۱۱۰۱۱ بغل یاتاقان
۱۱۰۱۱-0C010 STD ۲ $۳۵.۱۵
۱۱۷۰۲ یاتاقان ثابت سایز ۰۲۵
۱۱۷۰۴-۷۵۰۳۱ U/S 0.25 ۱ $۱۲۴.۰۷
۱۱۷۱۱ یاتاقان ثابت استانداردT
۱۱۷۰۱-0C010-01 MARK1, REFER R/M ۵ $۲۱.۷۴
۱۱۷۰۱-0C010-02 MARK2, REFER R/M ۵ $۲۱.۷۴
۱۱۷۰۱-0C010-03 MARK3, REFER R/M ۵ $۲۱.۷۴
۱۱۹۹۱ WASHER, BALANCESHAFT THRUST
۱۱۹۹۱-0C010 ۱ $۱۵.۳۴
۱۱۹۹۲ WASHER, BALANCESHAFT THRUST, NO.2
۱۱۹۹۲-0C010 ۱ $۱۰.۳۶
۱۳۰۱۱ رینگ موتور
۱۳۰۱۱-0C030 STD ۱ $۲۱۸.۰۵
۱۳۰۱۱-۷۵۱۳۰ STD, IRAQ SPEC ۱ $۳۰۲.۱۹
۱۳۰۱۳-۷۵۱۱۰ O/S 0.50 ۱ $۲۵۰.۳۴
۱۳۰۱۳-۷۵۱۳۰ O/S 0.50, IRAQ SPEC ۱ $۳۶۲.۵۳
۱۳۰۴۱ یاتاقان متحرک
۱۳۰۴۱-0C050-04 MARK4, REFER R/M ۴ $۱۸.۱۰
۱۳۰۴۱-0C050-05 MARK5, REFER R/M ۴ $۱۸.۱۰
۱۳۰۴۱-0C050-06 MARK6, REFER R/M ۴ $۱۸.۱۰
۱۳۱۰۱ پیستون
۱۳۱۰۱-0C020 STD, (L) ۴ $۱۰۳.۶۵
۱۳۱۰۱-۷۵۱۳۰ STD, (J) ۴ $۹۹.۰۷
۱۳۱۰۳-۷۵۱۳۰ O/S 0.50, (J) ۴ $۱۱۹.۸۹
۱۳۱۰۱A RING, HOLE SNAP(FOR PISTON PIN)
۹۰۵۲۰-۲۲۰۲۵ ۸ $۲.۸۹
۱۳۲۰۱ ROD SUB-ASSY, CONNECTING
۱۳۲۰۱-۰۹۶۷۱  شاطون ۴
۱۳۲۰۱A BUSH(FOR CONNECTING ROD SMALL END)
۹۰۹۹۹-۷۳۱۴۴ ۴ $۳.۸۰
۱۳۲۰۲ BEARING SET, CONNECTING ROD
۱۳۲۰۴-۷۵۰۵۰ U/S 0.25 ۱ $۸۲.۶۸
۱۳۲۶۵ BOLT, CONNECTING ROD
۱۳۲۶۵-۲۸۰۱۰ ۸ $۴.۳۵
۱۳۴۰۵ FLYWHEEL SUB-ASSY
۱۳۴۰۵-0C040  فلایویل ۱ $۴۱۲.۸۱
۱۳۴۰۵A PIN, STRAIGHT(FOR FLYWHEEL)
۹۰۲۵۰-T0010 L=23, OD=8 ۳ $۱.۵۸
۱۳۴۰۵B BOLT, FLYWHEEL SET
۹۰۹۱۰-T2004 ۱۰ $۳.۳۶
۱۳۴۱۱ میل لنگ
۱۳۴۰۱-0C021 (L) ۱
۱۳۴۰۱-۷۵۰۲۰ (J) ۱ $۱,۲۶۲.۳۱
۱۳۴۵۳ GEAR, FLYWHEEL RING
۱۳۴۵۳-0C030 ۱ $۶۱.۴۸
۱۳۴۷۱ فولی سر میل لنگ
۱۳۴۰۸-0C040 ۱ $۲۶۳.۷۹
۱۳۴۷۱A KEY, CRANKSHAFT(FOR CRANKSHAFT PULLEY SET)
۹۰۲۸۰-۰۵۰۰۵ (J) ۲ $۱.۳۰
۹۰۲۸۰-T0003 (L) ۲ $۱.۹۴
۱۳۴۷۱C BOLT(FOR CRANKSHAFT PULLEY SET)
۹۰۱۰۹-T0038 ۱ $۷.۱۶
۱۳۵۲۱ GEAR OR SPROCKET, CRANKSHAFT TIMING
۱۳۵۲۱-0C010  دنده سر میل لنگ ۱ $۴۸.۲۷
۱۳۶۲۱ BALANCESHAFT, NO.1
۱۳۶۲۱-0C010  بالانسر ۱ $۷۸.۲۴
۱۳۶۲۲ BALANCESHAFT, NO.2
۱۳۶۲۲-0C010  بالانسر ۱ $۷۶.۹۴
۱۳۶۳۲ GEAR, BALANCESHAFT DRIVEN, NO.1
۱۳۶۳۲-0C010 (L)دنده میل بالانسر ۱ $۱۱.۵۸
۱۳۶۳۳ GEAR, BALANCESHAFT DRIVEN, NO.2
۱۳۶۳۳-۷۵۰۱۰  دنده میل بالانسر ۱ $۴۵.۳۱
۱۳۶۳۵ SPACER, BALANCESHAFT THRUST
۱۳۶۳۵-0C010 ۱ $۳.۶۰
۹۰۱۰۵-۰۸۳۲۳ *** STD. PART

diag_1tNAx1N

دیدگاهتان را بنویسید

بستن
مقایسه
سوالی دارید با ما گفتگو کنید