درب عقب چپ
69206-0D340-A0 IVORY, TRIM0* 1
69206-0D340-C0 BLACK, TRIM2* 1
69227J شستی دستگیره درب از بیرون درب عقب راست
69227-06031 CHROME PLATED, G-HIGH PACKAGE & WIRELESS DOOR LOCK-WITH(SMART ENTRY) 1
69227-06906 LESS COLOR 1 $5.97
69227L شستی دستگیره از بیرون درب عقب چپ
69227-06031 CHROME PLATED, G-HIGH PACKAGE & WIRELESS DOOR LOCK-WITH(SMART ENTRY) 1
69227-06906 LESS COLOR 1 $5.97
69230 دستگیره از بیرون درب عقب راست
69210-06040 CHROME PLATED, G-HIGH PACKAGE & WIRELESS DOOR LOCK-WITH(SMART ENTRY) 1 $106.55
69210-06905 LESS COLOR 1 $38.63
69240 دستگیره از بیرون درب عقب چپ
69210-06040 CHROME PLATED, G-HIGH PACKAGE & WIRELESS DOOR LOCK-WITH(SMART ENTRY) 1 $106.55
69210-06905 LESS COLOR 1 $38.63
69241G PAD, REAR DOOR OUTSIDE HANDLE, FRONT
69241-06030 2 $5.97
69242G PAD, REAR DOOR OUTSIDE HANDLE, REAR
69242-06020 2 $1.11
69296-0D070 *** STD. PART
69296-48010 *** STD. PART $2.29
69318D SEAL, DOOR LOCK WIRING HARNESS
69318-51010 2 $2.13
69330 قفل از داخل درب عقب راست
69050-0D200 G-HIGH PACKAGE 1
69050-0D210 1
69340 قفل از داخل درب عقب چپ
69060-0D200 G-HIGH PACKAGE 1
69060-0D210 1
69420 PLATE ASSY, REAR DOOR LOCK STRIKER
69410-0D070 2
69730D CABLE ASSY, REAR DOOR LOCK REMOTE CONTROL, RH
69730-0D170 1
69740D CABLE ASSY, REAR DOOR LOCK REMOTE CONTROL LH
69730-0D170 1
69770B CABLE ASSY, REAR DOOR INSIDE LOCKING, RH
69770-0D130 1
69780B CABLE ASSY, REAR DOOR INSIDE LOCKING, LH
69770-0D130

diag_1x4200q

228

دسته بندی ها: لوازم بدنه یاریس, لوازم یدکی یاریس
67003 PANEL SUB-ASSY, REAR DOOR, RH
67003-0D240 1  درب عقب راست
67004 PANEL SUB-ASSY, REAR DOOR, LH
67004-0D240 1  درب عقب چپ
67113 PANEL, REAR DOOR, OUTER RH
67113-K0020 1  رودری از بیرون درب عقب راست
67114 PANEL, REAR DOOR, OUTER LH
67114-K0020 1  رودری از بیرون درب عقب چپ
67407H BAR SUB-ASSY, SLIDE DOOR WINDOW DIVISION, RH
67407-0D120 1
67408H BAR SUB-ASSY, SLIDE DOOR WINDOW DIVISION, LH
67408-0D120 1
67811A PAD, REAR DOOR SILENCER
67811-0D010 2
67841E COVER, REAR DOOR SERVICE HOLE, RH
67841-0D280 1
67842E COVER, REAR DOOR SERVICE HOLE, LH
67842-0D010 1
67867D RETAINER, REAR DOOR WEATHERSTRIP, RH
67867-12150 16 $2.93
67868D RETAINER, REAR DOOR WEATHERSTRIP, LH
67867-12150 16 $2.93
67871 WEATHERSTRIP, REAR DOOR, RH
67871-0D120 1  لاستیک دور درب عقب راست
67872 WEATHERSTRIP, REAR DOOR, LH
67872-0D120 1  لاستیک دور درب عقب چپ
68103 GLASS SUB-ASSY, REAR DOOR, RH
68130-0D290 1  شیشه درب عقب راست
68104 GLASS SUB-ASSY, REAR DOOR, LH
68140-0D290 1  شیشه درب عقب چپ
68123B GLASS, REAR DOOR QUARTER WINDOW, RH
68123-0D200 1  شیشه لچکی درب عقب راست
68124B GLASS, REAR DOOR QUARTER WINDOW, LH
68124-0D200 1  شیشه لچکی درب عقب چپ
68142C RUN, REAR DOOR GLASS, RH
68142-0D150 1  ماهوتی شیشه درب عقب راست
68152C RUN, REAR DOOR GLASS, LH
68152-0D130 1  ماهوتی شیشه درب عقب چپ
68180C WEATHERSTRIP ASSY, REAR DOOR GLASS, OUTER RH
68180-0D180 1  زه آبگیر شیشه از بیرون درب عقب راست
68188 WEATHERSTRIP, REAR DOOR QUARTER WINDOW, RH
68188-0D120 1  لاستیک دور شیشه لچکی راست
68189 WEATHERSTRIP, REAR DOOR QUARTER WINDOW, LH
68189-0D120 1  لاستیک دور شیشه لچکی چپ
68230C WEATHERSTRIP ASSY, REAR DOOR GLASS, OUTER LH
68230-0D180 1  زه آبگیر شیشه از بیرون درب عقب چپ
68630 CHECK ASSY, REAR DOOR
68630-0D170 2  ترمز درب عقب
75923 TAPE, BLACK OUT, NO.2 RH
75923-0D120 1
75924 TAPE, BLACK OUT, NO.2 LH
75924-0D120

diag_2zietx

67603 رودری از داخل درب عقب راست
67630-0DA00-C0 IVORY, TRIM0* 1
67630-0DA00-C1 BLACK, TRIM2* 1
67603B CLIP(FOR REAR DOOR TRIM BOARD)
90467-T0019 10 $1.27
67603E CLIP(FOR REAR DOOR TRIM BOARD)
90467-T0021 4 $1.27
67604 رودری از داخل درب عقب چپ
67640-0DA00-C0 IVORY, TRIM0* 1
67640-0DA00-C1 BLACK, TRIM2* 1
67673A GARNISH, REAR DOOR FRAME, RH
67673-0D040 1
67674A GARNISH, REAR DOOR FRAME, LH
67674-0D040 1
68173B WEATHERSTRIP, REAR DOOR GLASS, INNER RH
68173-0D150  زه آبگیر شیشه از بیرون درب عقب راست 1
68174A زه آبگیر شیشه از بیرون درب عقب چپ
68174-0D150

diag_1x4200q

234

دسته بندی ها: لوازم بدنه یاریس, لوازم یدکی یاریس
69201A FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, RH
69201-0D150 قاب دستگیره درب از بیرون درب جلو راست 1
69202A قاب دستگیره درب از بیرون درب جلو چپ
69202-0D110 G-HIGH PACKAGE&WIRELESS DOOR LOCK-WITH(SMART ENTRY) 1
69202-0D140 1
69205 دستگیره درب از داخل درب جلو راست
69205-0D340-A0 IVORY, TRIM0* 1
69205-0D340-C0 BLACK, TRIM2* 1
69206B دستگیره درب از داخل درب جلو چپ
69206-0D340-A0 IVORY, TRIM0* 1
69206-0D340-C0 BLACK, TRIM2* 1
69210 دستگیره درب از بیرون درب جلو راست
69210-06040 CHROME PLATED, G-HIGH PACKAGE & WIRELESS DOOR LOCK-WITH(SMART ENTRY) 1 $106.55
69210-06905 LESS COLOR 1 $38.63
69217E شستی دستگیره از بیرون درب جلو راست
69217-06908 LESS COLOR 1 $4.39
69217-0K110 CHROME PLATED, G-HIGH PACKAGE & WIRELESS DOOR LOCK-WITH(SMART ENTRY) 1
69217F شستی دستگیره از بیرون درب جلو چپ
69217-06020 CHROME PLATED, G-HIGH PACKAGE & WIRELESS DOOR LOCK-WITH(SMART ENTRY) 1 $7.51
69217-06908 LESS COLOR 1 $4.39
69220 دستگیره از بیرون درب جلو چپ
69210-06905 LESS COLOR 1 $38.63
69210-52130 CHROME PLATED, G-HIGH PACKAGE & WIRELESS DOOR LOCK-WITH(SMART ENTRY) 1
69241H PAD, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, FRONT
69241-06020 2 $1.11
69242E PAD, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, REAR
69242-06020 2 $1.11
69293G SNAP, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, RH
69293-0D120 1
69293H SNAP, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, LH
69293-33020 1 $1.46
69310 قفل از داخل درب جلو راست
69030-0D380 G-HIGH PACKAGE 1
69030-0D390 1
69311A ROD, FRONT DOOR LOCK OPEN, RH
69311-0D150 1
69312 ROD, FRONT DOOR LOCK OPEN, LH
69312-0D150 1
69318C SEAL, DOOR LOCK WIRING HARNESS
69318-51010 2 $2.13
69320 LOCK ASSY, FRONT DOOR, LH
69040-0D400  قفل از داخل درب جلو چپ 1
69410 PLATE ASSY, FRONT DOOR LOCK STRIKER
69410-0D070 2
69710B CABLE ASSY, FRONT DOOR LOCK REMOTE CONTROL, RH
69710-0D210 1
69720B CABLE ASSY, FRONT DOOR LOCK REMOTE CONTROL, LH
69710-0D210 1
69750C CABLE ASSY, FRONT DOOR INSIDE LOCKING, RH
69750-0D140 1
69760C CABLE ASSY, FRONT DOOR INSIDE LOCKING LH
69750-0D140

diag_2zietx

218

دسته بندی ها: لوازم بدنه یاریس, لوازم یدکی یاریس
67001 PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, RH
67001-0D370 1  درب جلو راست
67001A CUSHION, FRONT DOOR PANEL
90541-09124 4 $2.73
67002 PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, LH
67002-0D380 1  درب جلو چپ
67111 PANEL, FRONT DOOR, OUTER RH
67111-K0020 1  رودری درب از بیرون درب جلو راست
67112 PANEL, FRONT DOOR, OUTER LH
67112-K0020 1  رودری درب از بیرون درب جلو چپ
67403F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER RH
67403-0D130 1
67404F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER LH
67404-0D130 1
67811 PAD, FRONT DOOR SILENCER
67811-0D010 2
67831 COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, RH
67831-0D310 1
67832 COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, LH
67832-0D210 1
67837K SEAL, FRONT DOOR VENT
67481-0D030 2
67861 WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, RH
67861-0D150 1  لاستیک دور درب جلو راست
67862 WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, LH
67862-0D150 1  لاستیک دور درب جلو چپ
67867C RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, RH
67867-12150 14 $2.93
67868C RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, LH
67867-12150 14 $2.93
67869E CLIP, FRONT DOOR WEATHERSTRIP
90467-04034 2 $0.91
67869J CLIP, FRONT DOOR WEATHERSTRIP
67869-20030 4 $4.31
67923 CUSHION, FRONT DOOR STIFFENER, NO.1
67923-0D070 1
67924 CUSHION, FRONT DOOR STIFFENER, NO.2
67924-0D060 1
68101 GLASS SUB-ASSY, FRONT DOOR, RH
68110-0D290 1  شیشه درب جلو راست
68102 GLASS SUB-ASSY, FRONT DOOR, LH
68120-0D290 1  شیشه درب جلو چپ
68141C RUN, FRONT DOOR GLASS, RH
68141-0D190 1  ماهوتی شیشه درب جلو راست
68151D RUN, FRONT DOOR GLASS, LH
68151-0D180 1  ماهوتی شیشه درب جلو چپ
68160C WEATHERSTRIP ASSY, FRONT DOOR GLASS, OUTER RH
68160-0D200 1  زه آبگیر شیشه از بیرون درب جلو راست
68210C WEATHERSTRIP ASSY, FRONT DOOR GLASS, OUTER LH
68210-0D200 1  زه آبگیر شیشه از بیرون درب جلو چپ
68610 CHECK ASSY, FRONT DOOR
Not applicable
69911A CHANNEL, FRONT DOOR GLASS, NO.1
69911-0D040 2
75921C TAPE, BLACK OUT, NO.1 RH
75921-0D110 1
75922M TAPE, BLACK OUT, NO.1 LH
75922-0D110

diag_2zietx

67491A GARNISH, FRONT DOOR LOWER FRAME BRACKET, RH
67491-0D160  قاب درپوش آیینه از بیرون درب جلو راست 1
67491F CLIP(FOR DOOR TRIM)
90468-04181 2 $1.34
67492A GARNISH, FRONT DOOR LOWER FRAME BRACKET, LH
67492-0D160  قاب درپوش آیینه از بیرون درب جلو چپ 1
67601 رودری از داخل درب جلو راست
67610-0DB10-C1 BLACK, TRIM2* 1
67610-0DB10-C2 IVORY, TRIM0* 1
67601B CLIP(FOR FRONT DOOR TRIM BOARD)
90467-T0019 10 $1.27
67601L CLIP(FOR FRONT DOOR TRIM BOARD)
90467-T0021 6 $1.27
67602 رودری از داخل درب جلو چپ
67620-0DB10-C1 BLACK, TRIM2* 1
67620-0DB10-C2 IVORY, TRIM0* 1
67663D GARNISH, DOOR FRAME, RH
67663-0D010 1
67664C GARNISH, DOOR FRAME, LH
67664-0D010 1
67771E RETAINER(FOR FRONT DOOR FRAME BRACKET)
67771-12060 2 $2.93
68171B WEATHERSTRIP, FRONT DOOR GLASS, INNER RH
68171-0D170  زه آبگیر شیش ه از داخل درب جلو راست 1
68172A زه آبگیر شیشه از داخل درب جلو چپ
68172-0D170

diag_1x42011

240

دسته بندی ها: لوازم بدنه یاریس, لوازم یدکی یاریس
63102A PANEL SUB-ASSY, WINDSHIELD HEADER
63102-0D160 1
63105D FRAME SUB-ASSY, BACK WINDOW, UPPER
63105-0D080 1
63111 سقف
63111-K0040 1
63141H REINFORCEMENT, ROOF PANEL, CENTER
63141-0D170 1
63143A REINFORCEMENT, ROOF PANEL
63143-0D150 1
63144A REINFORCEMENT, ROOF PANEL, NO.4
63144-0D080 1
63145A REINFORCEMENT, ROOF PANEL, NO.5
63145-0D010 1
63146C REINFORCEMENT SUB-ASSY, ROOF PANEL, NO.6
63148-0D010 1
63147F BRACKET, ROOF PANEL REINFORCEMENT, RH
63147-0D070 1
63148E BRACKET, ROOF PANEL REINFORCEMENT, LH
63147-0D070

diag_2zietx

227

دسته بندی ها: لوازم بدنه یاریس, لوازم یدکی یاریس
1023B PILLAR SUB-ASSY, FRONT BODY, INNER RH
61023-0D170  داخل ستون جلو راست 1
61032A PILLAR SUB-ASSY, NO.1 INNER, RH
61032-0D100  داخل ستون وسط راست 1
61033A REINFORCE SUB-ASSY, BACK DOOR OPENING SIDE
61033-0D070 1
61037A REINFORCEMENT SUB-ASSY, CENTER BODY PILLAR, RH
61037-0D909  دوبل ستون وسط راست 1
61108D REINFORCEMENT SUB-ASSY, FRONT PILLAR, LOWER RH
61108-0D120  دوبل ستون جلو راست 1
61117C GUSSET, SIDE PANEL TO COWL, RH
61117-0D030 1
61131C PILLAR, FRONT BODY, OUTER RH
61131-0D170  ستون جلو راست 1
61201 RAIL SUB-ASSY, ROOF SIDE, RH
61201-0D120  کلاف داخلی سقف راست 1
61211B RAIL, ROOF SIDE, OUTER REAR RH
61211-0D150  دوبل کلاف سقف راست 1
61213B RAIL, ROOF SIDE, OUTER NO.2 RH
61213-0D150  کلاف سقف راست 1
61311C PANEL, REAR BODY FRONT OUTSIDE, RH
61311-0D070  ستون وسط راست 1
61403C REINFORCE SUB-ASSY, ROCKER, OUTER RH
61403-0D180  رکاب راست 1
61611 PANEL, QUARTER, RH
61601-0D300  گلگیر عقب راست 1
61631A PANEL, QUARTER WHEEL HOUSE, OUTER RH
61631-K0020  پالونی گلگیر عقب راست 1
61633A PANEL, QUARTER WHEEL HOUSE, INNER RH
61607-0D280  پالونی داخلی گلگیر عقب راست 1
61635E EXTENSION, QUARTER WHEEL HOUSE, RH
61635-0D060 1
61641C GUSSET, QUARTER WHEEL HOUSE, FRONT RH
61641-0D070 1
61703F PANEL SUB-ASSY, QUARTER, INNER FRONT RH
61703-0D090 1
61711 PANEL, ROOF SIDE, OUTER RH
61711-K0020 1
61731B PANEL, ROOF SIDE, INNER RH
61731-K0020 1
61737D REINFORCEMENT, ROOF SIDE, INNER RH
61737-0D060 1
61761A REINFORCE, SEAT BELT ANCHOR, NO.1 UPPER RH
61761-0D020 1
61766B REINFORCEMENT, BELT ANCHOR TO ROOF SIDE, INNER RH
61766-0D080 1
61783B PAD, REAR WHEEL OPENING EXTENSION, NO.1
61783-0D010 LH 1
61783-0D080 RH 1
61824 PLATE, NOISE CONTROL, NO.1
61824-0D020 2
61826C PAD, NOISE SHUTTER, NO.3
61826-0D030 2
62151B PAD, COWL SIDE SILENCER
62151-0D110 2
75925B TAPE, BLACK OUT, NO.3 RH
75925-0D060

diag_2zietx

61024B PILLAR SUB-ASSY, FRONT BODY, INNER LH
61024-0D170  داخل ستون جلو چپ 1
61034 REINFORCE SUB-ASSY, BACK DOOR OPENING SIDE, LH
61034-0D070 1
61038A REINFORCEMENT SUB-ASSY, CENTER BODY PILLAR, LH
61038-0D909  دوبل ستون وسط چپ 1
61042A PILLAR SUB-ASSY, NO.1 INNER, LH
61042-0D100  داخل ستون وسط چپ 1
61109C REINFORCEMENT SUB-ASSY, FRONT PILLAR, LOWER LH
61109-0D120  دوبل ستون جلو چپ 1
61118D GUSSET, SIDE PANEL TO COWL, LH
61118-0D020 1
61132B PILLAR, FRONT BODY, OUTER LH
61132-0D170  ستون جلو چپ 1
61202 RAIL SUB-ASSY, ROOF SIDE, LH
61202-0D120  کلاف داخلی لبه سقف چپ 1
61212B RAIL, ROOF SIDE, OUTER REAR LH
61212-0D150  دوبل کلاف لبه سقف چپ 1
61214B RAIL, ROOF SIDE, OUTER NO.2 LH
61214-0D150  کلاف لبه سقف چپ 1
61312C PANEL, REAR BODY FRONT OUTSIDE, LH
61312-0D070  ستون وسط چپ 1
61404E REINFORCE SUB-ASSY, ROCKER, OUTER LH
61404-0D180  رکاب چپ 1
61612 PANEL, QUARTER, LH
61602-0D300  گلگیر عقب چپ 1
61632A PANEL, QUARTER WHEEL HOUSE, OUTER LH
61632-K0020  دوبل گلگیر عقب چپ 1
61634A PANEL, QUARTER WHEEL HOUSE, INNER LH
61608-0D280  داخل گلگیر عقب چپ 1
61636E EXTENSION, QUARTER WHEEL HOUSE, LH
61636-0D060 1
61642C GUSSET, QUARTER WHEEL HOUSE, FRONT LH
61642-0D070 1
61704F PANEL SUB-ASSY, QUARTER, INNER FRONT LH
61704-0D110 1
61712 PANEL, ROOF SIDE, OUTER LH
61712-K0020 1
61725 BOX, FUEL INLET
61725-0D080 1
61732B PANEL, ROOF SIDE, INNER LH
61732-K0020 1
61738D REINFORCEMENT, ROOF SIDE, INNER LH
61738-0D050 1
61762A REINFORCE, SEAT BELT ANCHOR, NO.1 UPPER LH
61762-0D030 1
61767B REINFORCEMENT, BELT ANCHOR TO ROOF SIDE, INNER LH
61767-0D090 1
61783B PAD, REAR WHEEL OPENING EXTENSION, NO.1
61783-0D010 LH 1
61783-0D080 RH 1
61824 PLATE, NOISE CONTROL, NO.1
61824-0D020 2
61826C PAD, NOISE SHUTTER, NO.3
61826-0D030 2
62151B PAD, COWL SIDE SILENCER
62151-0D110 2
75926B TAPE, BLACK OUT, NO.3 LH
75926-0D060 1

diag_2zietx

225

دسته بندی ها: لوازم بدنه یاریس, لوازم یدکی یاریس
51096B  بست شاسی عقب چپ
51096-0D040 1
51401C بست سر شاسی جلو راست
51401-0D020 1
51402 بست سر شاسی جلو چپ
51402-0D020 1
51902B HANGER SUB-ASSY, EXHAUST PIPE, NO.2
51902-0D020 1 $18.58
51963F HOOK, TRANSPORT
51963-0D030 1
51964F HOOK, TRANSPORT, LH
51963-0D030 1
53273C REINFORCEMENT, RADIATOR SUPPORT, RH
53273-0D070 1
53274C REINFORCEMENT, RADIATOR SUPPORT, LH
53274-0D040 1
57013 بست سر شاسی جلو راست
57013-0D060 1
57014B بست سر شاسی جلو چپ
57014-0D050 1
57016 سر شاسی داخلی جلو راست
57016-0D110 1
57017 سر شاسی داخلی جلو چپ
57017-0D180 1
57025D سر شاسی خارجی جلو راست
57025-0D030 1
57026C سر شاسی خارجی جلو چپ
57026-0D030 1
57101 سر شاسی کامل جلو راست
57101-0D140 1
57102 سر شاسی کامل جلو چپ
57102-0D200 1
57105G SPACER SUB-ASSY, SUSPENSION MEMBER, FRONT RH
57105-0D040 1
57106G SPACER SUB-ASSY, SUSPENSION MEMBER, FRONT LH
57106-0D020 1
57107G BRACKET SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION MEMBER MOUNTING, REAR RH
57107-0D060 1
57108F BRACKET SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION MEMBER MOUNTING, REAR LH
57108-0D060 1
57113 EXTENSION, FRONT SIDE MEMBER, RH
57113-0D030 1
57114 EXTENSION, FRONT SIDE MEMBER, LH
57114-0D030 1
57197 BOX, TORQUE, FRONT RH
57197-0D040 1
57198 BOX, TORQUE, FRONT LH
57198-0D040 1
57201B EXTENSION SUB-ASSY, FRONT SIDE MEMBER, RH
57201-0D020 1
57202C EXTENSION SUB-ASSY, FRONT SIDE MEMBER, LH
57202-0D030 1
57401H MEMBER SUB-ASSY, FLOOR SIDE, INNER RH
57401-0D240 1
57402F MEMBER SUB-ASSY, FLOOR SIDE, INNER LH
57402-0D220 1
57601 شاسی عقب راست
57601-0D240 1
57602 شاسی عقب چپ
57602-0D190 1
57603A MEMBER SUB-ASSY, REAR FLOOR SIDE, REAR RH
57603-0D090 1
57605B سینی زیر
57605-0D120 1
57606C بست سرتاسری انتهایی شاسی
57606-0D060 1
57607A بست سرتاسری وسط شاسی
57607-0D040 1
57616A MEMBER, REAR FLOOR SIDE, REAR LH
57616-0D070 1
58251D BRACE, FLOOR PANEL, FRONT
58251-0D090 RH 1
58252-0D070 LH 1
58289D BRACKET, FLOOR BRAKE HOSE, REAR
58289-0D120 RH 1
58299-0D120 LH 1

diag_2zietx

254

دسته بندی ها: لوازم بدنه یاریس, لوازم یدکی یاریس
52147H BRACKET, FRONT BUMPER MOUNTING
52147-0D120 1
53028 سینی زیر رادیات
53028-0D070 1
53141F قاب روی رادیات
53141-0D080 1
53202D CUSHION, RADIATOR SUPPORT
53119-12150 2 $11.23
53204E سینی بغل رادیات چپ
53204-0D070 1
53209F سینی بغل رادیات راست
53209-0D070 1
53210 سینی جلو رادیات
53210-0D917 1
53213A SUPPORT, RADIATOR, UPPER RH
53213-0D160 1
53214A SUPPORT, RADIATOR, UPPER LH
53214-0D160 1
53215B SUPPORT, HOOD LOCK
53215-0D121 1
53216A سینی بالای رادیات
53216-0D150 1
53245 BRACKET, HEADLAMP, RH
53245-0D030 1
53246 BRACKET, HEADLAMP, LH
53246-0D030 1
53271E BRACKET, HEADLAMP MOUNTING, RH
53271-0D040 1
53272C BRACKET, HEADLAMP MOUNTING, LH
53272-0D040 1
53285B SEAL, RADIATOR SIDE AIR, NO.1
53285-0D180 1
53286B SEAL, RADIATOR SIDE AIR, NO.2
53286-0D170 1
53287B EXTENSION, RADIATOR SUPPORT, RH
53287-0D120 1
53288B EXTENSION, RADIATOR SUPPORT, LH
53288-0D110 1
53301G CUSHION, HOOD BUMPER
90541-15111 2 $2.97
53701 APRON SUB-ASSY, FRONT FENDER, RH
53701-0D190 1  پالونی گلگیر جلو راست
53702 APRON SUB-ASSY, FRONT FENDER, LH
53702-0D180 1  پالونی گلگیر جلو چپ
53707E APRON SUB-ASSY, FENDER SIDE, RH
53707-0D020 1
53708D APRON SUB-ASSY, FENDER SIDE, LH
53708-0D020 1
53713C EXTENSION, FRONT FENDER APRON, FRONT RH
53713-0D070 1
53714C EXTENSION, FRONT FENDER APRON, FRONT LH
53714-0D070 1
53717A PLATE, FENDER APRON
53717-0D060 1
53718D GUSSET, FENDER APRON, LH
53718-0D060 1
55101 PANEL SUB-ASSY, DASH
55101-0D520 1
55168A BRACKET, FRONT FENDER MOUNTING, RH
55168-0D050 1
55169B BRACKET, FRONT FENDER MOUNTING, LH
55169-0D050 1
55210 INSULATOR ASSY, DASH PANEL
55210-0D400 1
55223A INSULATOR, DASH PANEL, OUTER
55223-0D260 1
55223C CLIP
90467-06197 1 $2.02

diag_2zietx

228

دسته بندی ها: لوازم بدنه یاریس, لوازم یدکی یاریس
53410 HINGE ASSY, HOOD, RH
53410-0D460  لولای کاپوت راست 1
53420 HINGE ASSY, HOOD, LH
53420-0D460  لولای کاپوت چپ 1
53451 ROD, HOOD SUPPORT
53440-0D140  جک کاپوت 1
53452 HOLDER, HOOD STAY
53452-0D090 1
53454 CLIP, HOOD SUPPORT ROD
90480-T0009 1
53510 LOCK ASSY, HOOD
53510-0D630  قفل کاپوت 1
53510A SPRING, TENSION(FOR HOOD LOCK)
90506-16077 WD=1.6, CW=12 1 $3.20
53510D SPRING, TENSION(FOR HOOD LOCK)
90506-T0004 WD=1.2, CW=8.5 1 $2.02
53510E SPRING, TENSION(FOR HOOD LOCK)
90506-T0005 WD=0.9, CW=21 1 $2.02
53601 اهرم قفل کاپوت
53601-02030-C0 BLACK, TRIM0*, 2* 1
53630 CABLE ASSY, HOOD LOCK CONTROL
53630-0D180  سیم کاپوت 1
53630B CLAMP(FOR HOOD LOCK CONTROL CABLE)
90469-06005 2 $1.82

diag_2zietx

216

دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر یاریس, لوازم یدکی یاریس
87810 آیینه داخل
87810-06041 1 $120.51
87910 MIRROR ASSY, OUTER REAR VIEW, RH
87910-0D760 1  آیینه بغل راست
87915 COVER, OUTER MIRROR, RH
87915-06910 1  قاب ایینه بغل راست
87931 OUTER MIRROR, RH
87931-0D760 1  شیشه آیینه راست
87940 MIRROR ASSY, OUTER REAR VIEW, LH
87940-0D750 1  آیینه بغل چپ
87945 COVER, OUTER MIRROR, LH
87945-06910 1 قاب آیینه بغل چپ
87961 MIRROR OUTE

diag_1x3SG39

237