خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی IS » لوازم گیربکس و جلوبندی IS » طبق لکسوس IS300 مدل ۲۰۰۸ و IS250
۴۳۲۱۱ KNUCKLE, STEERING, RH
۴۳۲۰۱-۵۳۰۱۰  سگدست راست ۱ $۲۴۰٫۰۳
۴۳۲۱۲ KNUCKLE, STEERING, LH
۴۳۲۰۲-۵۳۰۱۰  سگدست چپ ۱ $۲۴۰٫۰۳
۴۳۳۳۰K JOINT ASSY, LOWER BALL, FRONT RH
۴۳۳۳۰-۳۹۶۲۵  سیبک طبق پایین راست ۱ $۹۹٫۹۹
۴۳۳۳۰L NUT, CASTLE (FOR FRONT LOWER BALL JOINT RH)
۹۰۱۷۱-۱۴۰۱۱ ۱ $۱٫۵۴
۴۳۳۳۰M BOLT (FOR FRONT LOWER BALL JOINT RH)
۹۱۵۵۲-L1455 ۲ $۳٫۹۵
۴۳۳۴۰A JOINT ASSY, LOWER BALL, FRONT LH
۴۳۳۴۰-۳۹۵۰۵  سیبک طبق پایین چپ ۱ $۹۹٫۹۹
۴۳۳۴۰B NUT, CASTLE (FOR FRONT LOWER BALL JOINT LH)
۹۰۱۷۱-۱۴۰۱۱ ۱ $۱٫۵۴
۴۳۳۴۰C BOLT (FOR FRONT LOWER BALL JOINT LH)
۹۱۵۵۲-L1455 ۲ $۳٫۹۵
۴۸۰۶۸A BOLT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM)
۹۱۵۵۲-L1265 ۲ $۳٫۹۵
۴۸۰۶۸C NUT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM)
۹۴۱۵۱-۲۱۲۴۰ NO.2 ۲ $۱٫۲۷
۹۴۱۵۱-۲۱۶۰۱ NO.1 ۲ $۱٫۸۶
۴۸۰۷۵ بست طبق پاپیونی
۴۸۰۷۵-۳۰۰۴۰ OFFSET:+20, REFER R/M ۱ $۶۶٫۳۸
۴۸۰۷۵-۳۰۰۵۰ OFFSET:-20, REFER R/M ۱ $۶۶٫۳۸
۴۸۰۷۵-۵۳۰۱۰ OFFSET:0, REFER R/M ۱ $۶۶٫۳۸
۴۸۰۷۶ بست طبق پاپیونی
۴۸۰۷۶-۳۰۰۴۰ OFFSET:+20, REFER R/M ۱ $۶۶٫۳۸
۴۸۰۷۶-۳۰۰۵۰ OFFSET:-20, REFER R/M ۱ $۶۶٫۳۸
۴۸۰۷۶-۵۳۰۱۰ OFFSET:0, REFER R/M ۱ $۶۶٫۳۸
۴۸۱۹۴E CAM, FRONT SUSPENSION CAMBER ADJUST, NO.3 RH
۹۰۱۰۵-۱۴۱۶۶ ۱ $۵٫۸۵
۴۸۱۹۸E CAM, FRONT SUSPENSION CAMBER ADJUST, NO.3 LH
۹۰۱۰۵-۱۴۱۶۶ ۱ $۵٫۸۵
۴۸۶۱۰ ARM ASSY, FRONT SUSPENSION UPPER, RH
۴۸۶۱۰-۵۹۰۶۵  طبق بالا راست ۱ $۳۵۸٫۷۲
۴۸۶۱۰E NUT, CASTLE(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM RH)
۹۰۱۷۱-۱۲۰۱۲ ۱ $۲٫۲۱
۴۸۶۱۰F BOLT(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM RH)
۹۱۶۷۲-G1070  پیچ طبق بالا ۲ $۲٫۲۱
۴۸۶۱۰G NUT(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM RH)
۹۰۱۷۳-۱۰۰۱۲  مهره طبق بالا ۲ $۱٫۲۷
۴۸۶۲۰ ARM ASSY, FRONT SUSPENSION, LOWER RH
۴۸۶۲۰-۳۰۲۹۰  طبق پایین راست ۱ $۲۷۲٫۴۹
۴۸۶۳۰ ARM ASSY, FRONT SUSPENSION, UPPER LH
۴۸۶۳۰-۵۹۰۶۵  طبق بالا چپ ۱ $۳۵۸٫۷۲
۴۸۶۳۰A NUT, CASTLE(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM LH)
۹۰۱۷۱-۱۲۰۱۲ ۱ $۲٫۲۱
۴۸۶۳۰B BOLT(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM LH)
۹۱۶۷۲-G1070  پیچ طبق بالا ۲ $۲٫۲۱
۴۸۶۳۰C NUT(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM LH)
۹۰۱۷۳-۱۰۰۱۲  مهره طبق بالا ۲ $۱٫۲۷
۴۸۶۴۰ ARM ASSY, FRONT SUSPENSION LOWER, LH
۴۸۶۴۰-۳۰۲۹۰  طبق پایین چپ ۱ $۲۷۲٫۴۹

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید