خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کرولا » لوازم گیربکس و جلوبندی کرولا » طبق و سگدست کرولا ۲۰۰۸-۲۰۱۴
۴۳۲۱۱ KNUCKLE, STEERING, RH
۴۳۲۱۱-۱۲۴۹۰  سگدست راست ۱ $۲۹۳٫۲۵
۴۳۲۱۱K BOLT (FOR STEERING KNUCKLE RH)
۹۰۱۰۵-۱۷۰۰۸ OD=17, TYPE E:REFER ILLUST. ۲ $۵٫۸۹
۹۰۱۰۵-۱۷۰۰۹ OD=15.9, TYPE F:REFER ILLUST. ۱ $۵٫۸۹
۹۰۱۰۵-۱۷۰۱۰ OD=15, TYPE G:REFER ILLUST. ۱ $۵٫۸۹
۹۰۱۰۵-۱۷۰۱۱ OD=14, TYPE H:REFER ILLUST. ۱ $۴٫۹۸
۴۳۲۱۱L NUT (FOR STEERING KNUCKLE RH)
۹۰۱۷۸-۱۷۰۰۲ ۲ $۲٫۴۱
۴۳۲۱۲ KNUCKLE, STEERING, LH
۴۳۲۱۲-۱۲۴۴۰  سگدست چپ ۱ $۲۹۳٫۲۵
۴۳۲۱۲D BOLT (FOR STEERING KNUCKLE LH)
۹۰۱۰۵-۱۷۰۰۸ OD=17, TYPE E:REFER ILLUST. ۲ $۵٫۸۹
۹۰۱۰۵-۱۷۰۰۹ OD=15.9, TYPE F:REFER ILLUST. ۱ $۵٫۸۹
۹۰۱۰۵-۱۷۰۱۰ OD=15, TYPE G:REFER ILLUST. ۱ $۵٫۸۹
۹۰۱۰۵-۱۷۰۱۱ OD=14, TYPE H:REFER ILLUST. ۱ $۴٫۹۸
۴۳۲۱۲E NUT (FOR STEERING KNUCKLE LH)
۹۰۱۷۸-۱۷۰۰۲ ۲ $۲٫۴۱
۴۳۳۳۰K JOINT ASSY, LOWER BALL, FRONT RH
۴۳۳۳۰-۲۹۴۲۵  سیبک طبق پایین راست ۱ $۷۶٫۳۳
۴۳۳۳۰L NUT, CASTLE (FOR FRONT LOWER BALL JOINT RH)
۹۰۱۷۱-۱۴۰۰۳ ۱ $۱٫۶۲
۴۳۳۳۰M BOLT (FOR FRONT LOWER BALL JOINT RH)
۹۰۱۰۵-۱۲۳۳۶ ۱ $۱٫۵۰
۴۳۳۳۰S NUT (FOR FRONT LOWER BALL JOINT RH)
۹۰۱۷۸-۱۲۰۱۵ ۲ $۱٫۸۶
۴۳۳۴۰A JOINT ASSY, LOWER BALL, FRONT LH
۴۳۳۳۰-۲۹۴۲۵  سیبک طبق پایین چپ ۱ $۷۶٫۳۳
۴۳۳۴۰B NUT, CASTLE (FOR FRONT LOWER BALL JOINT LH)
۹۰۱۷۱-۱۴۰۰۳ ۱ $۱٫۶۲
۴۳۳۴۰C BOLT (FOR FRONT LOWER BALL JOINT LH)
۹۰۱۰۵-۱۲۳۳۶ ۱ $۱٫۵۰
۴۳۳۴۰G NUT (FOR FRONT LOWER BALL JOINT LH)
۹۰۱۷۸-۱۲۰۱۵ ۲ $۱٫۸۶
۴۸۰۶۸ ARM SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, LOWER NO.1 RH
۴۸۰۶۸-۱۳۰۱۰  طبق پایین راست ۱ $۲۱۹٫۵۵
۴۸۰۶۸H BOLT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.1 RH)
۹۰۱۱۹-۱۴۰۸۶ ۲ $۵٫۰۲
۴۸۰۶۹ ARM SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, LOWER NO.1 LH
۴۸۰۶۹-۱۳۰۱۰  طبق پایین چپ ۱ $۲۱۹٫۵۵
۴۸۰۶۹D BOLT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.1 LH)
۹۰۱۱۹-۱۴۰۸۶ ۲ $۵٫۰۲
۴۸۶۴۱A NUT(FOR SUSPENSION LOWER ARM SHAFT)
۹۰۱۷۹-۱۴۰۶۸ ۲ $۱٫۵۴
۹۵۳۸۱-۰۲۵۲۵ *** STD. PART $۰٫۹۱
 

 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید