خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایس » لوازم گیربکس و جلوبندی هایس » طبق هایس ۲۰۰۵-۲۰۱۴
۴۳۲۱۱ سگدست راست
۴۳۲۱۱-۲۹۰۲۶ ABS(ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM)-WITH ۱ $۳۲۵٫۶۷
۴۳۲۱۱-۲۹۰۵۵ ۱ $۳۲۵٫۶۷
۴۳۲۱۲ سگدست چپ
۴۳۲۱۲-۲۹۰۲۶ ABS(ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM)-WITH ۱ $۳۲۵٫۶۷
۴۳۲۱۲-۲۹۰۵۵ ۱ $۳۲۵٫۶۷
۴۳۳۱۰B RING, SET (FOR DUST COVER)
۹۰۵۲۲-۵۰۰۰۱ NO.2 ۲ $۱٫۹۴
۹۰۵۸۰-۱۰۰۰۱ NO.1 ۲ $۱٫۱۹
۴۳۳۲۴B COVER, FRONT UPPER BALL JOINT DUST, RH
۴۳۳۲۴-۲۶۰۵۰ ۱ $۱۲٫۴۱
۴۳۳۲۴C COVER, FRONT UPPER BALL JOINT DUST, LH
۴۳۳۲۴-۲۶۰۵۰ ۱ $۱۲٫۴۱
۴۳۳۳۰K JOINT ASSY, LOWER BALL, FRONT RH
۴۳۳۳۰-۲۹۵۶۵  سیبک طبق پایین راست ۱ $۹۹٫۹۹
۴۳۳۳۰L NUT, CASTLE (FOR FRONT LOWER BALL JOINT RH)
۹۰۱۷۱-۱۶۰۰۸ ۱ $۰٫۸۳
۴۳۳۴۰A JOINT ASSY, LOWER BALL, FRONT LH
۴۳۳۳۰-۲۹۵۶۵  سیبک طبق پایین چپ ۱ $۹۹٫۹۹
۴۳۳۴۰B NUT, CASTLE (FOR FRONT LOWER BALL JOINT LH)
۹۰۱۷۱-۱۶۰۰۸ ۱ $۰٫۸۳
۴۳۴۴۲C CAP, KNUCKLE GREASE RETAINER
Not applicable
۴۸۰۶۶ طبق بالا راست
۴۸۰۶۶-۲۹۲۱۵ ABS(ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM)-WITH ۱ $۴۷۴٫۰۵
۴۸۰۶۶-۲۹۲۲۵ ۱ $۴۸۴٫۲۱
۴۸۰۶۷ طبق بالا چپ
۴۸۰۶۷-۲۹۲۱۵ ABS(ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM)-WITH ۱ $۴۷۴٫۰۵
۴۸۰۶۷-۲۹۲۲۵ ۱ $۴۸۴٫۲۱
۴۸۰۶۸ ARM SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, LOWER NO.1 RH
۴۸۰۶۸-۲۶۱۶۰  طبق پایین راست ۱ $۱۸۱٫۵۵
۴۸۰۶۹ ARM SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, LOWER NO.1 LH
۴۸۰۶۹-۲۶۱۶۰  طبق پایین چپ ۱ $۱۸۱٫۵۵
۴۸۱۶۷C ARM, FRONT SUSPENSION TORQUE, RH
۴۸۱۰۶-۲۶۰۴۰ ۱ $۱۱۰٫۱۱
۴۸۱۶۷D ARM, FRONT SUSPENSION TORQUE, LH
۴۸۱۰۶-۲۶۰۴۰ ۱ $۱۱۰٫۱۱
۴۸۱۹۴C CAM, FRONT SUSPENSION CAMBER ADJUST, NO.1 RH
۴۸۱۹۰-۲۵۰۱۰  پیچ طبق پایین ۱ $۱۶٫۵۷
۴۸۱۹۴D CAM, FRONT SUSPENSION CAMBER ADJUST, NO.2 RH
۴۸۱۹۸-۲۵۰۱۰  مهره طبق پایین ۱ $۹٫۹۲
۴۸۱۹۸C CAM, FRONT SUSPENSION CAMBER ADJUST, NO.1 LH
۴۸۱۹۰-۲۵۰۱۰  پیچ طبق پایین ۱ $۱۶٫۵۷
۴۸۱۹۸D CAM, FRONT SUSPENSION CAMBER ADJUST, NO.2 LH
۴۸۱۹۸-۲۵۰۱۰  مهره طبق پایین ۱ $۹٫۹۲
۴۸۳۳۱D BUMPER, FRONT SPRING, NO.1 RH
۴۸۳۳۱-۲۶۱۴۰ ۱ $۳۶٫۲۹
۴۸۳۳۱E BUMPER, FRONT SPRING, NO.1 LH
۴۸۳۳۱-۲۶۱۴۰ ۱ $۳۶٫۲۹
۴۸۳۳۲B BUMPER, FRONT SPRING, NO.2 RH
۴۸۳۳۲-۳۵۰۲۰ ۱ $۷٫۵۵
۴۸۳۳۲C BUMPER, FRONT SPRING, NO.2 LH
۴۸۳۳۲-۳۵۰۲۰ ۱ $۷٫۵۵
۴۸۶۳۱ SHAFT, FRONT SUSPENSION UPPER ARM
۴۸۶۳۱-۲۶۰۴۰ ۲ $۱۰۵٫۱۳
۴۸۶۳۱A RETAINER, CUSHION(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM RH)
۹۰۹۴۸-۰۲۱۴۲ NO.1 ۱ $۱۶٫۵۷
۹۰۹۴۸-۰۲۱۴۳ NO.2 ۱ $۲۳٫۶۸
۴۸۶۳۱C RETAINER, CUSHION(FOR FRONT SUSPENSION UPPER ARM LH)
۹۰۹۴۸-۰۲۱۴۲ NO.1 ۱ $۱۶٫۵۷
۹۰۹۴۸-۰۲۱۴۳ NO.2 ۱ $۲۳٫۶۸
۴۸۶۳۲A بوش طبق بالا
۴۸۶۳۲-۲۶۰۹۰ NO.1 ۱ $۴۱٫۰۸
۴۸۶۳۵-۲۶۰۸۰ NO.2 ۱ $۶۶٫۰۷
۴۸۶۳۲B بوش طبق بالا
۴۸۶۳۲-۲۶۰۹۰ NO.1 ۱ $۴۱٫۰۸
۴۸۶۳۵-۲۶۰۸۰ NO.2 ۱ $۶۶٫۰۷
۴۸۶۵۴E BUSH, FRONT LOWER ARM, NO.1 RH
۴۸۰۶۱-۲۶۰۵۰  بوش طبق پایین ۱ $۶۱٫۴۸
۴۸۶۵۴F BUSH, FRONT LOWER ARM, NO.1 LH
۴۸۰۶۱-۲۶۰۵۰  بوش طبق پایین ۱ $۶۱٫۴۸
۹۰۱۰۵-۱۲۲۸۵ *** STD. PART $۲٫۲۵
۹۰۱۱۹-۱۴۱۱۲ *** STD. PART $۳٫۹۵
۹۰۱۷۰-۱۶۰۲۳ *** STD. PART $۱٫۵۴
۹۰۱۷۱-۱۶۰۰۸ *** STD. PART $۰٫۸۳
۹۰۱۷۹-۱۸۰۰۴ *** STD. PART $۵٫۵۷
۹۰۲۵۲-۰۴۰۰۳ *** STD. PART $۰٫۵۵
۹۰۲۵۲-۰۴۰۰۵ *** STD. PART $۰٫۷۱
۹۴۱۵۱-۲۱۰۴۱ *** STD. PART $۱٫۲۷
۹۴۶۲۲-۱۱۶۰۰ *** STD. PART $۲٫۲۹
 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید