خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کمری » لوازم موتوری کمری » رادیاتور آب و فن کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶
۱۶۳۶۱FAN
16361-0A161پروانه فن چپ۱$۸۱٫۵۲
۱۶۳۶۱BFAN, NO.2
16361-0A171پروانه فن سمت راست۱$۱۰۴٫۶۱
۱۶۳۶۳MOTOR, COOLING FAN
16363-0A190موتور فن چپ۱
۱۶۳۶۳AMOTOR, COOLING FAN, NO.2
16363-0A200موتور فن راست۱
۱۶۴۰۰رادیاتور آب
۱۶۴۰۰-۰A370MARK 16400-0A3701
16400BPLUG, RADIATOR DRAIN COCK
23322-54010شیر تخلیه آب رادیات۱$۷٫۵۱
۱۶۴۰۰FPACKING(FOR RADIATOR DRAIN COCK)
16492-210501$3.24
16470TANK ASSY, RADIATOR RESERVE
16470-0H040مخزن ذخیره آب رادیات۱$۹۵٫۵۶
۱۶۴۷۰AHOSE OR PIPE(FOR RADIATOR RESERVE TANK)
16472-0A050شلنگ مخزن ذخیره آب۱
۱۶۴۷۰BCLAMP OR CLIP(FOR RADIATOR RESERVE TANK HOSE)
90467-110852$0.91
16471CAP SUB-ASSY, RESERVE TANK
16471-03020درب مخزن ذخیره آب۱
۱۶۵۲۳ACUSHION, RADIATOR SUPPORT
16523-030202
16533SUPPORT, RADIATOR, UPPER
16533-0H0202
16535SUPPORT, RADIATOR, LOWER
16535-0A0402
16571HOSE, RADIATOR, INLET
16571-0A060شلنگ بالای رادیاتور ۱
۱۶۵۷۱ACLAMP OR CLIP, HOSE(FOR RADIATOR INLET)
90467-370052$6.01
16572HOSE, RADIATOR, OUTLET
16572-0A060شلنگ پایین رادیات۱
۱۶۵۷۲ACLAMP OR CLIP, HOSE(FOR RADIATOR OUTLET NO.1)
90467-370052$6.01
16611BRACKET, RADIATOR RESERVE TANK
16611-030401
16701SHROUD SUB-ASSY, FAN
16711-0A190بادگیر رادیاتور۱
۱۶۲۶۱GHOSE, WATER BY-PASS, NO.1
16261-20010(J)1$22.77
16261HCLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.1)
90467-280072$4.51
16264HOSE, WATER BY-PASS, NO.2
16264-20010(J)1$17.83
16264ACLAMP OR CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.2)
96135-51300(08/2002 – 04/2004)2$3.20
96137-41501(05/2004 – 07/2004)2$3.16
16267HOSE, WATER BY-PASS, NO.3
16267-20010(J)1$17.83
16267ACLAMP OR CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.3)
96135-51300(08/2002 – 04/2004)2$3.20
96137-41501(05/2004 – 07/2004)2$3.16
16321INLET, WATER
16321-20010(J)1$91.41
16322PIPE, WATER INLET
16322-20020(J)1$42.42
16322ARING, O(FOR WATER INLET)
96761-350311$3.62
16323HOUSING, WATER INLET
16323-20010(J)1$159.53
16325GASKET, WATER INLET HOUSING, NO.1
16325-620101$6.37
16331OUTLET, WATER
16331-200701$114.70
16331Aترموستات
۹۰۹۱۶-۰۳۰۸۴WAX TYPE (OPENING TEMPERATURE – FULLY OPEN TEMPERATURE) 82-95 (08/2002 – 07/2004)1$41.74
90916-03129WAX TYPE (OPENING TEMPERATURE – FULLY OPEN TEMPERATURE) 82-95 (09/2004 – )1$41.60
16331FCAP SUB-ASSY(FOR WATER OUTLET)
16401-620901$27.56
16384BRACKET, FAN BELT ADJUSTING BAR
16384-200201$14.11

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید