خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی پرادو » لوازم بدنه پرادو » شاسی پرادو ۲۰۱۰-۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳ دو درب
۷۵۷۶-۶۷۰۵۰ *** STD. PART $۲۴٫۰۸
۵۱۰۲۱B CROSSMEMBER SUB-ASSY, FRAME AUXILIARY
۵۱۰۲۱-۶۰۰۴۱  شاسی زیر رادیاتور ۱
۵۱۰۲۷A BRACKET SUB-ASSY, FRAME NO.4 CROSSMEMBER, RH
۵۱۰۲۷-۶۰۰۱۰  بست شاسی و اتاق راست ۱
۵۱۰۲۸A BRACKET SUB-ASSY, FRAME NO.4 CROSSMEMBER, LH
۵۱۰۲۸-۶۰۰۲۰  بست شاسی و اتاق چپ ۱
۵۱۰۹۶ HOOK SUB-ASSY, TRANSPORT, REAR LH
۵۱۰۹۵-۶۰۰۳۰ ۱
۵۱۱۰۰F FRAME SUB-ASSY
۵۱۰۰۲-۶B090  شاسی کامل ۱
۵۱۱۳۵ PLATE, FRAME SIDE RAIL, RH
۵۱۱۳۵-۶۰۰۴۰  بست سرشاسی راست ۱
۵۱۱۳۶ PLATE, FRAME SIDE RAIL, LH
۵۱۱۳۶-۶۰۰۶۰  بست سرشاسی چپ ۱
۵۱۱۴۵ STIFFENER, FRAME SIDE RAIL
۵۱۰C1-60010 ۱
۵۱۱۴۵B STIFFENER, FRAME SIDE RAIL
۵۱۱۴۶-۶۰۱۴۰ ۱
۵۱۱۹۵ PATCH, REAR FRAME RAIL, RH
۵۱۱۹۱-۶۰۰۱۰ ۱
۵۱۱۹۶ PATCH, REAR FRAME RAIL, LH
۵۱۱۹۲-۶۰۰۱۰ ۱
۵۱۲۰۱A CROSSMEMBER SUB-ASSY, FRAME, FRONT
۵۱۲۰۱-۶۰۱۹۰  رام زیر موتور ۱
۵۱۲۰۳ CROSSMEMBER SUB-ASSY, FRAME, NO.2
۵۱۲۰۲-۶۰۳۰۰ ۱
۵۱۲۰۵E CROSSMEMBER SUB-ASSY, FRAME, NO.4
Not applicable
۵۱۲۰۶ CROSSMEMBER SUB-ASSY, FRAME, NO.5
۵۱۲۰۶-۶۰۰۶۱ ۱
۵۱۲۰۹C CROSSMEMBER SUB-ASSY, FRAME, REAR
۵۱۲۰۹-۶۰۲۳۰ ۱
۵۱۲۲۵B BRACKET, FRONT SUSPENSION MEMBER, RH
۵۱۲۲۵-۳۵۰۵۰ ۱ $۱۱۸٫۶۹
۵۱۲۲۶A BRACKET, FRONT SUSPENSION MEMBER, LH
۵۱۲۲۶-۳۵۰۷۰ ۱ $۱۱۸٫۶۹
۵۱۳۰۱A BRACKET SUB-ASSY, REAR SPRING, REAR RH
۵۱۳۰۱-۶۰۰۵۰ ۱
۵۱۳۰۲A BRACKET SUB-ASSY, REAR SPRING, REAR LH
۵۱۳۰۲-۶۰۰۶۰ ۱
۵۱۳۹۱ GUSSET, FRAME REAR CROSSMEMBER, RH
۵۱۳۹۱-۶۰۰۵۰ ۱
۵۱۳۹۲ GUSSET, FRAME REAR CROSSMEMBER, LH
۵۱۳۹۲-۶۰۰۳۰ ۱
۵۱۴۰۱ BRACKET SUB-ASSY, ENGINE FRONT MOUNTING, RH
۵۱۴۰۱-۶۰۱۲۰ ۱
۵۱۴۰۲ BRACKET SUB-ASSY, ENGINE FRONT MOUNTING, LH
۵۱۴۰۲-۶۰۱۲۰ ۱
۵۱۴۰۳A BRACE SUB-ASSY, FRONT SUSPENTION MEMBER, RH
۵۱۴۰۳-۶۰۰۲۰ ۱
۵۱۴۰۴A BRACE SUB-ASSY, FRONT SUSPENTION MEMBER, LH
۵۱۴۰۳-۶۰۰۲۰ ۱
۵۱۴۱۹ BRACKET, FRAME APRON SEAL
Not applicable
۵۱۴۲۷ REINFORCEMENT, ENGINE FRONT MOUNTING, RH
۵۱۴۲۷-۳۵۱۲۰ NO.1:REFER ILLUST. ۱ $۱۳٫۸۰
۵۱۴۲۷-۳۵۱۴۰ NO.2:REFER ILLUST. ۲ $۱۵٫۲۶
۵۱۴۲۸ REINFORCE, ENGINE MOUNTING, REAR
۵۱۴۲۸-۳۵۰۹۰ ۱ $۱۵٫۷۰
۵۱۵۰۱ SUPPORT SUB-ASSY, SUSPENSION ARM, RH
۵۱۵۰۱-۶۰۰۵۰ ۱
۵۱۵۰۲ SUPPORT SUB-ASSY, SUSPENSION ARM, LH
۵۱۵۰۲-۶۰۰۵۰ ۱
۵۱۵۰۳A BRACKET SUB-ASSY, LOWER CONTROL LINK SUPPORT, RH
۵۱۵۰۳-۶۰۰۱۱ ۱ $۴۹٫۶۶
۵۱۵۰۴ BRACKET SUB-ASSY, LOWER CONTROL LINK SUPPORT, LH
۵۱۵۰۴-۶۰۰۱۱ ۱ $۴۹٫۶۶
۵۱۵۰۵H BRACKET SUB-ASSY, FRONT STABILIZER, RH
Not applicable
۵۱۵۰۶H BRACKET SUB-ASSY, FRONT STABILIZER, LH
Not applicable
۵۱۵۹۳A BRACKET, REAR SPRING BUMPER, RH
۵۱۵۹۳-۳۵۰۳۰ ۱ $۲۶٫۷۳
۵۱۵۹۴ BRACKET, REAR SPRING BUMPER, LH
۵۱۵۹۴-۳۵۰۳۰ ۱ $۲۶٫۷۳
۵۱۷۰۱ BRACKET SUB-ASSY, CAB MOUNTING, NO.1 RH
۵۱۷۰۱-۶۰۱۳۰ ۱
۵۱۷۰۲ BRACKET SUB-ASSY, CAB MOUNTING, NO.1 LH
۵۱۷۰۱-۶۰۱۳۰ ۱
۵۱۷۰۳ BRACKET SUB-ASSY, CAB MOUNTING, NO.2, RH
۵۱۷۰۳-۶۰۱۱۰ ۱
۵۱۷۰۴ BRACKET SUB-ASSY, CAB MOUNTING, NO.2 LH
۵۱۷۰۴-۶۰۱۰۰ ۱
۵۱۷۰۷C BRACKET SUB-ASSY, CAB MOUNTING, NO.4 RH
۵۱۷۰۷-۶۰۱۱۰ ۱
۵۱۷۰۸A BRACKET SUB-ASSY, CAB MOUNTING, NO.4 LH
۵۱۷۰۸-۶۰۰۹۰ ۱
۵۱۷۰۹A BRACKET SUB-ASSY, BODY REAR END MOUNTING
۵۱۷۰۹-۳۵۰۴۰ ۱ $۱۲۶٫۳۶
۵۱۷۰۹B BRACKET SUB-ASSY, BODY REAR END MOUNTING, LH
۵۱۷۰۶-۳۵۰۶۰ ۱ $۹۵٫۴۸
۵۱۹۴۹B CROSSMEMBER, SPARE WHEEL CARRIER
Not applicable
۵۷۶۸۳C BRACKET, FUEL TANK MOUNTING
Not applicable
۷۷۵۱۲A BRACKET, FUEL TANK, REAR
Not applicable

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید