۲۲۰۳۰ دریچه سوخت
۲۲۰۳۰-۷۵۰۲۰ ۱ $۱,۱۷۹.۶۳
۲۲۲۷۱ GASKET, THROTTLE BODY
۲۲۲۷۱-0C020 ۱ $۴.۱۵
۲۳۲۵۰ سوزن انژکتور
۲۳۲۰۹-۷۹۱۵۵ ۴ $۲۸۸.۷۴
۲۳۲۵۰B RING, O(FOR FUEL INJECTOR)
۹۰۳۰۱-۰۷۰۳۷ ۴ $۳.۰۱
۲۳۲۷۰ DAMPER ASSY, FUEL PRESSURE PULSATION
۲۳۲۷۰-۷۵۰۱۰ ۱ $۱۰۴.۶۹
۲۳۲۷۰F RING, O(FOR PULSATION DAMPER)
۹۰۳۰۱-۰۷۰۳۷ ۱ $۳.۰۱
۲۳۲۷۱F HOSE, FUEL
۲۳۲۷۱-۷۵۲۱۰ ۱ $۶۵.۰۴
۲۳۲۷۳C HOSE, FUEL, NO.2
۲۳۲۷۳-۷۵۲۳۱ ۱ $۳۲.۵۸
۲۳۲۷۳D CLIP(FOR FUEL HOSE NO.2)
۹۶۱۳۵-۵۱۱۰۰ ۲ $۲.۶۹
۲۳۲۸۰ فشار شکن بنزین
۲۳۲۸۰-۷۵۰۴۰ ۱ $۱۵۱.۶۲
۲۳۲۸۰E RING, O(FOR FUEL PRESSURE REGULATOR)
۹۰۳۰۱-۰۷۰۳۷ ۱ $۳.۰۱
۲۳۲۹۱ INSULATOR, INJECTOR VIBRATION
۲۳۲۹۱-۷۳۰۱۰ ۴ $۹.۴۹
۲۳۳۰۰P صافی بنزین
۲۳۳۰۰-۳۱۱۰۰ ۱ $۶۱.۴۴
۲۳۸۰۷ PIPE SUB-ASSY, FUEL DELIVERY
۲۳۸۰۷-۷۵۰۵۰ ۱ $۶۶.۹۴
۲۳۸۰۷R PLUG, FUEL DELIVARY PIPE
۹۰۳۴۱-۱۲۰۳۰ ۱ $۳.۲۰
۲۳۸۰۷V SPACER, NO.1(FOR DELIVERY PIPE)
۹۰۵۶۱-۰۸۰۳۶ ۲ $۱.۵۸
۲۳۸۴۳A CLAMP,FUEL PIPE, NO.3(FOR EFI)
۲۳۸۴۷-۷۵۰۱۰ ۱ $۳.۳۲

diag_2bgya8

دیدگاهتان را بنویسید

بستن
مقایسه
سوالی دارید با ما گفتگو کنید