خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کرولا » لوازم گیربکس و جلوبندی کرولا » پلوس جلو کرولا ۲۰۰۸-۲۰۱۴
۰۴۴۳۸F گردگیر پلوس کامل سمت راست
۰۴۴۲۷-۱۲۴۷۰ ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) ۱ $۱۱۵٫۰۵
۰۴۴۳۸G گردگیر پلوس داخلی سمت راست
۰۴۴۳۷-۵۲۳۳۰ ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) ۱ $۸۸٫۳۷
۰۴۴۳۸-۴۲۲۰۰ (۰۸/۲۰۰۷ – ۰۸/۲۰۰۹) ۱ $۷۱٫۵۲
۰۴۴۳۸-۴۲۲۰۱ (۰۹/۲۰۰۹ – ) ۱
۴۱۳۳۶D COVER, FRONT DRIVE SHAFT DUST, RH
۴۱۳۳۶-۱۲۰۶۰ ۱ $۴٫۵۵
۴۳۰۳۰ پلوس داخلی سمت راست
۴۳۰۴۰-۱۲۱۲۰ ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) ۱ $۴۰۸٫۷۷
۴۳۰۴۰-۳۲۰۴۰ ۱ $۳۸۷٫۵۸
۴۳۰۳۰B RING, HOLE SNAP (FOR FRONT DRIVE INBOARD JOINT RH)
۹۰۵۲۱-۲۷۰۰۵ ۱ $۲٫۴۹
۴۳۴۱۰ پلوس کامل سمت راست
۴۳۴۱۰-۱۲A30 ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) ۱ $۷۹۸٫۸۴
۴۳۴۱۰-۱۲B00 ۱ $۷۹۸٫۸۴
۴۳۴۱۰M OIL SEAL, FRONT DRIVE SHAFT, RH
۹۰۳۱۱-۳۵۰۵۵  کاسه نمد پلوس راست ۱ $۱۴٫۷۱
۴۳۴۱۱E RING, SHAFT SNAP (FOR FRONT DRIVE INNER SHAFT INNER RH)
۴۳۴۲۵-۱۲۰۷۰ ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) ۱ $۰٫۷۱
۹۰۵۲۰-۲۲۰۰۵ ۱ $۱٫۶۲
۴۳۴۴۷C CLAMP (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT RH)
۴۲۳۴۵-۱۲۱۹۰ ۱ $۵٫۲۶
۴۲۳۴۵-۱۲۲۳۰ ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) ۱ $۵٫۳۰
۴۳۴۴۷D CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT RH)
۴۲۳۴۵-۱۲۱۸۰ ۱ $۸٫۰۷
۴۲۳۴۵-۱۲۲۴۰ ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) ۱ $۸٫۲۲
۴۳۴۴۸C CLAMP (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT RH)
۴۲۳۴۵-۱۲۲۳۰ ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) ۱ $۵٫۳۰
۹۰۹۴۹-۰۱۰۷۸ ۱ $۳٫۶۸
۴۳۴۴۸E CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT RH)
۴۲۳۴۵-۱۲۱۴۰ ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) ۱ $۸٫۴۶
۴۲۳۴۵-۱۲۱۶۰ ۱ $۶٫۴۴
۴۳۴۶۰ SHAFT ASSY, FRONT DRIVE OUTBOARD JOINT, RH
۴۳۴۶۰-۸۰۱۱۵  پلوس چرخ سمت راست ۱ $۷۱۴٫۴۳
۴۳۴۶۰-۸۰۱۱۷ ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) (08/2007 – 01/2010) ۱ $۷۷۶٫۷۴
۴۳۴۶۰-۸۰۱۲۷ (۰۹/۲۰۰۹ – ) ۱
۴۳۴۷۴ DAMPER, DRIVE SHAFT
۱ $۱۱۴٫۲۶
 
۰۴۴۳۸H گردگیر پلوس کامل چپ
۰۴۴۲۷-۱۲۴۷۰ ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) ۱ $۱۱۵٫۰۵
۰۴۴۲۸-۱۲۶۵۰ (۰۸/۲۰۰۷ – ۰۱/۲۰۰۹) ۱ $۱۱۵٫۰۵
۰۴۴۲۸-۴۲۱۰۰ (۰۳/۲۰۰۹ – ۰۸/۲۰۰۹) ۱ $۱۱۵٫۰۵
۰۴۴۲۸-۴۲۱۰۱ (۰۹/۲۰۰۹ – ) ۱
۰۴۴۳۸J گردگیر پلوس داخلی چپ
۰۴۴۳۷-۵۲۳۳۰ ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) ۱ $۸۸٫۳۷
۰۴۴۳۸-۴۲۲۰۰ (۰۸/۲۰۰۷ – ۰۱/۲۰۰۹) ۱ $۷۱٫۵۲
۰۴۴۳۸-۴۲۲۰۱ (۰۹/۲۰۰۹ – ) ۱
۴۱۳۳۶E COVER, FRONT DRIVE SHAFT DUST, LH
۴۱۳۳۶-۱۲۰۶۰ ۱ $۴٫۵۵
۴۳۰۴۰ پلوس داخلی چپ
۴۳۰۴۰-۱۲۱۲۰ ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) ۱ $۴۰۸٫۷۷
۴۳۰۴۰-۳۲۰۴۰ ۱ $۳۸۷٫۵۸
۴۳۴۱۲B RING, SHAFT SNAP (FOR FRONT DRIVE INNER SHAFT INNER LH)
۴۳۴۲۵-۱۲۰۷۰ ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) ۱ $۰٫۷۱
۹۰۵۲۰-۲۲۰۰۵ ۱ $۱٫۶۲
۴۳۴۲۰ پلوس کامل چپ
۴۳۴۲۰-۱۲۸۶۰ ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) ۱ $۷۱۹٫۹۰
۴۳۴۲۰-۴۲۰۹۱ ۱ $۶۸۱٫۹۹
۴۳۴۲۰G RING, HOLE SNAP (FOR FRONT DRIVE SHAFT LH)
۹۰۵۲۱-۲۷۰۰۵ ۱ $۲٫۴۹
۴۳۴۲۰H OIL SEAL, FRONT DRIVE SHAFT, LH
۹۰۳۱۱-۳۵۰۵۴  کاسه نمد پلوس چپ ۱ $۱۴٫۷۱
۴۳۴۴۷E CLAMP (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT LH)
۴۲۳۴۵-۱۲۱۹۰ ۱ $۵٫۲۶
۴۲۳۴۵-۱۲۲۳۰ ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) ۱ $۵٫۳۰
۴۳۴۴۷F CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT LH)
۴۲۳۴۵-۱۲۱۸۰ ۱ $۸٫۰۷
۴۲۳۴۵-۱۲۲۴۰ ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) ۱ $۸٫۲۲
۴۳۴۴۸F CLAMP (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT LH)
۴۲۳۴۵-۱۲۲۳۰ ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) ۱ $۵٫۳۰
۹۰۹۴۹-۰۱۰۷۸ ۱ $۳٫۶۸
۴۳۴۴۸G CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT LH)
۴۲۳۴۵-۱۲۱۴۰ ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) ۱ $۸٫۴۶
۴۲۳۴۵-۱۲۱۶۰ ۱ $۶٫۴۴
۴۳۴۷۰ پلوس چرخ چپ
۴۳۴۷۰-۴۹۵۸۵ (۰۳/۲۰۰۹ – ۰۸/۲۰۰۹) ۱ $۵۸۹٫۸۱
۴۳۴۷۰-۴۹۵۸۶ (۰۹/۲۰۰۹ – ) ۱
۴۳۴۷۰-۸۰۱۹۶ (۰۸/۲۰۰۷ – ۰۱/۲۰۰۹) ۱ $۵۹۸٫۱۲
۴۳۴۷۰-۸۰۱۹۹ ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) ۱ $۶۴۳٫۸۶
۴۳۴۷۴E DAMPER, FRONT DRIVE SHAFT, LH
Not applicable
۴۳۴۷۴G CLAMP (FOR FRONT DRIVE SHAFT DAMPER LH)
Not applicable
 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید