خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایلوکس » لوازم موتوری هایلوکس » ميل لنگ و پيستون هايلوكس ۲۰۰۱-۲۰۰۲-۲۰۰۳-۲۰۰۴
۱۱۰۱۱ WASHER SET, CRANKSHAFT THRUST
۱۱۰۱۱-۷۵۰۱۰ بغل ياتاقان ۱ $۵۹٫۸۲
۱۱۷۰۲ ياتاقان ثابت ۰۲۵
۱۱۷۰۴-۷۵۰۲۱ U/S 0.25 ۱ $۱۳۴٫۷۹
۱۱۷۱۱ ياتاقان ثابت استاندارد
۱۱۰۷۱-۷۵۰۲۱-۰۱ REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 1, NO.2 ۳ $۲۲٫۴۸
۱۱۰۷۱-۷۵۰۲۱-۰۲ REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 2, NO.2 ۳ $۲۲٫۴۸
۱۱۰۷۱-۷۵۰۲۱-۰۳ REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 3, NO.2 ۳ $۲۲٫۴۸
۱۱۷۰۱-۷۵۰۲۱-۰۱ REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 1, NO.1 ۲ $۲۲٫۲۲
۱۱۷۰۱-۷۵۰۲۱-۰۲ REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 2, NO.1 ۲ $۲۲٫۲۲
۱۱۷۰۱-۷۵۰۲۱-۰۳ REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 3, NO.1 ۲ $۲۲٫۲۲
۱۱۹۹۱ WASHER, BALANCESHAFT THRUST
Not applicable
۱۱۹۹۲ WASHER, BALANCESHAFT THRUST, NO.2
Not applicable
۱۳۰۱۱ رينگ موتور استاندارد
۱۳۰۱۱-۷۵۰۹۰ STD ۱ $۲۰۸٫۴۴
۱۳۰۱۳-۷۵۰۹۰ O/S 0.50 ۱ $۲۵۰٫۳۴
۱۳۰۴۱ ياتاقان متحرك استاندارد
۱۳۰۴۱-۷۵۰۲۱-۰۴ REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 4 ۴ $۱۸٫۸۲
۱۳۰۴۱-۷۵۰۲۱-۰۵ REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 5 ۴ $۱۸٫۸۲
۱۳۰۴۱-۷۵۰۲۱-۰۶ REFER TO REPAIR MANUAL, MARK 6 ۴ $۱۸٫۸۲
۱۳۱۰۱ پيستون
۱۳۱۰۱-۷۵۰۴۱ STD ۴ $۱۱۱٫۹۱
۱۳۱۰۳-۷۵۰۴۱ O/S 0.50 ۴ $۱۳۳٫۹۳
۱۳۱۰۱A
۹۰۵۲۱-۲۸۰۰۳ ۸ $۰٫۷۹
۱۳۲۰۱ ROD SUB-ASSY, CONNECTING
۱۳۲۰۱-۷۹۲۰۵  شاطون ۴ $۱۸۰٫۹۷
۱۳۲۰۱A BUSH(FOR CONNECTING ROD SMALL END)
۹۰۹۹۹-۷۳۱۲۹  بوش شاطون ۴ $۱۶٫۵۷
۱۳۲۰۲ ياتاقان متحرك ۰۲۵
۱۳۲۰۴-۷۵۰۲۱ U/S 0.25 ۱ $۹۰٫۲۳
۱۳۲۶۵ BOLT, CONNECTING ROD
۱۳۲۶۵-۷۵۰۳۰  پيچ شاطون ۸ $۵٫۲۲
۱۳۲۶۵A NUT, HEXAGON(FOR CONNECTING ROD BOLT)
۹۰۱۷۹-۰۹۰۰۹ ۸ $۱٫۰۷
۱۳۴۰۵ FLYWHEEL SUB-ASSY
۱۳۴۰۵-۷۵۰۴۰  فلايويل ۱ $۳۸۶٫۸۷
۱۳۴۰۵A PIN, STRAIGHT(FOR FLYWHEEL)
۹۰۲۵۰-۰۸۰۵۴ L=23, OD=8 ۳ $۱٫۳۴
۱۳۴۰۵B BOLT, FLYWHEEL SET
۹۰۹۱۰-۰۲۱۱۶ ۱۰ $۳٫۲۰
۱۳۴۱۱ CRANKSHAFT
۱۳۴۱۱-۷۵۰۲۰  ميل لنگ ۱ $۱,۲۶۲٫۳۱
۱۳۴۵۳
۱۳۴۵۳-۲۰۰۱۰ ۱ $۱۵۲٫۰۶
۱۳۴۷۱ PULLEY, CRANKSHAFT
۱۳۴۰۸-۷۵۰۳۰  پولي سر ميل لنگ ۱ $۲۴۷٫۹۸
۱۳۴۷۱A KEY, CRANKSHAFT(FOR CRANKSHAFT PULLEY SET)
۹۰۲۸۰-۰۵۰۰۵ ۱ $۱٫۳۰
۱۳۴۷۱C BOLT(FOR CRANKSHAFT PULLEY SET)
۹۰۱۰۵-۱۶۰۴۱ ۱ $۷٫۰۴
۱۳۴۷۱P SPACER(FOR CRANKSHAFT PULLEY)
Not applicable
۱۳۴۷۷ PULLEY, CRANKSHAFT, NO.2
۸۸۴۵۱-۲۶۰۵۰ ۱ $۹۸٫۰۵
۱۳۵۲۱ GEAR OR SPROCKET, CRANKSHAFT TIMING
۱۳۵۲۱-۷۵۰۱۰  دنده سر ميل لنگ ۱ $۶۰٫۶۹
۱۳۵۲۱A KEY(FOR CRANKSHAFT TIMING GEAR)
۹۰۲۸۰-۰۵۰۰۵ ۱ $۱٫۳۰
۱۳۶۲۱ BALANCESHAFT, NO.1
بالانسر ۱
۱۳۶۲۲ BALANCESHAFT, NO.2
بالانسر ۲
۱۳۶۳۲ GEAR, BALANCESHAFT DRIVEN, NO.1
Not applicable
۱۳۶۳۵ SPACER, BALANCESHAFT THRUST
Not applicable
۱۹۳۱۵A ROTOR, CRANK POSITION SENSOR
۱۹۳۱۵-۷۵۰۱۰  دنده موقعيت ميل لنگ ۱ $۲۸٫۲۷
۹۰۱۰۵-۰۸۳۲۳ *** STD. PART $۱٫۰۷
۹۰۲۸۱-۰۳۰۰۱ *** STD. PART $۰٫۵۱
۹۱۵۱۱-۸۰۸۲۰ *** STD. PART $۱٫۰۳
۹۱۶۱۱-۶۰۸۱۴ *** STD. PART $۰٫۹۵
 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید