خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی راوفور » لوازم گیربکس و جلوبندی راوفور » طبق راوفور ۲۰۱۳- RAV4
۴۳۲۱۱ KNUCKLE, STEERING, RH
۴۳۲۱۱-۴۲۰۸۱ سگدست راست ۱
۴۳۲۱۱K BOLT (FOR STEERING KNUCKLE RH)
۹۰۱۰۵-۱۷۰۰۸ OD=17, TYPE A:REFER ILLUST. ۲ $۵٫۸۹
۹۰۱۰۵-۱۷۰۰۹ OD=15.9, TYPE B:REFER ILLUST. ۱ $۵٫۸۹
۹۰۱۰۵-۱۷۰۱۰ OD=15, TYPE C:REFER ILLUST. ۱ $۵٫۸۹
۹۰۱۰۵-۱۷۰۱۱ OD=14, TYPE D:REFER ILLUST. ۱ $۴٫۹۸
۴۳۲۱۱L NUT (FOR STEERING KNUCKLE RH)
۹۰۱۷۸-۱۷۰۰۲ ۲ $۲٫۴۱
۴۳۲۱۲ KNUCKLE, STEERING, LH
۴۳۲۱۲-۴۲۰۸۱ سگدست چپ ۱
۴۳۲۱۲D BOLT (FOR STEERING KNUCKLE LH)
۹۰۱۰۵-۱۷۰۰۸ OD=17, TYPE A:REFER ILLUST. ۲ $۵٫۸۹
۹۰۱۰۵-۱۷۰۰۹ OD=15.9, TYPE B:REFER ILLUST. ۱ $۵٫۸۹
۹۰۱۰۵-۱۷۰۱۰ OD=15, TYPE C:REFER ILLUST. ۱ $۵٫۸۹
۹۰۱۰۵-۱۷۰۱۱ OD=14, TYPE D:REFER ILLUST. ۱ $۴٫۹۸
۴۳۲۱۲E NUT (FOR STEERING KNUCKLE LH)
۹۰۱۷۸-۱۷۰۰۲ ۲ $۲٫۴۱
۴۳۳۳۰K JOINT ASSY, LOWER BALL, FRONT RH
۴۳۳۳۰-۴۹۰۹۵ سیبک طبق راست ۱ $۸۷٫۸۰
۴۳۳۳۰L NUT, CASTLE (FOR FRONT LOWER BALL JOINT RH)
۹۰۱۷۱-۱۴۰۰۳ ۱ $۱٫۶۲
۴۳۳۳۰M BOLT (FOR FRONT LOWER BALL JOINT RH)
۹۰۱۰۵-۱۲۳۴۶ ۱ $۱٫۵۰
۴۳۳۳۰S NUT (FOR FRONT LOWER BALL JOINT RH)
۹۰۱۷۸-۱۲۰۱۹ ۲ $۱٫۵۰
۴۳۳۴۰A JOINT ASSY, LOWER BALL, FRONT LH
۴۳۳۳۰-۴۹۰۹۵ سیبک طبق چپ ۱ $۸۷٫۸۰
۴۳۳۴۰B NUT, CASTLE (FOR FRONT LOWER BALL JOINT LH)
۹۰۱۷۱-۱۴۰۰۳ ۱ $۱٫۶۲
۴۳۳۴۰C BOLT (FOR FRONT LOWER BALL JOINT LH)
۹۰۱۰۵-۱۲۳۴۶ ۱ $۱٫۵۰
۴۳۳۴۰G NUT (FOR FRONT LOWER BALL JOINT LH)
۹۰۱۷۸-۱۲۰۱۹ ۲ $۱٫۵۰
۴۸۰۶۸ ARM SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, LOWER NO.1 RH
۴۸۰۶۸-۴۲۰۶۰ طبق راست ۱
۴۸۰۶۸H BOLT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.1 RH)
۹۰۱۰۵-۱۶۰۹۰ ۱
۴۸۰۶۸K NUT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.2 RH)
۹۰۱۷۸-۱۶۰۰۶ ۱ $۲٫۲۱
۴۸۰۶۸M BOLT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.2 RH)
۹۰۱۰۵-۱۶۰۹۰ ۱
۴۸۰۶۹ ARM SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, LOWER NO.1 LH
۴۸۰۶۹-۴۲۰۶۰ طبق چپ ۱
۴۸۰۶۹D BOLT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.1 LH)
۹۰۱۰۵-۱۶۰۹۰ ۱
۴۸۰۶۹F NUT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.2 LH)
۹۰۱۷۸-۱۶۰۰۶ ۱ $۲٫۲۱
۴۸۰۶۹H BOLT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.2 LH)
۹۰۱۰۵-۱۶۰۹۰ ۱

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید