دسته: لوازم بدنه راوفور

دسته بندی ها: لوازم بدنه راوفور, لوازم یدکی تویوتا, لوازم یدکی راوفور
23221PUMP, FUEL
23220-36011مغزی پمپ بنزین راوفور1
23225ASPACER, FUEL PUMP
23225-210201$1.54
23280JREGULATOR ASSY, FUEL PRESSURE
23280-21010فشار شکن بنزین راوفور1$151.62
23280KRING, O(FOR FUEL PRESSURE REGULATOR)
90301-04013NO.11$3.01
90301-15024NO.21$3.01
77014ATUBE SUB-ASSY, FUEL TANK BREATHER, NO.3
77014-42010لوله هواگیر باک بنزین راوفور1$89.47
77024APLATE SUB-ASSY, FUEL SUCTION
77024-42110صافی بنزین راوفور1
77026ATUBE SUB-ASSY, FUEL EVAPORATION, NO.1
77026-420401
77026BTUBE SUB-ASSY, FUEL EVAPORATION, NO.1
77026-420301$25.22
77100TANK ASSY, FUEL
77001-42221باک بنزین راوفور1
77131CSUB-TANK, FUEL, NO.1
77131-520821$23.33
77168APLATE, FUEL TANK VENT TUBE SET
77168-52020مهره درب صافی بنزین راوفور1$23.05
77174SUPPORT, FUEL SUCTION, NO.1
77174-520701$11.54
77201PIPE SUB-ASSY, FUEL TANK INLET
77201-42200لوله گلویی باک بنزین راوفور1
77206AGASKET (FOR FUEL TANK SUCTION TUBE)
77169-520101$5.50
77209DTUBE SUB-ASSY, FUEL TANK MAIN
77209-421701
77213EHOSE, FUEL TANK TO FILLER PIPE
77213-420801$47.48
77241WCLIP, TUBE JOINT
77241-330111$1.07
77249HOSE, FUEL EMISSION
77249-420501$8.50
77249AHOSE, FUEL EMISSION
77249-420701$11.94
77269AHOSE, FUEL TANK BREATHER
77269-420301$9.73
77276PROTECTOR, FUEL HOSE
77276-420201$43.41
77278CPROTECTOR, FUEL TANK FILLER PIPE, NO.2
77278-420301
77281QCLAMP, FUEL FILLER, NO.1
77281-420301
77281RCLAMP, FUEL FILLER PIPE, NO.2
77281-420401
77289HOLDER, FUEL TANK PIPE SETTING
77289-521101$4.27
77289BCLAMP, FUEL TUBE, NO.3
77289-420201$9.92
77291ASHIELD, FUEL TANK FILLER PIPE
77291-420501
77295DGROMMET, FUEL TUBE
77295-421103$9.92
77298ACLAMP, FUEL TUBE, NO.4
77298-420301$4.98
77298BCLAMP, FUEL TUBE, NO.4
77298-301702$2.77
77299ACLAMP, FUEL TUBE, NO.5
77299-420101$9.92
77299CCLAMP (FOR FUEL FILLER PIPE)
89639-281301$3.36
77310ACAP ASSY, FUEL TANK
77300-52030درب باک بنزین راوفور1$41.99
77316GASKET, FUEL TANK CAP
77316-520401
77366SPRING, FUEL FILLER OPENING LID HINGE
77366-520101$0.75
77391RING, FUEL INLET BOX
77391-300201$3.16
77391ARING, FUEL INLET BOX
77391-120201$2.57
77445CONNECTOR, FUEL TANK VENT, NO.2
77445-420201$13.40
77601ABAND SUB-ASSY, FUEL TANK, NO.1
77601-420801
77602BBAND SUB-ASSY, FUEL TANK, NO.1 LH
77602-420201
77603ABAND SUB-ASSY, FUEL TANK, NO.2
77603-420201
77641APROTECTOR, FUEL TANK, NO.1
77641-420401$278.34
77652ACUSHION, FUEL TANK, NO.2
77652-420201$1.42
77653ACUSHION, FUEL TANK, NO.3
77652-420301$2.53
77681ASEAT, FUEL TANK BAND
77681-420201
77682SEAT, FUEL TANK BAND, LH
77681-210101$13.32
77682ASEAT, FUEL TANK BAND, NO.2
77681-420101$12.81
77701XHOSE SUB-ASSY, CANISTER OUTLET, NO.1
77701-420401$27.83
77707TUBE SUB-ASSY, CHARCOAL CANISTER OUTLET
77707-420301$32.62
77785HARNESS, FUEL PUMP
77785-420501
90105-08158*** STD. PART$1.34
90159-50343*** STD. PART$0.83
90301-08020*** STD. PART$3.54
90301-11025*** STD. PART$2.94
90460-46005*** STD. PART
90467-07215*** STD. PART
90959-04001*** STD. PART$7.99
91673-A0616*** STD. PART$0.71
91673-A0820*** STD. PART$0.95
91673-A1025*** STD. PART$1.50
96132-51300*** STD. PART$2.13
96133-41500*** STD. PART$3.87
باک بنزین راوفور

صافی بنزین راوفور

191

دسته بندی ها: لوازم بدنه راوفور, لوازم یدکی راوفور
60117 COVER SUB-ASSY, FRONT PILLAR, UPR RH
60117-42020 1 قاب لچکی گوشه درب جلو راست
60118 COVER SUB-ASSY, FRONT PILLAR, UPR LH
60118-42020 1 قاب لچکی گوشه درب جلو چپ
75075 MOULDING SUB-ASSY, REAR DOOR, OUTSIDE RH
75075-42080 1 قاب ستون درب عقب راست
75076 MOULDING SUB-ASSY, REAR DOOR, OUTSIDE LH
75076-42080 1 قاب ستون درب عقب چپ
75533E MOULDING, WINDSHIELD, OUTSIDE
75533-42060 1 زه دور شیشه جلو
75551E MOULDING, ROOF DRIP SIDE FINISH, RH
75551-42040 1 نوار سقف جلو راست
75552E MOULDING, ROOF DRIP SIDE FINISH, LH
75552-42040 1 نوار سقف جلو چپ
75553A MOULDING, ROOF DRIP SIDE FINISH, REAR RH
75553-42030 1 نوار سقف عقب راست
75554A MOULDING, ROOF DRIP SIDE FINISH, REAR LH
75554-42030 1 نوار سقف عقب چپ
75557C MOULDING, ROOF DRIP SIDE FINISH, CENTER NO.2 RH
75557-42050 1 نوار سقف وسط راست
75558C MOULDING, ROOF DRIP SIDE FINISH, CENTER NO.2 LH
75557-42050 1 نوار سقف وسط راست
75561A CLIP, ROOF DRIP SIDE FINISH MOULDING
75561-52020 4 $1.34
75596 COVER, ROOF DRIP SIDE FINISH MOULDING JOINT, RH
75596-35030 2 قاب وسط زه سقف راست
75597 COVER, ROOF DRIP SIDE FINISH MOULDING JOINT, LH
75596-35030 2 قاب وسط زه سقف چپ
75710 MOULDING ASSY, FRONT DOOR BELT, RH
75710-42040 1 زه آبگیر شیشه درب جلو راست
75720 MOULDING ASSY, FRONT DOOR BELT, LH
75720-42040 1 زه آبگیر شیشه درب جلو چپ
75730 MOULDING ASSY, REAR DOOR BELT, RH
75730-42040 1 زه آبگیر شیشه درب عقب راست
75740 MOULDING ASSY, REAR DOOR BELT, LH
75740-42040 1 زه آبگیر شیشه درب عقب چپ
75755C MOULDING, FRONT DOOR WINDOW FRAME, REAR RH
75755-42010 1 قاب ستون درب جلو راست
75756C MOULDING, FRONT DOOR WINDOW FRAME, REAR LH
75756-42010 1 قاب ستون درب جلو چپ
75792 CLIP, DOOR WINDOW FRAME MOULING
75792-47010 4

266

دسته بندی ها: لوازم بدنه راوفور, لوازم یدکی راوفور
75301A EMBLEM SUB-ASSY, FRONT BUMPER
75301-12400 ارم جلوپنجره 1
75431A ارم روی درب صندوق RAV4
75431-42100 RAV4 1
75441B ارم روی درب صندوق TOYOTA
75441-42070 TOYOTA 1
75444A PLATE, BACK DOOR NAME, NO.4
Not applicable
75741E EMBLEM, SYMBOL
90975-02071 ارم روی درب صندوق 1 $30.68

254

دسته بندی ها: لوازم بدنه راوفور, لوازم یدکی راوفور
73023 PLATE SUB-ASSY, FRONT SHOULDER BELT ANCHOR, RH
73023-33030-B1 LT.GRAY, TRIM2*, 4* 1
73024 PLATE SUB-ASSY, FRONT SHOULDER BELT ANCHOR, LH
73024-33030-B1 LT.GRAY, TRIM2*, 4* 1
73119 PLATE, SEAT BELT WEBBING CLIP
73119-22010 1 $22.26
73200A ADJUSTER ASSY, FRONT SHOULDER BELT ANCHOR
73200-53010 2 $54.44
73210 کمربند جلو شاگرد
73210-42351-C0 BLACK, TRIM2*, 4* 1
73214-75010 *** STD. PART
73219 STOPPER, TONGUE PLATE
73219-33010 BLACK 1 $1.19
73219-33020 GRAY 1 $1.19
73219-33030 BEIGE 1 $1.19
73220 کمربند جلو چپ
73220-42311-C0 BLACK, TRIM2*, 4* 1
73230 قفل کمربند جلو شاگرد
73230-42220-C0 BLACK, TRIM2*, 4* 1
73233 COVER, LAP BELT OUTER ANCHOR
73233-60020-C0 BLACK, TRIM2*, 4* 2 $8.34
73240 قفل کمربند جلو راننده
73230-42210-C0 BLACK, TRIM2*, 4* 1

73119 PLATE, SEAT BELT WEBBING CLIP
73119-22010 1 $22.26
73135A COVER, SHOULDER BELT ANCHOR, RH
73137-42010-B0 LT.GRAY, TRIM2*, 4* 1
73178A CAP, SEAT BELT ANCHOR COVER
73178-42020-B0 LT.GRAY, TRIM2*, 4* 2
73219 STOPPER, TONGUE PLATE
73219-33010 BLACK 1 $1.19
73219-33020 GRAY 1 $1.19
73219-33030 BEIGE 1 $1.19
73320 BELT ASSY, REAR SEAT 3 POINT TYPE, LH
73320-42081-C0 BLACK, TRIM2*, 4* 1
73330C کمربند عقب وسط
73330-42140-C0 BLACK, TRIM2*, 4* 1
73340C BELT ASSY, REAR SEAT LAP TYPE, CENTER LH
73340-42090-C0 BLACK, TRIM2*, 4* 1
73360C کمربند عقب راست
73360-42301-C0 BLACK, TRIM2*, 4* 1
73370C کمربند عقب چپ
73370-42191-C0 BLACK, TRIM2*, 4* 1
73380D قفل کمربند عقب وسط
73380-42070-C0 BLACK, TRIM2*, 4* 2
73431 COVER, REAR SEAT BELT RETRACTOR, RH
73431-42010 1
73432 COVER, REAR SEAT BELT RETRACTOR, LH
73432-42010 1

214

دسته بندی ها: لوازم بدنه راوفور, لوازم یدکی راوفور
69052 CYLINDER & KEY SET, DOOR LOCK, LH
69052-42200 قفل و سوییچ درب راننده 1
69056A CYLINDER & KEY SET, GLOVE COMPARTMENT LOCK
Not applicable
69057A CYLINDER & KEY SET, IGNITION SWITCH LOCK
69057-42330 قفل و سوییچ استارت 1
69503 CYLINDER SET, LOCK
69005-42590 ست کامل قفل و سوییچ 1
89070E TRANSMITTER ASSY, DOOR CONTROL
89070-42881 سوییچ ریموت 1
89070-42A70 JORDAN SPEC 1
89071B MODULE SET, TRANSMITTER SUB-ASSY, DOOR CONTROL
89071-42170 2
89071-42190 JORDAN SPEC 2
89072A HOUSING SET, DOOR CONTROL TRANSMITTER
89072-42400 JORDAN SPEC 1
89072-42520 1
8907A SWITCH SET, TRANSMITTER
8907A-52010 2
89745A BATTERY, TRANSMITTER
89745-48030 X $13.84
89751A COVER, TRANSMITTER HOUSING
89751-42090 JORDAN SPEC 2
89751-42130 2
89752A CASE, TRANSMITTER HOUSING
89752-42050 1
89786B TRANSMITTER, TRANSPONDER KEY SUB
89786-42040 سوییچ خام

69052 CYLINDER & KEY SET, DOOR LOCK, LH
69052-42200 1
69056A CYLINDER & KEY SET, GLOVE COMPARTMENT LOCK
Not applicable
69503 CYLINDER SET, LOCK
69005-42590 1
69503A KEY, BLANK
Not applicable
69503B KEY, CUT
Not applicable
89745C BATTERY, TRANSMITTER
Not applicable
8975B COVER, TRANSMITTER BATTERY HOUSING
Not applicable
89904B TRANSMITTER SUB-ASSY, ELECTRICAL KEY
Not applicable
320

دسته بندی ها: لوازم بدنه راوفور, لوازم یدکی راوفور
68810D HINGE ASSY, BACK DOOR, RH
68810-42070 لولای درب صندوق راست 1
68820C HINGE ASSY, BACK DOOR, LH
68810-42070 لولای درب صندوق چپ 1
68838 PAD, BACK DOOR HINGE, NO.1
68838-42010 T=1.0 2
68838-42020 T=1.5 2
68838-42030 T=2.0 2
68945 BRACKET, BACK DOOR DAMPER STAY, UPPER RH
68945-42010 1
68946 BRACKET, BACK DOOR DAMPER STAY, UPPER LH
68946-42010 1
68947 BRACKET, BACK DOOR DAMPER STAY, LOWER RH
68903-42012 POWER DOOR LOCK-WITH(POWER BACK DOOR) 1
68947-42020 1
68948 BRACKET, BACK DOOR DAMPER STAY, LOWER LH
68904-42012 POWER DOOR LOCK-WITH(POWER BACK DOOR) 1
68948-42020 1
68950C STAY ASSY, BACK DOOR, RH
68950-0R010 جک درب صندوق راست 1
68960 STAY ASSY, BACK DOOR, LH
68960-0R010 جک درب صندوق چپ 1
69350 LOCK ASSY, BACK DOOR
69350-28151 قفل درب صندوق 1
69350-28160 POWER DOOR LOCK-WITH(POWER BACK DOOR) 1 $170.52
69430C STRIKER ASSY, BACK DOOR LOCK
69430-48030 1

189

دسته بندی ها: لوازم بدنه راوفور, لوازم یدکی راوفور
62785F SPACER, BACK DOOR GLASS
62785-16030 2 $3.44
64818B SPACER, BACK DOOR GLASS, NO.1
64818-42040 1
64819 SPACER, BACK WINDOW GLASS, NO.2
64819-42040 1
64885C CHANNEL, BACK DOOR GLASS, RH
64885-42010 1
64886B CHANNEL, BACK DOOR GLASS, LH
64886-42010 1
67005 PANEL SUB-ASSY, BACK DOOR
67005-42430 درب عقب (درب پشت) 1
67005-42440 POWER DOOR LOCK-WITH(POWER BACK DOOR) 1
67005-42450 BACK MONITOR(REAR TELEVISION CAMERA)-WITH(BACK GUIDE MONITOR(WITH CAMERA)) 1
67005-42460 POWER DOOR LOCK-WITH(POWER BACK DOOR) & BACK MONITOR(REAR TELEVISION CAMERA)-WITH(BACK GUIDE MONITOR(WITH CAMERA)) 1
67005B CUSHION(FOR BACK DOOR PANEL)
90541-09142 2 $2.57
67881A WEATHERSTRIP, BACK DOOR
67881-42060 لاستیک دور درب عقب 1
68131 شیشه درب عقب (درب پشت)
68105-42150 UV (ULTRAVIOLET)CUT, ELECTRICAL HEATED TEMPERED GLASS, T=3.1, GREEN 1
75129C CUSHION, REAR LICENCE PLATE
75129-30010 2 $2.61
75573C MOULDING, BACK WINDOW, OUTSIDE
75573-42050 زه راست شیشه درب پشت 1
75574B MOULDING, BACK WINDOW, OUTSIDE LH
75574-42010 زه چپ شیشه درب پشت 1
75575D MOULDING, BACK WINDOW, LOWER
75575-42030 زه پایینی شیشه درب پشت 1
76801 فلاپ روی درب صندوق
76801-42220-A0 SUPER WHITE 2, 040 1
76801-42220-A1 WHITE PEARL CS., 070 1
76801-42220-B0 SILVER ME., 1F7 1
76801-42220-B1 GRAY ME., 1G3 1
76801-42220-C1 BLACK MC., 209 1
76801-42220-D0 RED M.M., 3R3 1
76801-42220-E0 BRONZE M.M., 4T3 1
76801-42220-E1 DK.BROWN ME., 4U5 1
76801-42220-J0 GRAYISH BLUE M.M., 8V5 1
76801-42230-A0 BACK MONITOR(REAR TELEVISION CAMERA)-WITH(BACK GUIDE MONITOR(WITH CAMERA)), SUPER WHITE 2, 040 1
76801-42230-A1 BACK MONITOR(REAR TELEVISION CAMERA)-WITH(BACK GUIDE MONITOR(WITH CAMERA)), WHITE PEARL CS., 070 1
76801-42230-B0 BACK MONITOR(REAR TELEVISION CAMERA)-WITH(BACK GUIDE MONITOR(WITH CAMERA)), SILVER ME., 1F7 1
76801-42230-B1 BACK MONITOR(REAR TELEVISION CAMERA)-WITH(BACK GUIDE MONITOR(WITH CAMERA)), GRAY ME., 1G3 1
76801-42230-C1 BACK MONITOR(REAR TELEVISION CAMERA)-WITH(BACK GUIDE MONITOR(WITH CAMERA)), BLACK MC., 209 1
76801-42230-D0 BACK MONITOR(REAR TELEVISION CAMERA)-WITH(BACK GUIDE MONITOR(WITH CAMERA)), RED M.M., 3R3 1
76801-42230-E0 BACK MONITOR(REAR TELEVISION CAMERA)-WITH(BACK GUIDE MONITOR(WITH CAMERA)), BRONZE M.M., 4T3 1
76801-42230-E1 BACK MONITOR(REAR TELEVISION CAMERA)-WITH(BACK GUIDE MONITOR(WITH CAMERA)), DK.BROWN ME., 4U5 1
76801-42230-J0 BACK MONITOR(REAR TELEVISION CAMERA)-WITH(BACK GUIDE MONITOR(WITH CAMERA)), GRAYISH BLUE M.M., 8V5 1
76817 CLIP, BACK DOOR OUTSIDE GARNISH
90467-09206 4 $1.23
76825 PROTECTOR, BACK DOOR OUTSIDE GARNISH
76825-42020 4

67750 رودری از داخل درب پشت
67750-42051-C0 BLACK, TRIM2*, 3*, 4* 1
67750A CLIP(FOR BACK DOOR TRIM)
90467-10161 13 $0.87
67765A COVER, BACK DOOR SERVICE HOLE, NO.1
67765-42040-C0 BLACK, TRIM2*, 3*, 4* 1
67766 COVER, BACK DOOR SERVICE HOLE, NO.2
67766-42010-C0 BLACK, TRIM2*, 3*, 4* 1
67847 COVER, BACK DOOR SERVICE HOLE, RH
67847-42050-C0 BLACK, TRIM2*, 3*, 4* 1
67848 COVER, BACK DOOR SERVICE HOLE, LH
67848-42010-C0 BLACK, TRIM2*, 3*, 4* 1
67937B GARNISH, BACK DOOR SIDE, RH
67937-42050-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* 1
67937C CLIP(FOR BACK DOOR SIDE GARNISH)
67771-58010 4 $2.89
67938A GARNISH, BACK DOOR SIDE, LH
67938-42050-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* 1
67939B GARNISH, BACK DOOR, CENTER
67939-42040-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* 1
67939C CLIP(FOR BACK DOOR CENTER GARNISH)
90467-10161 4 $0.87
74811G HANDLE, DOOR PULL
74811-13010-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* 1 $11.62

201

دسته بندی ها: لوازم بدنه راوفور, لوازم یدکی راوفور
68750 HINGE ASSY, REAR DOOR, UPPER RH
68750-20122 1 لولای بالایی درب عقب راست
68760 HINGE ASSY, REAR DOOR, UPPER LH
68760-20122 1 لولای بالایی درب عقب چپ
68770 HINGE ASSY, REAR DOOR, LOWER RH
68770-52031 1 لولای پایینی درب عقب راست
68780 HINGE ASSY, REAR DOOR, LOWER LH
68780-52031 1 لولای پایینی درب عقب چپ
69803 REGULATOR SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW, RH
69803-42050 1 دستگاه شیشه بالابر درب عقب راست
69804 REGULATOR SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW, LH
69804-42050 1 دستگاه شیشه بالابر درب عقب چپ
69905B CHANNEL SUB-ASSY, REAR DOOR GLASS, RH
69905-52060 1
69906B CHANNEL SUB-ASSY, REAR DOOR GLASS, LH
69906-52060 1
69975A FILLER, REAR DOOR GLASS CHANNEL
69975-52010 2 $8.54
85710E MOTOR ASSY, POWER WINDOW REGULATOR, RH
85720-35140 1 موتور شیشه بالابر درب عقب راست
85720D MOTOR ASSY, POWER WINDOW REGULATOR, LH
85710-35180 1 موتور شیشه بالابر درب عقب چپ

194

دسته بندی ها: لوازم بدنه راوفور, لوازم یدکی راوفور
67836 COVER, REAR DOOR LOCK CHILD PROTECTION, RH
67836-14010 1 $6.76
67836H COVER, REAR DOOR LOCK CHILD PROTECTION, LH
67836-14010 1 $6.76
69050A LOCK ASSY, REAR DOOR W/MOTOR, RH
69050-33120 قفل درب عقب راست 1 $192.15
69060A LOCK ASSY, REAR DOOR W/MOTOR, LH
69060-33120 قفل درب عقب چپ 1 $192.15
69203A FRAME SUB-ASSY, REAR DOOR OUTSIDE HANDLE, RH
69203-42070 قاب دستگیره از بیرون درب عقب راست 1
69204A FRAME SUB-ASSY, REAR DOOR OUTSIDE HANDLE, LH
69204-42070 قاب دستگیره از بیرون درب عقب چپ 1
69205A دستگیره از داخل درب عقب راست
69205-33120-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* 1
69205C CUSHION(FOR REAR DOOR INSIDE HANDLE)
90541-04027 2 $2.65
69206C دستگیره از داخل درب عقب چپ
69206-33130-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* 1
69227J شستی دستگیره از بیرون درب عقب راست
69227-42080-A0 SUPER WHITE 2, 040 1
69227-42080-A1 WHITE PEARL CS., 070 1
69227-42080-B0 SILVER ME., 1F7 1
69227-42080-B1 GRAY ME., 1G3 1
69227-42080-C1 BLACK MC., 209 1
69227-42080-D0 RED M.M., 3R3 1
69227-42080-E0 BRONZE M.M., 4T3 1
69227-42080-E1 DK.BROWN ME., 4U5 1
69227-42080-J0 GRAYISH BLUE M.M., 8V5 1
69227L شستی دستگیره از بیرون درب عقب چپ
69227-42080-A0 SUPER WHITE 2, 040 1
69227-42080-A1 WHITE PEARL CS., 070 1
69227-42080-B0 SILVER ME., 1F7 1
69227-42080-B1 GRAY ME., 1G3 1
69227-42080-C1 BLACK MC., 209 1
69227-42080-D0 RED M.M., 3R3 1
69227-42080-E0 BRONZE M.M., 4T3 1
69227-42080-E1 DK.BROWN ME., 4U5 1
69227-42080-J0 GRAYISH BLUE M.M., 8V5 1
69230 دستگیره از بیرون درب عقب راست
69211-42040-A0 SUPER WHITE 2, 040 1
69211-42040-A1 WHITE PEARL CS., 070 1
69211-42040-B0 SILVER ME., 1F7 1
69211-42040-B1 GRAY ME., 1G3 1
69211-42040-C1 BLACK MC., 209 1
69211-42040-D0 RED M.M., 3R3 1
69211-42040-E0 BRONZE M.M., 4T3 1
69211-42040-E1 DK.BROWN ME., 4U5 1
69211-42040-J0 GRAYISH BLUE M.M., 8V5 1
69240 دستگیره از بیرون درب عقب چپ
69211-42040-A0 SUPER WHITE 2, 040 1
69211-42040-A1 WHITE PEARL CS., 070 1
69211-42040-B0 SILVER ME., 1F7 1
69211-42040-B1 GRAY ME., 1G3 1
69211-42040-C1 BLACK MC., 209 1
69211-42040-D0 RED M.M., 3R3 1
69211-42040-E0 BRONZE M.M., 4T3 1
69211-42040-E1 DK.BROWN ME., 4U5 1
69211-42040-J0 GRAYISH BLUE M.M., 8V5 1
69241G PAD, REAR DOOR OUTSIDE HANDLE, FRONT
69241-42040 2
69242G PAD, REAR DOOR OUTSIDE HANDLE, REAR
69242-30100 2
69283A PLUG, REAR DOOR INSIDE HANDLE BEZEL, RH
69283-47010-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* 1
69284D PLUG, REAR DOOR INSIDE HANDLE BEZEL, LH
69284-47010-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* 1
69318D SEAL, DOOR LOCK WIRING HARNESS
69318-51010 2 $2.13
69410B PLATE ASSY, REAR DOOR LOCK STRIKER
69410-20110 2 $22.65
69730D CABLE ASSY, REAR DOOR LOCK REMOTE CONTROL, RH
69730-42040 سیم قفل ریموتی درب عقب راست 1
69740D CABLE ASSY, REAR DOOR LOCK REMOTE CONTROL LH
69730-42040 سیم قفل ریموتی درب عقب راست 1
69770B CABLE ASSY, REAR DOOR INSIDE LOCKING, RH
69770-42090 سیم قفل داخلی درب عقب راست 1
69780B CABLE ASSY, REAR DOOR INSIDE LOCKING, LH
69770-42090 سیم قفل داخلی درب عقب چپ 1

224

دسته بندی ها: لوازم بدنه راوفور, لوازم یدکی راوفور
67003 PANEL SUB-ASSY, REAR DOOR, RH
67003-42180 درب عقب راست 1
67003C CUSHION, REAR DOOR PANEL
90541-09137 2 $2.57
67004 PANEL SUB-ASSY, REAR DOOR, LH
67004-42180 درب عقب چپ 1
67113 PANEL, REAR DOOR, OUTER RH
67113-42110 رودری از بیرون درب عقب راست 1
67114 PANEL, REAR DOOR, OUTER LH
67114-42110 رودری از بیرون درب عقب چپ 1
67407E BAR SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW DIVISION, RH
67407-42040 1
67408E BAR SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW DIVISION, LH
67408-42040 1
67673A GARNISH, REAR DOOR FRAME, RH
67673-48010 1 $2.97
67674A GARNISH, REAR DOOR FRAME, LH
67674-48010 1 $2.97
67837C SEAL, REAR DOOR DUST PROOF
Not applicable
67841E COVER, REAR DOOR SERVICE HOLE, RH
67841-42060 1
67842E COVER, REAR DOOR SERVICE HOLE, LH
67842-42040 1
67867D RETAINER, REAR DOOR WEATHERSTRIP, RH
67867-12150 18 $2.93
67868D RETAINER, REAR DOOR WEATHERSTRIP, LH
67867-12150 18 $2.93
67871 WEATHERSTRIP, REAR DOOR, RH
67871-42070 لاستیک دور درب عقب راست 1
67872 WEATHERSTRIP, REAR DOOR, LH
67872-42070 لاستیک دور درب عقب چپ 1
68103 شیشه درب عقب راست
68113-42140 UV (ULTRAVIOLET) CUT, TEMPERED GLASS, T=3.1, GREEN 1
68104 شیشه درب عقب چپ
68114-42140 UV (ULTRAVIOLET) CUT, TEMPERED GLASS, T=3.1, GREEN 1
68123B شیشه لچکی روی گلگیر عقب راست
68123-42130 UV (ULTRAVIOLET) CUT, TEMPERED GLASS, T=3.1, GREEN 1
68124B شیشه لچکی روی گلگیر عقب چپ
68124-42140 UV (ULTRAVIOLET) CUT, TEMPERED GLASS, T=3.1, GREEN 1
68142C RUN, REAR DOOR GLASS, RH
68142-42050 ماهوتی درب عقب راست 1
68152C RUN, REAR DOOR GLASS, LH
68152-42050 ماهوتی درب عقب چپ 1
68188 WEATHERSTRIP, REAR DOOR QUARTER WINDOW, RH
68188-42050 لاستیک دور شیشه لچکی گلگیر عقب راست 1
68189 WEATHERSTRIP, REAR DOOR QUARTER WINDOW, LH
68189-42050 لاستیک دور شیشه لچکی گلگیر عقب چپ 1
68630D CHECK ASSY, REAR DOOR, RH
68630-42041 ترمز درب عقب راست 1
68640A CHECK ASSY, REAR DOOR, LH
68630-42041 ترمز درب عقب چپ 1
75977H STRIPE, REAR DOOR OUTSIDE, LOWER RH
75977-42040 1
75978H STRIPE, REAR DOOR OUTSIDE, LOWER LH
75978-42040 1
75987F STRIPE, REAR DOOR, OUTSIDE, RH
75987-42050 1
75988E STRIPE, REAR DOOR, OUTSIDE LH
75988-42050 1

67603 رودری از داخل درب عقب راست
67630-42540-21 BLACK/BLACK/BLACK, TRIM2* 1
67630-42540-22 BLACK/BLACK/BEIGE, TRIM4* 1
67603B CLIP(FOR REAR DOOR TRIM BOARD)
90467-09206 16 $1.23
67604 رودری از داخل درب عقب چپ
67640-42540-21 BLACK/BLACK/BLACK, TRIM2* 1
67640-42540-22 BLACK/BLACK/BEIGE, TRIM4* 1
68173B WEATHERSTRIP, REAR DOOR GLASS, INNER RH
68173-42050 زه آبگیر شیشه از داخل درب عقب راست 1
68174A WEATHERSTRIP, REAR DOOR GLASS, INNER LH
68174-42040 زه آبگیر شیشه از داخل درب عقب چپ 1
74645C COVER, DOOR ASSIST GRIP, RH
74645-42040 دستگیره از داخل درب عقب راست 1
74646A COVER, DOOR ASSIST GRIP, LH
74646-42040 دستگیره از داخل درب عقب چپ 1

207

دسته بندی ها: لوازم بدنه راوفور, لوازم یدکی راوفور
68710 HINGE ASSY, FRONT DOOR, UPPER RH
68710-12151 1 لولای بالایی درب جلو راست
68720 HINGE ASSY, FRONT DOOR, UPPER LH
68720-12151 1 لولای بالایی درب جلو چپ
68730 HINGE ASSY, FRONT DOOR, LOWER RH
68730-12120 1 لولای پایینی درب جلو راست
68740 HINGE ASSY, FRONT DOOR, LOWER LH
68740-12120 1 لولای پایینی درب جلو چپ
69801 REGULATOR SUB-ASSY, FRONT DOOR WINDOW, RH
69801-30280 1 دستگاه شیشه بالابر درب جلو راست
69802 REGULATOR SUB-ASSY, FRONT DOOR WINDOW, LH
69802-30280 1 دستگاه شیشه بالابر درب جلو چپ
85710D MOTOR ASSY, POWER WINDOW REGULATOR, RH
85710-35180 1 موتور شیشه بالابر درب جلو راست
85720C موتور شیشه بالابر درب جلو چپ
85720-42110 1

199

دسته بندی ها: لوازم بدنه راوفور, لوازم یدکی راوفور
69030A LOCK ASSY, FRONT DOOR W/MOTOR, RH
69030-42221 قفل درب جلو راست 1 $195.55
69040A LOCK ASSY, FRONT DOOR W/MOTOR, LH
69040-42241 قفل درب جلو چپ 1 $199.74
69201A FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, RH
69201-42070 قاب دستگیره از بیرون درب جلو راست 1
69202A FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, LH
69202-42040 قاب دستگیره از بیرون درب جلو چپ 1
69205 دستگیره از داخل درب جلو راست
69205-33120-C0 BLACK, TRIM2*, 4* 1
69205B CUSHION(FOR FRONT DOOR INSIDE HANDLE)
90541-04027 2 $2.65
69206B دستگیره از داخل درب جلو چپ
69206-33130-C0 BLACK, TRIM2*, 4* 1
69210 دستگیره از بیرون درب جلو راست
69211-42040-A0 SUPER WHITE 2, 040 1
69211-42040-A1 WHITE PEARL CS., 070 1
69211-42040-B0 SILVER ME., 1F7 1
69211-42040-B1 GRAY ME., 1G3 1
69211-42040-C1 BLACK MC., 209 1
69211-42040-D0 RED M.M., 3R3 1
69211-42040-E0 BRONZE M.M., 4T3 1
69211-42040-E1 DK.BROWN ME., 4U5 1
69211-42040-J0 GRAYISH BLUE M.M., 8V5 1
69217E شستی دستگیره از بیرون درب جلو راست
69217-42060-A0 SUPER WHITE 2, 040 1
69217-42060-A1 WHITE PEARL CS., 070 1
69217-42060-B0 SILVER ME., 1F7 1
69217-42060-B1 GRAY ME., 1G3 1
69217-42060-C1 BLACK MC., 209 1
69217-42060-D0 RED M.M., 3R3 1
69217-42060-E0 BRONZE M.M., 4T3 1
69217-42060-E1 DK.BROWN ME., 4U5 1
69217-42060-J0 GRAYISH BLUE M.M., 8V5 1
69217F شستی دستگیره از بیرون درب جلو چپ
69217-42040-A0 SUPER WHITE 2, 040 1
69217-42040-A1 WHITE PEARL CS., 070 1
69217-42040-B0 SILVER ME., 1F7 1
69217-42040-B1 GRAY ME., 1G3 1
69217-42040-C1 BLACK MC., 209 1
69217-42040-D0 RED M.M., 3R3 1
69217-42040-E0 BRONZE M.M., 4T3 1
69217-42040-E1 DK.BROWN ME., 4U5 1
69217-42040-J0 GRAYISH BLUE M.M., 8V5 1
69220 دستگیره از بیرون درب جلو چپ
69211-42040-A0 SUPER WHITE 2, 040 1
69211-42040-A1 WHITE PEARL CS., 070 1
69211-42040-B0 SILVER ME., 1F7 1
69211-42040-B1 GRAY ME., 1G3 1
69211-42040-C1 BLACK MC., 209 1
69211-42040-D0 RED M.M., 3R3 1
69211-42040-E0 BRONZE M.M., 4T3 1
69211-42040-E1 DK.BROWN ME., 4U5 1
69211-42040-J0 GRAYISH BLUE M.M., 8V5 1
69241H PAD, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, FRONT
69241-42040 2
69242F PAD, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, REAR
69242-30100 2
69283 PLUG, FRONT DOOR INSIDE HANDLE BEZEL, RH
69283-47010-C0 BLACK, TRIM2*, 4* 1
69284C PLUG, FRONT DOOR INSIDE HANDLE BEZEL, LH
69284-47010-C0 BLACK, TRIM2*, 4* 1
69293G SNAP, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, RH
69293-12030 1 $2.77
69293H SNAP, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, LH
69293-12040 1 $2.77
69311A ROD, FRONT DOOR LOCK OPEN, RH
69311-42040 1
69312 ROD, FRONT DOOR LOCK OPEN, LH
69312-42040 1
69318C SEAL, DOOR LOCK WIRING HARNESS
69318-51010 2 $2.13
69410 PLATE ASSY, FRONT DOOR LOCK STRIKER
69410-20110 2 $22.65
69710B CABLE ASSY, FRONT DOOR LOCK REMOTE CONTROL, RH
69710-42060 سیم قفل درب جلو راست ریموتی 1
69720B CABLE ASSY, FRONT DOOR LOCK REMOTE CONTROL, LH
69710-42060 سیم قفل درب جلو چپ ریموتی 1
69750C CABLE ASSY, FRONT DOOR INSIDE LOCKING, RH
69750-42040 سیم قفل مرکزی درب جلو راست 1
69760C CABLE ASSY, FRONT DOOR INSIDE LOCKING LH
69750-42040 سیم قفل مرکزی درب جلو چپ 1

205

دسته بندی ها: لوازم بدنه راوفور, لوازم یدکی راوفور
67001 PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, RH
67001-42150 درب جلو راست 1
67001A CUSHION, FRONT DOOR PANEL
90541-09137 4 $2.57
67002 PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, LH
67002-42150 درب جلو چپ 1
67111 PANEL, FRONT DOOR, OUTER RH
67111-42070 رودری از بیرون درب جلو راست 1
67112 PANEL, FRONT DOOR, OUTER LH
67112-42070 رودری از بیرون درب جلو چپ 1
67403F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER RH
67403-42040 1
67404F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER LH
67404-42040 1
67663D GARNISH, DOOR FRAME, RH
67663-42020 1 $3.20
67664C GARNISH, DOOR FRAME, LH
67664-42020 1 $3.20
67831 COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, RH
67831-42080 1
67832 COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, LH
67832-42030 1
67837B SEAL, FRONT DOOR DUST PROOF
Not applicable
67861 WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, RH
67861-42090 لاستیک دور درب جلو راست 1
67862 WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, LH
67862-42090 لاستیک دور درب جلو چپ 1
67867C RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, RH
67867-12150 17 $2.93
67868C RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, LH
67867-12150 17 $2.93
67869J CLIP, FRONT DOOR WEATHERSTRIP
67869-20030 4 $4.31
67923 CUSHION, FRONT DOOR STIFFENER, NO.1
67923-42010 1
67924 CUSHION, FRONT DOOR STIFFENER, NO.2
67924-42010 1
68101 شیشه درب جلو راست
68101-42190 UV (ULTRAVIOLET) CUT, TEMPERED GLASS, T=4.0, GREEN 1
68102 شیشه درب جلو چپ
68102-42190 UV (ULTRAVIOLET) CUT, TEMPERED GLASS, T=4.0, GREEN 1
68141E RUN, FRONT DOOR GLASS, RH
68141-42100 ماهوتی درب جلو راست 1
68151D RUN, FRONT DOOR GLASS, LH
68151-42100 ماهوتی درب جلو چپ 1
68610B CHECK ASSY, FRONT DOOR, RH
68610-42051 ترمز درب جلو راست 1
68620 CHECK ASSY, FRONT DOOR, LH
68610-42051 ترمز درب جلو چپ 1
75921C TAPE, BLACK OUT, NO.1 RH
75921-42040 1
75922M TAPE, BLACK OUT, NO.1 LH
75922-42040 1

67491A GARNISH, FRONT DOOR LOWER FRAME BRACKET, RH
67491-42070 1
67492A GARNISH, FRONT DOOR LOWER FRAME BRACKET, LH
67492-42070 1
67601 رودری از داخل درب جلو راست
67610-42A80-21 BLACK/BLACK/BLACK, TRIM2* 1
67610-42A80-22 BLACK/BLACK/BEIGE, TRIM4* 1
67601B CLIP(FOR FRONT DOOR TRIM BOARD)
90467-09206 18 $1.23
67602 رودری از داخل درب جلو چپ
67620-42A80-21 BLACK/BLACK/BLACK, TRIM2* 1
67620-42A80-22 BLACK/BLACK/BEIGE, TRIM4* 1
68171B WEATHERSTRIP, FRONT DOOR GLASS, INNER RH
68171-42060 زه آبگیر شیشه از داخل درب جلو راست 1
68172A WEATHERSTRIP, FRONT DOOR GLASS, INNER LH
68172-42060 زه آبگیر شیشه از داخل درب جلو چپ 1
74641C COVER, FRONT DOOR ASSIST GRIP, RH
74641-42030 1
74642A COVER, FRONT DOOR ASSIST GRIP, LH
74642-42030 1

210

دسته بندی ها: لوازم بدنه راوفور, لوازم یدکی راوفور
63102A PANEL SUB-ASSY, WINDSHIELD HEADER
63102-42903 1
63102-42904 MOON ROOF-WITH 1
63103B REINFORCEMENT SUB-ASSY, ROOF PANEL, CENTER
63103-42030 1
63104E REINFORCEMENT SUB-ASSY, ROOF PANEL, REAR
63104-42020 1
63111 سقف
63111-42230 1
63111-42240 MOON ROOF-WITH 1
63118 SUPPORT, ROOF PANEL, RH
63118-42070 MOON ROOF-WITH 1
63119 SUPPORT, ROOF PANEL, LH
63118-42070 MOON ROOF-WITH 1
63142 قاب سانروف
63142-42050 MOON ROOF-WITH 1
63143B REINFORCEMENT, ROOF PANEL, NO.3
63143-42060 1
63144B REINFORCEMENT, ROOF PANEL, NO.4
63144-42041 1
63146A BRACKET, ROOF PANEL REINFORCEMENT, NO.1
63146-42020 2
63149D REINFORCEMENT, ROOF PANEL, NO.8
63149-42070 1
63185D BRACKET, ROOF RACK, FRONT
63185-42020 4 $3.91
63187A BRACKET, ROOF RACK, REAR
63187-42010 4 $4.94
63479 RETAINER, ROOF INNER RACK
63479-42010 4 $2.06

63201G شیشه سانروف
63201-42100 TEMPERED GLASS, T=4.0, DARK GRAY, MOON ROOF-WITH 1
63203F ریل سانروف
63203-42080 MOON ROOF-WITH 1
63205A تسمه سانروف
63205-33050 MOON ROOF-WITH 1
63209 PANEL SUB-ASSY, ROOF WIND DEFLECTOR
63209-42070 MOON ROOF-WITH 1
63214F CHANNEL, ROOF DRIP, REAR
63214-33070 MOON ROOF-WITH 1
63217K GARNISH, SLIDING ROOF SIDE, RH
63217-33080 MOON ROOF-WITH 1
63218M GARNISH, SLIDING ROOF SIDE, LH
63217-33080 MOON ROOF-WITH 1
63236D CLAMP, SLIDING ROOF DRAIN HOSE
63236-30010 MOON ROOF-WITH, NO.1 4 $2.06
63236-33030 MOON ROOF-WITH, NO.2 4
63236-42010 MOON ROOF-WITH, NO.3 6
63247E HOSE, SLIDING ROOF DRAIN, REAR RH
63247-42010 MOON ROOF-WITH 1
63248E HOSE, SLIDING ROOF DRAIN, REAR LH
63248-42010 MOON ROOF-WITH 1
63249E HOSE, SLIDING ROOF DRAIN
63249-42150 MOON ROOF-WITH 2
63251H لاستیک دور شیشه سانروف
63251-48050 MOON ROOF-WITH 1 $58.25
63260A موتور سانروف
63260-42100 MOON ROOF-WITH

63230A BOLT ASSY, REMOVABLE ROOF
63230-42010 ROOF RAIL-WITH(CROSS BAR LESS) 8 $7.71
63437A SEAL, ROOF CARRIER, NO.2
63437-42010 ROOF RAIL-WITH(CROSS BAR LESS) X $1.82
63438A COVER, ROOF RACK END, NO.1
63438-42020 ROOF RAIL-WITH(CROSS BAR LESS) 1
63439 COVER, ROOF RACK END, NO.2
63439-42020 ROOF RAIL-WITH(CROSS BAR LESS) 1
63460A باربند راست
63460-42050 ROOF RAIL-WITH(CROSS BAR LESS) 1
63470B باربند چپ
63470-42050 ROOF RAIL-WITH(CROSS BAR LESS) 1
63486A CUSHION, ROOF RACK LEG, FRONT RH
63486-42040 ROOF RAIL-WITH(CROSS BAR LESS) 1
63487A CUSHION, ROOF RACK LEG, FRONT LH
63487-42040 ROOF RAIL-WITH(CROSS BAR LESS) 1
63488 CUSHION, ROOF RACK LEG, REAR RH
63488-42040 ROOF RAIL-WITH(CROSS BAR LESS) 1
63489 CUSHION, ROOF RACK LEG, REAR LH
63489-42040 ROOF RAIL-WITH(CROSS BAR LESS) 1
63491 قاب باربند جلو راست
63491-42040 ROOF RAIL-WITH(CROSS BAR LESS) 1
63492 قاب باربند جلو چپ
63492-42040 ROOF RAIL-WITH(CROSS BAR LESS) 1
63493 قاب باربند عقب راست
63493-42050 ROOF RAIL-WITH(CROSS BAR LESS) 1
63494 قاب باربند عقب چپ
63494-42050 ROOF RAIL-WITH(CROSS BAR LESS) 1
63495C COVER, ROOF RACK LOWER, FRONT RH
63495-42040 قاب پایینی باربند جلو راست 1
63496B COVER, ROOF RACK LOWER, FRONT LH
63496-42040 قاب پایینی باربند جلو چپ 1
63497 COVER, ROOF RACK LOWER, REAR RH
63497-42010 قاب پایینی باربند عقب راست 1
63498D COVER, ROOF RACK LOWER, REAR LH
63498-42020 قاب پایینی باربند عقب چپ

200

دسته بندی ها: لوازم بدنه راوفور, لوازم یدکی راوفور
53383 SEAL, HOOD TO COWL TOP
53383-42040 1
53866J SEAL, FRONT FENDER TO COWL SIDE, RH
53866-42020 قاب بغل شیشه راست 1
53867H SEAL, FRONT FENDER TO COWL SIDE, LH
53867-42020 قاب بغل شیشه چپ 1
55701 PANEL SUB-ASSY, COWL
55700-42480 دیاق زیر شیشه 1
55701J PANEL SUB-ASSY, COWL TOP, OUTER
55701-42390 1
55705B PANEL SUB-ASSY, COWL TOP SIDE, RH
55705-42070 1
55706B PANEL SUB-ASSY, COWL TOP SIDE, LH
55706-42050 1
55735C REINFORCEMENT, COWL BODY MOUNTING, RH
55735-42020 1
55736D REINFORCEMENT, COWL BODY MOUNTING, LH
55736-42040 1
55742A SHEET, COWL TOP INSULATOR
55742-42050 1
55781E LOUVER SUB-ASSY, COWL TOP VENTILATOR
55708-42180 توری زیر شیشه 1
55781G CLIP, COWL TOP VENTILATOR LOUVER
90467-07076-C0 BLACK 2 $0.91
55784D BRACKET, COWL TOP VENTILATOR LOUVER, LH
55783-42050 1
55787C INSULATOR, COWL TOP PANEL, NO.1
55787-42050 1
55799C CLIP, COWL TOP VENTILATOR LOUVER
90467-06197 5 $2.02
55815E SEAL, FRONT VENTILATOR, NO.1
55815-42020 1
56111 شیشه جلو
56101-42190 LAMINATED GLASS, T=4.76, GREEN 1
56115A STOPPER, WINDSHIELD GLASS, NO.1
56115-30100 X $2.49
56116C STOPPER, WINDSHIELD GLASS, NO.2
56116-22050 X $2.41
56117A DAM, WINDOW GLASS ADHESIVE
56117-50140 *D, L=1307 1 $16.65
56165 COVER, FRONT WINDOW INNER MOULDING, LH
Not applicable
90119-06480 *** STD. PART $1.11

213

دسته بندی ها: لوازم بدنه راوفور, لوازم یدکی راوفور
55302A PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT, UPPER
55302-42904-C0 داشبورد بالایی 1
55306A BRACE SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.1
55306-42120 1
55307C BRACE SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.2
55307-42070 1
55312 PANEL, INSTRUMENT, LOWER
55312-42050-C0 داشبورد پایینی 1
55331 اسکلت داشبورد
55330-42260 (12/2012 – 03/2013) 1
55330-42261 (05/2013 – 07/2014) 1
55355 CUSHION, INSTRUMENT PANEL, NO.1
55355-42030 زه بالای داشبورد 2
55525 قاب روی اسپیکر داشبورد سمت شاگرد
55510-42010-C0 AUDIO-CD & USB & BLUETOOTH & 4SPEAKER(VFD), BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* 1
55525-42010-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* 1
55535B قاب روی اسپیکر داشبورد سمت راننده
55530-42010-C0 AUDIO-CD & USB & BLUETOOTH & 4SPEAKER(VFD), BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* 1
55535-42010-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* 1
55578A SILENCER, GLOVE COMPARTMENT DOOR
55578-52040 2
55660 REGISTER ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.2
55660-42030-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* 2
55833C CONNECTOR, INSTRUMENT PANEL REGISTER, CENTER
55833-42010-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* 1
58917B MAT, BOX BOTTOM
58917-42010 1
73960A ایربگ شاگرد
73960-42050 (12/2012 – 01/2013) 1
73960-42051 (02/2013 – 09/2015) 1

55012A قاب داشبورد
55012-42030-A1 BEIGE, TRIM4* 1
55012-42030-C1 BLACK, TRIM2* 1
55012-42030-D1 TERRACOTTA, TRIM3* 1
55054 STOPPER SUB-ASSY, GLOVE COMPARTMENT DOOR
55054-33060 1 $22.65
55388A BRACKET, CONSOLE MOUNTING, RH
55388-42010 1 $4.82
55389 BRACKET, CONSOLE MOUNTING, LH
55389-42010 1 $10.40
55394D COVER, INSTRUMENT PANEL BRACKET, INNER NO.1 RH
55394-42050-C0 BLACK, TRIM2*, 3*, 4* 1
55395C COVER, INSTRUMENT PANEL BRACKET, INNER NO.1 LH
55395-42030-C0 BLACK, TRIM2*, 3*, 4* 1
55406B PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, LOWER CENTER
Not applicable
55410C پنل ضبط
55410-42130 AUDIO-6SPEAKER(AUDIO LESS) 1
55411G PANEL, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, NO.1
55411-42070 قاب صفحه کیلومتر 1
55412C PANEL, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, CENTER NO.1
55412-42070 قاب ساعت 1
55416C RETAINER, INSTRUMENT CLUSTER FINISH PANEL
55416-42020 1
55417A RETAINER, METER HOOD, NO.2
55417-42030 1
55418B SPACER,METER HOOD
55418-42010 1
55421B PANEL, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, UPPER
55421-42130-A1 BEIGE, TRIM4* 1
55421-42130-C1 BLACK, TRIM2* 1
55421-42130-D1 TERRACOTTA, TRIM3* 1
55432B PANEL, INSTRUMENT PANEL FINISH, LOWER
55432-42120-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* 1
55433B پنل بخاری
55433-42030-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* 1
55434B PANEL, INSTRUMENT PANEL FINISH, LOWER CENTER
55434-42010 1
55447C BASE, SWITCH HOLE, NO.2
55447-42010-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* 1
55474B GARNISH, INSTRUMENT CLUSTER FINISH PANEL
55474-42030 1
55476C GARNISH, INSTRUMENT PANEL FINISH PLATE
55476-42030 1
55521C COVER, STEREO OPENING
55521-44020 AUDIO-6SPEAKER(AUDIO LESS) 1 $38.98
55522B COVER, RADIO TUNER OPENING
55521-20150 AUDIO-6SPEAKER(AUDIO LESS) 1 $31.23
55539 COVER, SPARE SWITCH HOLE
55539-52070-C0 BLACK, TRIM2*, 3*, 4* X
55539C COVER, SPARE SWITCH HOLE
55539-42050-C0 VSC-WITHOUT, BLACK, TRIM2*, 3*, 4* X
55545 درب جعبه فیوز
55545-42040-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* 1
55550 درب داشبورد
55550-42120-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* 1
55557A CUSHION, GLOVE COMPARTMENT DOOR CHECK
55557-60050 2
55606 COVER SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL UNDER, NO.1
55606-42050 1
55607 COVER SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL UNDER, NO.2
55607-42030 1 $75.32
55644 PAD, INSTRUMENT PANEL UNDER SILENCER, NO.2
55644-42050 1
55670 REGISTER ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.3
55670-42100 دریچه کولر سمت شاگرد 1
55680A REGISTER ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.4
55680-42040 دریچه کولر 1
73900 AIR BAG ASSY, INSTRUMENT PANEL, LOWER NO.1
Not applicable

256

دسته بندی ها: لوازم بدنه راوفور, لوازم یدکی راوفور
16681A PLATE, RADIATOR UPPER AIR GUIDE
16681-36010 هواکش بالای رادیات 1
16683A PLATE, RADIATOR LOWER AIR GUIDE
16683-36010 هواکش زیر رادیاتور 1
16691A PLATE, RADIATOR SIDE AIR GUIDE, FRONT RH
16691-26010 هواکش بغل رادیات راست 1
16695A PLATE, RADIATOR SIDE AIR GUIDE FRONT LH
16695-26010 هواکش بغل رادیات چپ 1
52129C ARM, FRONT BUMPER, UPPER NO.2 RH
52129-42020 1
52139C ARM, FRONT BUMPER, UPPER NO.2 LH
52139-42020 1
53153D GUIDE, RADIATOR GRILLE SIDE AIR, RH
53153-42010 1
53154D GUIDE, RADIATOR GRILLE SIDE AIR, LH
53154-42020 1
53155C SEAL, RADIATOR GRILLE, NO.1
53155-42040 1
53156F SEAL, RADIATOR GRILLE, NO.2
53156-42020 1
53187A STAY, RADIATOR SUPPORT, RH
53187-42010 1 $44.04
53188B STAY, RADIATOR SUPPORT, LH
53188-42010 1 $44.04
53202 SUPPORT SUB-ASSY, RADIATOR, RH
53202-42030 1
53203 SUPPORT SUB-ASSY, RADIATOR, LH
53203-42040 1
53205 SUPPORT SUB-ASSY, RADIATOR, UPPER
53205-42080 سینی جلو 1
53211C SUPPORT, RADIATOR, RH
53211-42903 سینی بغل رادیات راست 1
53212C SUPPORT, RADIATOR, LH
53212-42903 سینی بغل رادیات چپ 1
53216A SUPPORT, RADIATOR, UPPER
53216-42902 سینی بالای رادیات 1
53218A SUPPORT, RADIATOR, LOWER
53209-42020 سینی زیر رادیات 1
53701 APRON SUB-ASSY, FRONT FENDER, RH
53701-42150 پالونی گلگیر جلو راست 1
53702 APRON SUB-ASSY, FRONT FENDER, LH
53702-42160 پالونی گلگیر جلو چپ 1
53705E MEMBER SUB-ASSY, FRONT APRON TO COWL SIDE, RH
53705-42020 1
53706D MEMBER SUB-ASSY, FRONT APRON TO COWL SIDE, LH
53706-42020 1
53707E APRON SUB-ASSY, FENDER SIDE, RH
53707-42010 1 $76.27
53708D APRON SUB-ASSY, FENDER SIDE, LH
53708-42010 1 $76.27
53713C EXTENSION, FRONT FENDER APRON, FRONT RH
53713-42040 1 $35.58
53714C EXTENSION, FRONT FENDER APRON, FRONT LH
53714-42040 (12/2012 – 11/2013) 1 $34.59
53714-42041 (01/2014 – 09/2015) 1
53715E EXTENSION, FRONT FENDER APRON, REAR RH
53715-42020 1
53716E EXTENSION, FRONT FENDER APRON, REAR LH
53716-42020 1
53725D REINFORCEMENT, FRONT SPRING SUPPORT, NO.2 RH
53725-42010 1
53726B REINFORCEMENT, FRONT SPRING SUPPORT, NO.2 LH
53726-42010 1
53813C EXTENSION, FRONT FENDER, RH
53813-42030 1
53814C EXTENSION, FRONT FENDER, LH
53814-42030 1
53835E BRACE, FRONT FENDER TO APRON, RH
53803-42010 1
53836E BRACE, FRONT FENDER TO APRON, LH
53804-42010 1

55101 PANEL SUB-ASSY, DASH
55101-42520 سینی جلو اتاق 1
55210 نمد روی سینی اتاق
55210-42170 (12/2012 – 04/2013) 1
55210-42190 (05/2013 – 09/2015) 1
55210A CLIP
90467-11122 خار نمد 8 $1.54
55210C CLIP
90467-13079 خار نمد 8 $1.30
55223A INSULATOR, DASH PANEL, OUTER
55223-42051 نمد سینی پشت موتور 1

222

دسته بندی ها: لوازم بدنه راوفور, لوازم یدکی راوفور
53410 HINGE ASSY, HOOD, RH
53410-42120 لولای کاپوت راست 1
53420 HINGE ASSY, HOOD, LH
53420-42120 لولای کاپوت چپ 1
53451 ROD, HOOD SUPPORT
53440-42060 نگهدارنده درب موتور 1
53451A GROMMET(FOR HOOD SUPPORT ROD)
53454-42010 1 $1.90
53452 HOLDER, HOOD STAY
53452-42020 1 $5.26
53497 PAD, HOOD HINGE, NO.1
53497-20070 T=2.0 4 $2.77
53497-42010 T=0.5 4 $1.62
53510 LOCK ASSY, HOOD
53510-42100 قفل کاپوت 1
53601 اهرم باز مننده درب موتور از اتاق
53601-52010-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* 1 $43.65
53630 CABLE ASSY, HOOD LOCK CONTROL
53630-42110 سیم کاپوت 1

239

دسته بندی ها: لوازم بدنه راوفور, لوازم یدکی راوفور
68810D HINGE ASSY, BACK DOOR, RH
68810-42070  لولای درب صندوق راست 1
68820C HINGE ASSY, BACK DOOR, LH
68810-42070  لولای درب صندوق چپ 1
68838 PAD, BACK DOOR HINGE, NO.1
68838-42010 T=1.0 2
68838-42020 T=1.5 2
68838-42030 T=2.0 2
68910A جک برقی درب صندوق راست
68910-49055 POWER DOOR LOCK-WITH(POWER BACK DOOR) 1
68920 جک برقی درب صندوق چپ
68920-49055 POWER DOOR LOCK-WITH(POWER BACK DOOR) 1
68947 BRACKET, BACK DOOR DAMPER STAY, LOWER RH
68903-42014 POWER DOOR LOCK-WITH(POWER BACK DOOR) 1
68947-42020 1
68948 BRACKET, BACK DOOR DAMPER STAY, LOWER LH
68904-42014 POWER DOOR LOCK-WITH(POWER BACK DOOR) 1
68948-42020 1
69350 LOCK ASSY, BACK DOOR
69350-28151  قفل درب صندوق 1
69350-28160 POWER DOOR LOCK-WITH(POWER BACK DOOR) 1 $170.52
69430C STRIKER ASSY, BACK DOOR LOCK
69430-48030 1
84270G سنسور درب برقی عقب راست
84270-42010 POWER DOOR LOCK-WITH(POWER BACK DOOR) 1
84270S CLIP(POWER BACK DOOR SENSOR, RH)
61617-42040 POWER DOOR LOCK-WITH(POWER BACK DOOR) 3
84280D سنسور درب برقی عقب چپ
84280-42010 POWER DOOR LOCK-WITH(POWER BACK DOOR) 1
84280E CLIP (FOR POWER BACK DOOR SENSOR, LH)
61617-42040 POWER DOOR LOCK-WITH(POWER BACK DOOR) 3

366

دسته بندی ها: لوازم بدنه راوفور, لوازم یدکی راوفور
75392-42030 *** STD. PART $5.73
75867-30120 *** STD. PART $5.34
76621D گل پخش کن جلو راست
76621-42110 MUD GUARD-WITH(FRONT & REAR) 1
76622D گل پخش کن جلو چپ
76622-42110 MUD GUARD-WITH(FRONT & REAR) 1
76625G گل پخش کن عقب راست
76625-42140 MUD GUARD-WITH(FRONT & REAR) 1
76626E گل پخش کن عقب چپ
76626-42200 MUD GUARD-WITH(FRONT & REAR)

diag_1wBtpFK

53851W PAD, FRONT WHEEL OPENING EXTENSION, NO.1
53851-42260 2
53853C PAD, FRONT WHEEL OPENING EXTENSION, NO.3
53853-42020 2
53855B PAD, FRONT WHEEL OPENING EXTENSION, NO.5
53855-42010 2
65631D PLATE, REAR WHEEL HOUSE, FRONT RH
65631-42020 1
65632D PLATE, REAR WHEEL HOUSE, FRONT LH
65632-42020 1
71196A CLIP
Not applicable
75395D CLIP, OUTSIDE MOULDING, NO.1
90467-08225 18
75611D MOULDING, FRONT FENDER, OUTSIDE FRONT RH
75601-42150  فلاپ دور گلگیر جلو راست 1
75612D MOULDING, FRONT FENDER, OUTSIDE FRONT LH
75602-42150  فلاپ دور گلگیر جلو چپ 1
75655D MOULDING, QUARTER, OUTSIDE CENTER RH
75605-42190  فلاپ دور گلگیر عقب راست 1
75656C MOULDING, QUARTER, OUTSIDE CENTER LH
75606-42190  فلاپ دور گلگیر عقب چپ 1
75696C PAD, BODY OUTSIDE MOULDING, NO.1
75696-42060 2
75697D PAD, BODY OUTSIDE MOULDING, NO.2
75697-42060 2
75698B PAD, BODY OUTSIDE MOULDING, NO.3
75698-42040 2
75735C MOULDING, FRONT DOOR OUTSIDE, LOWER RH
75073-42011  زه زیر درب جلو راست 1
75736B MOULDING, FRONT DOOR, OUTSIDE LOWER LH
75074-42011  زه زیر درب جلو چپ 1
75741F MOULDING, REAR DOOR, OUTSIDE RH
75077-42011  زه زیر درب عقب راست 1
75742E MOULDING, REAR DOOR, OUTSIDE LH
75078-42011  زه زیر درب عقب چپ 1
75793C PAD, FRONT DOOR OUTSIDE MOULDING, UPPER
75793-42050 2
75797 PAD, REAR DOOR OUTSIDE MOULDING, UPPER
75797-42020 2
75867B CLIP, ROCKER PANEL MOULDING
75867-68010 14
76865 RETAINER, REAR SPOILER, NO.1
67771-42010 1
76871 اسپویلر عقب
76085-42903-A0 SUPER WHITE 2, 040 1
76085-42903-A1 WHITE PEARL CS., 070 1
76085-42903-B1 SILVER ME., 1F7 1
76085-42903-B2 GRAY ME., 1G3 1
76085-42903-C1 BLACK MC., 209 1
76085-42903-D0 RED M.M., 3R3 1
76085-42903-E1 BRONZE M.M., 4T3 1
76085-42903-E3 DK.BROWN ME., 4U5 1
76085-42903-E4 ORANGE ME., 4R8 1
76872 PROTECTOR, REAR SPOILER, NO.1
76872-42050 1
76873 PROTECTOR, REAR SPOILER, NO.2
76873-42010 5
76879 CLIP, REAR SPOILER, NO.1
75819-68010 4
76931 RETAINER, SIDE MUDGUARD, NO.3
90467-07221 20
76932 RETAINER, SIDE MUDGUARD, NO.4
75392-33020 2 $5.54
76934 RETAINER, SIDE MUDGUARD, NO.6
90467-07221 14
76935 RETAINER, SIDE MUDGUARD, NO.7
75392-33020

diag_1wBtpFK

235