دسته: لوازم الکتریکی و کامپیوتر GT86

دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر GT86, لوازم یدکی GT86
81550L BULB, REAR TURN SIGNAL LAMP
SU003-02568 12V 21W 2
81551D LENS & BODY, REAR COMBINATION LAMP, RH
SU003-02530  خطر عقب راست 1
81552A GASKET, REAR COMBINATION LAMP, RH
SU003-02586 1
81555 SOCKET & WIRE SUB-ASSY, REAR COMBINATION LAMP, RH
SU003-02573 1
81561D LENS & BODY, REAR COMBINATION LAMP, LH
SU003-02531  خطر عقب چپ 1
81562A GASKET, REAR COMBINATION LAMP, LH
SU003-04315 1
81565 SOCKET & WIRE SUB-ASSY, REAR COMBINATION LAMP, LH
SU003-02573

diag_1CcZWnP

178

دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر GT86, لوازم یدکی GT86
1110 HEADLAMP ASSY, RH
SU003-02509  چراغ جلو راست کامل 1
81110B BULB(FOR HEADLAMP, NO.1)
Not applicable
81110D BULB(FOR HEADLAMP, NO.2)
Not applicable
81125 CORD, HEADLAMP
Not applicable
81135 UNIT ASSY, HEADLAMP, RH
SU003-02554  چراغ جلو راست 1
81144 COVER, HEADLAMP, NO.1
Not applicable
81144D CAP, HEADLAMP LOCKING
SU003-02590 4
81145 COVER, HEADLAMP, NO.2
Not applicable
81150 HEADLAMP ASSY, LH
SU003-02510  چراغ جلو چپ کامل 1
81175 UNIT ASSY, HEADLAMP, LH
SU003-02555  چراغ جلو چپ 1
81610F BULB(FOR CLEARANCE LAMP)
Not applicable

diag_1CcZWnP

4533D LABEL, HEADLAMP VOLTAGE CAUTION
SU003-03142 2
81107 COMPUTER SUB-ASSY, HEADLAMP LIGHT CONTROL, RH
SU003-02592  کامپیوتر کنترل نور چراغ جلو راست 1
81108 COMPUTER SUB-ASSY, HEADLAMP LIGHT CONTROL, LH
SU003-02592  کامپیوتر کنترل نور چراغ جلو چپ 1
81110 HEADLAMP ASSY, RH
SU003-02509  چراغ جلو راست کامل 1
81110L BULB, DISCHARGE HEADLAMP
SU003-02560 12V 35W 2
81134 GASKET, HEADLAMP
SU003-04550 2
81135 UNIT ASSY, HEADLAMP, RH
SU003-02554  چراغ جلو راست 1
81144D CAP, HEADLAMP LOCKING
SU003-02590 4
81150 HEADLAMP ASSY, LH
SU003-02510  چراغ جلو چپ کامل 1
81175 UNIT ASSY, HEADLAMP, LH
SU003-02555  چراغ جلو چپ 1
81189 COVER, HEADLAMP

diag_1CcZWnP

185