خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی پرادو » لوازم بدنه پرادو » درب جلو پرادو ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹
۶۲۳۱۱C لاستیک دور درب از داخل جلو راست
۶۲۳۱۱-۶۰۱۰۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱ $۲۱۴٫۴۸
۶۲۳۱۱-۶۰۱۰۰-B0 MD.GRAY, TRIM1* ۱ $۲۱۴٫۴۸
۶۲۳۱۲C لاستیک دور درب از داخل جلو چپ
۶۲۳۱۲-۶۰۱۰۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱ $۲۱۴٫۴۸
۶۲۳۱۲-۶۰۱۰۰-B0 MD.GRAY, TRIM1* ۱ $۲۱۴٫۴۸
۶۷۰۰۱ درب جلو راست
۶۷۰۰۱-۶۰۵۴۰ OVER FENDER & CHROME PLATED SPEC ۱ $۶۲۵٫۰۳
۶۷۰۰۱-۶۰۵۵۰ ۱ $۶۲۵٫۰۳
۶۷۰۰۱A CUSHION, FRONT DOOR PANEL
۹۰۵۴۱-۰۹۱۳۱ ۴ $۲٫۶۱
۶۷۰۰۲ درب جلو چپ
۶۷۰۰۲-۶۰۵۴۰ OVER FENDER & CHROME PLATED SPEC ۱ $۶۲۵٫۰۳
۶۷۰۰۲-۶۰۵۵۰ ۱ $۶۲۵٫۰۳
۶۷۱۱۱ PANEL, FRONT DOOR, OUTER RH
۶۷۱۱۱-۶۰۳۱۰ رو دری از بیرون درب جلو راست ۱ $۱۶۰٫۷۳
۶۷۱۱۱-۶۰۳۲۰ OVER FENDER & CHROME PLATED SPEC ۱ $۱۶۰٫۷۳
۶۷۱۱۲ PANEL, FRONT DOOR, OUTER LH
۶۷۱۱۲-۶۰۳۱۰ رو دری از بیرون درب جلو چپ ۱ $۱۶۰٫۷۳
۶۷۱۱۲-۶۰۳۲۰ OVER FENDER & CHROME PLATED SPEC ۱ $۱۶۰٫۷۳
۶۷۴۰۳F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER RH
۶۷۴۰۳-۶۰۰۹۰ ۱ $۴۷٫۹۲
۶۷۴۰۴F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER LH
۶۷۴۰۴-۶۰۱۰۰ ۱ $۴۷٫۹۲
۶۷۸۳۱ COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, RH
۶۷۸۳۱-۶۰۱۵۰ ۱ $۱۳٫۳۲
۶۷۸۳۲ COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, LH
۶۷۸۳۲-۶۰۰۶۰ ۱ $۱۳٫۳۲
۶۷۸۳۳D COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, NO.2 RH
۶۷۸۳۳-۶۰۰۲۰ ۲ $۸۴٫۶۵
۶۷۸۶۱ WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, RH
۶۷۸۶۱-۶۰۱۲۰ لاستیک دور درب جلو راست ۱ $۱۱۶٫۱۰
۶۷۸۶۲ WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, LH
۶۷۸۶۲-۶۰۱۲۰ لاستیک دور درب جلو چپ ۱ $۱۱۶٫۱۰
۶۷۸۶۷C RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, RH
۶۷۸۶۷-۱۲۱۵۰ ۱۸ $۲٫۹۳
۶۷۸۶۸C RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, LH
۶۷۸۶۷-۱۲۱۵۰ ۱۸ $۲٫۹۳
۶۷۸۶۹J CLIP, FRONT DOOR WEATHERSTRIP
۶۷۸۶۹-۲۰۰۳۰ ۲ $۴٫۳۱
۶۸۱۰۱ شیشه درب جلو راست
۶۸۱۰۱-۶۰۳۳۱ UV (ULTRAVIOLET) CUT, TINTED, TEMPERED GLASS., T=5.0, GREEN ۱ $۱۵۵٫۰۳
۶۸۱۰۱-۶۰۴۰۱ UV (ULTRAVIOLET) CUT, TINTED, TEMPERED GLASS., T=5.0, GREEN, OTHER CO IN S.AMERICA & NEW CALEDONIA & ANTI-THEFT SYSTEM-IMMOBILIZER & ALARM ۱ $۱۷۳٫۴۶
۶۸۱۰۲ شیشه درب جلو چپ
۶۸۱۰۲-۶۰۳۳۱ UV (ULTRAVIOLET) CUT, TINTED, TEMPERED GLASS., T=5.0, GREEN ۱ $۱۵۵٫۰۳
۶۸۱۰۲-۶۰۴۰۱ UV (ULTRAVIOLET) CUT, TINTED, TEMPERED GLASS., T=5.0, GREEN, OTHER CO IN S.AMERICA & NEW CALEDONIA & ANTI-THEFT SYSTEM-IMMOBILIZER & ALARM ۱ $۱۷۴٫۰۰
۶۸۱۴۱ RUN, FRONT DOOR GLASS
۶۸۱۴۱-۶۰۰۵۰ ماهوتی درب جلو راست ۱ $۱۰۰٫۴۶
۶۸۱۵۱D RUN, FRONT DOOR GLASS, LH
۶۸۱۵۱-۶۰۰۴۰ ماهوتی درب جلو چپ ۱ $۱۰۰٫۴۶
۶۸۶۱۰B ترمز درب جلو راست
۶۸۶۱۰-۶۰۱۰۰ (۰۹/۲۰۰۲ – ۱۱/۲۰۰۶) ۱ $۱۲۷٫۴۷
۶۸۶۱۰-۶۰۱۰۱ (۰۱/۲۰۰۷ – ) ۱ $۱۲۷٫۴۷
۶۸۶۲۰ ترمز درب جلو چپ
۶۸۶۲۰-۶۰۰۹۰ (۰۹/۲۰۰۲ – ۱۱/۲۰۰۶) ۱ $۱۲۷٫۴۷
۶۸۶۲۰-۶۰۰۹۱ (۰۱/۲۰۰۷ – ) ۱ $۱۲۷٫۴۷
۷۵۹۲۱C TAPE, BLACK OUT, NO.1 RH
۷۵۹۲۱-۶۰۰۱۰ ۱ $۹٫۳۳
۷۵۹۲۲M TAPE, BLACK OUT, NO.1 LH
۷۵۹۲۲-۶۰۰۱۰ ۱ $۹٫۳۳
۷۵۹۷۵G STRIPE, FRONT DOOR, NO.2 RH
۷۵۹۷۵-۶۰۱۰۰ ۱ $۲۹٫۰۲
۷۵۹۷۶G STRIPE, FRONT DOOR, NO.2 LH
۷۵۹۷۶-۶۰۰۸۰ ۱ $۲۹٫۰۲
۷۵۹۸۵E STRIPE, FRONT DOOR OUTSIDE, RH
۷۵۹۸۵-۶۰۵۶۰ ۱ $۴۶٫۴۲
۷۵۹۸۶F STRIPE, FRONT DOOR OUTSIDE, LH
۷۵۹۸۶-۶۰۵۶۰ ۱ $۴۶٫۴۲

۶۷۴۹۱A GARNISH, FRONT DOOR LOWER FRAME BRACKET, RH
۶۷۴۹۱-۶۰۰۸۰ قاب لچکی پشت آیینه از داخل راست ۱ $۱۷٫۴۰
۶۷۴۹۲A GARNISH, FRONT DOOR LOWER FRAME BRACKET, LH
۶۷۴۹۲-۶۰۰۸۰ قاب لچکی پشت آیینه از داخل چپ ۱ $۱۷٫۴۰
۶۷۶۰۱ رودری از داخل درب جلو راست
۶۷۶۱۰-۶A020-A0 AUDIO(FOR OVERSEAS MARKET)-6SP ONLY(AUDIO LESS), IVORY, TRIM0* ۱ $۶۹۶٫۸۰
۶۷۶۱۰-۶A020-B0 AUDIO(FOR OVERSEAS MARKET)-6SP ONLY(AUDIO LESS), GRAY, TRIM1* ۱ $۶۹۶٫۸۰
۶۷۶۱۰-۶A060-A0 W(LEATHER PACKAGE (SHIFT KNOB & TRANSFER KNOB & PARKING BRAKE LEVER & STEERING WHEEL)) & AUDIO(FOR OVERSEAS MARKET)-6SP ONLY(AUDIO LESS), IVORY, TRIM0* ۱ $۷۹۷٫۰۳
۶۷۶۱۰-۶A060-B0 W(LEATHER PACKAGE (SHIFT KNOB & TRANSFER KNOB & PARKING BRAKE LEVER & STEERING WHEEL)) & AUDIO(FOR OVERSEAS MARKET)-6SP ONLY(AUDIO LESS), GRAY, TRIM1* ۱ $۷۹۷٫۰۳
۶۷۶۱۰-۶A190-A0 IVORY, TRIM0* ۱ $۴۸۴٫۱۳
۶۷۶۱۰-۶A190-B0 GRAY, TRIM1* ۱ $۴۸۴٫۱۳
۶۷۶۰۱B CLIP(FOR FRONT DOOR TRIM BOARD)
۹۰۴۶۷-۰۹۲۰۶ ۲۰ $۱٫۲۳
۶۷۶۰۲ رودری از داخل درب جلو چپ
۶۷۶۲۰-۶A020-A0 AUDIO(FOR OVERSEAS MARKET)-6SP ONLY(AUDIO LESS), IVORY, TRIM0* ۱ $۶۹۶٫۸۰
۶۷۶۲۰-۶A020-B0 AUDIO(FOR OVERSEAS MARKET)-6SP ONLY(AUDIO LESS), GRAY, TRIM1* ۱ $۶۹۶٫۸۰
۶۷۶۲۰-۶A060-A0 W(LEATHER PACKAGE (SHIFT KNOB & TRANSFER KNOB & PARKING BRAKE LEVER & STEERING WHEEL)) & AUDIO(FOR OVERSEAS MARKET)-6SP ONLY(AUDIO LESS), IVORY, TRIM0* ۱ $۷۹۷٫۰۳
۶۷۶۲۰-۶A060-B0 W(LEATHER PACKAGE (SHIFT KNOB & TRANSFER KNOB & PARKING BRAKE LEVER & STEERING WHEEL)) & AUDIO(FOR OVERSEAS MARKET)-6SP ONLY(AUDIO LESS), GRAY, TRIM1* ۱ $۷۹۷٫۰۳
۶۷۶۲۰-۶A190-A0 IVORY, TRIM0* ۱ $۴۸۴٫۱۳
۶۷۶۲۰-۶A190-B0 GRAY, TRIM1* ۱ $۴۸۴٫۱۳
۶۸۱۷۱B WEATHERSTRIP, FRONT DOOR GLASS, INNER RH
۶۸۱۷۱-۶۰۰۶۰ زه آبگیر شیشه از داخل درب جلو راست ۱ $۴۲٫۸۵
۶۸۱۷۲-۶۰۰۵۰ زه آبگیر شیشه از داخل درب جلو چپ

 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید