خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی RX » لوازم گیربکس و جلوبندی RX » توربین لکسوس RX350 مدل ۲۰۰۸
۳۲۰۰۰ CONVERTER ASSY, TORQUE
۳۲۰۰۰-۴۲۰۶۰  توربین ۱ $۱,۶۹۵٫۶۳
۳۲۱۰۱ GEAR SUB-ASSY, DRIVE PLATE & RING
۳۲۱۰۱-۴۸۰۱۰  فلایویل ۱ $۲۶۷٫۱۱
۳۲۱۰۱A پیچ فلایویل
۹۰۱۰۹-۰۹۰۰۱ *۹-۱٫۲۵PX12.4-7.3, GREEN X $۱٫۰۳
۹۰۱۱۹-۰۹۰۲۵ *۹-۱٫۲۵PX12.4-8.4, YELLOW X $۱٫۰۳
۳۲۱۰۱C پیچ فلایویل (هشت ضلعی)
۹۰۱۰۵-۱۰۰۴۸ *۱۰-۱٫۲۵PX18-13 X $۱٫۴۲
۳۲۱۱۶ SPACER, DRIVE PLATE, FRONT
۳۲۱۱۶-۳۲۰۲۰ ۱ $۳۵٫۳۱
۳۲۱۱۷ SPACER, DRIVE PLATE, REAR
۳۲۱۱۷-۳۲۰۲۰ ۱ $۲۷٫۴۴
۳۵۰۳۵ اویل پمپ گیربکس
۳۵۰۳۵-۰۸۰۱۰ (L) ۱ $۴۴۴٫۴۷
۳۵۰۳۵-۳۳۰۲۰ (J) ۱ $۴۶۵٫۲۳
۳۵۳۰۱A کاسه نمد اویل پمپ گیربکس
۹۰۰۸۰-۳۱۰۶۸ (L) ۱ $۹٫۷۳
۹۰۳۱۱-۳۸۰۸۳ (J) ۱ $۱۰٫۴۸
۳۵۳۰۱B RING, O (FOR FRONT OIL PUMP BODY)
۹۰۳۰۱-۹۹۰۹۹ ۱ $۷٫۸۰
۳۵۳۰۱F BOLT (FOR FRONT OIL PUMP SETTING)
۹۰۱۰۵-۰۸۱۹۸ PLANT NO.A32-1.25PX28-28 ۷ $۱٫۱۱
۳۵۳۰۷F BOLT (FOR STATOR SHAFT)
۹۰۰۸۰-۱۴۰۴۴ (L) ۱۱ $۰٫۷۱
۹۰۱۴۸-۶۰۰۲۷ (J) ۱۱ $۰٫۸۳
۳۵۳۲۱ دنده اویل پمپ گیربکس
۳۵۳۲۱-۰۸۰۱۰ T=11.715, MARK A, (L) ۱ $۷۸٫۵۶
۳۵۳۲۱-۰۸۰۲۰ T=11.715, MARK B, (L) ۱ $۷۸٫۵۶
۳۵۳۲۱-۰۸۰۳۰ T=11.715, MARK C, (L) ۱ $۷۸٫۵۶
۳۵۳۲۱-۰۸۰۴۰ T=11.715, MARK D, (L) ۱ $۷۸٫۵۶
۳۵۳۲۱-۰۸۰۵۰ T=11.715, MARK E, (L) ۱ $۷۸٫۵۶
۳۵۳۲۱-۳۳۰۶۰ T=11.715, MARK A, (J) ۱ $۹۴٫۷۳
۳۵۳۲۱-۳۳۰۷۰ T=11.715, MARK B, (J) ۱ $۹۴٫۷۳
۳۵۳۲۱-۳۳۰۸۰ T=11.715, MARK C, (J) ۱ $۹۴٫۷۳
۳۵۳۲۱-۳۳۰۹۰ T=11.715, MARK D, (J) ۱ $۹۴٫۷۳
۳۵۳۲۱-۳۳۱۰۰ T=11.715, MARK E, (J) ۱ $۹۴٫۷۳
۳۵۳۲۲ دنده اویل پمپ گیربکس
۳۵۳۲۲-۰۸۰۱۰ T=11.715, MARK A, (L) ۱ $۸۱٫۴۵
۳۵۳۲۲-۰۸۰۲۰ T=11.715, MARK B, (L) ۱ $۸۱٫۴۵
۳۵۳۲۲-۰۸۰۳۰ T=11.715, MARK C, (L) ۱ $۸۱٫۴۵
۳۵۳۲۲-۰۸۰۴۰ T=11.715, MARK D, (L) ۱ $۸۱٫۴۵
۳۵۳۲۲-۰۸۰۵۰ T=11.715, MARK E, (L) ۱ $۸۱٫۴۵
۳۵۳۲۲-۳۳۰۶۰ T=11.715, MARK A, (J) ۱ $۹۴٫۷۳
۳۵۳۲۲-۳۳۰۷۰ T=11.715, MARK B, (J) ۱ $۹۴٫۷۳
۳۵۳۲۲-۳۳۰۸۰ T=11.715, MARK C, (J) ۱ $۹۴٫۷۳
۳۵۳۲۲-۳۳۰۹۰ T=11.715, MARK D, (J) ۱ $۹۴٫۷۳
۳۵۳۲۲-۳۳۱۰۰ T=11.715, MARK E, (J) ۱ $۹۴٫۷۳
۳۵۳۷۰ شفت توربین
۳۵۳۷۰-۰۶۰۱۰ (L) ۱ $۴۱۹٫۵۳
۳۵۳۷۰-۲۸۰۱۰ (J) ۱ $۴۱۹٫۵۳
۳۵۶۱۷ RING, CLUTCH DRUM OIL SEAL
۳۵۶۱۳-۲۱۰۱۰ ۲ $۲٫۱۷

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید