دسته: لوازم بدنه GT86

دسته بندی ها: لوازم بدنه GT86, لوازم یدکی GT86
77023 FILTER SUB-ASSY, FUEL SUCTION TUBE
SU003-01105  درجه داخل باک 1
77023B FILTER SUB-ASSY, FUEL SUCTION TUBE, NO.2
SU003-01081 1
77100 TANK ASSY, FUEL
SU003-01014  باک بنزین 1
77144 RETAINER, FUEL PUMP GAUGE
SU003-01023 2
77166 CUSHION, FUEL TANK PROTECTOR
SU003-01042 3
77169A GASKET, FUEL SUCTION TUBE SET
SU003-01019 2
77197A CLAMP, EVAPORATION VENT TUBE, NO.2
SU003-01036 1
77204C TUBE SUB-ASSY, FUEL TANK MAIN, NO.2
SU003-01084 1
77209F TUBE SUB-ASSY, FUEL TANK MAIN
SU003-01085 1
77211B CLAMP (FOR FUEL FILLER PIPE)
SU003-01030 1
77213B HOSE, FUEL TANK TO FILLER PIPE
SU003-01101 1
77226A TUBE, FUEL TANK BREATHER, NO.6
SU003-01099 1
77229C CLAMP, BREATHER TUBE
SU003-01024 1
77404 HOSE SUB-ASSY, FUEL TANK VENT
SU003-01100 1
77606 PROTECTOR SUB-ASSY, FUEL TANK, NO.1
SU003-01070 1
77651A CUSHION, FUEL TANK, NO.1
SU003-01047 6
77652A CUSHION, FUEL TANK, NO.2
SU003-01045 4
SU003-01015 *** STD. PART
SU003-01016 *** STD. PART
SU003-04078 *** STD. PART
SU003-04167 *** STD. PART
 
251

دسته بندی ها: لوازم بدنه GT86, لوازم یدکی GT86
71196A CLIP
SU003-02984 9
76851A COVER, FRONT SPOILER, RH
SU003-04184 GALAXY BLUE SILICA, E8H 1
SU003-04185 DARK GRAY METALLIC, 61K 1
SU003-04186 ORANGE METALLIC, H8R 1
SU003-04188 LIGHTNING RED, C7P 1
SU003-04189 STERLING SILVER M, D6S 1
SU003-04190 CRYSTAL BLACK SILICA, D4S 1
SU003-04191 SATIN WHITE PEARL, 37J 1
76852A COVER, FRONT SPOILER, LH
SU003-04192 GALAXY BLUE SILICA, E8H 1
SU003-04193 DARK GRAY METALLIC, 61K 1
SU003-04194 ORANGE METALLIC, H8R 1
SU003-04196 LIGHTNING RED, C7P 1
SU003-04197 STERLING SILVER M, D6S 1
SU003-04198 CRYSTAL BLACK SILICA, D4S 1
SU003-04199 SATIN WHITE PEARL, 37J 1
76853B COVER, FRONT SPOILER, CENTER
SU003-04176 GALAXY BLUE SILICA, E8H 1
SU003-04177 DARK GRAY METALLIC, 61K 1
SU003-04178 ORANGE METALLIC, H8R 1
SU003-04180 LIGHTNING RED, C7P 1
SU003-04181 STERLING SILVER M, D6S 1
SU003-04182 CRYSTAL BLACK SILICA, D4S 1
SU003-04183 SATIN WHITE PEARL, 37J 1
76857 RETAINER, FRONT SPOILER SIDE, RH
SU003-04200 1
76858 RETAINER, FRONT SPOILER SIDE, LH
SU003-04201 1
76917D CLIP
SU003-02964 6
76917E CLIP
SU003-02989 2
SU003-01514 *** STD. PART
SU003-03352 *** STD. PART
SU003-04226 *** STD. PART
 

76793C BRACKET, REAR SPOILER, NO.2 RH
SU003-03949 1
76794C BRACKET, REAR SPOILER, NO.2 LH
SU003-03950 1
76867 RETAINER, REAR SPOILER SIDE, RH
SU003-03971 1
76868 RETAINER, REAR SPOILER SIDE, LH
SU003-03972 1
76871B COVER, REAR SPOILER
SU003-03954 1
76879B CLIP, REAR SPOILER, NO.2
SU003-04055 14
76889 CLIP, REAR SPOILER, NO.2
SU003-02963 4
76889D CLIP, REAR SPOILER, NO.2
SU003-02988 4
76897A SPOILER,REAR SIDE RH
SU003-03955 GALAXY BLUE SILICA, E8H 1
SU003-03956 DARK GRAY METALLIC, 61K 1
SU003-03957 ORANGE METALLIC, H8R 1
SU003-03959 LIGHTNING RED, C7P 1
SU003-03960 STERLING SILVER M, D6S 1
SU003-03961 CRYSTAL BLACK SILICA, D4S 1
SU003-03962 SATIN WHITE PEARL, 37J 1
76898A SPOILER,REAR SIDE LH
SU003-03963 GALAXY BLUE SILICA, E8H 1
SU003-03964 DARK GRAY METALLIC, 61K 1
SU003-03965 ORANGE METALLIC, H8R 1
SU003-03967 LIGHTNING RED, C7P 1
SU003-03968 STERLING SILVER M, D6S 1
SU003-03969 CRYSTAL BLACK SILICA, D4S 1
SU003-03970 SATIN WHITE PEARL, 37J 1
76973D COVER, REAR UNDER SIDE, RH
SU003-03952 1
76974D COVER, REAR UNDER SIDE, LH
SU003-03953 1
SU003-03352 *** STD. PART
SU003-04223 *** STD. PART
 
71196 CLIP(FOR REAR SPOILER)
SU003-02982 2
76085A CAP(FOR REAR SPOILER)
SU003-01986 4
76871 SPOILER, REAR
SU003-04233 OPTION CODE=5U&DESTINATION CODE=K4, BLACK, 37J, 61K, C7P, D4S, D6S, E8H, H8R 1
SU003-04234 DESTINATION CODE=ES&OPTION CODE=NW, BLACK, 37J, 61K, C7P, D4S, D6S, E8H, H8R 1
76879 CLIP, REAR SPOILER, NO.1
SU003-05744 2
SU003-04269 *** STD. PART
 
76085A CAP(FOR REAR SPOILER)
SU003-01986 4
76791 BRACKET, REAR SPOILER, NO.1 RH
SU003-03382 1
76792B BRACKET, REAR SPOILER, NO.1 LH
SU003-03383 1
76871 SPOILER, REAR
SU003-04233 OPTION CODE=5U&DESTINATION CODE=K4, BLACK, 37J, 61K, C7P, D4S, D6S, E8H, H8R 1
SU003-04234 DESTINATION CODE=ES&OPTION CODE=NW, BLACK, 37J, 61K, C7P, D4S, D6S, E8H, H8R 1
76893A COVER, REAR SPOILER, RH
SU003-03384 GALAXY BLUE SILICA, E8H 1
SU003-03385 DARK GRAY METALLIC, 61K 1
SU003-03386 ORANGE METALLIC, H8R 1
SU003-03387 LIGHTNING RED, C7P 1
SU003-03388 STERLING SILVER M, D6S 1
SU003-03389 CRYSTAL BLACK SILICA, D4S 1
SU003-03390 SATIN WHITE PEARL, 37J 1
76894 COVER, REAR SPOILER, LH
SU003-03391 GALAXY BLUE SILICA, E8H 1
SU003-03392 DARK GRAY METALLIC, 61K 1
SU003-03393 ORANGE METALLIC, H8R 1
SU003-03394 LIGHTNING RED, C7P 1
SU003-03395 STERLING SILVER M, D6S 1
SU003-03396 CRYSTAL BLACK SILICA, D4S 1
SU003-03397 SATIN WHITE PEARL, 37J 1
SU003-02795 *** STD. PART
SU003-02853 *** STD. PART
SU003-04269 *** STD. PART
 
299

دسته بندی ها: لوازم بدنه GT86, لوازم یدکی GT86
69051 CYLINDER & KEY SET, DOOR LOCK, RH
Not applicable
69052 CYLINDER & KEY SET, DOOR LOCK, LH
SU003-01443 1
69055A CYLINDER & KEY SET, LUGGAGE COMPARTMENT LOCK
SU003-01429 1
69057A CYLINDER & KEY SET, IGNITION SWITCH LOCK
Not applicable
69503 CYLINDER SET, LOCK
SU003-01421 1
69563A PAD, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR LOCK CYLINDER
SU003-04945 1
88027 LABEL, KEY LESS
Not applicable
89070E TRANSMITTER ASSY, DOOR CONTROL
Not applicable
89071B MODULE SET, TRANSMITTER SUB-ASSY, DOOR CONTROL
Not applicable
8907A SWITCH SET, TRANSMITTER
Not applicable
89751A COVER, TRANSMITTER HOUSING
Not applicable
89752A CASE, TRANSMITTER HOUSING
Not applicable
89785B TRANSMITTER, TRANSPONDER KEY MASTER
Not applicable
 
254

دسته بندی ها: لوازم بدنه GT86, لوازم یدکی GT86
67001 PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, RH
SU003-01558  درب راست 1
67001A CUSHION, FRONT DOOR PANEL
SU003-04136 4
67002 PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, LH
SU003-01559  درب چپ 1
68610B CHECK ASSY, FRONT DOOR, RH
SU003-01567  ترمز درب راست 1
68620 CHECK ASSY, FRONT DOOR, LH
SU003-01567  ترمز درب چپ 1
SU003-00051 *** STD. PART
SU003-02825 *** STD. PART
SU003-02909 *** STD. PART
SU003-04644 *** STD. PART
 
62616 STOPPER, FRONT DOOR SASH
SU003-04118 2
67403F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER RH
SU003-01608 1
67404F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER LH
SU003-01609 1
67469 PROTECTOR, FRONT DOOR GUIDE
SU003-01625 1
67811C COVER, FRONT DOOR HOLE
SU003-01604 RH 1
SU003-01605 LH 1
67831 COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, RH
SU003-01610 1
67832 COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, LH
SU003-01611 1
68160C WEATHERSTRIP ASSY, FRONT DOOR GLASS, OUTER RH
SU003-04334 1
68210C WEATHERSTRIP ASSY, FRONT DOOR GLASS, OUTER LH
SU003-04335 1
SU003-00051 *** STD. PART
SU003-01624 *** STD. PART
SU003-02874 *** STD. PART
SU003-02894 *** STD. PART
SU003-02920 *** STD. PART
 
68101 GLASS SUB-ASSY, FRONT DOOR, RH
SU003-G0001  شیشه درب جلو راست 1
68102 GLASS SUB-ASSY, FRONT DOOR, LH
SU003-G0002  شیشه درب جلو چپ 1
68125 GLASS, FRONT DOOR FIX WINDOW, RH
SU003-G0010  شیشه لچکی راست 1
68126 GLASS, FRONT DOOR FIX WINDOW, LH
SU003-G0011  شیشه لچکی چپ 1
 
67861 WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, RH
SU003-01631 1
67862 WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, LH
SU003-01632 1
67867C RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, RH
SU003-04052 13
67868C RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, LH
SU003-04050 13
67869B CLIP, FRONT DOOR WEATHERSTRIP
SU003-04054 4
67869E CLIP, FRONT DOOR WEATHERSTRIP
SU003-04053 2
68165 WEATHERSTRIP, DOOR REAR CORNER, RH
SU003-04601 1
68166 WEATHERSTRIP, DOOR REAR CORNER, LH
SU003-04602 1
 
242

دسته بندی ها: لوازم بدنه GT86, لوازم یدکی GT86
64401 PANEL SUB-ASSY, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR
SU003-01454 DESTINATION CODE=E3&OPTION CODE=NW 1
SU003-01455 DESTINATION CODE=ES&OPTION CODE=NW 1
SU003-01458 OPTION CODE=5U&DESTINATION CODE=K4 1
64459 CUSHION, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR
SU003-01472 2
64461 WEATHERSTRIP, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR
SU003-01469 1
64469 CUSHION, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR, NO.2
Not applicable
64510 HINGE ASSY, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR, RH
SU003-01460 1
64520 HINGE ASSY, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR, LH
SU003-01461 1
64530A SUPPORT ASSY, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR
SU003-01462 DESTINATION CODE=E3&OPTION CODE=JW 2
SU003-01463 DESTINATION CODE=ES&OPTION CODE=NW 2
SU003-01464 OPTION CODE=5U&DESTINATION CODE=K4 2
64554 STOPPER, LUGGAGE DOOR BALANCER
SU003-01471 2
64620E STRIKER ASSY, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR
SU003-01467 DESTINATION CODE=ES&OPTION CODE=NW 1
SU003-01468 OPTION CODE=5U&DESTINATION CODE=K4 1
64650 CLOSER ASSY, LUGGAGE DOOR
SU003-01465 1
64660 CABLE ASSY, LUGGAGE CLOSER
SU003-01406 1
SU003-00025 *** STD. PART
SU003-01413 *** STD. PART
SU003-02789 *** STD. PART
SU003-02806 *** STD. PART
SU003-02898 *** STD. PART
SU003-02980 *** STD. PART
 
221

دسته بندی ها: لوازم بدنه GT86, لوازم یدکی GT86
PANEL, COWL TOP SIDE, RH
SU003-01255 1
55714C PANEL, COWL TOP SIDE, LH
SU003-01256 1
61037A REINFORCEMENT SUB-ASSY, CENTER BODY PILLAR, RH
SU003-01257  دوبل وسط راست 1
61038A REINFORCEMENT SUB-ASSY, CENTER BODY PILLAR, LH
SU003-01258  دوبل وسط چپ 1
61108A REINFORCE SUB-ASSY, FRONT BODY PILLAR, LOWER RH
SU003-01259  دوبل پایینی راست 1
61109A REINFORCE SUB-ASSY, FRONT BODY PILLAR, LOWER LH
SU003-01260  دوبل پایینی چپ 1
61131 PILLAR, FRONT BODY, UPPER OUTER RH
SU003-01245 1
61132 PILLAR, FRONT BODY, UPPER OUTER LH
SU003-01246 1
61201 RAIL SUB-ASSY, ROOF SIDE, RH
SU003-01261 1
61202 RAIL SUB-ASSY, ROOF SIDE, LH
SU003-01262 1
61403C REINFORCE SUB-ASSY, ROCKER, OUTER RH
SU003-01270 1
61404E REINFORCE SUB-ASSY, ROCKER, OUTER LH
SU003-01271 1
61431 PANEL, ROCKER, OUTER REAR RH
SU003-01251 OPTION CODE=MU 1
SU003-01253 OPTION CODE=5L 1
61432 PANEL, ROCKER, OUTER REAR LH
SU003-01252 OPTION CODE=MU 1
SU003-01254 OPTION CODE=5U 1
61611 گلگیر عقب راست
SU003-01247 OPTION CODE=MU 1
SU003-01249 OPTION CODE=5U 1
61612 گلگیر عقب چپ
SU003-01248 OPTION CODE=MU 1
SU003-01250 OPTION CODE=5U 1
61613E PANEL, QUARTER, INNER RH
SU003-01263  کلاف سقف داخلی راست 1
61614E PANEL, QUARTER, INNER LH
SU003-01264  کلاف سقف داخلی چپ 1
61617A PANEL, QUARTER INNER, REAR RH
SU003-01265 1
61618A PANEL, QUARTER, INNER REAR LH
SU003-01266 1
61627E EXTENSION, QUARTER PANEL, REAR LOWER RH
SU003-01267 1
61628D EXTENSION, QUARTER PANEL, REAR LOWER LH
SU003-01268 1
62155B PAD, QUARTER PANEL
SU003-02952 2
SU003-01987 *** STD. PART
 

 

256

دسته بندی ها: لوازم بدنه GT86, لوازم یدکی GT86
55620A CUSHION(FOR CUP HOLDER)
SU003-03213  قاب هولدر 1
55620B HOLDER, INSTRUMENT PANEL CUP
SU003-03208 1
58810J باکس کنسول
SU003-03188 DESTINATION CODE=ES&OPTION CODE=NW 1
SU003-03189 DESTINATION CODE=ES&OPTION CODE=NH 1
58815F CARPET, CONSOLE BOX
SU003-03212 1
58818A COVER, CONSOLE BOX, FR
SU003-03206 1
58836B PAD, CONSOLE BOX SILENCER, NO.1
SU003-03209 2
58941A COVER, PARKING BRAKE HOLE
SU003-03201 1
58995A BRACKET, CONSOLE BOX MOUNTING, NO.1
SU003-03214 1
58996A BRACKET, CONSOLE BOX MOUNTING, NO.2
SU003-03215 1
SU003-00013 *** STD. PART
SU003-00064 *** STD. PART
SU003-00068 *** STD. PART
SU003-02919 *** STD. PART
 
251

دسته بندی ها: لوازم بدنه GT86, لوازم یدکی GT86
55312A CLIP, INSTRUMENT PANEL
SU003-02967 X
55317A PANEL, INSTRUMENT SIDE, RH
SU003-01924 1
55318C PANEL, INSTRUMENT SIDE, LH
SU003-01925 1
55408F PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL SPEAKER, NO.1
SU003-01951 1
55409F PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL SPEAKER, NO.2
SU003-01952 1
55434E CAP
SU003-02961 1
55435A PANEL, INSTRUMENT PANEL FINISH, END RH
SU003-01970 1
55436A PANEL, INSTRUMENT PANEL FINISH, END LH
SU003-01971 1
55606 COVER SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL UNDER, NO.1
SU003-01983 1
55607 COVER SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL UNDER, NO.2
SU003-01922 1
SU003-00064 *** STD. PART
SU003-02931 *** STD. PART
 
55061 REGISTER SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.1
SU003-01942 1
55062 REGISTER SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, N0.2
SU003-01943 1
55312A CLIP, INSTRUMENT PANEL
SU003-02967 X
55349A CUSHION, INSTRUMENT PANEL
SU003-01968 1
55403 HOOD SUB-ASSY, METER
SU003-01959 1
55405B PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, CENTER
SU003-01912 1
55422 ORNAMENT, INSTRUMENT PANEL METER, UPPER
SU003-01958 1
55461A ORNAMENT, INSTRUMENT PANEL
SU003-01934 1
55650B BEZEL, INSTRUMENT PANEL REGISTER
SU003-01916 2
55670A REGISTER ASSY, INSTRUMENT PANEL, CENTER
SU003-01945 1
55981 GARNISH, DEFROSTER NOZZLE, NO.1
SU003-01948 1
55982 GARNISH, DEFROSTER NOZZLE, NO.2
SU003-01949 1
55983 GARNISH, DEFROSTER NOZZLE, NO.3
SU003-01950 1
SU003-02915 *** STD. PART
 
55044B PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL FINISH, UPPER
SU003-01919 1
55045C PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL FINISH, UPPER
SU003-01920 1
55302C PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT
SU003-01906 1
55303B PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT, LOWER
SU003-01908 1
55309C REINFORCEMENT SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, CENTER
SU003-01967 1
55312A CLIP, INSTRUMENT PANEL
SU003-02967 X
55406B PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, LOWER CENTER
SU003-01914 1
55474C GARNISH, INSTRUMENT CLUSTER FINISH PANEL, NO.1
SU003-01929 1
55475A GARNISH, INSTRUMENT CLUSTER FINISH PANEL, NO.2
SU003-01930 1
55503B CUSHION(FOR GLOVE COMPARTMENT)
SU003-01956 2
55510A CUSHION(FOR GLOVE COMPARTMENT DOOR)
SU003-04310 2
55550 DOOR ASSY, GLOVE COMPARTMENT
SU003-01955 1
55557C DAMPER, GLOVE COMPARTMENT DOOR
SU003-01972 1
55558 REINFORCEMENT, GLOVE COMPARTMENT DOOR
SU003-01965 1
SU003-01974 *** STD. PART
SU003-02866 *** STD. PART
SU003-02915 *** STD. PART
 

55315A SPACER, INSTRUMENT PANEL, NO.1
SU003-02991 2
55330B REINFORCEMENT ASSY, INSTRUMENT PANEL
SU003-01977 1
55394B BOLT, INSTRUMENT PANEL
SU003-02856 2
55394C BOLT, INSTRUMENT PANEL
SU003-02855 2
SU003-00980 *** STD. PART
SU003-02915 *** STD. PART
 
55449D BASE, SWITCH
SU003-02498 1
55539B COVER, SPARE SWITCH HOLE, NO.2
SU003-02447 X
 
73900 AIR BAG ASSY, INSTRUMENT PANEL, LOWER NO.1
SU003-03433 1
73960A AIR BAG ASSY, INSTRUMENT PANEL PASSENGER W/O DOOR
SU003-03427 1
SU003-00008 *** STD. PART
SU003-00051 *** STD. PART
 
55522B COVER, RADIO TUNER OPENING
SU003-02639 1
SU003-00062 *** STD. PART
 
245

دسته بندی ها: لوازم بدنه GT86, لوازم یدکی GT86
53301 HOOD SUB-ASSY
SU003-01394  درب موتور 1
53301C PROTECTOR, HOOD CUSHION
SU003-01397 2
53381B SEAL, HOOD TO RADIATOR SUPPORT, RH
SU003-01396 1
53382G SEAL, HOOD TO RADIATOR SUPPORT, LH
SU003-01396 1
 diag_1tNAx1N
3341B نمد کاپوت
SU003-02960 1
53341C CLIP(FOR HOOD INSULATOR)
SU003-03011 12
53801 گلگیر جلو راست
SU003-01388 OPTION CODE=5U 1
SU003-01390 OPTION CODE=MU 1
53802 گلگیر جلو چپ
SU003-01389 OPTION CODE=5U 1
SU003-01391 OPTION CODE=MU 1
53838A EXTENSHION, FRONT FENDER, RH
SU003-01392 1
53839A EXTENSHION, FRONT FENDER, LH
SU003-01393 1
53899 SILENCER
SU003-02951

diag_1tNAx1N

53851D PAD, FRONT WHEEL OPENING EXTENSION, RH
SU003-01554 1
53852B PAD, FRONT WHEEL OPENING EXTENSION, LH
SU003-01555 1
53875A گل پخش کن جلو راست
SU003-01547 1
53876A گل پخش کن جلو چپ
SU003-01548
244

دسته بندی ها: لوازم بدنه GT86, لوازم یدکی GT86
52152C CLIP, REAR BUMPER SIDE
SU003-02963 4
52159 سپر عقب
SU003-01494 DESTINATION CODE=ES&OPTION CODE=NW 1
SU003-03948 OPTION CODE=5U&DESTINATION CODE=K4 1
52162D PIECE, REAR BUMPER
SU003-02984 10
52162E PIECE, REAR BUMPER
SU003-02989 2
52163A قاب بکسل بند راست
SU003-01530 1
52164A قاب بکسل بند چپ
SU003-01531 1
52167 دیاق آهنی پشت سپر
SU003-01509 DESTINATION CODE=KS 1
SU003-01510 DESTINATION CODE=ES 1
52169B BRACKET, REAR BUMPER, CENTER
SU003-01507 2
52171A REINFORCEMENT, REAR BUMPER, NO.1
SU003-01512 1
52172B REINFORCEMENT, REAR BUMPER, NO.2
SU003-01513 1
52185A BRACKET, REAR BUMPER SIDE, RH
SU003-01501 1
52186A BRACKET, REAR BUMPER SIDE, LH
SU003-01502 1
52461F PAD, REAR BUMPER
SU003-04202 1
52561A CLIP(FOR REAR BUMPER RETAINER)
SU003-02988 2
52575 کشویی سپر عقب راست
SU003-01503 1
52576 کشویی سپر عقب چپ
SU003-01504 1
52591 SEAL, REAR BUMPER SIDE, RH
SU003-01527 1
52592 SEAL, REAR BUMPER SIDE, LH
SU003-01528

diag_1tNAx1Ndiag_1tNAx1N

52159 سپر عقب
SU003-01494 DESTINATION CODE=ES&OPTION CODE=NW 1
SU003-03948 OPTION CODE=5U&DESTINATION CODE=K4
210

دسته بندی ها: لوازم بدنه GT86, لوازم یدکی GT86
52021 REINFORCEMENT SUB-ASSY, FRONT BUMPER
SU003-01508  دیاق پشت سپر جلو 1
52114A BRACKET, FRONT BUMPER EXTENTION MOUNTING
SU003-01540 1
52115A SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, RH
SU003-01496 1
52115D SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, NO.2 RH
SU003-01498 1
52116A SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, LH
SU003-01497 1
52116D SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, NO.2 LH
SU003-01499 1
52119 سپر جلو
SU003-01482 OPTION CODE=MU 1
SU003-01485 OPTION CODE=5U 1
52123B PLATE, FRONT BUMPER REINFORCEMENT, RH
SU003-01537 1
52124B PLATE, FRONT BUMPER REINFORCEMENT, LH
SU003-01538 1
52127C قاب چراغ شور
SU003-03951 BLACK, 37J, 61K, C7P, D4S, D6S, E8H, H8R 1
52129B سینی زیر سپر
SU003-04308 1
52141B STAY, FRONT BUMPER
SU003-01511 1
52161C PIECE, FRONT BUMPER
SU003-02984 11
52161T PIECE, FRONT BUMPER
SU003-02974 2
52521B RETAINER, FRONT BUMPER, UPPER
SU003-01515  لاستیک بالای سپر 1
52535 RETAINER, FRONT BUMPER SIDE, RH
SU003-01505  لاستیک گوشه سپر راست 1
52536 RETAINER, FRONT BUMPER SIDE, LH
SU003-01506  لاستیک گوشه سپر چپ 1
52611 ABSORBER, FRONT BUMPER ENERGY
SU003-01495  فوم پشت سپر 1
53112E GRILLE, RADIATOR, LOWER NO.1
SU003-01532  شبکه داخل سپر 1
53293 BRACKET, FRONT BUMPER STAY
SU003-01500 1
53395E SEAL, HOOD TO FRONT END PANEL
SU003-01534 1
81481E COVER, FOG LAMP, RH
SU003-01518  قاب پرژکتور راست 1
81482C قاب پرژکتور چپ
SU003-01519

diag_1tNAx1Ndiag_1tNAx1N

52119A سپر جلو
SU003-01482 OPTION CODE=MU 1
SU003-01485 OPTION CODE=5U 1
210