۱۱۰۱۱بغل یاتاقان
۱۱۰۱۱-0P030STD, (L)۱$۴۲.۴۲
۱۱۰۱۱-۳۱۰۶۰STD, (J)۱$۴۲.۴۲
۱۱۷۱۱یاتاقان ثابت
۱۱۰۷۱-0P030-01MARK1, NO.2, (L):REFER R/M۲$۲۰.۷۶
۱۱۰۷۱-0P030-02MARK2, NO.2, (L):REFER R/M۲$۲۰.۷۶
۱۱۰۷۱-0P030-03MARK3, NO.2, (L):REFER R/M۲$۲۰.۷۶
۱۱۰۷۱-0P030-04MARK4, NO.2, (L):REFER R/M۲$۲۰.۷۶
۱۱۰۷۱-0P030-05MARK5, NO.2, (L):REFER R/M۲$۲۰.۷۶
۱۱۰۷۱-۳۱۰۳۱-۰۱MARK1, NO.2, (J):REFER R/M۲$۲۰.۷۶
۱۱۰۷۱-۳۱۰۳۱-۰۲MARK2, NO.2, (J):REFER R/M۲$۲۰.۷۶
۱۱۰۷۱-۳۱۰۳۱-۰۳MARK3, NO.2, (J):REFER R/M۲$۲۰.۷۶
۱۱۰۷۱-۳۱۰۳۱-۰۴MARK4, NO.2, (J):REFER R/M۲$۲۰.۷۶
۱۱۰۷۱-۳۱۰۳۱-۰۵MARK5, NO.2, (J):REFER R/M۲$۲۰.۷۶
۱۱۷۰۱-0P030-01MARK1, NO.1, (L):REFER R/M۲$۲۳.۶۵
۱۱۷۰۱-0P030-02MARK2, NO.1, (L):REFER R/M۲$۲۳.۶۵
۱۱۷۰۱-0P030-03MARK3, NO.1, (L):REFER R/M۲$۲۳.۶۵
۱۱۷۰۱-0P030-04MARK4, NO.1, (L):REFER R/M۲$۲۳.۶۵
۱۱۷۰۱-0P030-05MARK5, NO.1, (L):REFER R/M۲$۲۳.۶۵
۱۱۷۰۱-۳۱۰۶۱-۰۱MARK1, NO.1, (J):REFER R/M۲$۲۳.۶۵
۱۱۷۰۱-۳۱۰۶۱-۰۲MARK2, NO.1, (J):REFER R/M۲$۲۳.۶۵
۱۱۷۰۱-۳۱۰۶۱-۰۳MARK3, NO.1, (J):REFER R/M۲$۲۳.۶۵
۱۱۷۰۱-۳۱۰۶۱-۰۴MARK4, NO.1, (J):REFER R/M۲$۲۳.۶۵
۱۱۷۰۱-۳۱۰۶۱-۰۵MARK5, NO.1, (J):REFER R/M۲$۲۳.۶۵
۱۳۰۱۱رینگ موتور
۱۳۰۱۱-۳۱۱۳۰STD (01/2006 – 10/2008)۱$۳۳۱.۵۹
۱۳۰۱۱-۳۱۱۵۰STD (11/2008 – 11/2008)۱
۱۳۰۴۱یاتاقان متحرک
۱۳۰۴۱-0P040-01MARK1, (L):REFER R/M۶$۱۷.۲۷
۱۳۰۴۱-0P040-02MARK2, (L):REFER R/M۶$۱۷.۲۷
۱۳۰۴۱-0P040-03MARK3, (L):REFER R/M۶$۱۷.۲۷
۱۳۰۴۱-0P040-04MARK4, (L):REFER R/M۶$۱۷.۲۷
۱۳۰۴۱-۳۱۰۷۰-۰۱MARK1, (J):REFER R/M۶$۱۷.۲۷
۱۳۰۴۱-۳۱۰۷۰-۰۲MARK2, (J):REFER R/M۶$۱۷.۲۷
۱۳۰۴۱-۳۱۰۷۰-۰۳MARK3, (J):REFER R/M۶$۱۷.۲۷
۱۳۰۴۱-۳۱۰۷۰-۰۴MARK4, (J):REFER R/M۶$۱۷.۲۷
۱۳۱۰۱پیستون
۱۳۱۰۱-۳۱۰۹۰STD (01/2006 – 02/2007)۶$۹۱.۱۲
۱۳۱۰۱-۳۱۰۹۱STD (03/2007 – 11/2008)۶$۹۱.۱۲
۱۳۱۰۱ARING, HOLE SNAP(FOR PISTON PIN)
۹۰۵۲۰-۲۲۰۲۵خاربوش گژنپین۱۲$۲.۸۹
۱۳۲۰۱ROD SUB-ASSY, CONNECTING
۱۳۲۰۱-۳۹۱۳۵شاطون۶$۱۵۰.۱۸
۱۳۲۶۵BOLT, CONNECTING ROD
۱۳۲۶۵-۲۸۰۱۰پیچ شاطون۱۲$۴.۳۵
۱۳۴۱۱CRANKSHAFT
۱۳۴۰۱-۳۱۰۴۰میل لنگ۱$۱,۵۵۸.۳۴
۱۳۴۷۱PULLEY, CRANKSHAFT
۱۳۴۷۰-۳۱۰۳۰پولی سر میلنگ۱$۲۷۲.۰۹
۱۳۴۷۱CBOLT(FOR CRANKSHAFT PULLEY SET)
۹۰۱۱۹-۱۶۰۰۴پیچ پولی میلنگ۱$۷.۸۳
۱۳۵۲۱GEAR OR SPROCKET, CRANKSHAFT TIMING
۱۳۵۲۱-۳۱۰۴۱دنده تایم سر میل لنگ۱$۲۸.۰۷
۱۳۵۲۱AKEY(FOR CRANKSHAFT TIMING GEAR)
۹۵۱۶۱-۳۰۵۱۶خار دنده سر میل لنگ۲$۱.۴۶
۱۳۵۸۱SHAFT, IDLE GEAR, NO.1
۱۳۵۸۱-۳۱۰۳۰۱$۹.۶۵
۱۳۵۸۲SHAFT, IDLE GEAR, NO.2
۱۳۵۸۲-۳۱۰۳۱۱$۳.۵۲
لوازم موتوری لکسوس RX350
فروشگاه تویوتا کار

دیدگاهتان را بنویسید

بستن
مقایسه
سوالی دارید با ما گفتگو کنید