خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی RX » لوازم موتوری RX » رینگ و پیستون و میل لنگ و یاتاقان لکسوس RX350
۱۱۰۱۱بغل یاتاقان
۱۱۰۱۱-۰P030STD, (L)1$42.42
11011-31060STD, (J)1$42.42
11711یاتاقان ثابت
۱۱۰۷۱-۰P030-01MARK1, NO.2, (L):REFER R/M2$20.76
11071-0P030-02MARK2, NO.2, (L):REFER R/M2$20.76
11071-0P030-03MARK3, NO.2, (L):REFER R/M2$20.76
11071-0P030-04MARK4, NO.2, (L):REFER R/M2$20.76
11071-0P030-05MARK5, NO.2, (L):REFER R/M2$20.76
11071-31031-01MARK1, NO.2, (J):REFER R/M2$20.76
11071-31031-02MARK2, NO.2, (J):REFER R/M2$20.76
11071-31031-03MARK3, NO.2, (J):REFER R/M2$20.76
11071-31031-04MARK4, NO.2, (J):REFER R/M2$20.76
11071-31031-05MARK5, NO.2, (J):REFER R/M2$20.76
11701-0P030-01MARK1, NO.1, (L):REFER R/M2$23.65
11701-0P030-02MARK2, NO.1, (L):REFER R/M2$23.65
11701-0P030-03MARK3, NO.1, (L):REFER R/M2$23.65
11701-0P030-04MARK4, NO.1, (L):REFER R/M2$23.65
11701-0P030-05MARK5, NO.1, (L):REFER R/M2$23.65
11701-31061-01MARK1, NO.1, (J):REFER R/M2$23.65
11701-31061-02MARK2, NO.1, (J):REFER R/M2$23.65
11701-31061-03MARK3, NO.1, (J):REFER R/M2$23.65
11701-31061-04MARK4, NO.1, (J):REFER R/M2$23.65
11701-31061-05MARK5, NO.1, (J):REFER R/M2$23.65
13011رینگ موتور
۱۳۰۱۱-۳۱۱۳۰STD (01/2006 – 10/2008)1$331.59
13011-31150STD (11/2008 – 11/2008)1
13041یاتاقان متحرک
۱۳۰۴۱-۰P040-01MARK1, (L):REFER R/M6$17.27
13041-0P040-02MARK2, (L):REFER R/M6$17.27
13041-0P040-03MARK3, (L):REFER R/M6$17.27
13041-0P040-04MARK4, (L):REFER R/M6$17.27
13041-31070-01MARK1, (J):REFER R/M6$17.27
13041-31070-02MARK2, (J):REFER R/M6$17.27
13041-31070-03MARK3, (J):REFER R/M6$17.27
13041-31070-04MARK4, (J):REFER R/M6$17.27
13101پیستون
۱۳۱۰۱-۳۱۰۹۰STD (01/2006 – 02/2007)6$91.12
13101-31091STD (03/2007 – 11/2008)6$91.12
13101ARING, HOLE SNAP(FOR PISTON PIN)
90520-22025خاربوش گژنپین۱۲$۲٫۸۹
۱۳۲۰۱ROD SUB-ASSY, CONNECTING
13201-39135شاطون۶$۱۵۰٫۱۸
۱۳۲۶۵BOLT, CONNECTING ROD
13265-28010پیچ شاطون۱۲$۴٫۳۵
۱۳۴۱۱CRANKSHAFT
13401-31040میل لنگ۱$۱,۵۵۸٫۳۴
۱۳۴۷۱PULLEY, CRANKSHAFT
13470-31030پولی سر میلنگ۱$۲۷۲٫۰۹
۱۳۴۷۱CBOLT(FOR CRANKSHAFT PULLEY SET)
90119-16004پیچ پولی میلنگ۱$۷٫۸۳
۱۳۵۲۱GEAR OR SPROCKET, CRANKSHAFT TIMING
13521-31041دنده تایم سر میل لنگ۱$۲۸٫۰۷
۱۳۵۲۱AKEY(FOR CRANKSHAFT TIMING GEAR)
95161-30516خار دنده سر میل لنگ۲$۱٫۴۶
۱۳۵۸۱SHAFT, IDLE GEAR, NO.1
13581-310301$9.65
13582SHAFT, IDLE GEAR, NO.2
13582-310311$3.52
لوازم موتوری لکسوس RX350
فروشگاه تویوتا کار

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید