دسته: لوازم موتوری GT86

دسته بندی ها: لوازم موتوری GT86, لوازم یدکی GT86
11101V BOLT(FOR CYLINDER HEAD SET SUB)
SU003-00117  پیچ سرسیلندر 12
11103C HOUSING SUB-ASSY, CAMSHAFT, RH
SU003-04235 1
11103D BOLT(FOR CAMSHAFT HOUSING TO CYLINDER HEAD, RH)
SU003-04265 9
11103G SPACER, OIL, RH
SU003-00816 1
11115 GASKET, CYLINDER HEAD
SU003-00112  واشر سرسیلندر 1
11151E BOLT(FOR CAMSHAFT BEARING CAP TO HOUSING RH, NO.1)
SU003-04264 25
11191A GASKET(FOR SPARK PLUG TUBE)
SU003-00100 2
15044 PIPE SUB-ASSY, CAMSHAFT OIL FEED
SU003-00308 1
15678D FILTER, OIL CONTROL VALVE, RH
SU003-00299 2
SU003-00309 *** STD. PART
SU003-02155 *** STD. PART
SU003-02184 *** STD. PART
SU003-02193 *** STD. PART
SU003-02196 *** STD. PART
SU003-02197 *** STD. PART
SU003-04084 *** STD. PART
 
11101V BOLT(FOR CYLINDER HEAD SET SUB)
SU003-00117 12
11104A HOUSING SUB-ASSY, CAMSHAFT, LH
SU003-04237 1
11104B BOLT(FOR CAMSHAFT HOUSING TO CYLINDER HEAD, LH)
SU003-04265 9
11104E CASE ASSY, PUMP DRIVE
SU003-00330 1
11104F SPACER, OIL, LH
SU003-00816 1
11116 GASKET, CYLINDER HEAD, NO.2
SU003-00099 1
11153A BOLT(FOR CAMSHAFT BEARING CAP TO HOUSING LH, NO.1)
SU003-04264 25
11193A GASKET, SPARK PLUG TUBE, LH
SU003-00100 2
13751A LIFTER, VALVE
SU003-00277 1
15678E FILTER, OIL CONTROL VALVE, LH
SU003-00299 2
SU003-02134 *** STD. PART
SU003-02184 *** STD. PART
SU003-02197 *** STD. PART
 
11101 HEAD SUB-ASSY, CYLINDER
SU003-00111 1
11102 HEAD, CYLINDER, LH
SU003-00115 1
11117A PLUG, W/HEAD TAPER SCREW, NO.1
SU003-00303 2
11117B PLUG, W/HEAD TAPER SCREW, NO.2
SU003-00303 3
11122 BUSH, INTAKE VALVE GUIDE
SU003-04238 4
11122B BUSH, INTAKE VALVE GUIDE, NO.2
SU003-04238 4
11126 BUSH, EXHAUST VALVE GUIDE
SU003-04239 4
11126B BUSH, EXHAUST VALVE GUIDE, NO.2
SU003-04239 4
SU003-02150 *** STD. PART
 
11201 COVER SUB-ASSY, CYLINDER HEAD
SU003-00279 1
11202 COVER SUB-ASSY, CYLINDER HEAD, LH
SU003-00282 1
11213 GASKET, CYLINDER HEAD COVER
SU003-00280 1
11214 GASKET, CYLINDER HEAD COVER, NO.2
SU003-00281 1
SU003-02197 *** STD. PART
 
11101Y HEAD & VALVE SET, CYLINDER, RH
SU003-00103 1
11102B HEAD & VALVE SET, CYLINDER, LH
SU003-00104 1
 
11102A SENSOR, CAMSHAFT POSITION
SU003-00413 NO.2 1
SU003-00414 NO.1 3
SU003-00184 *** STD. PART
SU003-00185 *** STD. PART
SU003-04259 *** STD. PART
 
169

دسته بندی ها: لوازم موتوری GT86, لوازم یدکی GT86
23255A واشر سوزن انژکتور
SU003-00323 NO.1 4
SU003-00324 NO.2 4
23256 RING, FUEL INJECTOR BACK-UP, NO.1
SU003-00333 4
23257 RING, FUEL INJECTOR BACK-UP, NO.2
SU003-00334 4
23258 RING, FUEL INJECTOR BACK-UP, NO.3
SU003-05632 4
23270 DAMPER ASSY, FUEL PRESSURE PULSATION
SU003-00331 2
23270D GASKET(FOR PULSATION DAMPER)
SU003-00346 2
23295 HOLDER, INJECTOR, NO.1
SU003-00320 4
23801P PIPE SUB-ASSY, FUEL, NO.1
SU003-00338 1
23802B PIPE SUB-ASSY, FUEL, NO.2
SU003-00339 1
23814E PIPE, FUEL DELIVERY, RH
SU003-00336 1
23815E PIPE, FUEL DELIVERY, LH
SU003-00337
23100X پمپ بنزین
SU003-00328 1
23801V BOLT, UNION
SU003-00310 1
23801Y GASKET
SU003-00347 1
23807 PIPE SUB-ASSY, FUEL DELIVERY
SU003-00343 1
23808 PIPE SUB-ASSY, FUEL DELIVERY, NO.2
SU003-00345 1
23814B PIPE, FUEL DELIVERY
SU003-00341 1
23815 PIPE, FUEL DELIVERY, NO.2
SU003-00342
22030 دریچه سوخت با موتور
SU003-00313

diag_1ltnBmT diag_1zHwEcW (1)diag_1zHwEcW (1)

182