دسته: لوازم گیربکس و جلوبندی اوریون

دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی اوریون, لوازم یدکی اوریون, لوازم یدکی تویوتا
32907ATUBE, OIL COOLER
32907-33150شلنگ سردکن روغن گیربکس اوریون1$60.37
32910COOLER ASSY, OIL
32910-06040سردکن روغن گیربکس اوریون1
32921Cمهره شلنگ خنک کن روغن اوریون
90404-14027OUTLET1$10.32
90407-14032INLET1$12.38
32921GRING, O(FOR OIL COOLER TUBE UNION)
90301-110062$3.47
32930ACCESSORY ASSY, OIL COOLER
32930-33020لوله خنک کن روغن گیربکس اوریون1$45.82
32941HOSE, OIL COOLER INLET, NO.1
32941-33070شلنگ ورودی خنک کن گیربکس اوریون1$35.50
32942HOSE, OIL COOLER OUTLET, NO.1
32942-33070شلنگ خروجی خنک کن روغن گیربکس اوریون1$35.11
32943AHOSE, TRANSMISSION OIL COOLER, NO.2
32943-33100شلنگ خنک کن روغن گیربکس اوریون1$29.97
90119-06518*** STD. PART$1.07
90179-06299*** STD. PART$0.79
90179-08068*** STD. PART$0.75
90466-16004*** STD. PART$2.69
90467-16022*** STD. PART$2.73
خنک کن گیربکس اوریون
سردکن روغن گیربکس اوریون
تویوتا کار
سرد کن گیربکس اوریون
211

دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی اوریون, لوازم یدکی اوریون
35210 SOLENOID ASSY, CLUTCH CONTROL, NO.1
35210-33030  سلونویید 1 2 $191.95
35220 SOLENOID ASSY, CLUTCH CONTROL, NO.2
35220-33040  سلونویید 2 2 $191.95
35240 SOLENOID ASSY, AUTOMATIC TRANSMISSION 3WAY
35240-73010  سلونویید 1
35280 SOLENOID ASSY, LOCK UP CONTROL
35280-52040  سلونویید 1 $226.39
35290 SOLENOID ASSY, LINE PRESSURE CONTROL
35290-33040  سلونویید 1 $203.58
35330 STRAINER ASSY, VALVE BODY OIL
35330-33050  صافی گیربکس 1 $98.05
35330A RING, O (FOR OIL STRAINER)
90301-27010 1 $3.58
35410 BODY ASSY, TRANSMISSION VALVE
35410-33171  ساعت گیربکس 1 $1,611.61
35418 VALVE, MANUAL
35418-73010 1
82125J WIRE, TRANSMISSION
82125-33090 1 $53.18
82125K WIRE, TRANSMISSION
82125-33100 1 $66.66
90105-06307 *** STD. PART $0.95
91551-80616 *** STD. PART $0.71
91551-80625 *** STD. PART $0.75
91551-80630 *** STD. PART $0.71
91551-80635 *** STD. PART $0.99
91551-80645 *** STD. PART $0.99
91551-80650 *** STD. PART $0.99
91551-80655 *** STD. PART $0.95
 
269

دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی اوریون, لوازم یدکی اوریون
32000 توربین
32000-33132 (12/2008 – 04/2009) 1
32000-33133 (05/2009 – 07/2009) 1
32101 GEAR SUB-ASSY, DRIVE PLATE & RING
32101-48010  فلایویل 1 $267.11
32101A BOLT(FOR DRIVE PLATE & TORQUE CONVERTER SETTING)
90109-09001 *9-1.25PX12.4-7.3, BLACK X $1.03
90119-09025 *9-1.25PX12.4-8.4, SILVER WHITE X $1.03
32101C BOLT, HEXAGON(FOR DRIVE PLATE SETTING)
90105-10048 *10-1.25PX18-13, (J) 8 $1.42
90105-A0022 *10-1.25PX18-13, (L) 8
32116 SPACER, DRIVE PLATE, FRONT
32116-32020 1 $35.31
32117 SPACER, DRIVE PLATE, REAR
32117-32020 1 $27.44
35035 BODY SUB-ASSY, FR OIL PUMP & GEAR
35035-33030  اویل پمپ گیربکس 1 $456.93
35301A SEAL, OIL (FOR FRONT OIL PUMP)
90311-43010  کاسه نمد اویل پمپ گیربکس 1 $17.00
35301B RING, O (FOR FRONT OIL PUMP BODY)
90301-99158 1 $7.80
35301E PIN, STRAIGHT (FOR FRONT OIL PUMP)
90250-08040 2 $1.07
35301F BOLT (FOR FRONT OIL PUMP SETTING)
91551-80835 PLANT NO.A32-1.25PX35-22 7 $0.99
35307F BOLT (FOR STATOR SHAFT)
90148-60064 NO.1 7 $0.71
90148-60065 NO.2 9 $0.71
35321 دنده اویل پمپ گیربکس
35321-33110 T=11.547-11.555 (10/2006 – 07/2009) 1 $78.56
35321-33111 T=11.547-11.555 (10/2010 – 09/2011) 1
35321-33120 T=11.555-11.563 (10/2006 – 07/2009) 1 $78.56
35321-33121 T=11.555-11.563 (10/2010 – 09/2011) 1
35321-33130 T=11.564-11.571 (10/2006 – 07/2009) 1 $78.56
35321-33131 T=11.564-11.571 (10/2010 – 09/2011) 1
35321-33140 T=11.572-11.579 (10/2006 – 07/2009) 1 $78.56
35321-33141 T=11.572-11.579 (10/2010 – 09/2011) 1
35321-33150 T=11.580-11.587 (10/2006 – 07/2009) 1 $78.56
35321-33151 T=11.580-11.587 (10/2010 – 09/2011) 1
35322 دنده اویل پمپ گیربکس
35322-33110 T=11.547-11.555 1 $72.71
35322-33120 T=11.555-11.563 1 $72.71
35322-33130 T=11.564-11.571 1 $72.71
35322-33140 T=11.572-11.579 1 $72.71
35322-33150 T=11.580-11.587 1 $72.71
35370 SHAFT ASSY, STATOR
35370-33031 1 $419.53
 
233