خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایلوکس » لوازم موتوری هایلوکس » سرسيلندر هايلوكس ۲۰۰۶-۲۰۱۵
۱۱۱۰۱ سرسيلندر
۱۱۱۰۱-۰C030 ENGINE NO.=6XXXXXX-9XXXXXX ۱ $۱,۸۶۹٫۷۳
۱۱۱۰۱A BOLT(FOR CYLINDER HEAD SET)
۹۰۹۱۰-۰۲۰۹۱ ۱۰ $۸٫۴۲
۱۱۱۰۱B WASHER, PLATE(FOR CYLINDER HEAD SET)
۹۰۵۶۰-T0015 (L) ۱۰ $۲٫۲۵
۱۱۱۰۱J VALVE ASSY, CAMSHAFT TIMING OIL CONTROL
۱۵۳۳۰-۷۵۰۱۰  سنسور ميل سوپاپ ۱ $۹۳٫۹۰
۱۱۱۱۵ GASKET, CYLINDER HEAD
۱۱۱۱۵-۰C020  واشر سرسيلندر ۱ $۴۶٫۸۵
۱۱۱۱۵-۰C021 (L) ۱ $۴۶٫۸۵
۱۱۱۱۷E PLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.1
۹۰۳۴۱-۲۰۰۰۲ ۳ $۴٫۵۱
۱۱۱۱۷F PLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.2
۹۰۳۴۱-۳۲۰۰۲ (J) ۱ $۱۰٫۳۶
۹۰۳۴۱-T0009 (L) ۱ $۱۰٫۷۹
۱۱۱۱۷H GASKET(FOR WATER HOLE)
۹۰۴۳۰-۲۰۰۰۴ ۳ $۱٫۳۴
۱۱۱۱۷J GASKET(FOR CYLINDER HEAD SCREW PLUG)
۹۰۴۳۰-۳۲۰۰۴ (۰۴/۲۰۰۶ – ۱۱/۲۰۰۸) ۱ $۱٫۵۴
۹۰۴۳۰-۳۳۰۰۱ (۰۱/۲۰۰۵ – ۰۳/۲۰۰۶) ۱ $۳٫۸۴
۱۱۱۲۲ گايد سوپاپ هوا
۱۱۱۲۲-۷۵۰۲۰ STD ۸ $۱۲٫۷۳
۱۱۱۲۳-۷۵۰۲۰ O/S 0.05 ۸ $۱۲٫۷۳
۱۱۱۲۶ گايد سوپاپ دود
۱۱۱۲۲-۷۵۰۲۰ STD ۸ $۱۲٫۷۳
۱۱۱۲۳-۷۵۰۲۰ O/S 0.05 ۸ $۱۲٫۷۳
۱۱۱۳۱ SEAT, INTAKE VALVE
۱۱۱۳۱-۰C020 STD, (L) ۸ $۱۴٫۱۱
۱۱۱۳۱-۷۵۰۸۰ STD, (J) ۸ $۱۰٫۲۸
۱۱۱۳۲-۷۵۰۸۰ O/S 0.03 ۸ $۱۰٫۲۸
۱۱۱۳۵ SEAT, EXHAUST VALVE
۱۱۱۳۵-۰C020 STD, (L) ۸ $۱۴٫۱۱
۱۱۱۳۵-۷۵۱۰۰ STD, (J) ۸ $۱۱٫۷۸
۱۱۱۳۶-۷۵۱۰۰ O/S 0.03 ۸ $۱۱٫۷۸
۱۱۱۵۱A PIN, RING(FOR CAMSHAFT BEARING CAP SETTING)
۹۰۲۵۳-۱۰۰۰۶ L=7, OD=10, (J) ۲ $۱٫۱۱
۹۰۲۵۳-T0004 L=7, OD=10, (L) ۲ $۰٫۵۹
۱۱۱۵۹A BOLT(FOR HEAD TO CAMSHAFT BEARING CAP)
۹۰۱۱۹-۰۷۰۱۳ ۲۰ $۱٫۲۷
۱۱۲۰۱ COVER SUB-ASSY, CYLINDER HEAD
۱۱۲۰۱-۰C010 (L) ۱ $۳۲۲٫۴۲
۱۱۲۱۳ GASKET, CYLINDER HEAD COVER
۱۱۲۱۳-۰C010 (L) ۱ $۳۷٫۶۹
۱۱۲۱۴ GASKET, CYLINDER HEAD COVER, NO.2
۱۱۲۱۴-۰C010 (L) ۱ $۲۱٫۴۸
۱۲۱۰۸ CAP SUB-ASSY, OIL FILLER
۱۲۱۸۰-۰H020 (L) ۱ $۱۸٫۲۷
۱۲۱۰۸A GASKET(FOR OIL FILLER CAP)
۹۰۰۸۰-۴۳۰۲۷ (L) ۱ $۱٫۹۴
۱۲۲۸۱A HANGER, ENGINE, NO.1
۱۲۲۸۱-۰C030 ۱ $۱۷٫۲۴
۱۲۲۸۲D HANGER, ENGINE, NO.2
۱۲۲۸۱-۰C030 ۱ $۱۷٫۲۴
۱۵۳۳۰A RING, O(FOR CAM TIMING OIL CONTROL VALVE)
۹۰۰۹۹-۱۴۱۳۷ ۱ $۳٫۲۴
۱۵۶۷۸A FILTER, OIL CONTROL VALVE
۱۵۶۷۸-۰C010 (L)

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید