خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کرولا » لوازم گیربکس و جلوبندی کرولا » طبق کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷
۴۳۲۱۱ سگدست راست
۴۳۲۱۱-۱۹۰۱۵ TYPE B:REFER ILLUST. ۱ $۲۸۶٫۲۱
۴۳۲۱۱K BOLT (FOR STEERING KNUCKLE RH)
۹۰۱۰۵-۱۵۰۰۱ OD=15.0, TYPE A:REFER TO ILLUSTRATION ۲ $۵٫۴۲
۹۰۱۰۵-۱۵۰۰۴ OD=13.9, TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION ۱ $۴٫۰۳
۹۰۱۰۵-۱۵۰۰۵ OD=13.3, TYPE C:REFER TO ILLUSTRATION ۱ $۴٫۰۳
۹۰۱۰۵-۱۵۰۰۶ OD=12.4, TYPE D:REFER TO ILLUSTRATION ۱ $۴٫۰۳
۴۳۲۱۱L NUT (FOR STEERING KNUCKLE RH)
۹۰۱۷۹-۱۵۰۰۶ ۲ $۱٫۵۴
۴۳۲۱۲ سگدست چپ
۴۳۲۱۲-۱۹۰۱۵ TYPE B:REFER ILLUST. ۱ $۲۸۶٫۲۱
۴۳۲۱۲D BOLT (FOR STEERING KNUCKLE LH)
۹۰۱۰۵-۱۵۰۰۱ OD=15.0, TYPE A:REFER TO ILLUSTRATION ۲ $۵٫۴۲
۹۰۱۰۵-۱۵۰۰۴ OD=13.9, TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION ۱ $۴٫۰۳
۹۰۱۰۵-۱۵۰۰۵ OD=13.3, TYPE C:REFER TO ILLUSTRATION ۱ $۴٫۰۳
۹۰۱۰۵-۱۵۰۰۶ OD=12.4, TYPE D:REFER TO ILLUSTRATION ۱ $۴٫۰۳
۴۳۲۱۲E NUT (FOR STEERING KNUCKLE LH)
۹۰۱۷۹-۱۵۰۰۶ ۲ $۱٫۵۴
۴۳۳۳۰K JOINT ASSY, LOWER BALL, FRONT RH
۴۳۳۳۰-۱۹۱۱۵  سیبک طبق پایین راست ۱ $۷۶٫۳۳
۴۳۳۳۰L NUT, CASTLE (FOR FRONT LOWER BALL JOINT RH)
۹۰۱۷۱-۱۴۰۰۳ ۱ $۱٫۶۲
۴۳۳۳۰M BOLT (FOR FRONT LOWER BALL JOINT RH)
۹۰۱۰۵-۱۲۳۳۶ ۱ $۱٫۵۰
۴۳۳۳۰S NUT (FOR FRONT LOWER BALL JOINT RH)
۹۰۱۷۸-۱۲۰۱۵ ۲ $۱٫۸۶
۴۳۳۴۰A JOINT ASSY, LOWER BALL, FRONT LH
۴۳۳۳۰-۱۹۱۱۵ ۱ $۷۶٫۳۳
۴۳۳۴۰B NUT, CASTLE (FOR FRONT LOWER BALL JOINT LH)
۹۰۱۷۱-۱۴۰۰۳ ۱ $۱٫۶۲
۴۳۳۴۰C BOLT (FOR FRONT LOWER BALL JOINT LH)
۹۰۱۰۵-۱۲۳۳۶ ۱ $۱٫۵۰
۴۳۳۴۰G NUT (FOR FRONT LOWER BALL JOINT LH)
۹۰۱۷۸-۱۲۰۱۵ ۲ $۱٫۸۶
۴۸۰۶۸ ARM SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, LOWER NO.1 RH
۴۸۰۶۸-۱۳۰۱۰  طبق پایین راست ۱ $۲۱۹٫۵۵
۴۸۰۶۸H BOLT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.1 RH)
۹۰۱۱۹-۱۴۰۸۶ ۲ $۵٫۰۲
۴۸۰۶۹ ARM SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, LOWER NO.1 LH
۴۸۰۶۹-۱۳۰۱۰  طبق پایین چپ ۱ $۲۱۹٫۵۵
۴۸۰۶۹D BOLT(FOR FRONT SUSPENSION LOWER ARM NO.1 LH)
۹۰۱۱۹-۱۴۰۸۶ ۲ $۵٫۰۲
۴۸۶۴۱A NUT(FOR SUSPENSION LOWER ARM SHAFT)
۹۰۱۷۹-۱۴۰۶۸ ۲ $۱٫۵۴
۹۵۳۸۱-۰۲۵۲۵ *** STD. PART $۰٫۹۱
 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید