۱۱۰۱۱ بغل یاتاقان
۱۱۰۱۱-۶۶۰۲۰ STD ۱ $۶۸.۷۵
۱۱۰۱۲-۶۶۰۲۰ O/S 0.125 ۱ $۸۲.۱۲
۱۱۰۱۳-۶۶۰۲۰ O/S 0.250 ۱ $۸۲.۱۲
۱۱۷۰۲ یاتاقان سایز ۰۲۵ ثابت
۱۱۷۰۴-۶۶۰۳۰ U/S 0.25 ۱ $۱۷۲.۸۶
۱۱۷۱۱ یاتاقان ثابت استاندارد
۱۱۷۰۱-۶۶۰۳۰-۰۲ MARK 2:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 2 ۷ $۲۴.۱۱
۱۱۷۰۱-۶۶۰۳۰-۰۳ MARK 3:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 3 ۷ $۲۴.۱۱
۱۱۷۰۱-۶۶۰۳۰-۰۴ MARK 4:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 4 ۷ $۲۴.۱۱
۱۱۷۰۱-۶۶۰۳۰-۰۵ MARK 5:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 5 ۷ $۲۴.۱۱
۱۱۷۰۱-۶۶۰۳۰-۰۶ MARK 6:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 6 ۷ $۲۴.۱۱
۱۳۰۱۱ رینگ موتور
۱۳۰۱۱-۶۶۰۲۱ STD ۱ $۴۱۵.۲۷
۱۳۰۱۳-۶۶۰۲۱ O/S 0.50 ۱ $۴۹۸.۷۳
۱۳۰۱۵-۶۶۰۲۱ O/S 1.00 ۱ $۴۹۸.۷۳
۱۳۰۴۱ یاتاقان متحرک
۱۳۰۴۱-۶۶۰۳۰-۰۲ MARK 2:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 2 ۶ $۲۱.۳۱
۱۳۰۴۱-۶۶۰۳۰-۰۳ MARK 3:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 3 ۶ $۲۱.۳۱
۱۳۰۴۱-۶۶۰۳۰-۰۴ MARK 4:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 4 ۶ $۲۱.۳۱
۱۳۰۴۱-۶۶۰۳۰-۰۵ MARK 5:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 5 ۶ $۲۱.۳۱
۱۳۰۴۱-۶۶۰۳۰-۰۶ MARK 6:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 6 ۶ $۲۱.۳۱
۱۳۱۰۱ پیستون استاندارد
۱۳۱۰۱-۶۶۰۵۰-۰۱ STD, MARK 1:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 1 ۶ $۱۱۱.۹۱
۱۳۱۰۱-۶۶۰۵۰-۰۲ STD, MARK 2:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 2 ۶ $۱۱۱.۹۱
۱۳۱۰۱-۶۶۰۵۰-۰۳ STD, MARK 3:REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 3 ۶ $۱۱۱.۹۱
۱۳۱۰۳-۶۶۰۵۰ پیستو ن ۰۵۰ ۶ $۱۳۳.۹۳
۱۳۱۰۵-۶۶۰۵۰ پیستون ۱۰۰ ۶ $۱۳۳.۹۳
۱۳۱۰۱A RING, HOLE SNAP(FOR PISTON PIN)
۹۰۵۲۰-۲۶۰۶۰ ۱۲ $۲.۶۱
۱۳۲۰۱ ROD SUB-ASSY, CONNECTING
۱۳۲۰۱-۶۶۰۲۰  شاطون ۶ $۱۹۳.۳۹
۱۳۲۰۱A BUSH(FOR CONNECTING ROD SMALL END)
۹۰۹۹۹-۷۳۱۳۵ ۶ $۲۳.۹۲
۱۳۲۰۲ یاتاقان متحرک ۰۲۵
۱۳۲۰۴-۶۶۰۳۰ U/S 0.25 ۱ $۱۵۲.۶۴
۱۳۲۶۵ پیچ شاطون
۱۳۲۶۵-۶۶۰۲۰ ۱۲ $۷.۲۷
۱۳۲۶۵A NUT, HEXAGON(FOR CONNECTING ROD BOLT)
۹۰۱۷۹-۱۰۱۲۳ ۱۲ $۱.۳۴
۱۳۴۰۵ FLYWHEEL SUB-ASSY
Not applicable
۱۳۴۰۵A PIN, STRAIGHT(FOR FLYWHEEL)
Not applicable
۱۳۴۰۵B BOLT, FLYWHEEL SET
Not applicable
۱۳۴۱۱ CRANKSHAFT
۱۳۴۰۱-۶۶۰۲۰ ۱ $۲,۰۲۵.۴۲
۱۳۴۵۳ GEAR, FLYWHEEL RING
Not applicable
۱۳۴۷۱ PULLEY, CRANKSHAFT
۱۳۴۷۰-۶۶۰۳۰  فولی سر میل لنگ ۱ $۴۱۳.۹۱
۱۳۴۷۱A KEY, CRANKSHAFT(FOR CRANKSHAFT PULLEY SET)
۹۵۱۶۱-۳۰۵۱۶ ۱ $۱.۴۶
۱۳۴۷۱C BOLT(FOR CRANKSHAFT PULLEY SET)
۹۰۱۱۹-۲۲۰۰۱ ۱ $۱۳.۸۴
۱۳۵۲۱ GEAR OR SPROCKET, CRANKSHAFT TIMING
۱۳۵۲۱-۶۶۰۲۰ ۱ $۵۸.۲۴
۱۳۵۲۱A KEY(FOR CRANKSHAFT TIMING GEAR)
۹۵۱۶۱-۳۰۵۱۶ ۱ $۱.۴۶
۱۳۵۲۲C GEAR, PUMP DRIVE SHAFT
۱۳۵۲۲-۶۶۰۳۰  دنده سر میل لنگ درایو پمپ ۱ $۴۳.۲۹
۱۹۳۱۵A ROTOR, CRANK POSITION SENSOR
۱۹۳۱۵-۶۶۰۱۰  صفحه سنسور موقعیت میل لنگ ۱ $۲۴.۳۲
 diag_1wPc8X7

 

دیدگاهتان را بنویسید

بستن
مقایسه
سوالی دارید با ما گفتگو کنید