دسته: لوازم بدنه لندکروزر

دسته بندی ها: لوازم بدنه لندکروزر, لوازم یدکی تویوتا, لوازم یدکی لندکروزر
23300JFILTER ASSY, FUEL
23300-50150صافی بنزین بیرون باک لندکروزر1$51.49
77251BTUBE, FUEL MAIN
77205-60C10لوله بنزین باک اصلی لندکروزر1$49.18
77252PROTECTOR, FUEL TUBE
77296-60120محافظ لوله بنزین لندکروزر1$20.28
77252ATUBE, FUEL MAIN, NO.2
77206-60520لوله بنزین لندکروزر1$45.11
77253PROTECTOR, FUEL TUBE, NO.2
77297-60040محافظ لوله بنزین لندکروزر1$34.63
77255DTUBE, FUEL RETURN
77255-60B10لوله برگشت بنزین لندکروزر1$32.66
77256FTUBE, FUEL RETURN, NO.2
77256-60680لوله برگشت بنزین لندکروزر1$29.93
77259EHOSE, FUEL
77259-60B00شلنگ بنزین لندکروزر1$13.17
77259FHOSE, FUEL
77259-60510شیلنگ بنزین لندکروزر1$9.73
77262BTUBE, FUEL TANK TO CANISTER, NO.2
77262-60270لوله بنزین باک به کنیستر لندکروزر1$24.43
77266APROTECTOR, FUEL TUBE, NO.1
77266-600701$133.20
77278TVALVE, CHECK WITH HOSE
77278-600301$9.57
77281BCLAMP, FUEL HOSE(FOR REAR FUEL MAIN)
77281-603302$3.44
77281GCLAMP, FUEL HOSE
77281-603203$2.85
77285BCLAMP, FUEL TUBE W/GROMMET, NO.1
77285-608901$17.91
77285ECLAMP, FUEL TUBE W/GROMMET, NO.1
77285-608801$35.15
77285JCLAMP, FUEL TUBE, NO.1
77285-607904$8.86
77285KCLAMP, FUEL TUBE, NO.1
77285-340311$5.97
77286RCLAMP, FUEL TUBE, NO.10
77285-607903$8.86
77289BCLAMP, FUEL TUBE, NO.3
77289-260101$9.61
77411BSUPPORT, FUEL TUBE GROMMET, NO.1
77411-480201$5.93
77707TUBE SUB-ASSY, CHARCOAL CANISTER OUTLET
77707-60030لوله خروجی بنزین از کنیستر لندکروزر1
77740CANISTER ASSY, CHARCOAL
77740-60480کنیستر لندکروزر1$403.79
77747BTUBE, CHARCOAL CANISTER, NO.1
77747-600701$29.38
77748PIPE, CHARCOAL CANISTER, NO.2
77748-600301$44.80
77754HOSE, CHARCOAL CANISTER OUTLET, NO.1
77754-603401$10.48
77754AHOSE, CHARCOAL CANISTER OUTLET, NO.2
77754-603301$12.34
77759HOSE, CHARCOAL CANISTER
77759-600901$13.28
77775GUIDE, CHARCOAL CANISTER OUTLET
77775-60010NO.1:REFER ILLUST.1$6.96
77775-60020NO.2:REFER ILLUST.1$1.86
77795HOSE, CHARCOAL CANISTER OUTLET, NO.2
77795-600601$11.70
77796HOSE, CHARCOAL CANISTER OUTLET, NO.3
77796-600201$1.54
90179-08234*** STD. PART$1.11
90466-11003*** STD. PART$2.65
90466-13004*** STD. PART$2.02
91641-K0816*** STD. PART$1.03
91674-80818*** STD. PART$0.99
91674-80822*** STD. PART$0.99
96132-40700*** STD. PART$2.53
کنیستر بنزین لندکروزر
صافی بنزین بیرون باک لندکروزر
صافی بنزین و کنیستر لندکروزر
197

دسته بندی ها: لوازم بدنه لندکروزر, لوازم یدکی تویوتا, لوازم یدکی لندکروزر
23070VALVE ASSY, FUEL MAIN
23070-38010ریگلاتور بنزین لندکروزر1$50.65
23221PUMP, FUEL
23220-50270مغزی پمپ بنزین لندکروزر1$382.88
23225ASPACER, FUEL PUMP
23225-230101$2.89
23280KRING, O(FOR FUEL PRESSURE REGULATOR)
90301-080191$3.29
77017TUBE SUB-ASSY, FUEL AND EVAPORATION VENT
77017-605501$62.39
77018ETUBE SUB-ASSY, FUEL TANK EVAPORATION VENT
77018-60160NO.1:REFER ILLUST.1$23.37
77018-60170NO.2:REFER ILLUST.1$22.81
77020ATUBE ASSY, FUEL SUCTION W/PUMP & GAGE
77020-603901$863.57
77024APLATE SUB-ASSY, FUEL SUCTION
77024-60230صافی بنزین داخل باک لندکروزر1$85.99
77035CABLE SUB-ASSY, FUEL LID LOCK CONTROL
77035-60140سیم قفل درب باک لندکروزر1$55.43
77035ACLAMP (FOR FUEL LID LOCK CONTROL CABLE)
90469-060055$1.82
77100UTANK SUB-ASSY, FUEL
77001-60820باک اصلی لندکروزر1$815.61
77100ZTANK SUB-ASSY, FUEL SUB
77001-60830باک ذخیره لندکروزر1$453.61
77131CSUB-TANK, FUEL, NO.1
77131-60120پایه فیلتر بنزین لندکروزر1$22.46
77144RETAINER, FUEL PUMP GAUGE
77144-47020پیچ درب صافی بنزین لندکروزر1$44.48
77169AGASKET, FUEL SUCTION TUBE SET
77169-47030واشر صافی بنزین لندکروزر1$3.48
77169BGASKET, FUEL SUCTION TUBE SET, NO.1
77169-32010لوله گلویی باک بنزین لندکروزر1$11.54
77201PIPE SUB-ASSY, FUEL TANK INLET
77201-60B001$199.78
77201-60B10GCC SPEC(EXCEPT SAUDI ARABIA)1$199.78
77204ATUBE, FUEL TANK RETURN
77204-600701$36.93
77206CTUBE SUB-ASSY, FUEL MAIN, NO.2
77206-604601$49.34
77209CTUBE SUB-ASSY, FUEL TANK MAIN
77209-604701$18.50
77213BHOSE, FUEL TANK TO FILLER PIPE
77213-603101$49.66
77213EHOSE, FUEL TANK TO FILLER PIPE
77213-603201$34.28
77241WCLIP, TUBE JOINT
77241-603203$1.07
77269AHOSE, FUEL TANK BREATHER
95313-130201$12.30
77272BSUPPORT, BREATHER TUBE, NO.1
77205-60C001$13.96
77277RPROTECTOR, FUEL TANK FILLER PIPE
77277-601301$66.34
77278CPROTECTOR, FUEL TANK FILLER PIPE, NO.2
Not applicable
77285DCLAMP, FUEL TUBE, NO.1
77285-608401$11.66
77285FCLAMP, FUEL TUBE, NO.1
77197-600301$3.48
77285GCLAMP, FUEL TUBE, NO.1
77285-608701$5.69
77291ASHIELD, FUEL TANK FILLER PIPE
77291-60120لوله ورودی باک بنزین لندکروزر1$39.06
77306اهرم باز کن درب باک لندکروزر
77306-28060-C0BLACK, TRIM1*1$15.22
77306-28060-E0DK. BROWN, TRIM4*1$15.97
77310ACAP ASSY, FUEL TANK
77300-52030درب باک از داخل لندکروزر 1$41.99
77316GASKET, FUEL TANK CAP
77316-52040واشر درب باک لندکروزر 1
77350LID ASSY, FUEL FILLER OPENING
77350-60090درب باک بیرونی لندکروزر 1$71.64
77366SPRING, FUEL FILLER OPENING LID HINGE
77360-350401$5.46
77371LRING, FUEL TANK FILLER PIPE SHIELD
77371-350101$2.85
77377RETAINER, FUEL FILLER OPENING LID LOCK
77377-350101$3.91
77391ARING, FUEL INLET BOX
77391-350201$3.84
77419HOSE, FUEL, NO.3
77419-600201$14.04
77512BRACKET, FUEL TANK, REAR
77512-351404$4.27
77601ABAND SUB-ASSY, FUEL TANK, NO.1
77601-603101$76.86
77603ABAND SUB-ASSY, FUEL TANK, NO.2
77602-601101$88.33
77603BBAND SUB-ASSY, FUEL TANK, NO.2 RH
77603-600401$59.35
77604BBAND SUB-ASSY, FUEL TANK, NO.2 LH
77604-600401$59.35
77606PROTECTOR SUB-ASSY, FUEL TANK, NO.1
77606-601701$467.72
77611EPIN, FUEL TANK BAND
77653-350402$9.45
77633STAY, FUEL TANK
77633-600701$8.97
77644BOLT, FUEL TANK
77644-350302$2.17
77697INSULATOR, FUEL TANK HEAT, NO.1
77697-600101$101.69
77785HARNESS, FUEL PUMP
77785-600101$21.63
90105-06321*** STD. PART$0.75
90119-08A33*** STD. PART$1.03
90119-10816*** STD. PART$1.54
90159-50219*** STD. PART$0.75
90166-60003*** STD. PART$0.79
90179-08234*** STD. PART$1.11
90183-06019*** STD. PART$0.99
90189-06065*** STD. PART$1.03
90189-06171*** STD. PART$0.95
90269-06017*** STD. PART$1.82
90301-04013*** STD. PART$3.01
90301-15024*** STD. PART$3.01
90386-01004*** STD. PART$1.94
90460-22002*** STD. PART$6.33
90460-46005*** STD. PART
90460-46006*** STD. PART
90460-50008*** STD. PART$7.51
90468-14032*** STD. PART$1.27
90959-04001*** STD. PART$7.99
91621-J0612*** STD. PART$0.79
91651-B0820*** STD. PART$1.34
96133-41101*** STD. PART
درب باک لندکروزر
صافی بنزین لندکروزر
صافی بنزین و درب باک لندکروزر
189

دسته بندی ها: لوازم بدنه لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
67003 PANEL SUB-ASSY, REAR DOOR, RH
67003-60410  درب عقب راست 1 $619.68
67003C CUSHION, REAR DOOR PANEL
90541-09069 2 $3.32
67004 PANEL SUB-ASSY, REAR DOOR, LH
67004-60410  درب عقب چپ 1 $619.68
67113 PANEL, REAR DOOR, OUTER RH
67113-60210 1 $191.05
67114 PANEL, REAR DOOR, OUTER LH
67114-60210 1 $191.05
67407F FRAME SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW, REAR LOWER RH
67407-60060 1 $95.80
67408F FRAME SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW, REAR LOWER LH
67408-60060 1 $95.80
67841E COVER, REAR DOOR SERVICE HOLE, RH
67841-60110 1 $19.25
67842E COVER, REAR DOOR SERVICE HOLE, LH
67842-60060 1 $19.25
67843A COVER, REAR DOOR SERVICE HOLE, NO.2
67843-60030 AUDIO-RADIO LESS & 4SPEAKER 2 $71.29
67845A SUB-SHEET, REAR DOOR SERVICE HOLE
67846-60010 2 $12.53
67857B PROTECTOR, REAR DOOR PANEL, RH
67857-60030 1 $12.49
67858B PROTECTOR, REAR DOOR PANEL, LH
67857-60030 1 $12.49
67867B CLIP, DOOR WEATHERSTRIP(FOR REAR DOOR)
Not applicable
67867D RETAINER, REAR DOOR WEATHERSTRIP, RH
67867-12150 19 $2.93
67868D RETAINER, REAR DOOR WEATHERSTRIP, LH
67867-12150 19 $2.93
67871 WEATHERSTRIP, REAR DOOR, RH
67871-60120  رودری درب عقب راست 1 $106.47
67872 WEATHERSTRIP, REAR DOOR, LH
67872-60120  رودری درب عقب چپ 1 $106.47
68103 شیشه درب عقب راست
68113-60300 UV (ULTRAVIOLET) CUT, TEMPERED GLASS, T=4.0, GREEN 1 $132.94
68104 شیشه درب عقب چپ
68114-60300 UV (ULTRAVIOLET) CUT, TEMPERED GLASS, T=4.0, GREEN 1 $132.94
68123B شیشه لچکی درب عقب راست
68123-60290 UV (ULTRAVIOLET) CUT, TEMPERED GLASS, T=4.0, GREEN 1 $50.98
68124C شیشه لچکی درب عقب چپ
68124-60290 UV (ULTRAVIOLET) CUT, TEMPERED GLASS, T=4.0, GREEN 1 $50.98
68142C RUN, REAR DOOR GLASS, RH
68142-60060 1 $90.62
68152C RUN, REAR DOOR GLASS, LH
68152-60050 1 $90.62
68188 WEATHERSTRIP, REAR DOOR QUARTER WINDOW, RH
68188-60060 1 $38.52
68189 WEATHERSTRIP, REAR DOOR QUARTER WINDOW, LH
68189-60060 1 $38.52
68621C COVER, REAR DOOR CHECK, RH
68621-60010 1 $3.16
68622A COVER, REAR DOOR CHECK, LH
68622-60010 1 $3.16
68630D CHECK ASSY, REAR DOOR, RH
68630-60110 1 $127.47
68640A CHECK ASSY, REAR DOOR, LH
68640-60100 1 $127.47
75923C TAPE, BLACK OUT, NO.2 RH
75923-60020 1 $26.21
75924C TAPE, BLACK OUT, NO.2 LH
75924-60020 1 $26.21
75935A TAPE, BLACK OUT, NO.6 RH
75935-60010 1 $14.59
75936A TAPE, BLACK OUT, NO.6 LH
75936-60010 1 $14.59
75937A TAPE, BLACK OUT, INNER UPPER RH
75937-60010 1 $20.40
75938 TAPE, BLACK OUT, INNER UPPER LH
75938-60010 1 $20.40
75953A TAPE, BLACK OUT, INNER REAR RH
75953-60010 1 $26.21
75954A TAPE, BLACK OUT, INNER REAR LH
75954-60010 1 $26.2

diag_1tSatJu

67603 رودری از داخل درب عقب راست
67630-60B11-C0 AUDIO-RADIO LESS & 4SPEAKER, BLACK, TRIM1* 1
67630-60B11-E0 AUDIO-RADIO LESS & 4SPEAKER, DK. BROWN, TRIM4* 1
67630-60B21-C0 BLACK, TRIM1* 1
67630-60B21-E0 DK. BROWN, TRIM4* 1
67630-60C61-C0 SHIFT LEVER & KNOB-WOOD & LEATHER, BLACK, TRIM1* 1
67630-60C61-E0 SHIFT LEVER & KNOB-WOOD & LEATHER, DK. BROWN, TRIM4* 1
67603E CLIP(FOR REAR DOOR TRIM BOARD)
90467-09206 20 $1.23
67604 رودری از داخل درب عقب چپ
67640-60B11-C0 AUDIO-RADIO LESS & 4SPEAKER, BLACK, TRIM1* 1
67640-60B11-E0 AUDIO-RADIO LESS & 4SPEAKER, DK. BROWN, TRIM4* 1
67640-60B21-C0 BLACK, TRIM1* 1
67640-60B21-E0 DK. BROWN, TRIM4* 1
67640-60C61-C0 SHIFT LEVER & KNOB-WOOD & LEATHER, BLACK, TRIM1* 1
67640-60C61-E0 SHIFT LEVER & KNOB-WOOD & LEATHER, DK. BROWN, TRIM4* 1
67673A GARNISH, REAR DOOR FRAME, RH
67675-60010 1 $6.56
67674A GARNISH, REAR DOOR FRAME, LH
67676-60010 1 $6.56
67675C GARNISH, REAR DOOR FRAME, NO.2 RH
75765-60010 1 $19.69
67676C GARNISH, REAR DOOR FRAME, NO.2 LH
75766-60010 1 $19.69
67812C COVER, REAR DOOR HOLE
67811-60030-C0 BLACK, TRIM1* 2 $9.96
67811-60030-E0 DK. BROWN, TRIM4* 2 $9.96
67923-22070 *** STD. PART $3.68
68173B WEATHERSTRIP, REAR DOOR GLASS, INNER RH
68173-60050 TYPE A:REFER ILLUST. 1 $63.83
68174A WEATHERSTRIP, REAR DOOR GLASS, INNER LH
68174-60050 TYPE A:REFER ILLUST. 1 $63.83
69287A BEZEL, REAR DOOR INSIDE HANDLE, RH
69287-60021-C0 BLACK, TRIM1* 1
69287-60021-E0 DK. BROWN, TRIM4* 1
69288A BEZEL, REAR DOOR INSIDE HANDLE, LH
69288-60011-C0 BLACK, TRIM1* 1
69288-60011-E0 DK. BROWN, TRIM4* 1

diag_1tSatJu

264

دسته بندی ها: لوازم بدنه لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
67001 PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, RH
67001-60630  درب جلو راست لندکروزر 1 $710.87
67001A CUSHION, FRONT DOOR PANEL
90541-09069 2 $3.32
67002 PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, LH
67002-60630  درب جلو چپ لندکروزر 1 $710.87
67111 PANEL, FRONT DOOR, OUTER RH
67111-60350  رودری از بیرون درب جلو راست 1 $219.44
67112 PANEL, FRONT DOOR, OUTER LH
67112-60350  رودری از بیرون درب جلو چپ 1 $219.44
67403F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER RH
67403-60100 1 $40.49
67404F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER LH
67404-60110 1 $40.49
67831 COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, RH
67831-60160 1 $16.57
67832 COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, LH
67832-60070 1 $16.57
67833D COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, NO.2 RH
Not applicable
67834 COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, NO.2 LH
Not applicable
67855B PROTECTER, FRONT DOOR PANEL, RH
67855-60040 1 $16.01
67856B PROTECTER, FRONT DOOR PANEL, LH
67856-60010 1 $16.01
67861 WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, RH
67861-60160  نوار دور درب جلو راست 1 $106.47
67862 WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, LH
67862-60160  نوار دور درب جلو چپ 1 $106.47
67867 CLIP, DOOR WEATHERSTRIP
Not applicable
67867C RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, RH
67867-12150 18 $2.93
67868C RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, LH
67867-12150 18 $2.93
67923 CUSHION, FRONT DOOR STIFFENER, NO.1
67923-60010 1 $82.12
67923E CUSHION, FRONT DOOR STIFFENER, NO.1
67923-24030 2 $9.01
67924 CUSHION, FRONT DOOR STIFFENER, NO.2
67924-60010 1 $82.12
68101 شیشه درب جلو راست
68101-60560 UV (ULTRAVIOLET) CUT, TEMPERED GLASS, T=5.0, GREEN 1 $207.30
68102 شیشه درب جلو چپ
68102-60560 UV (ULTRAVIOLET) CUT, TEMPERED GLASS, T=5.0, GREEN 1 $207.30
68141E RUN, FRONT DOOR GLASS, RH
68141-60070  کلاف دور شیشه درب جلو راست 1 $100.46
68151E RUN, FRONT DOOR GLASS, LH
68151-60060  کلاف دور شیشه درب جلو چپ 1 $100.46
68610B CHECK ASSY, FRONT DOOR, RH
68610-60110  ترمز درب جلو راست 1 $127.47
68620 CHECK ASSY, FRONT DOOR, LH
68620-60100  ترمز درب جلو چپ 1 $127.47
68621A COVER, FRONT DOOR CHECK, RH
68621-60010 1 $3.16
68622C COVER, FRONT DOOR CHECK, LH
68622-60010 1 $3.16
75921C TAPE, BLACK OUT, NO.1 RH
75921-60030 1 $26.21
75922M TAPE, BLACK OUT, NO.1 LH
75922-60030 1 $26.21
75925B TAPE, BLACK OUT, NO.3 RH
75925-60010 1 $20.40
75926A TAPE, BLACK OUT, NO.3 LH
75926-60010 1 $20.40
75927B TAPE, BLACK OUT, NO.4 RH
75927-60010 1 $14.59
75928B TAPE, BLACK OUT, NO.4 LH
75928-60010 1 $14.59

diag_1tSatJu

67491A GARNISH, FRONT DOOR LOWER FRAME BRACKET, RH
67491-60090 1 $17.36
67491E RETAINER, DOOR TRIM
90467-10161 2 $0.87
67492A GARNISH, FRONT DOOR LOWER FRAME BRACKET, LH
67492-60090 1 $17.36
67601 رودری از داخل درب جلو راست
67610-60C81-C0 BLACK, TRIM1* 1
67610-60C81-E0 DK. BROWN, TRIM4* 1
67610-60E61-C0 SHIFT LEVER & KNOB-WOOD & LEATHER, BLACK, TRIM1* 1
67610-60E61-E0 SHIFT LEVER & KNOB-WOOD & LEATHER, DK. BROWN, TRIM4* 1
67601B CLIP(FOR FRONT DOOR TRIM BOARD)
90467-09206 22 $1.23
67601L CLIP(FOR FRONT DOOR TRIM BOARD)
62217-13010 2 $1.27
67602 رودری از داخل درب جلو چپ
67620-60C61-C0 BLACK, TRIM1* 1
67620-60C61-E0 DK. BROWN, TRIM4* 1
67620-60E61-C0 SHIFT LEVER & KNOB-WOOD & LEATHER, BLACK, TRIM1* 1
67620-60E61-E0 SHIFT LEVER & KNOB-WOOD & LEATHER, DK. BROWN, TRIM4* 1
67673 GARNISH, DOOR FRAME, LOWER RH
67673-60010 1 $6.56
67674 GARNISH, DOOR FRAME, LOWER LH
67674-60010 1 $6.56
67811E COVER, FRONT DOOR HOLE
67811-60030-C0 BLACK, TRIM1* 2 $9.96
67811-60030-E0 DK. BROWN, TRIM4* 2 $9.96
67923-60040 *** STD. PART
68171B WEATHERSTRIP, FRONT DOOR GLASS, INNER RH
68171-60070 TYPE A:REFER ILLUST. 1 $63.83
68172A WEATHERSTRIP, FRONT DOOR GLASS, INNER LH
68172-60060 TYPE A:REFER ILLUST. 1 $63.83
69277E BEZEL, FRONT DOOR INSIDE HANDLE, RH
69277-60061-C0 BLACK, TRIM1* 1
69277-60061-E0 DK. BROWN, TRIM4* 1
69278E BEZEL, FRONT DOOR INSIDE HANDLE, LH
69278-60041-C0 BLACK, TRIM1* 1
69278-60041-E0 DK. BROWN, TRIM4* 1

 

diag_1tSatJu

238

دسته بندی ها: لوازم بدنه لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
53301 کاپوت
53301-60590 1 $805.87
53341B نمد کاپوت
53341-60320 1 $308.39
53341C خار نمدی کاپوت
90467-09050 12 $1.27
53361A WEATHERSTRIP, HOOD
Not applicable
53381 SEAL, HOOD TO RADIATOR SUPPORT
Not applicable
53381A CLIP(FOR HOOD TO RADIATOR SUPPORT SEAL)
Not applicable
53383C SEAL, HOOD TO COWL TOP
53397-60010 2 $8.78
53388D SEAL, HOOD TO FRONT FENDER, RH
53388-60020 1 $20.56
53389B SEAL, HOOD TO FRONT FENDER, LH
53389-60020 1 $15.81
53801 گلگیر جلو راست
53801-60B80 1 $372.26
53802 گلگیر جلو راست
53802-60B50 1 $372.26
53802G DUCT,COOLING FAN AIR
Not applicable
53805 SHIELD SUB-ASSY, FRONT FENDER SPLASH, RH
53807-60130 1 $108.85
53806 SHIELD SUB-ASSY, FRONT FENDER SPLASH, LH
53808-60070 1 $108.85
53827K PROTECTOR, FRONT FENDER SIDE PANEL, RH
53827-60020 1 $75.91
53828J PROTECTOR, FRONT FENDER SIDE PANEL, LH
53828-60040 1 $75.91
53851D PAD, FRONT WHEEL OPENING EXTENSION, RH
Not applicable
53852B PAD, FRONT WHEEL OPENING EXTENSION, LH
Not applicable
53875A شلگیر جلو راست
53875-60080 1 $113.87
53875C CLIP, FRONT FENDER LINER
Not applicable
53876A شلگیر جلو چپ
53876-60080 1 $113.87
53882H SEAL, FRONT FENDER MAIN, RH
53805-60020 1 $33.68
53882K SEAL, FRONT FENDER
53882-16030 2 $0.83
53883F SEAL, FRONT FENDER MAIN, LH
53806-60020 1 $33.68
65487 CLIP, CORNER PROTECTOR
65487-60010 LH 5 $1.30

diag_1wPc8X737-1024x706

207

دسته بندی ها: لوازم بدنه لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
51776B COVER, REAR STEP, NO.2
51775-60100 SPARE WHEEL CARRIER-BACK DOOR FRAME&TOWING HITCH-WITH(PINTLE HOOK)&REAR BUMPER-WITH(PINTLE HOOK) 1 $17.36
52155A SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, RH
52155-60070  کشویی سپر عقب راست 1 $69.23
52156A SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, LH
52156-60070  کشویی سپر عقب چپ 1 $69.23
52159 COVER, REAR BUMPER
52159-60947  سپر عقب 1 $491.41
52159-60954 SPARE WHEEL CARRIER-BACK DOOR FRAME 1 $449.02
52159-60957 TOWING HITCH-WITH(PINTLE HOOK)&REAR BUMPER-WITH(PINTLE HOOK) 1 $491.41
52159-60958 SPARE WHEEL CARRIER-BACK DOOR FRAME&TOWING HITCH-WITH(PINTLE HOOK)&REAR BUMPER-WITH(PINTLE HOOK) 1 $449.02
52161-16010 *** STD. PART $2.41
52161B PIECE, REAR BUMPER
52161-16010 2 $2.41
52162B PLATE, REAR BUMPER, NO.1
52162-60040 1 $266.80
52169C COVER, REAR BUMPER, LOWER
Not applicable
52172B REINFORCEMENT, REAR BUMPER, NO.2
52172-60050 1 $46.73
52187C BRACKET, REAR BUMPER SIDE, NO.2
52187-60030 SPARE WHEEL CARRIER-BACK DOOR FRAME 1 $68.95
52189B BRACKET, REAR BUMPER SIDE, NO.3
52189-60010 SPARE WHEEL CARRIER-BACK DOOR FRAME 1 $29.61
52356 CUSHION, REAR BUMPER STEP
52356-60050 5 $1.27
52462 PAD, REAR BUMPER, RH
52462-60040 1 $1.86
52463 PAD, REAR BUMPER, LH
52462-60040 1 $1.86
52491-60010 *** STD. PART $2.10
52615 ABSORBER, REAR BUMPER ENERGY
52615-60030 1 $64.21
57615C BRACKET, REAR BUMPER ARM
58357-60020 2 $24.47
57616B BRACKET, REAR BUMPER ARM
58356-60010 1 $39.62

diag_1tSatJu

236

دسته بندی ها: لوازم بدنه لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
52021 REINFORCEMENT SUB-ASSY, FRONT BUMPER
52021-60140  دیاق سپر جلو 1 $424.47
52025B EXTENSION SUB-ASSY, FRONT BUMPER, NO.2 RH
52025-60030 1 $114.10
52026B EXTENSION SUB-ASSY, FRONT BUMPER, NO.2 LH
52026-60030 1 $114.10
52114A BRACKET, FRONT BUMPER EXTENTION MOUNTING
52114-60080 1 $45.82
52115A SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, RH
52115-60141  کشویی سپر جلو راست 1 $40.17
52116A SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, LH
52116-60181  کشویی سپر جلو چپ 1 $40.17
52119A COVER, FRONT BUMPER
52119-60988  سپر جلو 1 $451.35
52119-60995 BUMPER & GRILLE PROTECTOR-WITH&HEADLAMP CLEANER-WITH 1 $412.49
52119-60997 BUMPER & GRILLE PROTECTOR-WITH 1 $412.49
52119-60999 ELECTRICAL WINCH-WITH 1 $412.49
52119-6A910 HEADLAMP CLEANER-WITH 1 $412.49
52127D COVER, FRONT BUMPER HOLE, RH
52127-60041  درپوش پرژکتور راست 1 $140.04
52128B COVER, FRONT BUMPER HOLE, LH
52128-60041  درپوش پرژکتور چپ 1 $140.04
52161C PIECE, FRONT BUMPER
52161-16010 3 $2.41
52411 GUARD, FRONT BUMPER
52411-60140 گارد سپر جلو 1 $284.79
52412 GUARD, FRONT BUMPER, NO.2
52412-60050 BUMPER & GRILLE PROTECTOR-WITH 1 $555.97
52421-60191 *** STD. PART $6.68
52435 GARNISH, FRONT BUMPER GUARD
52435-60060 BUMPER & GRILLE PROTECTOR-WITH 1 $138.06
52491-60010 *** STD. PART $2.10
52521 RETAINER, FRONT BUMPER, UPPER CENTER
52521-60080 1 $76.43
52541 PROTECTOR, FRONT BUMPER
52541-60050 2 $2.73
52542A PROTECTOR, FRONT BUMPER, NO.2
52542-60020 2 $6.68
52611 ABSORBER, FRONT BUMPER ENERGY
52611-60050  ضربه گیر پشت سپر جلو 1 $57.01
53112E GRILLE, RADIATOR, LOWER NO.1
53112-60040 1 $33.94
53112-60050 ELECTRICAL WINCH-WITH 1 $30.53
53113C GRILLE, RADIATOR, LOWER LH
53113-60030 1 $33.94
53113-60040 ELECTRICAL WINCH-WITH 1 $29.12
53879K RETAINER, FRONT FENDER LINER
53879-58010 4 $4.78
53879M RETAINER, FRONT FENDER LINER
90467-05138 4 $3.60
75392 RETAINER, OUTSIDE MOULDING
75392-35200 BUMPER & GRILLE PROTECTOR-WITH 4 $1.90

images

222