۱۱۰۱۱ بغل یاتاقان
۱۱۰۱۱-۷۵۰۲۰ STD ۲ $۴۹.۸۶
۱۱۷۰۲ BEARING SET, CRANKSHAFT
۱۱۷۰۴-۷۵۰۳۱ یاتاقان ثابت سایز ۰۲۵ ۱ $۱۲۴.۰۷
۱۱۷۱۱ یاتاقان ثابت استاندارد
۱۱۷۰۱-۷۵۰۳۱-۰۱ MARK1, REFER REPAIR MANUAL ۵ $۲۰.۷۶
۱۱۷۰۱-۷۵۰۳۱-۰۲ MARK2, REFER REPAIR MANUAL ۵ $۲۰.۷۶
۱۱۷۰۱-۷۵۰۳۱-۰۳ MARK3, REFER REPAIR MANUAL ۵ $۲۰.۷۶
۱۱۹۹۱ WASHER, BALANCESHAFT THRUST
۱۱۹۹۱-۷۵۰۱۰ ۱ $۱۴.۷۵
۱۱۹۹۲ WASHER, BALANCESHAFT THRUST, NO.2
۱۱۹۹۲-۷۵۰۱۰ ۱ $۱۰.۰۰
۱۳۰۱۱ رینگ موتور
۱۳۰۱۱-۷۵۱۱۰ STD ۱ $۲۰۸.۴۴
۱۳۰۱۳-۷۵۱۱۰ O/S 0.50 ۱ $۲۵۰.۳۴
۱۳۰۴۱ یاتاقان متحرک استاندارد
۱۳۰۴۱-۷۵۰۵۰-۰۴ MARK4, REFER REPAIR MANUAL ۴ $۱۷.۲۷
۱۳۰۴۱-۷۵۰۵۰-۰۵ MARK5, REFER REPAIR MANUAL ۴ $۱۷.۲۷
۱۳۰۴۱-۷۵۰۵۰-۰۶ MARK6, REFER REPAIR MANUAL ۴ $۱۷.۲۷
۱۳۱۰۱ پیستون
۱۳۱۰۱-۷۵۱۳۰ STD ۴ $۹۹.۰۷
۱۳۱۰۳-۷۵۱۳۰ O/S 0.50 ۴ $۱۱۹.۸۹
۱۳۱۰۱A RING, HOLE SNAP(FOR PISTON PIN)
۹۰۵۲۰-۲۲۰۲۵ ۸ $۲.۸۹
۱۳۲۰۱ ROD SUB-ASSY, CONNECTING
۱۳۲۰۱-۷۹۵۷۶  شاطون ۴ $۱۸۴.۳۳
۱۳۲۰۱A BUSH(FOR CONNECTING ROD SMALL END)
۹۰۹۹۹-۷۳۱۴۴ ۴ $۳.۸۰
۱۳۲۰۲ BEARING SET, CONNECTING ROD
۱۳۲۰۴-۷۵۰۵۰ یاتاقان متحرک سایز ۰۲۵ ۱ $۸۲.۶۸
۱۳۲۶۵ BOLT, CONNECTING ROD
۱۳۲۶۵-۲۸۰۱۰  پیچ شاطون ۸ $۴.۳۵
۱۳۴۰۵ FLYWHEEL SUB-ASSY
Not applicable
۱۳۴۰۵A PIN, STRAIGHT(FOR FLYWHEEL)
Not applicable
۱۳۴۰۵B BOLT, FLYWHEEL SET
Not applicable
۱۳۴۱۱ CRANKSHAFT
۱۳۴۰۱-۷۵۰۲۰ ۱ $۱,۲۶۲.۳۱
۱۳۴۵۳ GEAR, FLYWHEEL RING
Not applicable
۱۳۴۷۱ پولی سر میل لنگ
۱۳۴۰۸-۷۵۰۴۰ (۰۸/۲۰۰۴ – ۰۳/۲۰۰۷) ۱ $۲۶۳.۷۹
۱۳۴۰۸-۷۵۰۵۰ (۰۴/۲۰۰۷ – ) ۱ $۲۶۳.۷۹
۱۳۴۷۱A KEY, CRANKSHAFT(FOR CRANKSHAFT PULLEY SET)
۹۰۲۸۰-۰۵۰۰۵ ۲ $۱.۳۰
۱۳۴۷۱C BOLT(FOR CRANKSHAFT PULLEY SET)
۹۰۱۰۵-۱۶۰۴۱ ۱ $۷.۰۴
۱۳۵۲۱ GEAR OR SPROCKET, CRANKSHAFT TIMING
۱۳۵۲۱-۷۵۰۲۰  دنده سر میل لنگ ۱ $۴۶.۱۴
۱۳۶۲۱ BALANCESHAFT, NO.1
۱۳۶۲۱-۷۵۰۲۰  بالانسر میل لنگ ۱ ۱ $۷۴.۸۰
۱۳۶۲۲ BALANCESHAFT, NO.2
۱۳۶۲۲-۷۵۰۲۰  بالانسر میل لنگ ۲ ۱ $۷۳.۵۸
۱۳۶۳۲ GEAR, BALANCESHAFT DRIVEN, NO.1
۱۳۶۳۲-۷۵۰۱۰  دنده بالانسر ۱ ۱ $۱۱.۱۱
۱۳۶۳۳ GEAR, BALANCESHAFT DRIVEN, NO.2
۱۳۶۳۳-۷۵۰۱۰  دنده بالانسر ۲ ۱ $۴۵.۳۱
۱۳۶۳۵ SPACER, BALANCESHAFT THRUST
۱۳۶۳۵-۷۵۰۱۰ ۱ $۳.۵۶

diag_2b4fcy

دیدگاهتان را بنویسید

بستن
مقایسه
سوالی دارید با ما گفتگو کنید