خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی پرادو » لوازم بدنه پرادو » داشبورد و ایربگ پرادو ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹
۴۵۸۳۷B BRACKET, STEERING LOWER TUBE, NO.1
۴۵۸۳۷-۳۵۰۳۰ ۱ $۶٫۷۶
۵۰۵۴۰ DO0R ASSY, AIR BAG PASSENGER
۵۰۵۴۰-۶۰۰۳۰ درب ایربگ شاگرد ۱ $۹۹٫۳۲
۵۵۲۱۷B RETAINER, DASH PANEL SILENCER
۵۵۲۱۷-۳۵۰۲۰ ۵ $۳٫۴۴
۵۵۳۱۸B EXTENSION, INSTRUMENT PANEL
۵۵۳۱۸-۶۰۰۶۰ ۱ $۷٫۸۷
۵۵۳۱۹A EXTENSION, INSTRUMENT PANEL, NO.2
۵۵۳۱۹-۶۰۰۴۰ ۱ $۵٫۵۷
۵۵۳۲۸ PIN, INSTRUMENT PANEL, NO.1
۵۵۳۲۸-۶۰۰۷۰ ۴ $۸٫۲۲
۵۵۳۳۱ REINFORCEMENT, INSTRUMENT PANEL
۵۵۳۳۰-۶۰۱۸۰ ۱ $۴۳۹٫۵۷
۵۵۳۴۵A CLIP, INSTRUMENT PANEL, NO.1
۵۵۳۴۵-۳۵۰۲۰ ۲ $۴٫۲۳
۵۵۳۴۷A BRACKET, INSTRUMENT PANEL BRACE MOUNTING, NO.1
۵۵۳۴۷-۳۵۰۵۰ ۲ $۸٫۴۲
۵۵۳۵۵ CUSHION, INSTRUMENT PANEL, NO.1
۵۵۳۵۵-۶۰۱۵۰ L=620 ۱ $۸٫۸۲
۵۵۳۵۵-۶۰۱۶۰ L=780 ۱ $۹٫۴۱
۵۵۳۵۶C CUSHION, INSTRUMENT PANEL, NO.2
۵۵۳۵۶-۳۵۰۴۰ ۱ $۵٫۲۶
۵۵۳۵۹D CUSHION, INSTRUMENT PANEL, NO.5
۵۵۳۵۹-۳۵۰۲۰ ۲ $۱٫۸۲
۵۵۴۰۱E داشبورد
۵۵۴۰۱-۶۰۹۰۰-C0 SRS AIR BAG-DRIVER & PASSENGER, BLACK, TRIM1* ۱ $۱,۴۶۹٫۹۱
۵۵۴۰۱-۶۰۹۰۰-E0 SRS AIR BAG-DRIVER & PASSENGER, SANDAL WOOD, TRIM0* ۱ $۱,۴۶۹٫۹۱
۵۵۴۰۱-۶۰۹۰۱-C0 SRS AIR BAG-DRIVER & PASSENGER & ACCESSORY METER-FIELDMONITOR, BLACK, TRIM1* ۱ $۱,۴۶۹٫۹۱
۵۵۴۰۱-۶۰۹۰۱-E0 SRS AIR BAG-DRIVER & PASSENGER & ACCESSORY METER-FIELDMONITOR, SANDAL WOOD, TRIM0* ۱ $۱,۴۶۹٫۹۱
۵۵۴۰۱-۶۰۹۰۲-C0 BLACK, TRIM1* ۱ $۱,۳۴۳٫۲۷
۵۵۴۰۱-۶۰۹۰۲-E0 SANDAL WOOD, TRIM0* ۱ $۱,۳۴۳٫۲۷
۵۵۴۰۱-۶۰۹۰۳-C0 ACCESSORY METER-FIELDMONITOR, BLACK, TRIM1* ۱ $۱,۳۴۳٫۲۷
۵۵۴۰۱-۶۰۹۰۳-E0 ACCESSORY METER-FIELDMONITOR, SANDAL WOOD, TRIM0* (09/2002 – 04/2006) ۱ $۱,۳۴۳٫۲۷
۵۵۴۰۱-۶۰۹۱۵-C0 SRS AIR BAG-DRIVER & PASSENGER, BLACK, TRIM1* (05/2006 – 09/2007) ۱ $۱,۴۶۹٫۹۱
۵۵۴۰۱-۶۰۹۱۵-E0 SRS AIR BAG-DRIVER & PASSENGER, SANDAL WOOD, TRIM0* (05/2006 – 09/2007) ۱ $۱,۴۶۹٫۹۱
۵۵۴۰۱-۶۰۹۱۶-C0 SRS AIR BAG-DRIVER & PASSENGER & ACCESSORY METER-FIELDMONITOR, BLACK, TRIM1* (05/2006 – 09/2007) ۱ $۱,۴۶۹٫۹۱
۵۵۴۰۱-۶۰۹۱۶-E0 SRS AIR BAG-DRIVER & PASSENGER & ACCESSORY METER-FIELDMONITOR, SANDAL WOOD, TRIM0* (05/2006 – 09/2007) ۱ $۱,۴۶۹٫۹۱
۵۵۴۰۱-۶۰۹۱۷-C0 BLACK, TRIM1* (05/2006 – 09/2007) ۱ $۱,۳۴۳٫۲۷
۵۵۴۰۱-۶۰۹۱۷-E0 SANDAL WOOD, TRIM0* (05/2006 – 09/2007) ۱ $۱,۳۴۳٫۲۷
۵۵۴۰۱-۶۰۹۱۸-C0 ACCESSORY METER-FIELDMONITOR, BLACK, TRIM1* (05/2006 – 09/2007) ۱ $۱,۳۴۳٫۲۷
۵۵۴۰۱-۶۰۹۱۸-E0 ACCESSORY METER-FIELDMONITOR, SANDAL WOOD, TRIM0* (05/2006 – 09/2007) ۱ $۱,۳۴۳٫۲۷
۵۵۴۰۱-۶۰۹۲۲-C0 SRS AIR BAG-DRIVER & PASSENGER, BLACK, TRIM1* (10/2007 – 07/2009) ۱ $۱,۴۶۹٫۹۱
۵۵۴۰۱-۶۰۹۲۲-E0 SRS AIR BAG-DRIVER & PASSENGER, SANDAL WOOD, TRIM0* (10/2007 – 07/2009) ۱ $۱,۴۶۹٫۹۱
۵۵۴۰۱-۶۰۹۲۳-C0 SRS AIR BAG-DRIVER & PASSENGER & ACCESSORY METER-FIELDMONITOR, BLACK, TRIM1* (10/2007 – 07/2009) ۱ $۱,۴۶۹٫۹۱
۵۵۴۰۱-۶۰۹۲۳-E0 SRS AIR BAG-DRIVER & PASSENGER & ACCESSORY METER-FIELDMONITOR, SANDAL WOOD, TRIM0* (10/2007 – 07/2009) ۱ $۱,۴۶۹٫۹۱
۵۵۴۰۱-۶۰۹۲۴-C0 BLACK, TRIM1* (10/2007 – 07/2009) ۱ $۱,۳۴۳٫۲۷
۵۵۴۰۱-۶۰۹۲۴-E0 SANDAL WOOD, TRIM0* (10/2007 – 07/2009) ۱ $۱,۳۴۳٫۲۷
۵۵۴۰۱-۶۰۹۲۵-C0 ACCESSORY METER-FIELDMONITOR, BLACK, TRIM1* (10/2007 – 07/2009) ۱ $۱,۳۴۳٫۲۷
۵۵۴۰۱-۶۰۹۲۵-E0 ACCESSORY METER-FIELDMONITOR, SANDAL WOOD, TRIM0* (10/2007 – 07/2009) ۱ $۱,۳۴۳٫۲۷
۵۵۴۱۶A RETAINER, METER HOOD, NO.1
۵۵۴۱۶-۳۰۱۴۰ ۲ $۳٫۴۰
۵۵۴۱۷C BRACKET, INSTRUMENT PAD, NO.3
۵۵۴۱۷-۶۰۰۲۰ ۱ $۱۴٫۵۱
۵۵۴۵۷A SPACER, INSTRUMENT PANEL SAFETY PAD
۵۵۴۵۷-۳۵۰۱۰ ۲ $۱٫۸۲
۵۵۶۰۶ COVER SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL UNDER, NO.1
۵۵۶۰۶-۶۰۰۲۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱ $۷۴٫۰۱
۵۵۶۰۶-۶۰۰۲۰-B0 MD.GRAY, TRIM1* (09/2002 – 07/2006) ۱ $۷۴٫۰۱
۵۵۶۰۶-۶۰۰۶۰-A0 IVORY, TRIM0* (08/2006 – 07/2009) ۱ $۷۴٫۰۱
۵۵۶۰۶-۶۰۰۶۰-B0 MD.GRAY, TRIM1* (08/2006 – 07/2009) ۱ $۷۴٫۰۱
۵۵۶۴۲ COVER, INSTRUMENT PANEL UNDER, NO.2
۵۵۶۰۷-۳۵۰۵۰ CHINA SPEC ۱ $۸۷٫۳۰
۵۵۶۰۷-۶۰۰۵۰ ۱ $۹۷٫۲۶
۷۳۹۶۰A ایربگ شاگرد
۷۳۹۶۰-۶۰۰۹۰ SRS AIR BAG-DRIVER & PASSENGER ۱ $۸۹۳٫۷۵
۷۴۵۹۸B LABEL, PASSENGER AIR BAG CAUTION
۷۴۵۹۸-۲۰۰۱۰ SRS AIR BAG-DRIVER & PASSENGER ۱ $۱٫۲۷

 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید