خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی راوفور » لوازم بدنه راوفور » داشبورد و ایربگ RAV4 2013-2014
۵۵۳۰۲A PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT, UPPER
۵۵۳۰۲-۴۲۹۰۴-C0 داشبورد بالایی ۱
۵۵۳۰۶A BRACE SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.1
۵۵۳۰۶-۴۲۱۲۰ ۱
۵۵۳۰۷C BRACE SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.2
۵۵۳۰۷-۴۲۰۷۰ ۱
۵۵۳۱۲ PANEL, INSTRUMENT, LOWER
۵۵۳۱۲-۴۲۰۵۰-C0 داشبورد پایینی ۱
۵۵۳۳۱ اسکلت داشبورد
۵۵۳۳۰-۴۲۲۶۰ (۱۲/۲۰۱۲ – ۰۳/۲۰۱۳) ۱
۵۵۳۳۰-۴۲۲۶۱ (۰۵/۲۰۱۳ – ۰۷/۲۰۱۴) ۱
۵۵۳۵۵ CUSHION, INSTRUMENT PANEL, NO.1
۵۵۳۵۵-۴۲۰۳۰ زه بالای داشبورد ۲
۵۵۵۲۵ قاب روی اسپیکر داشبورد سمت شاگرد
۵۵۵۱۰-۴۲۰۱۰-C0 AUDIO-CD & USB & BLUETOOTH & 4SPEAKER(VFD), BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* ۱
۵۵۵۲۵-۴۲۰۱۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* ۱
۵۵۵۳۵B قاب روی اسپیکر داشبورد سمت راننده
۵۵۵۳۰-۴۲۰۱۰-C0 AUDIO-CD & USB & BLUETOOTH & 4SPEAKER(VFD), BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* ۱
۵۵۵۳۵-۴۲۰۱۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* ۱
۵۵۵۷۸A SILENCER, GLOVE COMPARTMENT DOOR
۵۵۵۷۸-۵۲۰۴۰ ۲
۵۵۶۶۰ REGISTER ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.2
۵۵۶۶۰-۴۲۰۳۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* ۲
۵۵۸۳۳C CONNECTOR, INSTRUMENT PANEL REGISTER, CENTER
۵۵۸۳۳-۴۲۰۱۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* ۱
۵۸۹۱۷B MAT, BOX BOTTOM
۵۸۹۱۷-۴۲۰۱۰ ۱
۷۳۹۶۰A ایربگ شاگرد
۷۳۹۶۰-۴۲۰۵۰ (۱۲/۲۰۱۲ – ۰۱/۲۰۱۳) ۱
۷۳۹۶۰-۴۲۰۵۱ (۰۲/۲۰۱۳ – ۰۹/۲۰۱۵) ۱

۵۵۰۱۲A قاب داشبورد
۵۵۰۱۲-۴۲۰۳۰-A1 BEIGE, TRIM4* ۱
۵۵۰۱۲-۴۲۰۳۰-C1 BLACK, TRIM2* ۱
۵۵۰۱۲-۴۲۰۳۰-D1 TERRACOTTA, TRIM3* ۱
۵۵۰۵۴ STOPPER SUB-ASSY, GLOVE COMPARTMENT DOOR
۵۵۰۵۴-۳۳۰۶۰ ۱ $۲۲٫۶۵
۵۵۳۸۸A BRACKET, CONSOLE MOUNTING, RH
۵۵۳۸۸-۴۲۰۱۰ ۱ $۴٫۸۲
۵۵۳۸۹ BRACKET, CONSOLE MOUNTING, LH
۵۵۳۸۹-۴۲۰۱۰ ۱ $۱۰٫۴۰
۵۵۳۹۴D COVER, INSTRUMENT PANEL BRACKET, INNER NO.1 RH
۵۵۳۹۴-۴۲۰۵۰-C0 BLACK, TRIM2*, 3*, 4* ۱
۵۵۳۹۵C COVER, INSTRUMENT PANEL BRACKET, INNER NO.1 LH
۵۵۳۹۵-۴۲۰۳۰-C0 BLACK, TRIM2*, 3*, 4* ۱
۵۵۴۰۶B PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, LOWER CENTER
Not applicable
۵۵۴۱۰C پنل ضبط
۵۵۴۱۰-۴۲۱۳۰ AUDIO-6SPEAKER(AUDIO LESS) ۱
۵۵۴۱۱G PANEL, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, NO.1
۵۵۴۱۱-۴۲۰۷۰ قاب صفحه کیلومتر ۱
۵۵۴۱۲C PANEL, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, CENTER NO.1
۵۵۴۱۲-۴۲۰۷۰ قاب ساعت ۱
۵۵۴۱۶C RETAINER, INSTRUMENT CLUSTER FINISH PANEL
۵۵۴۱۶-۴۲۰۲۰ ۱
۵۵۴۱۷A RETAINER, METER HOOD, NO.2
۵۵۴۱۷-۴۲۰۳۰ ۱
۵۵۴۱۸B SPACER,METER HOOD
۵۵۴۱۸-۴۲۰۱۰ ۱
۵۵۴۲۱B PANEL, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, UPPER
۵۵۴۲۱-۴۲۱۳۰-A1 BEIGE, TRIM4* ۱
۵۵۴۲۱-۴۲۱۳۰-C1 BLACK, TRIM2* ۱
۵۵۴۲۱-۴۲۱۳۰-D1 TERRACOTTA, TRIM3* ۱
۵۵۴۳۲B PANEL, INSTRUMENT PANEL FINISH, LOWER
۵۵۴۳۲-۴۲۱۲۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* ۱
۵۵۴۳۳B پنل بخاری
۵۵۴۳۳-۴۲۰۳۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* ۱
۵۵۴۳۴B PANEL, INSTRUMENT PANEL FINISH, LOWER CENTER
۵۵۴۳۴-۴۲۰۱۰ ۱
۵۵۴۴۷C BASE, SWITCH HOLE, NO.2
۵۵۴۴۷-۴۲۰۱۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* ۱
۵۵۴۷۴B GARNISH, INSTRUMENT CLUSTER FINISH PANEL
۵۵۴۷۴-۴۲۰۳۰ ۱
۵۵۴۷۶C GARNISH, INSTRUMENT PANEL FINISH PLATE
۵۵۴۷۶-۴۲۰۳۰ ۱
۵۵۵۲۱C COVER, STEREO OPENING
۵۵۵۲۱-۴۴۰۲۰ AUDIO-6SPEAKER(AUDIO LESS) ۱ $۳۸٫۹۸
۵۵۵۲۲B COVER, RADIO TUNER OPENING
۵۵۵۲۱-۲۰۱۵۰ AUDIO-6SPEAKER(AUDIO LESS) ۱ $۳۱٫۲۳
۵۵۵۳۹ COVER, SPARE SWITCH HOLE
۵۵۵۳۹-۵۲۰۷۰-C0 BLACK, TRIM2*, 3*, 4* X
۵۵۵۳۹C COVER, SPARE SWITCH HOLE
۵۵۵۳۹-۴۲۰۵۰-C0 VSC-WITHOUT, BLACK, TRIM2*, 3*, 4* X
۵۵۵۴۵ درب جعبه فیوز
۵۵۵۴۵-۴۲۰۴۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* ۱
۵۵۵۵۰ درب داشبورد
۵۵۵۵۰-۴۲۱۲۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* ۱
۵۵۵۵۷A CUSHION, GLOVE COMPARTMENT DOOR CHECK
۵۵۵۵۷-۶۰۰۵۰ ۲
۵۵۶۰۶ COVER SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL UNDER, NO.1
۵۵۶۰۶-۴۲۰۵۰ ۱
۵۵۶۰۷ COVER SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL UNDER, NO.2
۵۵۶۰۷-۴۲۰۳۰ ۱ $۷۵٫۳۲
۵۵۶۴۴ PAD, INSTRUMENT PANEL UNDER SILENCER, NO.2
۵۵۶۴۴-۴۲۰۵۰ ۱
۵۵۶۷۰ REGISTER ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.3
۵۵۶۷۰-۴۲۱۰۰ دریچه کولر سمت شاگرد ۱
۵۵۶۸۰A REGISTER ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.4
۵۵۶۸۰-۴۲۰۴۰ دریچه کولر ۱
۷۳۹۰۰ AIR BAG ASSY, INSTRUMENT PANEL, LOWER NO.1
Not applicable

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید