بخش میل لنگ و پیستون راوفور 2014

در
دسته بندی ها: لوازم موتوری راوفور, لوازم یدکی راوفور
11711 BEARING, CRANKSHAFT, NO.1
11711-36050-01 یاتاقان ثابت 5
11711-36050-02 یاتاقان ثابت 5
11711-36050-03 یاتاقان ثابت 5
11711-36050-04 یاتاقان ثابت 5
11721 BEARING, CRANKSHAFT, NO.2
11721-36050-01 یاتاقان ثابت 5
11721-36050-02 یاتاقان ثابت 5
11721-36050-03 یاتاقان ثابت 5
11721-36050-04 یاتاقان ثابت 5
11791 WASHER, CRANKSHAFT THRUST, UPPER
11791-36010 بغل یاتاقان 2
13011 RING SET, PISTON
13011-36071 رینگ موتور 1
13041 BEARING, CONNECTING ROD
13281-36021-01 یاتاقان متحرک 8
13281-36021-02
یاتاقان متحرک
8
13281-36021-03 یاتاقان متحرک 8
13101A RING, HOLE SNAP(FOR PISTON PIN)
90520-22025 خار گژنپین 8
13201 ROD SUB-ASSY, CONNECTING
13201-39226-A0 4
13201-39226-B0 4
13201-39226-C0 شاطون 4
13211 PISTON
13211-36032-A0 پیستون 4
13211-36032-B0 پیستون 4
13211-36032-C0 پیستون 4
13251 PIN, PISTON
13251-28020-A0 گژنپین پیستون 4
13251-28020-B0 گژنپین پیستون 4
13251-28020-C0 گژنپین پیستون 4
13265 BOLT, CONNECTING ROD
13265-31020 پیچ شاطون 8
13405 FLYWHEEL SUB-ASSY
 13405 دنده فلایویل
13405A PIN, STRAIGHT(FOR FLYWHEEL)
Not applicable
13405B پیج فلایویل
13411 CRANKSHAFT
13401-36011 میلنگ 1
13434A KEY(FOR OIL PUMP DRIVE SPLINE)
95161-30516 پیچ دنده سر میلنگ 1
13453 GEAR, FLYWHEEL RING
Not applicable
13471 PULLEY, CRANKSHAFT
13470-36010  فولی سر میلنگ 1
13471A KEY, CRANKSHAFT(FOR CRANKSHAFT PULLEY SET)
95161-30516 خار سر میلنگ 1
13471C BOLT(FOR CRANKSHAFT PULLEY SET)
90119-16020 پیج فولی سر میلنگ 1
13521 GEAR OR SPROCKET, CRANKSHAFT TIMING
13521-36010 دنده سر میلنگ 1
 ئخئخ