خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی راوفور » لوازم گیربکس و جلوبندی راوفور » لنت ترمز دستی راوفور و سیم ترمز دستی راوفور ۲۰۱۳-۲۰۱۴-۲۰۱۵-۲۰۱۶-۲۰۱۷ RAV4
۴۶۲۰۱ اهرم ترمز دستی
۴۶۲۰۱-۴۲۱۷۰-C0 BLACK, TRIM2*, 3*, 4* ۱
۴۶۳۴۱ EQUALIZER, PARKING BRAKE
۴۶۳۴۱-۴۲۰۲۰ ۱
۴۶۴۱۰ CABLE ASSY, PARKING BRAKE, NO.1
۴۶۴۱۰-۴۲۰۵۱ ۱
۴۶۴۱۰C CLAMP(FOR PARKING BRAKE FRONT CABLE)
۴۶۴۱۱-۴۲۰۱۰ ۱ $۱۱٫۴۳
۴۶۴۲۰ CABLE ASSY, PARKING BRAKE, NO.2
۴۶۴۲۰-۴۲۱۳۲ سیم ترمز دستی ۱
۴۶۴۳۰ CABLE ASSY, PARKING BRAKE, NO.3
۴۶۴۳۰-۴۲۱۳۲ سیم ترمز دستی ۱
۴۶۴۴۱ NUT, WIRE ADJUSTING, NO.1
۴۶۴۴۱-۱۲۰۱۰ ۱ $۲٫۹۳
۴۶۴۴۱A NUT, WIRE ADJUSTING, NO.2
۹۰۱۷۹-۰۶۲۹۹ ۱ $۰٫۷۹

۴۶۵۰۳ PLATE SUB-ASSY, PARKING BRAKE, RH
۴۶۵۰۳-۴۲۰۴۰ ۱ $۴۵۰٫۲۵
۴۶۵۰۴ PLATE SUB-ASSY, PARKING BRAKE, LH
۴۶۵۰۴-۴۲۰۴۰ ۱ $۴۵۰٫۲۵
۴۶۵۴۰ SHOE ASSY, PARKING BRAKE, RH OR CENTER NO.1
۴۶۵۴۰-۴۲۰۱۰ لنت ترمز دستی ۱ $۲۷٫۹۹
۴۶۵۵۰ SHOE ASSY, PARKING BRAKE, RH OR CENTER NO.2
۴۶۵۴۰-۴۲۰۱۰ لنت ترمز دستی ۱ $۲۷٫۹۹
۴۶۵۵۰A SPRING, TENSION, NO.1(FOR PARKING BRAKE SHOE RETURN)
۹۰۹۰۵-۰۶۰۴۶ فنر لنت ترمز دستی ۲ $۲٫۶۵
۴۶۵۵۰E SPRING, TENSION, NO.2(FOR PARKING BRAKE SHOE RETURN)
۹۰۰۱۵-DY005 RH ۱ $۲٫۸۹
۹۰۰۱۵-DY006 LH ۱ $۲٫۸۹
۴۶۵۵۰G SPRING, TENSION, NO.3(FOR PARKING BRAKE SHOE RETURN)
۹۰۹۰۵-۰۶۰۴۳ ۲ $۲٫۶۵
۴۶۵۸۰ SHOE ASSY, PARKING BRAKE, LH NO.1
۴۶۵۴۰-۴۲۰۱۰ لنت ترمز دستی ۱ $۲۷٫۹۹
۴۶۵۹۰ SHOE ASSY, PARKING BRAKE, LH NO.2
۴۶۵۴۰-۴۲۰۱۰ لنت ترمز دستی ۱ $۲۷٫۹۹
۴۷۴۰۵A SCREW SET, SHOE ADJUSTING, RH(FOR PARKING BRAKE)
۴۷۴۰۵-۳۲۰۱۰ ۱ $۲۰٫۷۶
۴۷۴۰۶A SCREW SET, SHOE ADJUSTING, LH(FOR PARKING BRAKE)
۴۷۴۰۶-۳۲۰۱۰ ۱ $۲۰٫۷۶
۴۷۴۴۷D SPRING, COMPRESSION(FOR PARKING BRAKE SHOE HOLD DOWN)
۴۷۴۴۶-۳۲۰۱۰ ۴ $۲٫۱۳
۴۷۴۴۷E PIN, SHOE HOLD DOWN SPRING, NO.1(FOR PARKING BRAKE)
۴۷۴۴۷-۱۱۰۱۰ ۴ $۱٫۸۶
۴۷۶۱۱ LEVER, PARKING BRAKE SHOE, RH
۴۶۶۰۱-۴۲۰۴۰ ۱ $۲۸٫۸۲
۴۷۶۱۲ LEVER, PARKING BRAKE SHOE, LH
۴۶۶۰۲-۴۲۰۴۰ ۱ $۲۸٫۸۲
۴۷۶۱۳E STRUT, PARKING BRAKE SHOE, RH
۴۶۶۱۲-۴۲۰۴۰ ۱ $۱۳٫۲۸
۴۷۶۱۴ STRUT, PARKING BRAKE SHOE, LH
۴۶۶۲۲-۴۲۰۴۰ ۱ $۱۳٫۲۸

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید