خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی پرادو » لوازم بدنه پرادو » زه اطراف پرادو ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹ دو درب
۷۵۵۳۱ MOULDING, WINDSHIELD, OUTER UPPER
۷۵۵۳۱-۶۰۰۴۰ زه بالای شیشه جلو ۱ $۴۰٫۴۵
۷۵۵۳۳ MOULDING, WINDSHIELD, OUTSIDE RH
۷۵۵۳۳-۶۰۰۵۱ زه اطراف شیشه راست ۱ $۹۴٫۵۳
۷۵۵۳۴ MOULDING, WINDSHIELD, OUTSIDE LH
۷۵۵۳۴-۶۰۰۴۱ زه اطراف شیشه چپ ۱ $۹۴٫۵۳
۷۵۵۴۸A FASTENER, WINDSHIELD OUTSIDE MOULDING, NO.1
۷۵۵۴۸-۶۰۰۱۰ زه لبه شیشه راست ۱ $۲۱٫۷۸
۷۵۵۴۹A MOULDING, WINDSHIELD OUTSIDE SUB
۷۵۵۴۹-۶۰۰۲۰ زه لبه شیشه چپ ۱ $۲۱٫۷۸
۷۵۵۵۳A MOULDING, ROOF DRIP SIDE FINISH, REAR RH
۷۵۵۵۳-۶۰۰۳۰ زه سقف عقب راست ۱ $۲۷٫۲۸
۷۵۵۵۴A MOULDING, ROOF DRIP SIDE FINISH, REAR LH
۷۵۵۵۴-۶۰۰۳۰ زه سقف عقب چپ ۱ $۲۷٫۲۸
۷۵۵۵۵D MOULDING, ROOF DRIP SIDE FINISH, CENTER RH
۷۵۵۵۵-۶۰۰۱۰ زه سقف وسط عقبی راست ۱ $۳۶٫۰۲
۷۵۵۵۶C MOULDING, ROOF DRIP SIDE FINISH, CENTER LH
۷۵۵۵۵-۶۰۰۱۰ زه سقف وسط عقبی چپ ۱ $۳۶٫۰۲
۷۵۵۵۷C زه سقف وسط جلویی راست
۷۵۵۵۷-۶۰۰۴۰ (۰۹/۲۰۰۲ – ۱۱/۲۰۰۶) ۱ $۴۶٫۸۵
۷۵۵۵۷-۶۰۰۴۱ (۰۱/۲۰۰۷ – ) ۱ $۴۶٫۸۱
۷۵۵۵۸C زه سقف وسط جلویی چپ
۷۵۵۵۷-۶۰۰۴۰ (۰۹/۲۰۰۲ – ۱۱/۲۰۰۶) ۱ $۴۶٫۸۵
۷۵۵۵۷-۶۰۰۴۱ (۰۱/۲۰۰۷ – ) ۱ $۴۶٫۸۱
۷۵۵۶۱ CLIP, ROOF DRIP SIDE FINISH MOULDING, NO.1
۷۵۵۶۱-۴۲۰۳۰ ۲ $۹٫۶۱
۷۵۵۹۶ COVER, ROOF DRIP SIDE FINISH MOULDING JOINT, RH
۷۵۵۹۶-۳۵۰۳۰ (۰۴/۲۰۰۷ – ) ۳ $۱۱٫۴۷
۷۵۵۹۶-۴۲۰۱۰ (۰۹/۲۰۰۲ – ۰۲/۲۰۰۷) ۳ $۹٫۸۸
۷۵۵۹۷ COVER, ROOF DRIP SIDE FINISH MOULDING JOINT, LH
۷۵۵۹۶-۳۵۰۳۰ (۰۴/۲۰۰۷ – ) ۳ $۱۱٫۴۷
۷۵۵۹۶-۴۲۰۱۰ (۰۹/۲۰۰۲ – ۰۲/۲۰۰۷) ۳ $۹٫۸۸
۷۵۶۷۱ MOULDING, QUARTER BELT, RH
۷۵۶۶۰-۶۰۰۶۰ زه آبگیر از بیرون شیشه روی گلگیر عقب راست ۱ $۵۷٫۷۶
۷۵۶۷۲ MOULDING, QUARTER BELT, LH
۷۵۶۷۰-۶۰۰۶۰ زه آبگیر از بیرون شیشه روی گلگیر عقب چپ ۱ $۵۷٫۷۶
۷۵۷۱۱B MOULDING, FRONT DOOR BELT, RH
۷۵۷۱۱-۶۰۰۶۱ زه آبگیر از بیرون شیشه درب جلو راست ۱ $۴۶٫۸۵
۷۵۷۱۲B MOULDING, FRONT DOOR BELT, LH
۷۵۷۱۲-۶۰۰۶۱ زه آبگیر از بیرون شیشه درب جلو چپ ۱ $۴۶٫۸۵
۷۵۷۵۵C MOULDING, FRONT DOOR WINDOW FRAME, REAR RH
۷۵۷۵۵-۶۰۰۳۰ قاب ستون درب راست ۱ $۴۶٫۸۵
۷۵۷۵۶C MOULDING, FRONT DOOR WINDOW FRAME, REAR LH
۷۵۷۵۶-۶۰۰۳۰ قاب ستون درب چپ ۱ $۴۶٫۸۵

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید