خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کمری » لوازم موتوری کمری » سرسیلندر و درب سوپاپ کمری گرند ۲۰۰۵-۲۰۰۶
۱۱۱۰۱HEAD SUB-ASSY, CYLINDER
11101-29410سرسیلندر راست۱$۱,۵۶۹٫۷۲
۱۱۱۰۱ABOLT(FOR CYLINDER HEAD SET)
90910-02117پیچ سرسیلندر۱۶$۸٫۳۴
۱۱۱۰۱BWASHER, PLATE(FOR CYLINDER HEAD SET)
90201-1103116$1.98
11102HEAD, CYLINDER, LH
11102-29040سرسیلندر چپ۱$۱,۵۶۹٫۷۲
۱۱۱۰۲ASENSOR, CAMSHAFT POSITION
90919-05013سنسور موقعیت میل سوپاپ۱$۱۳۵٫۴۵
۱۱۱۱۵GASKET, CYLINDER HEAD
11115-20041واشر سرسیلندر ۱$۴۳٫۷۰
۱۱۱۱۵-۲۰۰۴۲(۰۸/۲۰۰۴ – )۱$۴۳٫۷۰
۱۱۱۱۶GASKET, CYLINDER HEAD, NO.2
11116-20041واشر سرسیلندر چپ۱$۴۳٫۷۰
۱۱۱۱۶-۲۰۰۴۲(۰۸/۲۰۰۴ – )۱$۴۳٫۷۰
۱۱۱۱۶APLUG, TIGHT, NO.1
Not applicable
11116BPLUG, TIGHT, NO.2
Not applicable
11117EPLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.1
90341-240132$12.73
11117FPLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.2
90341-240132$12.73
11117HGASKET(FOR WATER HOLE)
90430-242462$1.34
11117JGASKET(FOR CYLINDER HEAD SCREW PLUG)
90430-242462$1.34
11122گاید سوپاپ
۱۱۱۲۲-۲۰۰۲۰STD6$10.95
11123-20020O/S 0.056$10.95
11122Bگاید سوپاپ
۱۱۱۲۲-۲۰۰۲۰STD6$10.95
11123-20020O/S 0.056$10.95
11126گاید سوپاپ دود
۱۱۱۲۶-۲۰۰۲۰STD6$10.95
11127-20020O/S 0.056$10.95
11126Bگاید سوپاپ دود
۱۱۱۲۶-۲۰۰۲۰STD6$10.95
11127-20020O/S 0.056$10.95
11131SEAT, INTAKE VALVE
11131-62050STD6$11.23
11132-62050O/S 0.036$11.23
11131ASEAT, INTAKE VALVE, NO.2
11131-62050STD6$11.23
11132-62050O/S 0.036$11.23
11135SEAT, EXHAUST VALVE
11135-20040STD6$11.23
11136-20040O/S 0.036$11.23
11135ASEAT, EXHAUST VALVE, NO.2
11135-20040STD6$11.23
11136-20040O/S 0.036$11.23
11151BSEAL, OIL(FOR CAMSHAFT SETTING)
90311-38034(J)2$10.71
11155APIN, RING W/HEAD
90253-1000419$3.60
11155BPIN, RING
90253-1000419$3.60
11159ABOLT(FOR HEAD TO CAMSHAFT BEARING CAP)
90119-0700920$1.11
11159CBOLT(FOR HEAD TO CAMSHAFT BEARING CAP)
90119-0700920$1.11
11181PLATE, CYLINDER HEAD, REAR
Not applicable
11183PLUG, SEMICIRCULAR
11183-20010ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX4$7.83
11193GASKET, SPARK PLUG TUBE
11193-62040(08/2004 – 10/2004)3$3.52
11193-70010(08/2002 – 07/2004)3$3.52
11193AGASKET, SPARK PLUG TUBE, LH
11193-700103$3.52
11201درب سوپاپ
۱۱۲۰۱-۲۰۰۷۰ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX1$276.64
11201-200901$250.07
11202درب سوپاپ چپ
۱۱۲۰۲-۲۰۰۳۱ENGINE NO.=0XXXXXX-4XXXXXX1$276.64
11209COVER SUB-ASSY, V-BANK
11209-20011کاور موتور۱$۷۱٫۹۲
۱۱۲۱۳GASKET, CYLINDER HEAD COVER
11213-20020واشر درب سوپاپ۱$۲۶٫۶۸
۱۱۲۱۴GASKET, CYLINDER HEAD COVER, NO.2
11214-20010واشر درب سوپاپ۱$۲۶٫۶۸
۱۲۱۰۸CAP SUB-ASSY, OIL FILLER
12180-20030درب روغن موتور۱$۱۸٫۲۷
۱۲۱۰۸AGASKET(FOR OIL FILLER CAP)
12195-200201$3.32
12281AHANGER, ENGINE, NO.1
12281-20030(J)1$28.90
12282DHANGER, ENGINE, NO.2
12282-20020X$19.06
سرسیلندر و درب سوپاپ گرند

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید