دسته: لوازم الکتریکی و کامپیوتر یاریس

دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر یاریس, لوازم یدکی یاریس
81496 GUIDE, REAR COMBINATION LAMP
81497-0D070 2
81550 LAMP ASSY, REAR COMBINATION, RH
81550-0D430  خطر عقب کامل راست 1
81550H BULB, TAIL & STOP LAMP
90981-13098  لامپ خطر عقب 2
81550L BULB, REAR TURN SIGNAL LAMP
90981-15009 12V 21W, AMBER 2 $8.46
81550N BULB, BACK UP LAMP
90981-13097 2
81551D LENS & BODY, REAR COMBINATION LAMP, RH
81551-0D430  خطر عقب بدون لامپ راست 1
81552A GASKET, REAR COMBINATION LAMP, RH
81552-0D430 1
81554B GASKET, REAR COMBINATION LAMP BODY, NO.2 RH
81552-0D440 1
81555 SOCKET & WIRE SUB-ASSY, REAR COMBINATION LAMP, RH
81555-0D430 1
81560 LAMP ASSY, REAR COMBINATION, LH
81560-0D440  خطر عقب کامل چپ 1
81561D LENS & BODY, REAR COMBINATION LAMP, LH
81561-0D440  خطر عقب بدون لامپ چپ 1
81562A GASKET, REAR COMBINATION LAMP, LH
81552-0D430 1
81564B GASKET, REAR COMBINATION LAMP BODY, NO.2 LH
81552-0D440 1
81565 SOCKET & WIRE SUB-ASSY, REAR COMBINATION LAMP, LH
81555-0D430 1
90178-T0049 *** STD. PART
 
242

دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر یاریس, لوازم یدکی یاریس
87810 MIRROR ASSY, INNER REAR VIEW
87810-06041  آیینه داخل اتاق 1 $120.51
87910 آیینه بغل راست
87910-0D760 E-SPORT PACKAGE 1
87910-0D820 1
87915 قاب آیینه بغل راست
87915-06910 E-SPORT PACKAGE 1
87915-0D914 1
87931 OUTER MIRROR, RH
87931-0D760  شیشه آیینه راست 1
87940 آیینه بغل چپ
87940-0D750 E-SPORT PACKAGE 1
87940-0D820 1
87945 قاب آیینه چپ
87945-06910 E-SPORT PACKAGE 1
87945-0D914 1
87961 MIRROR OUTER, LH
87961-0D750  شیشه آیینه چپ 1
90163-T0002 *** STD. PART
 
265

دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر یاریس, لوازم یدکی یاریس
53181E COVER, HEADLAMP, RH
Not applicable
53182E COVER, HEADLAMP, LH
Not applicable
81110 چراغ جلو راست کامل
81110-0D590 1
81110-0DB10 E-SPORT PACKAGE 1
81110B لامپ چراغ جلو
90981-13100 12V 60/55W 2
81135 چراغ جلو راست بدون لامپ
81130-0D590 1
81130-0DB10 E-SPORT PACKAGE 1
81144 COVER, HEADLAMP, NO.1
90075-65002  درپوش لامپ 2 $9.92
81150 HEADLAMP ASSY, LH
81150-0D590  چراغ جلو چپ کامل 1
81150-0DB10 E-SPORT PACKAGE 1
81175 چراغ جلو چپ بدون لامپ
81170-0D590 1
81170-0DB10 E-SPORT PACKAGE 1
81195 SCREW, HEADLAMP
Not applicable
81510C BULB (FOR FRONT TURN SIGNAL LAMP)
90981-15028 12V 21W, AMBER 2
81515B SOCKET, FRONT TURN SIGNAL LAMP
90075-60069 2 $9.88
81610F BULB(FOR CLEARANCE LAMP)
90981-11069 12V 5W 2
81615D SOCKET, CLEARANCE LAMP
90075-60077 2 $10.75
90105-T0151 *** STD. PART
90159-T0019 *** STD. PART $0.71
90189-T0007 *** STD. PART $0.83

 

262

دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر یاریس, لوازم یدکی یاریس
87810 آیینه داخل
87810-06041 1 $120.51
87910 MIRROR ASSY, OUTER REAR VIEW, RH
87910-0D760 1  آیینه بغل راست
87915 COVER, OUTER MIRROR, RH
87915-06910 1  قاب ایینه بغل راست
87931 OUTER MIRROR, RH
87931-0D760 1  شیشه آیینه راست
87940 MIRROR ASSY, OUTER REAR VIEW, LH
87940-0D750 1  آیینه بغل چپ
87945 COVER, OUTER MIRROR, LH
87945-06910 1 قاب آیینه بغل چپ
87961 MIRROR OUTE

diag_1x3SG39

236

دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر یاریس, لوازم یدکی یاریس
81496 GUIDE, REAR COMBINATION LAMP
76817-26040 2 $1.70
81496B GUIDE, REAR LAMP
81496-0D040 2
81496C GUIDE, REAR COMBINATION LAMP, NO.2
81497-0D070 4
81550 LAMP ASSY, REAR COMBINATION, RH
81550-0D460  جطر عقب راست 1
81550H BULB, TAIL & STOP LAMP
90981-13094 12V 21/5W 2
81550L BULB, REAR TURN SIGNAL LAMP
90981-15028 12V 21W, AMBER 2
81550N BULB, BACK UP LAMP
90981-11059 12V 16W 2 $5.10
81551D LENS & BODY, REAR COMBINATION LAMP, RH
81551-0D460  خطر عقب بدون لامپ راست 1
81555 SOCKET & WIRE SUB-ASSY, REAR COMBINATION LAMP, RH
81555-0D460  جا زغالی راست 1
81560 LAMP ASSY, REAR COMBINATION, LH
81560-0D460  خطر عقب چپ 1
81561D LENS & BODY, REAR COMBINATION LAMP, LH
81561-0D460  خطر عقب بدون لامپ چپ 1
81565 SOCKET & WIRE SUB-ASSY, REAR COMBINATION LAMP, LH
81555-0D460

diag_1x3SG39

234

دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر یاریس, لوازم یدکی یاریس
81110 HEADLAMP ASSY, RH
81110-0D670  چراغ جلو راست 1
81110B BULB(FOR HEADLAMP, NO.1)
90981-13091 12V 55W, HALOGEN, G-HIGH PACKAGE 2
90981-13100 12V 60/55W 2
81135 UNIT ASSY, HEADLAMP, RH
81130-0D670  چراغ جلو بدون  لامپ راست 1
81130-0D790 G-HIGH PACKAGE 1
81144 COVER, HEADLAMP, NO.1
90069-81095 G-HIGH PACKAGE 2
90075-65002 2 $9.92
81150 HEADLAMP ASSY, LH
81150-0D670  چراغ جلو چپ 1
81175 UNIT ASSY, HEADLAMP, LH
81170-0D670  چراغ جلو بدون لامپ چپ 1
81170-0D790 G-HIGH PACKAGE 1
81510C BULB (FOR FRONT TURN SIGNAL LAMP)
90981-15028 12V 21W, AMBER 2
81515B SOCKET, FRONT TURN SIGNAL LAMP
90075-60069 2 $9.88
81610F BULB(FOR CLEARANCE LAMP)
90981-11069 12V 5W 2
81615D SOCKET, CLEARANCE LAMP
90075-60077

diag_1x3SG39

 

219