دسته: لوازم بدنه اف جی کروز

دسته بندی ها: لوازم بدنه اف جی کروز, لوازم یدکی اف جی کروز
52161-20010 *** STD. PART $2.49
68868-32010 *** STD. PART $2.21
76621D MUDGUARD, FRONT FENDER, RH
76603-35042  گل پخش کن جلو راست 1 $44.87
76622D MUDGUARD, FRONT FENDER, LH
76604-35042  گل پخش کن جلو چپ 1 $44.87
76625G MUDGUARD, QUARTER PANEL, REAR RH
76607-35101  گل پخش کن عقب راست 1 $44.87
76626E MUDGUARD, QUARTER PANEL, REAR LH
76608-35101  گل پخش کن عقب چپ 1 $35.76
76865 RETAINER, REAR SPOILER, NO.1
76865-35030 2 $1.19
76866 RETAINER, REAR SPOILER, NO.2
76866-35020 2 $0.99
76871 اسپویلر عقب
76871-35091 REAR WINDOW WIPER-WITH 1
76871-35101 1
76872A PROTECTOR, REAR SPOILER, NO.1
76872-35020 1
76873B PROTECTOR, REAR SPOILER, NO.2
76873-35051 2
76893 روکش روی اسپویلر عقب
76893-35041

diag_1zHwEcW (1)

225

دسته بندی ها: لوازم بدنه اف جی کروز, لوازم یدکی اف جی کروز
75392H RETAINER, OUTSIDE MOULDING
75392-35210 10 $0.99
75395J CLIP, OUTSIDE MOULDING, NO.1
67869-35010 6 $2.89
75503 زه بالای شیشه جلو
75503-35060-A0 WHITE, 058 , 2KB , 2KC , 2KD , 2KP , 2KQ , 2KY , 2LF , 2LS 1
75533 MOULDING, WINDSHIELD, OUTSIDE RH
75532-35010  زه بغل شیشه جلو راست 1 $19.21
75533C GARNISH, FRONT PILLAR, OUTER RH
61110-35010 1 $185.31
75534 MOULDING, WINDSHIELD, OUTSIDE LH
75532-35010  زه بغل شیشه جلو چپ 1 $19.21
75534C GARNISH, FRONT PILLAR, OUTER LH
61120-35010 1 $185.31
75535A MOULDING, WINDSHIELD, OUTSIDE LOWER
75535-35011  زه پایین شیشه جلو 1
75553A زه انتهایی لبه سقف راست
75553-35040-A0 WHITE, 058 , 2JU , 2KB , 2KC , 2KD , 2KP , 2KQ , 2KY , 2LF , 2LS 1
75554A زه انتهایی لبه سقف چپ
75554-35040-A0 WHITE, 058 , 2JU , 2KB , 2KC , 2KD , 2KP , 2KQ , 2KY , 2LF , 2LS 1
75555D زه وسط لبه سقف راست
75555-35030-A0 WHITE, 058 , 2JU , 2KB , 2KC , 2KD , 2KP , 2KQ , 2KY , 2LF , 2LS 1
75555E انتهای زه وسط لبه سقف راست
75556-35030-A0 WHITE, 058 , 2JU , 2KB , 2KC , 2KD , 2KP , 2KQ , 2KY , 2LF , 2LS 1
75556C زه وسط لبه سقف چپ
75555-35030-A0 WHITE, 058 , 2JU , 2KB , 2KC , 2KD , 2KP , 2KQ , 2KY , 2LF , 2LS 1
75556D انتهای زه وسط لبه سقف چپ
75556-35030-A0 WHITE, 058 , 2JU , 2KB , 2KC , 2KD , 2KP , 2KQ , 2KY , 2LF , 2LS 1
75557C زه ابتدایی لبه سقف راست
75557-35040-A0 WHITE, 058 , 2JU , 2KB , 2KC , 2KD , 2KP , 2KQ , 2KY , 2LF , 2LS 1
75558C زه ابتدایی لبه سقف چپ
75558-35030-A0 WHITE, 058 , 2JU , 2KB , 2KC , 2KD , 2KP , 2KQ , 2KY , 2LF , 2LS 1
75561A CLIP, ROOF DRIP SIDE FINISH MOULDING
75561-60010 4
75563 RETAINER, ROOF DRIP SIDE FINISH MOULDING, NO.1
75563-35010 4 $2.97
75565 PROTECTOR, ROOF SIDE GARNISH, NO.1
75565-35010 1 $15.58
75566C PROTECTOR, ROOF SIDE GARNISH, NO.2
75566-35010 1 $15.58
75596 درزگیر زه  های لبه سقف راست
75596-35020-A0 WHITE, 058 , 2JU , 2KB , 2KC , 2KD , 2KP , 2KQ , 2KY , 2LF , 2LS 3
75597 درزگیر زه های لبه سقف چپ
75596-35020-A0 WHITE, 058 , 2JU , 2KB , 2KC , 2KD , 2KP , 2KQ , 2KY , 2LF , 2LS 3
90159-40183 *** STD. PART $0.99
90179-06256 *** STD. PART $1.11
52161-16010 *** STD. PART $2.41
75071A MOULDING SUB-ASSY, FRONT DOOR, OUTSIDE RH
75071-35142  فلاپ درب جلو راست 1
75072A MOULDING SUB-ASSY, FRONT DOOR, OUTSIDE LH
75072-35142  فلاپ درب جلو چپ 1
75075 MOULDING SUB-ASSY, REAR DOOR, OUTSIDE RH
75075-35162  فلاپ درب عقب راست 1
75076 MOULDING SUB-ASSY, REAR DOOR, OUTSIDE LH
75076-35162  فلاپ درب عقب چپ 1
75395C CLIP, OUTSIDE MOULDING, NO.1
75395-35070 2 $3.24
75396 CLIP, OUTSIDE MOULDING, NO.2
75396-35020 4 $1.07
75396A CLIP, OUTSIDE MOULDING, NO.2
75396-04010 2 $1.03
75397 CLIP, BACK DOOR MOULDING, NO.3
75397-35010 5 $1.11
75397D CLIP, OUTSIDE MOULDING, NO.3
75494-42010 2 $1.98
75397G CLIP, OUTSIDE MOULDING, NO.3
75397-35010 12 $1.11
75495A CLIP, OUTSIDE MOULDING, NO.4
75495-35010 6 $1.03
75495C CLIP, OUTSIDE MOULDING, NO.4
75495-35010 16 $1.03
75601A MOULDING SUB-ASSY, FRONT FENDER, RH
53087-35143  فلاپ گلگیر جلو راست 1
75602A MOULDING SUB-ASSY, FRONT FENDER, LH
53088-35143  فلاپ گلگیر جلو چپ 1
75605A MOULDING SUB-ASSY, QUARTER OUTSIDE, RH
75605-35103  فلاپ گلگیر عقب راست 1
75606A MOULDING SUB-ASSY, QUARTER OUTSIDE, LH
75606-35103  فلاپ گلگیر عقب چپ 1
75659A PAD, QUARTER PANEL MOULDING, NO.1
75659-35110 2 $8.32
75691A PAD, FRONT FENDER OUTSIDE MOULDING, RH
75691-35040 1 $8.03
75692A PAD, FRONT FENDER OUTSIDE MOULDING, LH
75691-35040 1 $8.03
75815 MOULDING, BACK DOOR OUTSIDE, RH
75815-35012  فلاپ درب پنجم راست 1
75816 MOULDING, BACK DOOR OUTSIDE, LH
75816-35012  فلاپ درب پنجم چپ 1
75837D COVER, BACK DOOR FINISH, RH
Not applicable
75851 MOULDING, ROCKER PANEL, RH
75805-35121  زه رکاب راست 1
75852 MOULDING, ROCKER PANEL, LH
75806-35091  زه رکاب چپ 1
76923B RETAINER, SIDE MUDGUARD
76924-52021

diag_1zHwEcW diag_1zHwEcW (1)

229

دسته بندی ها: لوازم بدنه اف جی کروز, لوازم یدکی اف جی کروز
67001 PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, RH
67001-35750  درب جلو راست 1
67002 PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, LH
67002-35760  درب جلو چپ 1
67111 PANEL, FRONT DOOR, OUTER RH
67111-35180  رودری از بیرون راست 1 $172.30
67112 PANEL, FRONT DOOR, OUTER LH
67112-35180  رودری از بیرون چپ 1 $172.30
67401F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, FRONT LOWER RH
67401-35060 1 $50.69
67402F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, FRONT LOWER LH
67402-35070 1 $50.69
67433 FRAME, FRONT DOOR WINDOW, REAR LOWER RH
67403-35090 1 $41.71
67434 FRAME, FRONT DOOR WINDOW, REAR LOWER LH
67404-35090 1 $41.71
67443E PLATE, FRONT DOOR INSIDE PANEL, RH
67443-35010 1 $63.62
67444C PLATE, FRONT DOOR INSIDE PANEL, LH
67444-35010 1 $63.62
67469 PROTECTOR, FRONT DOOR GUIDE
67469-35040 2 $0.87
67491A GARNISH, FRONT DOOR LOWER FRAME BRACKET, RH
67491-35050 1 $19.77
67492E GARNISH, FRONT DOOR LOWER FRAME BRACKET, LH
67492-35050 1 $19.77
67663D GARNISH, DOOR FRAME, RH
67663-35010 1 $2.93
67664C GARNISH, DOOR FRAME, LH
67664-35010 1 $2.93
67831 COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, RH
67831-35170 1 $11.54
67832 COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, LH
67832-35120 1 $11.54
67833D COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, NO.2 RH
67833-35010 1 $22.18
67834 COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, NO.2 LH
67834-35010 1 $22.18
67861 WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, RH
67861-35102 1
67862 WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, LH
67862-35092 1
67867 CLIP, DOOR WEATHERSTRIP
90467-06084 2 $1.03
67867C RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, RH
67867-12150 20 $2.93
67868C RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, LH
67867-12150 20 $2.93
67869J CLIP, FRONT DOOR WEATHERSTRIP
67869-20030 6 $4.31
68101 GLASS SUB-ASSY, FRONT DOOR, RH
68101-35224 شیشه جلو راست 1
68102 GLASS SUB-ASSY, FRONT DOOR, LH
68102-35224 شیشه جلو چپ 1
68141E RUN, FRONT DOOR GLASS, RH
68141-35101 1
68151D RUN, FRONT DOOR GLASS, LH
68151-35091 1
68160C WEATHERSTRIP ASSY, FRONT DOOR GLASS, OUTER RH
68161-35072 1
68210C WEATHERSTRIP ASSY, FRONT DOOR GLASS, OUTER LH
68162-35072 1
68610B CHECK ASSY, FRONT DOOR, RH
68610-35040 1 $110.94
68620 CHECK ASSY, FRONT DOOR, LH
68620-35020 1 $110.94
75921C TAPE, BLACK OUT, NO.1 RH
75921-35020 1 $15.22
75922M TAPE, BLACK OUT, NO.1 LH
75922-35020 1 $15.22
75923B TAPE, BLACK OUT, NO.2 RH
75923-35020 1 $22.81
75924B TAPE, BLACK OUT, NO.2 LH
75924-35020 1 $22.81
75925B TAPE, BLACK OUT, NO.3 RH
75925-35010 1 $27.95
75926A TAPE, BLACK OUT, NO.3 LH
75926-35010 1 $30.32
90109-08295 *** STD. PART $1.03
90119-06956 *** STD. PART $0.71
90159-60303 *** STD. PART $1.03
90161-40014 *** STD. PART $0.75
90189-06006 *** STD. PART $1.46
90189-06227 *** STD. PART $0.83
90541-09131 *** STD. PART $2.61
90950-01620 *** STD. PART $2.97
90950-01841 *** STD. PART $2.97
90950-01956 *** STD. PART $2.89
90950-01957 *** STD. PART $3.60
94151-80600 *** STD. PART $0.71
 diag_1x3DaQ7
201

دسته بندی ها: لوازم بدنه اف جی کروز, لوازم یدکی اف جی کروز
55701 PANEL SUB-ASSY, COWL
55700-35750 1
55705B PANEL SUB-ASSY, COWL TOP SIDE, RH
55706-35040 1
55716A BRACE, COWL TOP TO APRON, LH
55716-35070 1
55717A PANEL, COWL TOP SIDE, INNER RH
55717-35060 1
55718B PANEL, COWL TOP SIDE, INNER LH
55718-35060 1
55725A REINFORCEMENT, HOOD HINGE MOUNTING, RH
55725-22010 1 $8.54
55726A REINFORCEMENT, HOOD HINGE MOUNTING, LH
55725-22010 1 $8.54
55729A COVER, COWL PANEL HOLE
55729-35020 2 $1.46
55758 COVER, HEATER AIR DUCT
55796-35010 1 $28.19
55781D LOUVER, COWL TOP VENTILATOR, RH
55783-35011 1
55781E LOUVER SUB-ASSY, COWL TOP VENTILATOR
55709-35010 1 $170.36
55781F LOUVER, COWL TOP VENTILATOR
55708-35091 1
55781G CLIP, COWL TOP VENTILATOR LOUVER
90467-08108 13 $1.03
55791E COVER, HEATER DUCT HOLE
55791-35010 1 $32.42
55792 COVER, WIPER MOTOR SERVICE HOLE
55793-35010 NO.1:REFER ILLUST. 1 $17.59
55794-35010 NO.2:REFER ILLUST. 1 $16.96
55795-35011 NO.3:REFER ILLUST. 1 $15.14
55792E COVER, HEATER AIR DUCT HOLE, NO.2
55792-35010 1 $28.19
55799C CLIP, COWL TOP VENTILATOR LOUVER
90467-07066-22 BLACK 2 $1.15
56111 GLASS, WINDSHIELD
56101-35072 شیشه جلو 1
56115A STOPPER, WINDSHIELD GLASS, NO.1
56115-30100 2 $2.49
56116C STOPPER, WINDSHIELD GLASS, NO.2
56116-22050 2 $2.41
56117A DAM, WINDOW GLASS ADHESIVE
56117-35140 نوار دور شیشه 1 $9.45
56117D DAM, WINDSHIELD GLASS ADHESIVE
56117-35070 نوار دور شیشه 1 $11.35
90119-06802 *** STD. PART $0.79
90467-07117 *** STD. PART $1.27
91635-G0618 *** STD. PART $0.79

diag_1u6fAUh

 

202

دسته بندی ها: لوازم بدنه اف جی کروز, لوازم یدکی اف جی کروز
55301 PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT
55301-35280-B0 داشبورد 1
55301-35290-B0 داشبورد 1
55306C REINFORCEMENT SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.2
55306-35120 1 $58.63
55308C BRACKET SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, CENTER
55308-35060 1 $17.04
55314 RETAINER, INSTRUMENT PANEL SIDE
55690-35011 1 $34.00
55330B REINFORCEMENT ASSY, INSTRUMENT PANEL
55330-35210 1
55346A CLIP, INSTRUMENT PANEL, NO.2
55345-12060 3 $1.03
55347A BRACKET, INSTRUMENT PANEL BRACE MOUNTING, NO.1
55347-35050 2 $8.42
55355B PLATE, INSTRUMENT PANEL, RH
61191-35020 1 $17.99
55356C CUSHION, INSTRUMENT PANEL, NO.2
55356-35060 1 $13.96
55436A PANEL, INSTRUMENT PANEL FINISH, END LH
55436-35010 1 $7.75
55961B NOZZLE, SIDE DEFROSTER, NO.1
55961-35030 1 $10.75
55962B NOZZLE, SIDE DEFROSTER, LH
55962-35010 1 $10.75
61165B BRACKET, INSTRUMENT PANEL TO COWL SIDE, RH
61165-35040 1 $8.54
61181 BRACKET, INSTRUMENT PANEL SIDE
61181-35060 1 $12.81
61187B BRACKET, INSTRUMENT PANEL SIDE, NO.4
61187-35030 1 $8.54
73960A AIR BAG ASSY, INSTRUMENT PANEL PASSENGER W/O DOOR
73960-35070 1 $816.78
90105-08460 *** STD. PART
90119-06906 *** STD. PART $1.03
90119-08B72 *** STD. PART $1.03
90119-08C45 *** STD. PART $1.86
90179-06323 *** STD. PART $1.34
90541-03015 *** STD. PART $2.21
90541-05080 *** STD. PART $2.65
91621-J0814 *** STD. PART $0.79
91635-G0618 *** STD. PART $0.79
91673-80616 *** STD. PART $0.71
91674-80828 *** STD. PART $1.27
93568-55012 *** STD. PART $0.67
93568-55014 *** STD. PART $0.43
94150-80600 *** STD. PART $0.87
94151-80800 *** STD. PART $0.99
94334-15000 *** STD. PART $0.95
diag_1u6fAW7

228

دسته بندی ها: لوازم بدنه اف جی کروز, لوازم یدکی اف جی کروز
53410 HINGE ASSY, HOOD, RH
53410-35151  لولای کاپوت راست 1
53420 HINGE ASSY, HOOD, LH
53420-35151  لولای کاپوت چپ 1
53440B BOLT, HOOD SUPPORT, NO.1
68961-30020 2 $9.53
53441C SUPPORT, HOOD, RH
53440-0W161  جک کاپوت راست 1
53442D SUPPORT, HOOD, LH
53450-0W211  جک کاپوت چپ 1
53481A BRACKET, HOOD SUPPORT, RH
53408-35010 1 $8.62
53482 BRACKET, HOOD SUPPORT, LH
53409-35010 1 $8.62
53497 PAD, HOOD HINGE, NO.1
53497-50020 T=1.0 4 $2.73
53510 LOCK ASSY, HOOD
53510-35240  قفل کاپوت 1 $54.84
53510A SPRING, TENSION(FOR HOOD LOCK)
90506-09050 WD=0.9, CW=20.5, NO.1:REFER ILLUST. 1 $2.10
90506-18061 WD=1.8, CW=18, NO.2:REFER ILLUST. 1 $4.15
53525 PROTECTOR, HOOD LOCK RELEASE LEVER
53525-33040 1 $16.96
53601 اهرم قفل کاپوتL
53601-52010-B3 DK.GRAY, TRIM1* 1 $43.65
53602 PROTECTOR SUB-ASSY, HOOD LOCK CONTROL CABLE
53602-60020 1 $23.84
53614 CLAMP, HOOD LOCK CONTROL CABLE
53614-35020 1 $3.87
53630 سیم کاپوتL
53630-35090

diag_1tWXPCZ

221

دسته بندی ها: لوازم بدنه اف جی کروز, لوازم یدکی اف جی کروز
52512B FILLER, FRONT BUMPER, RH
52512-35100-A0 WHITE, 058 1 $37.84
52512-35100-B2 CEMENT GRAY ME., 2KY 1
52512-35100-C1 BLACK, 2KC 1 $37.84
52512-35100-E1 BEIGE, 2KP 1
52512-35100-E2 ORANGE, 2LF 1
52512-35100-G0 DK.GREEN, 2KD 1
52512-35100-J1 GRAYISH BLUE, 2KQ 1
52513B FILLER, FRONT BUMPER, LH
52513-35100-A0 WHITE, 058 1 $37.84
52513-35100-B2 CEMENT GRAY ME., 2KY 1
52513-35100-C1 BLACK, 2KC 1 $37.84
52513-35100-E1 BEIGE, 2KP 1
52513-35100-E2 ORANGE, 2LF 1
52513-35100-G0 DK.GREEN, 2KD 1
52513-35100-J1 GRAYISH BLUE, 2KQ 1
53301 HOOD SUB-ASSY
53301-35180 درب موتور 1 $576.51
53381 SEAL, HOOD TO RADIATOR SUPPORT
53381-35070  لاستیک لبه کاپوت 1 $30.96
53381A CLIP(FOR HOOD TO RADIATOR SUPPORT SEAL)
90467-08011 8 $0.99
53384A BUMPER, FENDER TO HOOD
53384-35020 2 $5.10
53801 FENDER SUB-ASSY, FRONT RH
53801-35590  گلگیر جلو راست 1 $226.94
53802 FENDER SUB-ASSY, FRONT LH
53802-35720  گلگیر جلو چپ 1
53805 SHIELD SUB-ASSY, FRONT FENDER SPLASH, RH
53805-35011 1
53806 SHIELD SUB-ASSY, FRONT FENDER SPLASH, LH
53806-35010 1 $32.46
53807A SHIELD SUB-ASSY, FENDER SPLASH, REAR RH
53807-35130 1
53808A SHIELD SUB-ASSY, FENDER SPLASH, REAR LH
53808-35111 1
53813B EXTENSION, FRONT FENDER, RH
53813-35090 1 $34.00
53814B EXTENSION, FRONT FENDER, LH
53814-35070 1 $34.00
53827K PROTECTOR, FRONT FENDER SIDE PANEL, RH
53827-35041 1
53828J PROTECTOR, FRONT FENDER SIDE PANEL, LH
53828-35061 1
53831A PANEL, FRONT FENDER SIDE, UPPER RH
61101-35181 1
53832A PANEL, FRONT FENDER SIDE, UPPER LH
61102-35141 1
53866 SEAL, FRONT FENDER TO COWL SIDE, RH
61118-35010 2 $3.60
53867 SEAL, FRONT FENDER TO COWL SIDE, LH
61118-35010 2 $3.60
53891F PROTECTOR, FRONT FENDER LINER, RH
61991-35010 FRONT 1 $3.60
61992-35010 REAR 1 $3.60
53892F PROTECTOR, FRONT FENDER LINER, LH
61991-35010 FRONT 1 $3.60
61992-35010 REAR 1 $3.60
75395H CLIP, OUTSIDE MOULDING, NO.1
75395-35070 1 $3.24
75396F CLIP, OUTSIDE MOULDING, NO.2
75396-35020 6 $1.07
75493-35030 *** STD. PART $1.90
75537-35010 *** STD. PART $1.58
76181 فلاپ روی کاپوت
76180-35031-A0 WHITE, 058 1
76180-35031-B2 CEMENT GRAY ME., 2KY 1
76180-35031-C1 BLACK, 2KC 1
76180-35031-E1 BEIGE, 2KP 1
76180-35031-E2 ORANGE, 2LF 1
76180-35031-G0 DK.GREEN, 2KD 1
76180-35031-J1 GRAYISH BLUE, 2KQ 1
76183 PROTECTOR, HOOD BULGE, NO.1
76183-35020 1 $4.27

diag_1tWXPCZ

225

دسته بندی ها: لوازم بدنه اف جی کروز, لوازم یدکی اف جی کروز
52067 SUPPORT SUB-ASSY, REAR BUMPER SIDE, RH
52067-35021 1
52068 SUPPORT SUB-ASSY, REAR BUMPER SIDE, LH
52068-35021 1
52087 STAY SUB-ASSY, REAR BUMPER SIDE, RH
52151-35131 1
52088 STAY SUB-ASSY, REAR BUMPER SIDE, LH
52152-35141 1
52155A SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, RH
52155-35030 1 $13.48
52156A SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, LH
52156-35030 1 $13.48
52159 سپر عقب
52159-35240 CLEARANCE & BACK SONAR-WITH 1
52159-35390 1
52161B PIECE, REAR BUMPER
52161-16010 1 $2.41
52162B PLATE, REAR BUMPER, NO.1
Not applicable
52163A PLATE, REAR BUMPER, RH
Not applicable
52164A PLATE, REAR BUMPER, LH
Not applicable
52165A COVER, REAR BUMPER, UPR RH
Not applicable
52166A COVER, REAR BUMPER, UPR LH
Not applicable
52167B BRACKET, REAR BUMPER EXTENSION MOUNTING, RH
Not applicable
52168B BRACKET, REAR BUMPER EXTENSION MOUNTING, LH
Not applicable
52169C COVER, REAR BUMPER, LOWER
52169-35031 1
52171 RETAINER, REAR BUMPER SIDE, RH
Not applicable
52172 RETAINER, REAR BUMPER SIDE, LH
Not applicable
52173E BRACKET, REAR BUMPER BAR, RH
52173-35070 1 $9.81
52174E BRACKET, REAR BUMPER BAR, LH
52174-35070 1 $9.81
52356 CUSHION, REAR BUMPER STEP
52356-60050 7 $1.27
52462 PAD, REAR BUMPER, RH
52462-35021  فلاپ سپر عقب راست 1
52463 PAD, REAR BUMPER, LH
52463-35021  فلاپ سپر عقب چپ 1
52562B RETAINER, REAR BUMPER, UPPER RH
52562-35030  کشویی سپر عقب راست 1 $73.58
52563A RETAINER, REAR BUMPER, UPPER LH
52563-35030  کشویی سپر عقب چپ 1 $73.58
52587 RETAINER, REAR BUMPER END, RH
52587-35030 1 $50.73
52588 RETAINER, REAR BUMPER END, LH
52588-35030 1 $50.73
52615 ABSORBER, REAR BUMPER ENERGY
52615-35060  ضربه گیر سپر عقب 1
75392J RETAINER, OUTSIDE MOULDING
75392-35220
222

دسته بندی ها: لوازم بدنه اف جی کروز, لوازم یدکی اف جی کروز
52021 REINFORCEMENT SUB-ASSY, FRONT BUMPER
52021-35080  دیاق سپر جلو 1 $181.04
52025B EXTENSION SUB-ASSY, FRONT BUMPER, NO.2 RH
52025-60010  دیاق سپر جلو راست 1 $77.73
52026B EXTENSION SUB-ASSY, FRONT BUMPER, NO.2 LH
52026-60010  دیاق سپر جلو چپ 1 $77.73
52115A SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, RH
52115-35120 1 $30.09
52116A SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, LH
52116-35110 1 $30.09
52119A COVER, FRONT BUMPER
52119-35071  سپر جلو 1
52127D COVER, FRONT BUMPER HOLE, RH
Not applicable
52128B COVER, FRONT BUMPER HOLE, LH
Not applicable
52161C PIECE, FRONT BUMPER
52161-16010 5 $2.41
52413A PAD, FRONT BUMPER GUARD, RH
Not applicable
52414 PAD, FRONT BUMPER GUARD, LH
Not applicable
52422A PAD, FRONT BUMPER, RH
52422-35030 SILVER METALLIC 1 $115.09
52423A PAD, FRONT BUMPER, LH
52423-35020 SILVER METALLIC 1 $115.09
52521 RETAINER, FRONT BUMPER, UPPER CENTER
52521-35030 1 $61.08
52521A CLIP(FOR FRONT BUMPER RETAINER)
90467-05138 2 $3.60
52535 RETAINER, FRONT BUMPER SIDE, RH
Not applicable
52536 RETAINER, FRONT BUMPER SIDE, LH
Not applicable
52541 PROTECTOR, FRONT BUMPER
52541-35030 1 $9.13
52721 MOULDING, FRONT BUMPER EXTENSION, RH
Not applicable
52722 MOULDING, FRONT BUMPER EXTENSION, LH
Not applicable
53112E GRILLE, RADIATOR, LOWER NO.1
53112-35030 1 $91.25
53858F BOLT, WHEEL OPENING SET
53858-60050 6 $3.48
53879H RETAINER, FRONT FENDER LINER
53879-58010 2 $4.78
53912A PANEL, FRONT VALANCE, LOWER
53901-35180 SILVER METALLIC 1 $158.27
75392 RETAINER, OUTSIDE MOULDING

diag_1CcZWnP

214