خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایلوکس » لوازم موتوری هایلوکس » ميل سوپاپ و سوپاپ هايلوكس ۲۰۰۱-۲۰۰۲-۲۰۰۳-۲۰۰۴
۱۱۴۹۶-۷۵۰۱۱ *** STD. PART $۲٫۲۹
۱۳۰۶۳ GEAR SUB-ASSY, BALANCESHAFT DRIVE
Not applicable
۱۳۵۰۶ زنجير موتور بلند
۱۳۵۰۶-۷۵۰۲۰ ۱ $۱۱۶٫۶۷
۱۳۵۰۷ زنجير موتور كوتاه
Not applicable
۱۳۵۱۱ CAMSHAFT
۱۳۵۰۱-۷۵۰۴۰  ميل سوپاپ ۱ $۴۰۹٫۹۸
۱۳۵۱۱A PIN, STRAIGHT(FOR CAMSHAFT KNOCK)
۹۰۲۵۰-۰۶۰۶۸ L=11, OD=6 ۱ $۱٫۳۴
۱۳۵۱۲ CAMSHAFT, NO.2
۱۳۵۰۲-۷۵۰۱۰  ميل سوپاپ ۲ ۱ $۴۰۹٫۹۸
۱۳۵۱۲A PIN, STRAIGHT NO.2(FOR CAMSHAFT KNOCK)
۹۰۲۵۰-۰۵۰۳۰ L=9, OD=5 ۱ $۱٫۱۵
۱۳۵۱۶ JET, OIL
۱۳۵۱۶-۷۵۰۳۰ ۱ $۹٫۰۹
۱۳۵۲۳ GEAR OR SPROCKET, CAMSHAFT TIMING
۱۳۵۲۳-۷۵۰۱۰  دنده تايم ميل سوپاپ ۱ $۳۳٫۶۱
۱۳۵۲۹ GEAR, CAMSHAFT SUB
۱۳۵۲۹-۷۴۹۰۰  دنده ميل سوپاپ ۱ $۶۶٫۰۷
۱۳۵۲۹A WASHER, WAVE(FOR CAMSHAFT SUB GEAR)
۹۰۲۰۶-۴۲۰۰۱ ۱ $۱٫۳۴
۱۳۵۲۹B RISHAFT SNAP(FOR CAMSHAFT SUB GEAR)
۹۰۵۲۰-۴۱۰۰۴ ۱ $۳٫۶۸
۱۳۵۴۰ TENSIONER ASSY, CHAIN , NO.1
۱۳۵۴۰-۷۵۰۲۰  زنجير سفت كن ۱ $۳۹٫۳۸
۱۳۵۴۰C GASKET(FOR CHAIN TENSIONER)
۱۳۵۵۲-۷۵۰۱۰ ۱ $۲٫۸۹
۱۳۵۵۰ TENSIONER ASSY, CHAIN, NO.2
Not applicable
۱۳۵۵۴ DAMPER, CHAIN VIBRATION, NO.4
Not applicable
۱۳۵۵۹
۱۳۵۵۹-۷۵۰۲۰  بالشتك زنجير ۱ $۴۷٫۴۰
۱۳۵۶۱ DAMPER, CHAIN VIBRATION, NO.1
۱۳۵۶۱-۷۵۰۲۰  بالشتك زنجير ۱ $۶۴٫۴۱
۱۳۵۶۲ DAMPER, CHAIN VIBRATION, NO.2
Not applicable
۱۳۵۶۳ DAMPER, CHAIN VIBRATION, NO.3
Not applicable
۱۳۵۷۹ WASHER, CAMSHAFT TIMING GEAR BOLT
۱۳۵۷۹-۷۴۰۱۰ ۱ $۴٫۷۴
۱۳۵۹۷ SPROCKET, CRANKSHAFT TIMING, NO.2
Not applicable
۱۳۶۳۳A GEAR, BALANCESHAFT DRIVEN, NO.2
Not applicable
۱۳۶۳۶ SHAFT, BALANCESHAFT DRIVE GEAR
Not applicable
۱۳۷۱۱ VALVE, INTAKE
۱۳۷۱۱-۷۵۰۷۰  سوپاپ هوا ۸ $۵۹٫۰۳
۱۳۷۱۱A SEAL OR RING , O(FOR VALVE STEM OIL)
۹۰۹۱۳-۰۲۰۹۰ NO.1 ۸ $۵٫۸۵
۹۰۹۱۳-۰۲۱۰۳ NO.2 ۸ $۹٫۶۱
۱۳۷۱۱B SPRING, COMPRESSION(FOR INNER)
۹۰۵۰۱-۳۱۰۱۷ ۱۶ $۷٫۷۱
۱۳۷۱۵ VALVE, EXHAUST
۱۳۷۱۵-۷۶۰۳۰  سوپاپ دود ۸ $۷۴٫۷۵
۱۳۷۳۴ SEAT, VALVE SPRING
۹۰۲۰۱-۱۸۰۱۵ ۱۶ $۰٫۵۵
۱۳۷۴۱ RETAINER, VALVE SPRING
۱۳۷۴۱-۴۶۰۲۰ ۱۶ $۳٫۹۹
۱۳۷۴۱A LOCK, VALVE SPRING RETAINER
۹۰۹۱۳-۰۳۰۲۱ ۳۲ $۲٫۹۳
۱۳۷۵۱ LIFTER, VALVE
۱۳۷۵۱-۷۴۰۲۰  استكان تايپيت ۱۶ $۱۹٫۸۵
۱۳۷۵۳  شيم سوپاپ
۱۳۷۵۳-۷۴۰۱۰ T=2.50 ۱۶ $۱۰٫۵۶
۱۳۷۵۳-۷۴۰۳۰ T=2.55 ۱۶ $۱۰٫۵۶
۱۳۷۵۳-۷۴۰۵۰ T=2.60 ۱۶ $۱۰٫۵۶
۱۳۷۵۳-۷۴۰۷۰ T=2.65 ۱۶ $۱۰٫۵۶
۱۳۷۵۳-۷۴۰۹۰ T=2.70 ۱۶ $۱۰٫۵۶
۱۳۷۵۳-۷۴۱۱۰ T=2.75 ۱۶ $۱۰٫۵۶
۱۳۷۵۳-۷۴۱۳۰ T=2.80 ۱۶ $۱۰٫۵۶
۱۳۷۵۳-۷۴۱۵۰ T=2.85 ۱۶ $۱۰٫۵۶
۱۳۷۵۳-۷۴۱۷۰ T=2.90 ۱۶ $۱۰٫۵۶
۱۳۷۵۳-۷۴۱۹۰ T=2.95 ۱۶ $۱۰٫۵۶
۱۳۷۵۳-۷۴۲۱۰ T=3.00 ۱۶ $۱۰٫۵۶
۱۳۷۵۳-۷۴۲۳۰ T=3.05 ۱۶ $۱۰٫۵۶
۱۳۷۵۳-۷۴۲۵۰ T=3.10 ۱۶ $۱۰٫۵۶
۱۳۷۵۳-۷۴۲۷۰ T=3.15 ۱۶ $۱۰٫۵۶
۱۳۷۵۳-۷۴۲۹۰ T=3.20 ۱۶ $۱۰٫۵۶
۱۳۷۵۳-۷۴۳۱۰ T=3.25 ۱۶ $۱۰٫۵۶
۱۳۷۵۳-۷۴۳۳۰ T=3.30 ۱۶ $۱۰٫۵۶
۹۰۱۰۵-۰۸۱۴۳ *** STD. PART $۱٫۵۴
۹۰۱۰۵-۰۸۳۲۳ *** STD. PART $۱٫۰۷
۹۰۱۰۵-۱۲۲۶۱ *** STD. PART $۳٫۹۹
۹۰۱۰۹-۰۸۱۸۱ *** STD. PART $۹٫۹۶
۹۰۱۰۹-۰۸۲۳۸ *** STD. PART $۱٫۵۴
۹۰۱۱۶-۰۸۳۶۷ *** STD. PART $۱٫۱۵
۹۰۱۲۶-۰۸۰۱۵ *** STD. PART $۳٫۵۶
۹۰۱۷۹-۰۸۰۴۰ *** STD. PART $۱٫۳۸
۹۰۲۵۰-۰۵۰۲۷ *** STD. PART $۱٫۰۷
۹۱۶۴۱-۸۰۸۱۸ *** STD. PART $۱٫۰۳
۹۱۶۴۱-H0820 *** STD. PART $۱٫۰۷
۹۱۶۴۱-K0816 *** STD. PART $۱٫۰۳
 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید