۱۱۷۰۲ یاتاقان ثابت سایز ۰۲۵
۱۱۷۰۴-۲۲۰۱۱ U/S 0.25 (04/2004 – 07/2007) ۱ $۱۱۸.۰۳
۱۱۷۰۴-۲۲۰۳۰ U/S 0.25 (08/2000 – 06/2004) ۱ $۱۰۶.۹۶
۱۱۷۱۱ BEARING, CRANKSHAFT
۱۱۷۰۱-۲۲۰۱۰  یاتاقان ثابت استاندارد ۵ $۱۷.۹۰
۱۱۷۰۱-۲۲۰۱۰-۰۱ MARK 1:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 1 ۵ $۱۷.۹۳
۱۱۷۰۱-۲۲۰۱۰-۰۲ MARK 2:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 2 ۵ $۱۷.۹۳
۱۱۷۰۱-۲۲۰۱۰-۰۳ MARK 3:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 3 ۵ $۱۷.۹۳
۱۱۷۰۱-۲۲۰۱۰-۰۴ MARK 4:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 4 ۵ $۱۷.۹۳
۱۱۷۰۱-۲۲۰۱۱-۰۱ MARK 1:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK1 ۵ $۱۹.۷۱
۱۱۷۰۱-۲۲۰۱۱-۰۲ MARK 2:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK2 ۵ $۱۹.۷۱
۱۱۷۰۱-۲۲۰۱۱-۰۳ MARK 3:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK3 ۵ $۱۹.۷۱
۱۱۷۰۱-۲۲۰۱۱-۰۴ MARK 4:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK4 ۵ $۱۹.۷۱
۱۱۷۹۱ بغل یاتاقان
۱۱۷۹۱-۲۲۰۲۰ STD ۲ $۲۵.۶۲
۱۳۰۱۱ رینگ موتور سلیز استاندارد
۱۳۰۱۱-۲۲۱۱۱ STD ۱ $۱۶۰.۰۷
۱۳۰۱۱-۲۲۱۵۰ STD, UNLEADED GASOLINE SPEC ۱ $۱۶۰.۰۷
۱۳۰۴۱ یاتاقان متحرک سایز استاندارد
۱۳۰۴۱-۲۲۰۲۳-۰۱ MARK 1:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 1 ۴ $۱۷.۳۰
۱۳۰۴۱-۲۲۰۲۳-۰۲ MARK 2:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 2 ۴ $۱۷.۳۰
۱۳۰۴۱-۲۲۰۲۳-۰۳ MARK 3:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 3 ۴ $۱۷.۳۰
۱۳۰۴۱-۲۲۰۲۴-۰۱ MARK 1:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK1 ۴ $۱۷.۳۰
۱۳۰۴۱-۲۲۰۲۴-۰۲ MARK 2:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK2 ۴ $۱۷.۳۰
۱۳۰۴۱-۲۲۰۲۴-۰۳ MARK 3:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK3 ۴ $۱۷.۳۰
۱۳۱۰۱ پیستون سایز استاندارد
۱۳۱۰۱-۲۲۰۳۱ STD, UNLEADED GASOLINE SPEC (12/2001 – 03/2004) ۴ $۸۳.۸۰
۱۳۱۰۱-۲۲۰۳۲ STD, UNLEADED GASOLINE SPEC (05/2005 – ) ۴ $۸۷.۰۳
۱۳۱۰۱-۲۲۱۰۰ STD ۴ $۸۳.۸۰
۱۳۱۰۱A RING, HOLE SNAP(FOR PISTON PIN)
۹۰۵۲۰-۲۰۰۶۴ ۸ $۲.۲۹
۱۳۲۰۱ شاطون
۱۳۲۰۱-۲۹۰۳۸ (۰۸/۲۰۰۰ – ۰۳/۲۰۰۴) ۴ $۱۳۵.۷۲
۱۳۲۰۱-۲۹۱۷۶ (۰۷/۲۰۰۴ – ۰۷/۲۰۰۷) ۴ $۱۳۸.۱۹
۱۳۲۰۱A BUSH(FOR CONNECTING ROD SMALL END)
۹۰۹۹۹-۷۳۱۴۰ ۴ $۲۰.۶۸
۱۳۲۰۲ یاتاقان متحرک سایز ۰۲۵
۱۳۲۰۴-۲۲۰۲۳ U/S 0.25 (09/2002 – 03/2004) ۱ $۸۲.۶۸
۱۳۲۰۴-۲۲۰۲۴ U/S 0.25 (04/2004 – 07/2007) ۱ $۹۰.۲۳
۱۳۲۶۵ BOLT, CONNECTING ROD
۱۳۲۶۵-۲۲۰۲۰ ۸ $۴.۳۵
۱۳۴۰۵ فلایویل
۱۳۴۵۱-۲۲۰۲۰ TYPE B:REFER ILLUST. ۱ $۳۱۲.۵۸
۱۳۴۰۵A PIN, STRAIGHT(FOR FLYWHEEL)
۹۰۲۵۰-۰۸۰۵۴ L=23, OD=8 ۳ $۱.۳۴
۹۰۲۵۰-۰۸۱۲۰ L=18, OD=8 ۳ $۱.۳۴
۱۳۴۰۵B BOLT, FLYWHEEL SET
۹۰۹۱۰-۰۲۱۰۳ ۸ $۸.۷۰
۱۳۴۱۱ CRANKSHAFT
۱۳۴۰۱-۲۲۰۲۰  میل لنگ ۱ $۹۴۵.۹۱
۱۳۴۵۳ GEAR, FLYWHEEL RING
Not applicable
۱۳۴۷۱ PULLEY, CRANKSHAFT
۱۳۴۷۰-۲۲۰۲۱  پولی سر میل لنگ ۱ $۲۴۰.۵۴
۱۳۴۷۱C BOLT(FOR CRANKSHAFT PULLEY SET)
۹۰۱۱۹-۱۲۱۲۷ ۱ $۴.۰۳
۱۳۵۲۱ GEAR OR SPROCKET, CRANKSHAFT TIMING
۱۳۵۲۱-۲۲۰۲۰  دنده سر میل لنگ ۱ $۱۷.۴۰
۱۳۵۲۱A KEY(FOR CRANKSHAFT TIMING GEAR)
۹۵۱۶۱-۳۰۴۱۶ ۱ $۲.۱۰
۱۹۳۱۵ PLATE, CRANK ANGLE SENSOR, NO.1
۱۹۳۱۵-۲۲۰۱۰ ۱ $۱۳.۸۰
۱۹۳۱۵-۲۲۰۲۰ UNLEADED GASOLINE SPEC ۱ $۹.۹۶
 diag_2bgya8

دیدگاهتان را بنویسید

بستن
مقایسه
سوالی دارید با ما گفتگو کنید