دسته: لوازم بدنه هایس

دسته بندی ها: لوازم بدنه هایس, لوازم یدکی هایس
52114A BRACKET, FRONT BUMPER EXTENTION MOUNTING
Not applicable
52115A SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, RH
52115-26150  کشویی سپر جلو چپ 1
52116A SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, LH
52116-26150  کشویی سپر جلو راست 1
52119A سپر جلو
52119-26670 LESS COLOR 1
52125A BRACKET, FOG LAMP MOUNTING, RH
Not applicable
52126A BRACKET, FOG LAMP MOUNTING, LH
Not applicable
52127C COVER, FRONT BUMPER HOLE
52127-26220 LESS COLOR 2
52131A REINFORCEMENT, FRONT BUMPER
52131-26060  دیاق پشت سپر 1
52145A STAY, FRONT BUMPER, NO.2 RH
52145-26100 1
52146A STAY, FRONT BUMPER, NO.2 LH
52146-26100 1
52161C PIECE, FRONT BUMPER
52161-16010 4 $2.41
53112C GRILLE, RADIATOR, LOWER RH
53112-26060 1
53112E GRILLE, RADIATOR, LOWER NO.1
53112-26080 1
53113C GRILLE, RADIATOR, LOWER LH
53113-26060 1
81481E COVER, FOG LAMP, RH
Not applicable
81482C COVER, FOG LAMP, LH
Not applicable

diag_1zHwEcW (1)

221

دسته بندی ها: لوازم بدنه هایس, لوازم یدکی هایس
4189-58010 *** STD. PART $10.75
67206A BRACKET SUB-ASSY, BACK DOOR STOPPER
Not applicable
67207C STOPPER SUB-ASSY, BACK DOOR
Not applicable
67281F STOPPER, BACK DOOR, LOWER
67281-28010 1 $30.92
67282 STOPPER, BACK DOOR, NO.1
67282-28010 1 $30.92
67293A CUSHION, BACK DOOR STOPPER
67293-28020 RH 1 $15.89
67294-28010 LH 1 $15.89
67961A STRAP, BACK DOOR PULL
Not applicable
68810D HINGE ASSY, BACK DOOR, RH
68810-26010  لولای راست درب عقب 1 $39.97
68820C HINGE ASSY, BACK DOOR, LH
68820-26010  لولای چپ درب عقب 1 $39.97
68838 PAD, BACK DOOR HINGE, NO.1
68838-26030 T=1.1 2
68950C STAY ASSY, BACK DOOR, RH
68950-26012  جک درب عقب راست 1 $190.29
68960 STAY ASSY, BACK DOOR, LH
68960-26012  جک درب عقب چپ 1 $190.29
69211C HANDLE, BACK DOOR OUTSIDE
69023-26040  دستگیرا از بیرون درب عقب 1 $66.94
69290F دستگیره از داخل درب عقب
69290-26040-B0 GRAY, TRIM1* 1 $41.55
69291 دسته دستگیره از داخل درب عقب
69291-95J00-B5 GRAY, TRIM1* 1 $10.75
69350 قفل درب عقب
69350-26120 1 $91.80
69358 PROTECTOR, BACK DOOR LOCK
Not applicable
69430C STRIKER ASSY, BACK DOOR LOCK
69430-95J00 1 $57.37
69449A SHIM, BACK DOOR LOCK STRIKER
Not applicable
69690 CONTROL ASSY, BACK DOOR REMOTE
69690-26170  قفل ریموتی درب عقب 1 $132.13
69690-26190 POWER DOOR LOCK-W(DRIVER&PASSENGER W/KEY ACTION SWITCH) 1 $291.19
69783B BEZEL, BACK DOOR INSIDE HANDLE
69783-26010-B0 GRAY, TRIM1*

diag_1x3wxqL

236

دسته بندی ها: لوازم بدنه هایس, لوازم یدکی هایس
64818B SPACER, BACK DOOR GLASS, NO.1
64818-26050 RH 1 $6.21
64819-26050 LH 1 $9.45
64819 SPACER, BACK WINDOW GLASS, NO.2
64819-26060 2 $1.42
64819B SPACER, BACK WINDOW GLASS, NO.2
64819-26010 2 $1.62
64827A CLIP, BACK WINDOW GLASS, RH
64827-26030 1 $5.30
64828 CLIP, BACK WINDOW GLASS, LH
64828-26030 1 $5.30
67005 درب عقب
67005-26D01 HIGH MOUNT STOP LAMP-WITH(LED) 1 $1,241.78
67005-26D11 REAR WINDOW WIPER-WITH(INTERMITTENT)&HIGH MOUNT STOP LAMP-WITH(LED) 1 $1,241.78
67005-26K11 1 $1,241.78
67005-26K21 REAR WINDOW WIPER-WITH(INTERMITTENT) 1 $1,241.78
67753 COVER, BACK DOOR
Not applicable
67837L SEAL, DOOR DUST PROOF
67837-26040 2 $6.64
67881A WEATHERSTRIP, BACK DOOR
67881-26090  لاستیک دور درب عقب 1 $229.08
68131 شیشه درب عقب
68105-26080 UV (ULTRAVIOLET) CUT, TEMPERED GLASS, T=3.1, GREEN 1 $325.11
68105-26090 UV (ULTRAVIOLET)CUT, ELECTRICAL HEATED TEMPERED GLASS, T=3.1, GREEN, REAR WINDOW WIPER-WITH(INTERMITTENT) 1 $464.09
68294A DAM, BACK DOOR GLASS ADHESIVE
68294-26030 4
75129C CUSHION, REAR LICENCE PLATE
Not applicable
76811A GARNISH, BACK DOOR, OUTSIDE
76811-26130 1 $83.54
76825 PROTECTOR, BACK DOOR OUTSIDE GARNISH
76825-26120 1 $6.44
76881B PROTECTOR, BACK DOOR LOWER MOULDING, RH
76881-26010 1 $5.69
76882B PROTECTOR, BACK DOOR LOWER MOULDING, LH
76882-26010
67750A CLIP(FOR BACK DOOR TRIM)
67771-26230-E0 CREAM YELLOW, TRIM1* 16 $2.89
67751 روذری درب عقب
67751-26130 1 $130.87
67760A رودری بالایی درب عقب
67760-26060-B0 LT.GRAY, TRIM1*, TYPE E:REFER ILLUST. 1 $110.55
67760-26071-B0 REAR WINDOW WIPER-WITH(INTERMITTENT), LT.GRAY, TRIM1*, TYPE C:REFER ILLUST.

diag_1x3wna9 diag_1x3wxqL

220

دسته بندی ها: لوازم بدنه هایس, لوازم یدکی هایس
57444A SUPPORT, SIDE STEP, REAR LH
Not applicable
67129 RETAINER, SLIDE DOOR OPEN STOP, RH
67129-26060 1 $6.21
67139D RETAINER, SLIDE DOOR OPEN STOP, LH
Not applicable
67857K PROTECTOR, SLIDE DOOR PANEL
67857-26050 1 $46.54
67858J PROTECTOR, SLIDE DOOR RAIL, LH
Not applicable
68303B RAIL SUB-ASSY, SLIDE DOOR, CENTER RH
68303-26080  ریل وسط درب 1 $300.36
68304B RAIL SUB-ASSY, SLIDE DOOR, CENTER LH
Not applicable
68308 RAIL SUB-ASSY, SLIDE DOOR, UPPER RH
68308-26030  ریل بالایی درب 1 $63.14
68309 RAIL SUB-ASSY, SLIDE DOOR, UPPER LH
Not applicable
68310B ROLLER ASSY, SLIDE DOOR, UPPER RH
68310-26040  ریل بالایی درب 1 $59.42
68313 ROLLER, SIDE DOOR, UPPER
Not applicable
68320A ROLLER ASSY, SLIDE DOOR, UPPER, LH
Not applicable
68325 CUSHION, SLIDE DOOR UPPER RAIL, RH
68325-26010 1 $21.63
68326A CUSHION, SLIDE DOOR UPPER RAIL, LH
Not applicable
68350B ROLLER ASSY, SLIDE DOOR, LOWER RH
68350-26080  لولای پایینی درب کشویی 1 $194.01
68360B ROLLER ASSY, SLIDE DOOR, LOWER LH
Not applicable
68363 BRACKET, SLIDE DOOR UPPER ROLLER
Not applicable
68373 MOULDING, SLIDE RAIL END, RH
68073-26010-A1 WHITE, 058 1 $23.01
68073-26010-B1 SILVER M.M., 1E7 1 $23.01
68073-26010-F0 LT.YELLOW, 599 1 $23.01
68073-26010-G0 DK.GREEN M.M., 6S3 1 $23.01
68073-26010-J0 DK.BLUE M.M., 8P4 1 $23.01
68374 MOULDING, SLIDE RAIL END, LH
Not applicable
68380D لولای وسطی درب کشویی
68380-26030 1 $98.05
68390A HINGE ASSY, SLIDE DOOR, CENTER LH
Not applicable
68394A PLATE, SLIDE DOOR LOWER RAIL, RH
68394-26010 1 $7.67
68395 PACKING, SLIDE DOOR CENTER RAIL
68395-26030 T=1.5 5 $5.65
68395-26040 T=1.0 1 $5.65
68395-28070 T=0.5 1 $5.65
68399 PLATE, SLIDE DOOR LOWER RAIL, LH
Not applicable
69415 STOPPER, SLIDE DOOR DOWN FEMALE
69415-26020 1 $18.23
69416B STOPPER, SLIDE DOOR DOWN MALE
69416-26020 1 $16.21
69418 STOP, SLIDE DOOR OPEN
69418-26010 1 $8.11
69419B STOP, SLIDE DOOR OPEN, LH
Not applicable
69425A CUSHION, SLIDE DOOR STOP
69425-26011 1 $15.89
84260D SENSOR ASSY, POWER SLIDE DOOR
Not applicable
85630 MOTOR ASSY, SLIDE DOOR
Not applicable

diag_1x3wna9

273

دسته بندی ها: لوازم بدنه هایس, لوازم یدکی هایس
67836 COVER, REAR DOOR LOCK CHILD PROTECTION, RH
67836-26010 1 $21.78
67836F COVER, REAR DOOR LOCK CHILD PROTECTION, LH
Not applicable
69050 LOCK ASSY, SLIDE DOOR FULL OPEN STOP, RH
69050-26010  قفل درب عقب 1 $85.20
69060 LOCK ASSY, SLIDE DOOR FULL OPEN STOP, LH
Not applicable
69130 ACTUATOR ASSY, REAR DOOR LOCK, RH
69130-26010 POWER DOOR LOCK-W(DRIVER&PASSENGER W/KEY ACTION SWITCH) 1 $127.94
69140 ACTUATOR ASSY, REAR DOOR LOCK, LH
Not applicable
69200 LOCK ASSY, POWER SLIDE DOOR, RH
Not applicable
69205A دستگیره از داخل درب عقب
69207-26010-B0 GRAY, TRIM1* 1 $46.97
69206C HANDLE SUB-ASSY, REAR DOOR INSIDE, LH
Not applicable
69223 CASE, REAR DOOR OUTSIDE HANDLE, RH
69241-26030 1 $28.23
69224 CASE, REAR DOOR OUTSIDE HANDLE, LH
Not applicable
69230 دستگیره از بیرون درب عقب
69230-26070 BLACK 1 $93.66
69240 HANDLE ASSY, REAR DOOR OUTSIDE, LH
Not applicable
69300 LOCK ASSY, POWER SLIDE DOOR, LH
Not applicable
69330 LOCK ASSY, REAR DOOR, RH
69330-26040 1 $85.64
69340 LOCK ASSY, REAR DOOR, LH
Not applicable
69370B LOCK ASSY, SLIDE DOOR, FRONT RH
69370-26010 1 $65.51
69380B LOCK ASSY, SLIDE DOOR, FRONT LH
Not applicable
69393A COVER, REAR DOOR LOCK, OUTER RH
Not applicable
69394 COVER, REAR DOOR LOCK, OUTER LH
Not applicable
69440A PLATE ASSY, SLIDE DOOR FRONT LOCK STRIKER
69440-28050 1 $23.84
69440B PLATE ASSY, SLIDE DOOR FRONT LOCK STRIKER
Not applicable
69470 PLATE ASSY, SLIDE DOOR LOCK STRIKER
69470-28100 1 $22.65
69470A PLATE ASSY, SLIDE DOOR LOCK STRIKER, LH
Not applicable
69485D STRIKER, SLIDE DOOR OPEN, RH
69485-26020 1 $17.16
69486E STRIKER, SLIDE DOOR OPEN, LH
Not applicable
69630C CONTROL ASSY, SLIDE DOOR LOCK REMOTE, RH
69630-26210 1 $319.85
69630-26220 POWER DOOR LOCK-W(DRIVER&PASSENGER W/KEY ACTION SWITCH) 1 $319.85
69640C CONTROL ASSY, SLIDE DOOR LOCK REMOTE, LH
Not applicable
69713A LINK, REAR DOOR LOCK REMOTE CONTROL, RH
69713-26020 1 $9.88
69714 LINK, REAR DOOR LOCK REMOTE CONTROL, LH
Not applicable
69761A BEZEL, DOOR LOCK CONTROL KNOB, RH
69761-26010-B0 GRAY, TRIM1* 1 $55.71
69762A BEZEL, DOOR LOCK CONTROL KNOB, LH
Not applicable
85620B MOTOR ASSY, SLIDE DOOR LOCK RELEASE
Not applicable

diag_1x3wna9

225

دسته بندی ها: لوازم بدنه هایس, لوازم یدکی هایس
67003H DOOR SUB-ASSY, SLIDE, RH
67003-26330  درب بغل راست 1 $644.35
67003-26340 POWER DOOR LOCK-W(DRIVER&PASSENGER W/KEY ACTION SWITCH) 1 $644.35
67003-26380 SAUDI ARABIA SPEC 1 $644.35
67003-26390 SAUDI ARABIA SPEC&POWER DOOR LOCK-W(DRIVER&PASSENGER W/KEY ACTION SWITCH) 1 $644.35
67004H DOOR SUB-ASSY, SLIDE, LH
Not applicable
67626C BRACKET, REAR DOOR TRIM, NO.2
Not applicable
67747A MOULDING, REAR DOOR TRIM, NO.2 RH
67745-26010 TYPE A:REFER ILLUST. 1 $63.62
67748A MOULDING, REAR DOOR TRIM, NO.2 LH
Not applicable
67837C SEAL, REAR DOOR DUST PROOF
67837-26030 DUST PROTECTION DEVICE-WITH SPECIAL PROTECTION 2 $4.43
67851A COVER, SLIDE DOOR SERVICE HOLE, NO.1
67851-26030 1 $23.96
67852A COVER, SLIDE DOOR SERVICE HOLE, NO.2
Not applicable
67871E WEATHERSTRIP, SLIDE DOOR, NO.1 RH
67871-26010 1 $198.62
67872 WEATHERSTRIP, REAR DOOR, LH
Not applicable
67887D WEATHERSTRIP, SLIDE DOOR, NO.2 RH
67887-26020 1 $52.66
67888A WEATHERSTRIP, REAR DOOR, NO.2 LH
Not applicable
81910E REFLECTOR ASSY, REFLEX
81910-21030
67603 رودری از داخل درب عقب راست
67613-26090-B0 GRAY, TRIM1* 1 $105.13
67604 BOARD SUB-ASSY, REAR DOOR TRIM, LH
Not applicable
67667A GARNISH, SLIDE DOOR WINDOW, RH
Not applicable
67668A GARNISH, SLIDE DOOR WINDOW, LH
Not applicable
67692A COVER, SLIDE DOOR TRIM, UPPER NO.1
Not applicable
67693 COVER, SLIDE DOOR TRIM BOARD
Not applicable
67772F CAP, REAR DOOR TRIM RETAINER
Not applicable

diag_1CnO5HY diag_1x3wna9

230

دسته بندی ها: لوازم بدنه هایس, لوازم یدکی هایس
58768-26010 *** STD. PART $11.58
68710 HINGE ASSY, FRONT DOOR, UPPER RH
68710-26021  لولای بالایی درب جلو راست 1 $54.36
68720 HINGE ASSY, FRONT DOOR, UPPER LH
68730-26011  لولای بالایی درب جلو چپ 1 $54.36
68730 HINGE ASSY, FRONT DOOR, LOWER RH
68730-26011  لولای پایینی درب جلو راست 1 $54.36
68740 HINGE ASSY, FRONT DOOR, LOWER LH
68710-26021  لولای پایینی درب جلو چپ 1 $54.36
69260 دستگیره شیشه بالابر از داخل
69260-12080-B3 POWER WINDOW-WITH(DRIVER SIDE & PASSENGER SIDE), DK.GRAY, TRIM1* 2 $16.53
69260B RING, SHAFT SNAP(FOR FRONT DOOR WINDOW REGULATOR HANDLE)
90524-15006 2 $0.55
69810A دستگاه شیشه بالابر درب جلو راست
69801-26050 POWER WINDOW-WITH(DRIVER SIDE & PASSENGER SIDE) 1 $81.95
69810-26080 1 $81.95
69820 دستگاه شیشه بالابر درب جلو چپ
69802-26050 POWER WINDOW-WITH(DRIVER SIDE & PASSENGER SIDE) 1 $81.95
69820-26060 1 $81.95
85710D موتور شیشه بالابر درب جلو راست
85710-35180 POWER WINDOW-WITH(DRIVER SIDE & PASSENGER SIDE) 1 $227.54
85720C موتور شیشه بالابر درب جلو چپ
85720-58010 POWER WINDOW-WITH(DRIVER SIDE & PASSENGER SIDE

diag_1CnO5HY

221

دسته بندی ها: لوازم بدنه هایس, لوازم یدکی هایس
69205 دستگیره از داخل درب جلو راست
69205-12200-B1 DK.GRAY, TRIM1* 1 $43.21
69206B دستگیره از داخل درب جلو چپ
69206-12200-B1 DK.GRAY, TRIM1* 1 $43.21
69210 دستگیره از بیرون درب جلو راست
69210-26040 BLACK 1 $93.66
69217E قاب دستگیره از بیرون درب جلو راست
69217-26010 BLACK 1 $10.44
69217F قاب دستگیره از بیرون درب جلو چپ
69218-26010 BLACK 1 $10.44
69220 دستگیره از بیرون درب جلو چپ
69220-26040 BLACK 1 $93.66
69310 قفل درب جلو راست
69030-26151 POWER DOOR LOCK-W(DRIVER&PASSENGER W/KEY ACTION SWITCH) 1 $192.15
69310-26060 1 $85.64
69311A ROD, FRONT DOOR LOCK OPEN, RH
69311-26010 1 $10.12
69312 ROD, FRONT DOOR LOCK OPEN, LH
69312-26010 1 $10.12
69318C SEAL, DOOR LOCK WIRING HARNESS
69318-51010 2 $2.13
69320 قفل درب جلو چپ
69040-26131 POWER DOOR LOCK-W(DRIVER&PASSENGER W/KEY ACTION SWITCH) 1 $192.15
69320-26050 1 $85.64
69410 PLATE ASSY, FRONT DOOR LOCK STRIKER
69410-20110 2 $22.65
69710B CABLE ASSY, FRONT DOOR LOCK REMOTE CONTROL, RH
69710-26010 1 $10.12
69720B CABLE ASSY, FRONT DOOR LOCK REMOTE CONTROL, LH
69710-26010 1 $10.12
69750C CABLE ASSY, FRONT DOOR INSIDE LOCKING, RH
69750-26050 1 $25.11
69760C CABLE ASSY, FRONT DOOR INSIDE LOCKING LH
69760-26050 1 $25.11
90148-60073 *** STD. PART

diag_1CnO5HY

227

دسته بندی ها: لوازم بدنه هایس, لوازم یدکی هایس
67001 درب جلو راست
67001-26321 POWER WINDOW-WITH(DRIVER SIDE & PASSENGER SIDE) 1 $635.02
67001-26331 1 $635.02
67002 درب جلو چپ
67002-26301 POWER WINDOW-WITH(DRIVER SIDE & PASSENGER SIDE) 1 $635.02
67002-26311 1 $635.02
67111 PANEL, FRONT DOOR, OUTER RH
67111-26070  رودری درب جلو راست 1 $196.24
67112 PANEL, FRONT DOOR, OUTER LH
67112-26060  رودری درب جلو چپ 1 $196.24
67403F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER RH
67403-26060 1 $58.04
67404F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER LH
67404-26060 1 $58.04
67489B PACKING, FRONT DOOR LOWER COVER
67489-26010 NO.1 2 $16.29
67489-26020 NO.2 2 $6.25
67831 COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, RH
67801-26010 1 $76.03
67832 COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, LH
67802-26010 1 $76.03
67833D COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, NO.2 RH
67833-26010 1 $48.63
67834 COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, NO.2 LH
67834-26010 1 $48.63
67837B SEAL, FRONT DOOR DUST PROOF
67837-26040 DUST PROTECTION DEVICE-WITH SPECIAL PROTECTION 2 $6.64
67855B PROTECTER, FRONT DOOR PANEL, RH
67855-26010 1 $4.82
67856B PROTECTER, FRONT DOOR PANEL, LH
67855-26010 1 $4.82
67861 WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, RH
67861-26050  لاستیک دور درب جلو راست 1 $118.86
67862 WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, LH
67862-26050  لاستیک دور درب جلو چپ 1 $118.86
67863B WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, NO.2 RH
67863-26010 1 $26.03
67863-26020 DUST PROTECTION DEVICE-WITH SPECIAL PROTECTION 1 $39.13
67863C CLIP(FOR FRONT DOOR NO.2 WEATHERSTRIP)
67869-26010 DUST PROTECTION DEVICE-WITH SPECIAL PROTECTION 2 $2.89
67864B WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, NO.2 LH
67864-26010 1 $26.03
67864-26020 DUST PROTECTION DEVICE-WITH SPECIAL PROTECTION 1 $39.13
67867 CLIP, DOOR WEATHERSTRIP
67867-12150 4 $2.93
67867A CLIP, DOOR WEATHERSTRIP(FOR FRONT DOOR)
67867-12150 10 $2.93
67867C RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, RH
67867-12150 25 $2.93
67867G RETAINER, DOOR WEATHERSTRIP, RH
67867-52010 13 $2.93
67868C RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, LH
67867-12150 25 $2.93
67868E RETAINER, FRONT DOOR LOWER PROTECTOR, LH
67867-12150 10 $2.93
67868L RETAINER, DOOR WEATHERSTRIP, LH
67867-52010 13 $2.93
67869-26050 *** STD. PART
67869J CLIP, FRONT DOOR WEATHERSTRIP
67869-26040 RH 1
67869-26060 LH 1
68101 شیشه درب جلو راست
68101-26080 UV (ULTRAVIOLET) CUT, TEMPERED GLASS, T=3.5, GREEN 1 $116.93
68102 شیشه درب جلو چپ
68102-26080 UV (ULTRAVIOLET) CUT, TEMPERED GLASS, T=3.5, GREEN 1 $116.93
68127B SHUTTER, FRONT DOOR, LOWER RH
68127-26010 1 $4.27
68128B SHUTTER, FRONT DOOR, LOWER LH
68127-26010 1 $4.27
68141E RUN, FRONT DOOR GLASS, RH
68141-26030 1 $148.30
68151D RUN, FRONT DOOR GLASS, LH
68151-26010 1 $148.30
68160C WEATHERSTRIP ASSY, FRONT DOOR GLASS, OUTER RH
68161-26040  زه آبگیر درب جلو راست از بیرون 1 $50.80
68210C WEATHERSTRIP ASSY, FRONT DOOR GLASS, OUTER LH
68162-26040  زه آبگیر درب جلو چپ از بیرون 1 $50.80
68610B CHECK ASSY, FRONT DOOR, RH
68610-26040  ترمز درب جلو راست 1 $91.84
68620 CHECK ASSY, FRONT DOOR, LH
68610-26040  ترمز درب جلو چپ 1 $91.84
86262E COVER, SPEAKER, FRONT
86262-26010
67491A GARNISH, FRONT DOOR LOWER FRAME BRACKET, RH
67491-26050  قاب روی آیینه از داخل درب جلو راست 1 $40.01
67492A GARNISH, FRONT DOOR LOWER FRAME BRACKET, LH
67492-26050  قاب روی آیینه از داخل درب جلو چپ 1 $40.01
67601 رودری از داخل درب جلو راست
67610-26670-B0 POWER WINDOW-WITH(DRIVER SIDE & PASSENGER SIDE), DK.GRAY, TRIM1*, DOOR TRIM=T/P A-REFER TO THE TRIM CODE TABLE IN THE LAST PAGE OF FIG.67-01 OR 67-51 ILLUSTRATION 1 $469.38
67610-26680-B0 DK.GRAY, TRIM1*, DOOR TRIM=T/P A-REFER TO THE TRIM CODE TABLE IN THE LAST PAGE OF FIG.67-01 OR 67-51 ILLUSTRATION 1 $469.38
67602 رودری از داخل درب جلو چپ
67620-26650-B0 POWER WINDOW-WITH(DRIVER SIDE & PASSENGER SIDE), DK.GRAY, TRIM1*, DOOR TRIM=T/P A-REFER TO THE TRIM CODE TABLE IN THE LAST PAGE OF FIG.67-01 OR 67-51 ILLUSTRATION 1 $469.38
67620-26660-B0 DK.GRAY, TRIM1*, DOOR TRIM=T/P A-REFER TO THE TRIM CODE TABLE IN THE LAST PAGE OF FIG.67-01 OR 67-51 ILLUSTRATION 1 $469.38
67771-58010 *** STD. PART $2.89
68171B WEATHERSTRIP, FRONT DOOR GLASS, INNER RH
68171-26050  زه آبگیر شیشه از داخل درب جلو راست 1 $50.80
68172A زه آبگیر شیشه از داخل درب جلو چپ
68172-26050

diag_1CnO5HY

diag_1CnO5HYdiag_1CnO5HY

244

دسته بندی ها: لوازم بدنه هایس, لوازم یدکی هایس
53866J SEAL, FRONT FENDER TO COWL SIDE, RH
53866-26010 1 $10.71
53867H SEAL, FRONT FENDER TO COWL SIDE, LH
53867-26010 1 $10.71
55701 PANEL SUB-ASSY, COWL
55700-26480 1 $444.47
55757C PLATE, HEATER AIR DUCT SUB
55757-26070 1 $46.97
55781E LOUVER SUB-ASSY, COWL TOP VENTILATOR
55708-26150 1 $372.20
55781G CLIP, COWL TOP VENTILATOR LOUVER
90467-06168 7 $1.03
55877B COVER, COWL VENT, RH
55877-26020 1 $13.72
55878B COVER, COWL VENT, LH
55878-26020 1 $13.72
56111A GLASS, WINDSHIELD
56101-26021 TINTED LAMINATED GLASS, T=4.76, GREEN 1 $384.86
56115C STOPPER, WINDSHIELD GLASS
56116-35050 2 $2.25
56117D DAM, WINDSHIELD GLASS ADHESIVE
56117-26060 L=3308 1 $22.77
56118B DAM, WINDOW GLASS ADHESIVE, NO.2
56118-26020 L=945 1 $10.64
61101B PANEL SUB-ASSY, COWL SIDE, RH
61101-26030 1 $89.35
61102A PANEL SUB-ASSY, COWL SIDE, LH
61102-26030 1 $89.35
61123E PANEL, COWL SIDE, LWR RH
61123-26010 1 $106.35
61124B PANEL, COWL SIDE, LWR LH
61124-26010 1 $106.35
91553-80810 *** STD. PART $0.99

diag_1CnO5HY

250

دسته بندی ها: لوازم بدنه هایس, لوازم یدکی هایس
53410 HINGE ASSY, HOOD, RH
53410-26040  لولای کاپوت راست 1 $34.28
53420 HINGE ASSY, HOOD, LH
53420-26040  لولای کاپوت چپ 1 $34.28
53449 PLATE, HOOD HINGE ARM STOP, RH
53449-26010 1 $5.18
53451 ROD, HOOD SUPPORT
53451-26050  جک کاپوت 1 $13.36
53451A GROMMET(FOR HOOD SUPPORT ROD)
90480-15028 1 $2.65
53455 CLAMP, HOOD SUPPORT ROD
53455-26020 1 $3.64
53459 PLATE, HOOD HINGE ARM STOP, LH
53459-26010 1 $5.18
53510 LOCK ASSY, HOOD
53510-26070  قفل کاپوت 1 $54.44
53601 اهرم قفل کاپوت
53601-52010-C0 BLACK, TRIM1* 1 $43.65
53630 سیم کاپوت
53630-26070

diag_1CnO5HY

208

دسته بندی ها: لوازم بدنه هایس, لوازم یدکی هایس
53301 درب موتور
53301-26090 1 $401.19
53801 گلگیر جلو راست
53801-26011 1 $66.23
53802 گلگیر جلو چپ
53802-26021 1 $66.23
53803A BRACKET SUB-ASSY, FRONT SIDE PANEL, RH
53803-26011 1 $25.42
53868E SEAL, FRONT FENDER TO COWL SIDE, NO.2 RH
53868-26010 1 $7.87
75775D COVER, HOOD FRONT MOULDING END, RH
75775-26010 1 $9.17
75776C COVER, HOOD FRONT MOULDING END, LH
75776-26010

diag_1CnO5HY

225

دسته بندی ها: لوازم بدنه هایس, لوازم یدکی هایس
52155A SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, RH
52155-26150  کشویی سپر عقب راست 1 $23.41
52156A SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, LH
52156-26010  کشویی سپر عقب چپ 1 $23.41
52157A SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, NO.2 RH
52157-26010  کشویی سپر عقب راست 1 $13.48
52158C SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, NO.2 LH
52158-26010  کشویی سپر عقب چپ 1 $13.48
52159 COVER, REAR BUMPER
52159-26340  سپر عقب 1 $269.33
52165A روکش بالای سپر عقب راست
52165-26020-A1 WHITE, 058 1 $42.38
52165-26020-B1 SILVER M.M., 1E7 1 $42.38
52165-26020-F1 GOLD ME., 2JM , 2JZ , 593 1 $42.38
52165-26020-J0 DK.BLUE M.M., 8P4 1 $42.38
52166A روکش بالای سپر عقب چپ
52166-26020-A1 WHITE, 058 1 $42.38
52166-26020-B1 SILVER M.M., 1E7 1 $42.38
52166-26020-F1 GOLD ME., 2JM , 2JZ , 593 1 $42.38
52166-26020-J0 DK.BLUE M.M., 8P4 1 $42.38
52169B BRACKET, REAR BUMPER, CENTER
58385-26070

diag_1CnO5HY

diag_1CnO5HY

227

دسته بندی ها: لوازم بدنه هایس, لوازم یدکی هایس
52115A SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, RH
52115-26102  کشویی سپر جلو راست 1 $109.68
52115-26112 DUST PROTECTION DEVICE-WITH SPECIAL PROTECTION 1 $129.60
52116A SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, LH
52116-26092  کشویی سپر جلو چپ 1 $109.68
52116-26102 DUST PROTECTION DEVICE-WITH SPECIAL PROTECTION 1 $129.60
52119A COVER, FRONT BUMPER
52119-26490  سپر جلو 1 $375.40
52127C درپوش سپر جلو
52127-26110-A0 WHITE, 058 2 $6.64
52127-26110-B1 SILVER M.M., 1E7 2 $6.64
52127-26110-F0 GOLD ME., 2JM , 2JZ , 593 2 $6.64
52127-26110-J0 DK.BLUE M.M., 8P4 2 $6.64
52131A REINFORCEMENT, FRONT BUMPER
52131-26030  دیاق آهنی سپر جلو 1 $181.36
52137B PLATE, FRONT BUMPER BRACKET, NO.1
Not applicable
52145A STAY, FRONT BUMPER, NO.2 RH
52145-26080 1 $21.35
52146A STAY, FRONT BUMPER, NO.2 LH
52146-26080 1 $21.35
53112C GRILLE, RADIATOR, LOWER RH
53112-26020  شبکه داخل سپر راست 1 $20.86
53113C شبکه داخل سپر چپ

diag_1CnO5HY

229