خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کمری » لوازم موتوری کمری » تسمه تایم و سوپاپ و میل سوپاپ کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶
۱۳۰۵۳CAMSHAFT SUB-ASSY, NO.3
13053-20010میل سوپاپ۱$۳۱۱٫۶۰
۱۳۰۵۴CAMSHAFT SUB-ASSY, NO.4
13054-20010میل سوپاپ۱$۳۱۱٫۶۰
۱۳۵۰۲IDLER SUB-ASSY, TIMING BELT, NO.2
13503-62030پولی هرزگرد تسمه تایم۱$۱۰۰٫۵۸
۱۳۵۰۵IDLER SUB-ASSY, TIMING BELT, NO.1
13505-20010هرزگرد تسمه تایم۱$۱۱۲٫۶۰
۱۳۵۱۱CAMSHAFT
13501-20020میل سوپاپ۱$۳۱۱٫۶۰
۱۳۵۱۲CAMSHAFT, NO.2
13502-20010میل سوپاپ۱$۳۱۱٫۶۰
۱۳۵۱۵AWASHER, PLATE(FOR DISTRIBUTOR DRIVE GEAR)
90201-100981$2.13
13523PPULLEY, CAMSHAFT TIMING
13523-20020پولی تسمه تایم۲$۴۰٫۶۴
۱۳۵۲۹GEAR, CAMSHAFT SUB
13529-20900دهده سر میل سوپاپ۱$۴۴٫۰۸
۱۳۵۲۹AWASHER, WAVE(FOR CAMSHAFT SUB GEAR)
90206-420011$1.34
13529BRING, SHAFT SNAP(FOR CAMSHAFT SUB GEAR)
90520-410041$3.68
13529CGEAR, CAMSHAFT SUB, NO.3
13529-20900دنده سر میل سوپاپ۱$۴۴٫۰۸
۱۳۵۲۹DWASHER, WAVE(FOR CAMSHAFT SUB GEAR, NO.3)
90206-420011$1.34
13529ERING, SHAFT SNAP(FOR CAMSHAFT SUB GEAR, NO.3)
90520-410041$3.68
13540TENSIONER ASSY, CHAIN, NO.1
13540-20021سفت کن تسمه تایم۱$۸۳٫۱۱
۱۳۵۵۳COVER, CHAIN TENSIONER DUST
13553-20010TYPE A:REFER TO ILLUSTRATION1$1.30
13553-62020TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION1$4.74
13556SHAFT, TIMING BELT IDLER
13556-620101$15.22
13568BELT, TIMING
13568-29025تسمه تایم۱$۶۷٫۶۷
۱۳۵۷۹WASHER, CAMSHAFT TIMING GEAR BOLT
13579-50020(08/2004 – )1$6.76
13579-62010(08/2002 – 07/2004)1$27.04
13579AWASHER, CAMSHAFT TIMING GEAR BOLT, NO.3
13579-50020(08/2004 – )1$6.76
13579-62010(08/2002 – 07/2004)1$27.04
13584BRACKET, TIMING BELT IDLER
13584-200111$38.59
13711VALVE, INTAKE
13711-20020سوپاپ هوا۱۲$۲۷٫۱۷
۱۳۷۱۱Aلاستیک سوپاپ
۹۰۹۱۳-۰۲۱۰۱NO.2, (J)12$9.61
90913-02112NO.1, (J)12$9.61
13711BSPRING, COMPRESSION(FOR INNER)
90501-31010فنر سوپاپ۲۴$۶٫۸۴
۱۳۷۱۵VALVE, EXHAUST
13715-20020سوپاپ دود۱۲$۶۸٫۷۰
۱۳۷۳۴SEAT, VALVE SPRING
13734-2001024$0.87
13741RETAINER, VALVE SPRING
13741-20020(08/2002 – 07/2004)24$3.04
13741-20021(06/2005 – )24$2.97
13741ALOCK, VALVE SPRING RETAINER
90913-0302848$1.34
13751LIFTER, VALVE
13751-46740استکان تایپیت۲۴$۱۹٫۶۹

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید