خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کمری » لوازم موتوری کمری » رادیاتور آب کمری ۲۰۰۵-۲۰۰۶ چهار سیلندر
۱۶۳۶۱ FAN
۱۶۳۶۱-۰۳۰۹۱  پروانه فن ۱
۱۶۳۶۱B FAN, NO.2
۱۶۳۶۱-۰۳۱۰۱  پراوانه فن ۲ ۱
۱۶۳۶۳ MOTOR, COOLING FAN
۱۶۳۶۳-۲۳۰۱۰  موتور فن ۱ $۲۵۰٫۵۶
۱۶۳۶۳A MOTOR, COOLING FAN, NO.2
۱۶۳۶۳-۲۸۱۲۰  موتور فن ۲ ۱
۱۶۳۷۰A PLATE COVER
۸۸۸۹۹-۳۳۰۲۰ ۱ $۱۶٫۶۱
۱۶۴۰۰ RADIATOR ASSY
۱۶۴۰۰-۰H160  رادیاتور آب ۱ $۴۱۴٫۲۴
۱۶۴۰۰B PLUG, RADIATOR DRAIN COCK
۲۳۳۲۲-۵۴۰۱۰  پیچ تخلیه رادیاتور آب ۱ $۷٫۵۱
۱۶۴۰۰F PACKING(FOR RADIATOR DRAIN COCK)
۱۶۴۹۲-۲۱۰۵۰ ۱ $۳٫۲۴
۱۶۴۰۱ CAP SUB-ASSY, RADIATOR
۱۶۴۰۱-۶۲۱۰۰  درب رادیاتور ۱ $۲۷٫۲۴
۱۶۴۷۰ TANK ASSY, RADIATOR RESERVE
۱۶۴۷۰-۰H040  مخزن ذخیره رادیات ۱ $۹۵٫۵۶
۱۶۴۷۰A HOSE OR PIPE(FOR RADIATOR RESERVE TANK)
۱۶۴۷۲-۰۳۰۷۰  شلنگ ذخیره رادیات ۱
۱۶۴۷۰B CLAMP OR CLIP(FOR RADIATOR RESERVE TANK HOSE)
۹۰۴۶۷-۱۱۰۸۵ ۲ $۰٫۹۱
۱۶۴۷۱ CAP SUB-ASSY, RESERVE TANK
۱۶۴۷۱-۰۳۰۲۰  درب مخزن ذخیره رادیاتور ۱
۱۶۵۲۳A CUSHION, RADIATOR SUPPORT
۱۶۵۲۳-۰۳۰۲۰ ۲
۱۶۵۳۳ SUPPORT, RADIATOR, UPPER
۱۶۵۳۳-۰H020 ۲
۱۶۵۳۵ SUPPORT, RADIATOR, LOWER
۱۶۵۳۵-۰۳۰۴۰ ۲
۱۶۵۷۱ HOSE, RADIATOR, INLET
۱۶۵۷۱-۰H080  شلنگ ورودی رادیات ۱
۱۶۵۷۱A CLAMP OR CLIP, HOSE(FOR RADIATOR INLET)
۹۰۴۶۷-۳۷۰۰۵ ۲ $۶٫۰۱
۱۶۵۷۲ HOSE, RADIATOR, OUTLET
۱۶۵۷۲-۰H070  شلنگ خروجی رادیات ۱
۱۶۵۷۲A CLAMP OR CLIP, HOSE(FOR RADIATOR OUTLET NO.1)
۹۰۴۶۷-۳۷۰۰۵ ۲ $۶٫۰۱
۱۶۶۱۱ BRACKET, RADIATOR RESERVE TANK
۱۶۶۱۱-۰۳۰۴۰ ۱
۱۶۷۰۱ SHROUD SUB-ASSY, FAN
۱۶۷۱۱-۰H060  بادگیر رادیات ۱
۱۶۷۱۵ BRACKET, FAN SHROUD
۸۸۶۸۸-۱۸۰۳۰ ۲ $۰٫۹۱

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید