خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی RX » لوازم بدنه RX » سینی جلو و پالونی گلگیر لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۹-۲۰۱۵
۵۲۱۱۵JSUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, RH
52115-480801
52116GSUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, LH
52116-480601
53201SUPPORT SUB-ASSY, RADIATOR
53201-48100سینی جلو رادیاتور۱
۵۳۲۰۲SUPPORT SUB-ASSY, RADIATOR, RH
53202-48070سینی بغل رادیات راست۱
۵۳۲۰۳SUPPORT SUB-ASSY, RADIATOR, LH
53203-48080سینی بغل رادیات چپ۱
۵۳۲۰۸ASUPPORT SUB-ASSY, HOOD LOCK
53208-48060پایه قفل کاپوت۱
۵۳۲۱۶ASUPPORT, RADIATOR, UPPER
53216-48070سینی بالای رادیاتور۱
۵۳۲۸۹ACOVER, RADIATOR SUPPORT OPENING
53289-48011قاب بالای درب رادیات۱
۵۳۲۹۳CDEFLECTOR, RADIATOR SIDE, RH
53293-48080دریچه تهویه بغل رادیات راست۱
۵۳۲۹۴CDEFLECTOR, RADIATOR SIDE, LH
53294-48080دریچه تهویه بغل رادیات چپ۱
۵۳۲۹۵ESEAL, COOL AIR INTAKE DUCT
53295-48041قاب بالای رادیات۱
۵۳۷۰۱APRON SUB-ASSY, FRONT FENDER, RH
53701-48080پالونی گلگیر جلو راست۱
۵۳۷۰۲APRON SUB-ASSY, FRONT FENDER, LH
53702-48040پالونی گلگیر جلو چپ۱
۵۳۷۰۳BRETAINER SUB-ASSY, FENDER APRON, RH
53703-480401$75.63
53711BAPRON, FRONT FENDER, FRONT RH
53711-480401$84.37
53712BAPRON, FRONT FENDER, FRONT LH
53712-480501$68.16
53717PLATE, FENDER APRON, RH
53717-480501
53718PLATE, FENDER APRON, LH
53718-480401
53731DMEMBER, FRONT APRON TO COWL SIDE, UPPER RH
53731-480401$65.67
53732DMEMBER, FRONT APRON TO COWL SIDE, UPPER LH
53732-480501$65.67
53733DMEMBER, FRONT APRON TO COWL SIDE, LOWER FRONT RH
53733-480301$54.05
53734CMEMBER, FRONT APRON TO COWL SIDE, LOWER FRONT LH
53734-480301$54.05
53736SEAL, FRONT FENDER APRON, RH
53736-330401$58.16
53736ACLIP(FOR FRONT FENDER APRON SEAL)
90467-10170-C0BLACK2$1.30
53737BSEAL, FRONT FENDER APRON, LH
53737-330201$46.85
53737LGUSSET, FRONT FENDER APRON WIND GUIDE, RH
53707-480201$47.40
53738JGUSSET, FRONT FENDER APRON WIND GUIDE, LH
53738-480301$43.65
53783AINSULATOR, APRON FRONT FENDER, RH
53783-480101$55.71
53784AINSULATOR, APRON FRONT FENDER, LH
53784-480101$73.14
53795ACOVER, ENGINE ROOM, SIDE
53795-48071قاب روی دریچه روغن موتور۱
۵۳۷۹۶ACOVER, ENGINE ROOM SIDE, LH
53796-48071قاب روی موتور سمت چپ۱
۵۳۸۳۵DBRACKET, FRONT SIDE PANEL, RH
53835-480401
53836CBRACKET, FRONT SIDE PANEL, LH
53836-480301
53837BBRACKET, FRONT SIDE PANEL, NO.2
53837-480301
53838DBRACKET, FRONT SIDE PANEL, NO.2 LH
53838-480301
55101PANEL SUB-ASSY, DASH
55101-48150سینی جلو اتاق۱$۸۵۵٫۶۶
۵۵۲۱۰INSULATOR ASSY, DASH PANEL
55210-48170نمد سینی اتاق۱
۵۵۲۱۰CCLIP
90467-06197خار نمد سینی اتاق۸$۲٫۰۲
۵۵۲۱۹APACKING, DASH PANEL HOLE COVER
55219-480201$53.65
55223AINSULATOR, DASH PANEL, OUTER
55223-48160نمد داخل موتور۱$۱۹۳٫۱۸
۵۵۲۲۹PLATE, DASH PANEL INSULATOR, NO.4
55229-480204$2.10
55239APLATE, DASH PANEL INSULATOR, NO.3
55239-480204$2.61
55721ABRACE, COWL TOP TO COWL, INNER NO.1
55721-480201$33.33
55722BBRACE, COWL TOP TO COWL, INNER NO.2
55722-480401$33.33
57104AMEMBER SUB-ASSY, FRONT CROSS
57104-48050سینی زیر رادیات۱$۱۶۲٫۴۶
۵۸۱۹۱BFOOTREST, FRONT FLOOR
58191-480801$53.65
58441HCOVER, BATTERY SERVICE HOLE
58441-48041قاب بالای باطری۱

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید