خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کمری » لوازم موتوری کمری » رینگ و پیستون کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶
۱۱۰۱۱WASHER SET, CRANKSHAFT THRUST
11011-20020بغل یاتاقان۱$۴۲٫۴۲
۱۱۷۱۱BEARING, CRANKSHAFT
11071-20020یاتاقان ثابت۲
۱۱۰۷۱-۲۰۰۲۰-۰۱MARK 1, NO.2, (J):REFER R/M2$20.31
11071-20020-02MARK 2, NO.2, (J):REFER R/M2$20.31
11071-20020-04MARK 4, NO.2, (J):REFER R/M2$20.31
11071-20020-05MARK 5, NO.2, (J):REFER R/M2$20.31
11071-20020-06MARK 6, NO.2, (J):REFER R/M2$20.28
11071-20020-07MARK 7, NO.2, (J):REFER R/M2$20.28
11071-20021-01MARK1, NO.2, REFER R/M2$24.40
11071-20021-02MARK2, NO.2, REFER R/M2$24.40
11071-20021-03MARK3, NO.2, REFER R/M2$24.40
11071-20021-04MARK4, NO.2, REFER R/M2$24.40
11071-20021-05MARK5, NO.2, REFER R/M2$24.40
11071-20021-06MARK6, NO.2, REFER R/M2$24.40
11071-20021-07MARK7, NO.2, REFER R/M2$24.40
11701-20020یاتاقان ثابت۲
۱۱۷۰۱-۲۰۰۲۰-۰۱MARK 1, NO.1, (J):REFER R/M2$23.05
11701-20020-02MARK 2, NO.1, (J):REFER R/M2$23.05
11701-20020-03MARK 3, NO.1, (J):REFER R/M2$23.08
11701-20020-04MARK 4, NO.1, (J):REFER R/M2$23.08
11701-20020-05MARK 5, NO.1, (J):REFER R/M2$23.08
11701-20020-06MARK 6, NO.1, (J):REFER R/M2$23.08
11701-20020-07MARK 7, NO.1, (J):REFER R/M2$23.08
11701-20030-01MARK1, NO.1, REFER R/M2$26.00
11701-20030-02MARK2, NO.1, REFER R/M2$26.00
11701-20030-03MARK3, NO.1, REFER R/M2$26.00
11701-20030-04MARK4, NO.1, REFER R/M2$26.00
11701-20030-05MARK5, NO.1, REFER R/M2$26.00
11701-20030-06MARK6, NO.1, REFER R/M2$26.00
11701-20030-07MARK7, NO.1, REFER R/M2$26.00
13011رینگ موتور
۱۳۰۱۱-۲۰۰۲۳STD, ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX1$302.19
13041BEARING, CONNECTING ROD
13041-20010یاتاقان متحرک۶
۱۳۰۴۱-۲۰۰۱۰-۰۱REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 16$17.36
13041-20010-02REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 26$17.36
13041-20010-03REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 36$17.36
13041-20010-04REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 46$17.36
13041-20011-01MARK16$19.05
13041-20011-02MARK26$19.05
13041-20011-03MARK36$19.05
13041-20011-04MARK46$19.05
13101پیستون
۱۳۱۰۱-۲۰۰۴۱STD, ENGINE NO.=0XXXXXX-47XXXXX, RH3$95.41
13301-20031STD, ENGINE NO.=0XXXXXX-47XXXXX, LH3$95.41
13101ARING, HOLE SNAP(FOR PISTON PIN)
90520-2202512$2.89
13201شاطون
۱۳۲۰۱-۲۹۱۶۵(۰۸/۲۰۰۴ – ۱۱/۲۰۰۴)۶$۱۷۴٫۱۷
۱۳۲۰۱-۲۹۵۲۵(۱۲/۲۰۰۳ – ۰۷/۲۰۰۴)۶$۱۷۴٫۱۷
۱۳۲۰۱ABUSH(FOR CONNECTING ROD SMALL END)
90999-731196$12.49
13265BOLT, CONNECTING ROD
13265-28010پیچ شاطون۱۲$۴٫۳۵
۱۳۴۰۵FLYWHEEL SUB-ASSY
Not applicable
13405APIN, STRAIGHT(FOR FLYWHEEL)
Not applicable
13405BBOLT, FLYWHEEL SETTING
Not applicable
13411CRANKSHAFT
13401-20030میل لنگ۱$۱,۴۱۲٫۰۲
۱۳۴۵۳GEAR, FLYWHEEL RING
Not applicable
13471پولی میل لنگ
۱۳۴۰۸-۰A010(L)1$334.01
13408-20010(J)1$334.01
13471AKEY, CRANKSHAFT(FOR CRANKSHAFT PULLEY SET)
95161-305162$1.46
13471CBOLT(FOR CRANKSHAFT PULLEY SET)
90119-160041$7.83
13521PPULLEY, CRANKSHAFT TIMING
13521-20020دنده سر میل لنگ۱$۵۷٫۷۶
۱۳۵۶۷GUIDE, TIMING BELT, NO.2
13567-620101$4.39

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید