خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی پرادو » لوازم بدنه پرادو » پمپ بنزین کامل پرادو ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹ چهار درب
۲۳۲۱۷D FILTER, FUEL PUMP
۲۳۲۱۷-۵۰۱۰۰ صافی مغزی پمپ بنزین ۱ $۲۰٫۱۶
۲۳۲۲۱ PUMP, FUEL
۲۳۲۲۱-۵۰۱۰۰ مغزی پمپ بنزین ۱ $۳۷۷٫۱۰
۲۳۲۲۵A SPACER, FUEL PUMP
۲۳۲۲۵-۵۰۰۱۰ ۱ $۱٫۷۸
۲۳۲۲۹A CLIP(FOR FUEL PUMP FILTER)
۲۳۲۲۹-۱۶۰۱۰ ۱ $۱٫۰۳
۲۳۲۸۰K RING, O(FOR FUEL PRESSURE REGULATOR)
۹۰۳۰۱-۰۸۰۱۹ ۱ $۳٫۲۹
۷۷۰۱۱A PIPE SUB-ASSY, FUEL TANK FILLER, LOWER
۷۷۰۱۱-۶۰۱۴۰ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L ۱ $۵۲٫۵۴
۷۷۰۱۷B TUBE SUB-ASSY, FUEL TANK VENT
۷۷۰۱۷-۶۰۴۶۰ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L ۱ $۸۸٫۵۶
۷۷۰۲۰A پمپ بنزین کامل
۷۷۰۲۰-۳۵۰۷۱ (۰۳/۲۰۰۵ – ۰۱/۲۰۰۷) ۱ $۷۹۰٫۸۶
۷۷۰۲۰-۳۵۰۷۲ (۰۳/۲۰۰۷ – ۰۷/۲۰۰۹) ۱ $۷۹۰٫۸۶
۷۷۰۲۰-۶۰۲۱۱ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L (03/2005 – 01/2007) ۱ $۷۵۸٫۹۱
۷۷۰۲۰-۶۰۲۱۲ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L (03/2007 – 07/2009) ۱ $۷۵۸٫۹۱
۷۷۰۳۵ CABLE SUB-ASSY, FUEL LID LOCK CONTROL
۷۷۰۳۵-۶۰۱۰۰ ۱ $۴۰٫۴۱
۷۷۱۰۰ باک بنزین اصلی
۷۷۰۰۱-۳D521 ۱ $۸۱۳٫۵۹
۷۷۰۰۱-۶۰۶۲۱ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L ۱ $۷۸۰٫۷۰
۷۷۱۰۰Z باک بنزین ذخیره
۷۷۰۰۱-۶۰۶۳۱ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L (06/2008 – 07/2009) ۱
۷۷۰۰۱-۶۰۶۴۰ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L (10/2002 – 02/2008) ۱ $۷۴۹٫۳۱
۷۷۱۰۱ PLUG(FOR FUEL SUB-TANK)
۹۰۱۰۵-۱۲۱۱۶ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L ۱ $۱٫۶۲
۷۷۱۰۱A GASKET(FOR FUEL SUB-TANK)
۹۰۴۳۰-۱۲۲۴۵ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L ۱ $۱٫۱۵
۷۷۱۴۴ RETAINER, FUEL PUMP GAUGE
۷۷۱۴۴-۳۵۰۱۰ ۱ $۴۸٫۷۱
۷۷۱۶۹A GASKET, FUEL SUCTION TUBE SET
۷۷۱۶۹-۳۵۰۱۰ ۱ $۳٫۷۶
۷۷۱۶۹B GASKET, FUEL SUCTION TUBE SET, NO.1
۷۷۱۶۹-۱۴۰۱۰ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L ۱ $۵٫۷۳
۷۷۱۷۴ SUPPORT, FUEL SUCTION, NO.1
۷۷۱۷۴-۳۵۰۲۱ (۰۳/۲۰۰۵ – ۰۱/۲۰۰۷) ۱ $۷۷٫۲۹
۷۷۱۷۴-۳۵۰۲۲ (۰۳/۲۰۰۷ – ۰۷/۲۰۰۹) ۱ $۷۷٫۲۹
۷۷۱۷۸B GASKET, FUEL TANK FILLER PIPE, LOWER (FOR SUB-TANK)
۷۷۱۷۸-۳۴۰۱۰ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L ۱ $۷٫۶۷
۷۷۱۷۹A GASKET, FUEL TANK BREATHER TUBE
۷۷۱۷۹-۲۶۰۱۰ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L ۱ $۲٫۰۲
۷۷۲۰۱ PIPE SUB-ASSY, FUEL TANK INLET
۷۷۲۰۱-۳۵۷۳۰ ۱ $۲۰۱٫۹۲
۷۷۲۰۱-۶۰۸۴۰ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L ۱ $۱۹۸٫۰۴
۷۷۲۰۱B HOSE, FUEL, NO.2(FOR FUEL TANK INLET PIPE)
۹۵۳۱۲-۱۳۰۲۰ L=200, FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L ۱ $۲۵٫۷۰
۷۷۲۰۴A TUBE, FUEL TANK RETURN
۷۷۲۰۴-۳۵۰۴۰ ۱ $۳۵٫۲۳
۷۷۲۰۶C TUBE SUB-ASSY, FUEL MAIN, NO.2
۷۷۲۰۶-۶۰۲۹۰ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L ۱ $۱۰٫۷۱
۷۷۲۰۹D TUBE SUB-ASSY, FUEL TANK MAIN
۷۷۲۰۹-۳۵۴۲۰ ۱ $۳۵٫۲۳
۷۷۲۱۳ HOSE, FUEL TANK SUB INLET
۷۷۲۱۳-۶۰۲۹۰ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L ۱ $۳۹٫۳۰
۷۷۲۱۳B HOSE, FUEL TANK TO FILLER PIPE
۷۷۲۱۳-۳۵۳۸۰ ۱ $۵۳٫۶۹
۷۷۲۴۱H HOSE, FUEL, NO.7
۹۵۳۳۴-۰۸۰۰۶ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L ۱ $۲٫۸۵
۷۷۲۴۱K HOSE, FUEL, NO.9
۹۵۳۳۴-۰۸۰۱۰ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L ۱ $۴٫۵۹
۷۷۲۴۱W CLIP, TUBE JOINT
۷۷۲۴۱-۶۰۳۲۰ ۲ $۱٫۰۷
۷۷۲۶۱D TUBE, FUEL TANK TO CANISTER
۷۷۰۲۶-۶۰۱۴۰ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L (10/2002 – 02/2008) ۱ $۴۰٫۲۵
۷۷۰۲۶-۶۰۱۵۰ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L (06/2008 – 07/2009) ۱ $۴۴٫۰۴
۷۷۲۷۶ PROTECTOR, FUEL HOSE
۷۷۲۷۶-۳۵۰۴۰ ۱ $۱۷٫۱۲
۷۷۲۷۷R PROTECTOR, FUEL TANK FILLER PIPE
۷۷۲۷۷-۶۰۰۸۰ ۱ $۴۴٫۷۶
۷۷۲۹۰ SHIELD ASSY, FUEL TANK FILLER PIPE
۷۷۲۹۱-۶۰۱۰۰ ۱ $۳۹٫۱۰
۷۷۲۹۵D GROMMET, FUEL TUBE
۷۷۲۹۵-۶۰۲۶۰ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L ۱ $۴٫۷۴
۷۷۳۰۶ LEVER SUB-ASSY, FUEL LID LOCK OPEN
۷۷۳۰۶-۲۸۰۵۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱ $۱۶٫۰۱
۷۷۳۰۶-۲۸۰۵۰-C0 BLACK, TRIM1* (09/2002 – 08/2007) ۱ $۱۵٫۲۶
۷۷۳۰۶-۵۸۰۱۰-A0 IVORY, TRIM0* (10/2007 – 07/2009) ۱ $۱۳٫۹۶
۷۷۳۰۶-۵۸۰۱۰-C0 BLACK, TRIM1* (10/2007 – 07/2009) ۱ $۱۵٫۲۲
۷۷۳۱۰A CAP ASSY, FUEL TANK
۷۷۳۰۰-۳۵۰۴۰ درب باک داخلی ۱ $۴۶٫۵۴
۷۷۳۱۶ GASKET, FUEL TANK CAP
۷۷۳۱۶-۳۳۰۴۲ ۱ $۶٫۴۴
۷۷۳۵۰ LID ASSY, FUEL FILLER OPENING
۷۷۳۵۰-۶۰۰۷۰ درب باک بیرونی ۱ $۷۹٫۲۳
۷۷۳۶۶ SPRING, FUEL FILLER OPENING LID HINGE
۷۷۳۶۰-۳۵۰۴۰ ۱ $۵٫۴۶
۷۷۳۷۱L RING, FUEL TANK FILLER PIPE SHIELD
۷۷۳۷۱-۳۵۰۱۰ ۱ $۲٫۸۵
۷۷۳۷۷ RETAINER, FUEL FILLER OPENING LID LOCK
۷۷۳۷۷-۳۵۰۱۰ ۱ $۳٫۹۱
۷۷۳۸۰ VALVE ASSY, FUEL CUT OFF
۷۷۳۸۰-۲۶۰۱۰ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L ۱ $۱۵٫۱۸
۷۷۳۹۱A RING, FUEL INLET BOX
۷۷۳۹۱-۶۰۰۵۰ ۱ $۴٫۷۴
۷۷۶۰۱A BAND SUB-ASSY, FUEL TANK, NO.1
۷۷۶۰۱-۳۵۰۹۰ ۱ $۷۳٫۲۲
۷۷۶۰۱E BAND SUB-ASSY, FUEL TANK
۷۷۶۰۱-۶۰۲۷۰ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L ۲ $۸۹٫۰۰
۷۷۶۰۲B BAND SUB-ASSY, FUEL TANK, NO.1 LH
۷۷۶۰۲-۳۵۰۳۰ ۱ $۸۴٫۱۰
۷۷۶۰۶ PROTECTOR SUB-ASSY, FUEL TANK, NO.1
۷۷۶۰۶-۳۵۰۶۰ محافظ باک اصلی ۱ $۶۵۹٫۰۸
۷۷۶۰۶C محافظ باک ذخیره
۷۷۶۰۶-۶۰۱۴۰ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L ۱ $۵۸۴٫۴۴
۷۷۶۱۱A PIN (FOR FUEL TANK BAND)
۷۷۶۵۳-۳۵۰۴۰ ۲ $۹٫۴۵
۷۷۶۴۳A PROTECTOR, FUEL TANK, NO.3
۷۷۶۴۳-۳۵۰۲۰ ۱ $۳۷٫۹۶
۷۷۶۴۴ BOLT, FUEL TANK
۷۷۶۴۴-۳۵۰۳۰ ۲ $۲٫۱۷
۷۷۶۵۱A CUSHION, FUEL TANK, NO.1
۷۷۶۵۱-۲۶۰۷۰ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L ۲ $۱۹٫۵۳
۷۷۶۵۱B CUSHION, FUEL TANK
۷۷۶۵۱-۳۵۰۷۰ ۱ $۲۱٫۳۱
۷۷۶۵۲A CUSHION, FUEL TANK, NO.2
۷۷۶۵۲-۳۵۰۶۰ ۱ $۹٫۶۵
۷۷۶۵۳A CUSHION, FUEL TANK, NO.3
۷۷۶۵۳-۳۵۰۵۰ ۱ $۱۳٫۹۶
۷۷۶۸۱A SEAT, FUEL TANK BAND
۷۷۶۸۱-۳۵۰۳۰ (۰۹/۲۰۰۲ – ۰۳/۲۰۰۷) ۱ $۲۴٫۱۶
۷۷۶۸۱-۳۵۰۳۱ (۰۵/۲۰۰۷ – ۰۷/۲۰۰۹) ۱ $۲۴٫۱۶
۷۷۶۸۱B SEAT, FUEL TANK BAND
۷۷۶۸۱-۳۲۰۶۰ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L ۲ $۲۸٫۱۱
۷۷۶۸۲ SEAT, FUEL TANK BAND, LH
۷۷۶۸۱-۳۵۰۴۰ (۰۹/۲۰۰۲ – ۰۳/۲۰۰۷)

۷۷۰۱۹J TUBE SUB-ASSY, FUEL TANK TO CANISTER
۷۷۰۱۹-۳۵۷۳۰ شلنگ رابط باک بنزین به کنیستر ۱ $۷۳٫۵۴
۷۷۰۱۹-۶۰۰۶۰ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L ۱ $۸۶٫۳۹
۷۷۱۳۵ BRACKET, CHECK VALVE
Not applicable
۷۷۲۰۲ TUBE SUB-ASSY, BREATHER
۷۷۰۱۲-۶۰۱۲۰ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L ۱ $۴۷٫۶۰
۷۷۲۰۲A HOSE, FUEL, NO.1 (FOR BREATHER TUBE)
۹۵۳۱۳-۱۳۰۲۰ L=200, FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L ۱ $۱۲٫۳۰
۷۷۲۴۹ HOSE, FUEL EMISSION
۹۵۳۳۳-۰۶۰۴۰ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L ۱ $۱۴٫۰۸
۹۵۳۳۷-۰۶۰۳۴ ۱ $۳۸٫۶۷
۷۷۲۵۱B TUBE, FUEL MAIN
۷۷۲۰۵-۳۵۳۰۰ ۱ $۴۳٫۴۵
۷۷۲۵۵D TUBE, FUEL RETURN
۷۷۲۵۵-۳D070 ۱ $۲۸٫۵۵
۷۷۲۶۲ TUBE, FUEL EMISSION, NO.2
۹۵۳۳۳-۰۶۰۱۰ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L ۳ $۳٫۸۰
۷۷۲۶۲B TUBE, FUEL TANK TO CANISTER, NO.2
۷۷۰۱۹-۶۰۰۴۰ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L ۱ $۳۹٫۵۸
۷۷۲۷۷ TUBE, FUEL RETURN, NO.1
۷۷۲۰۸-۶۰۱۴۰ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L ۱ $۳۱٫۷۱
۷۷۲۷۷B HOSE, FUEL, NO.2(FOR RETURN TUBE, NO.1)
۹۵۳۳۴-۰۸۰۲۰ CUT HOSE TO LENGTH AS SPECIFIED IN REMARKS, L=200, FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L ۱ $۹٫۲۵
۷۷۲۸۵B CLAMP, FUEL TUBE W/GROMMET, NO.1
۷۷۲۸۵-۳۵۶۳۱ ۱ $۱۳٫۶۴
۷۷۲۸۵D CLAMP, FUEL TUBE, NO.1
۷۷۲۸۵-۳۵۶۷۰ ۱ $۶٫۶۰
۷۷۲۸۵E CLAMP, FUEL TUBE W/GROMMET, NO.1
۷۷۲۸۵-۳۵۶۴۱ ۱ $۹٫۲۵
۷۷۲۸۵F CLAMP, FUEL TUBE, NO.1
۷۷۲۸۵-۳۵۶۸۰ ۱ $۱۵٫۳۰
۷۷۲۸۵G CLAMP, FUEL TUBE, NO.1
۷۷۲۸۵-۳۵۶۹۰ ۱ $۱۲٫۱۸
۷۷۲۸۵H CLAMP, FUEL TUBE, NO.1
۷۷۲۸۵-۳۵۷۰۰ ۱ $۹٫۲۹
۷۷۲۸۵J CLAMP, FUEL TUBE, NO.1
۷۷۲۸۵-۳۵۷۱۰ ۱ $۹٫۸۸
۷۷۲۸۶J CLAMP, FUEL TUBE, NO.4
۷۷۲۸۵-۳۵۶۱۰ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L ۱ $۱۰٫۳۶
۷۷۲۸۶L CLAMP, FUEL TUBE, NO.5
۷۷۲۸۵-۳۵۶۲۰ FUEL TANK-W(FUEL SUB TANK) 180L ۳ $۱۵٫۶۶
۷۷۲۹۵E GROMMET, FUEL TUBE
۷۷۲۹۵-۳۵۳۲۰ ۱ $۱۶٫۹۶
۷۷۷۰۱T VALVE, CHECK (FOR MAIN FUEL TANK)
Not applicable
۷۷۷۰۱U HOSE, FUEL (FOR CHECK VALVE)
Not applicable
۷۷۷۰۴ CANISTER SUB-ASSY, CHARCOAL
۷۷۷۰۴-۶۳۰۱۰ کنیستر بنزین ۱ $۳۲۷٫۲۹
۷۷۷۰۷ TUBE SUB-ASSY, CHARCOAL CANISTER OUTLET
۷۷۷۰۷-۶۰۰۱۱ ۱ $۲۱٫۸۶
۷۷۷۵۱ BRACKET, CHARCOAL CANISTER BASE
۷۷۷۵۱-۶۰۲۹۰ ۱ $۱۱٫۹۸

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید